Så förflyttar du varumärke med content marketing

Johan Ran och Anders Thun berättar hur Saab Parts blev Orio, hur content marketing kan bidra till att förflytta varumärke, hur omvärldsbevakning och återanvändning kan användas för kostnadseffektiv content marketing, och hur kampanjer som den prisbelönta blocketbilen passar in bilden.

Pia Tegborg
20 september 2016

I vec­kan som gick arran­ge­ra­de vi hös­tens förs­ta Kntnt fru­kost – den 27:e i ord­ning­en sedan star­ten i sep­tem­ber 2013.

Rejält jet­lag­gad, pre­cis hem­kom­men från Content Marketing World i Cleveland, så tar det emot att sti­ga upp när mobi­len bör­jar väsnas. Men att som­na om är för­stås inte ett alter­na­tiv. Idag är förs­ta gång­en på hotell Scandic Europa, där vi hål­ler hös­tens fru­kostar. Utan inkör­da ruti­ner behövs tids­mar­gi­nal. Intresset för dagens pro­gram är stort, och semi­na­ri­et är full­satt.

Allt fun­ge­rar bra. Till en bör­jan…

Om kärleksrelationen mellan journalister och kommunikatörer

Anna Helin, mark­nads­chef hos vår sam­ar­bets­part­ner Cision, inle­der med mor­go­nens förs­ta före­drag. Med stor entu­si­asm pre­sen­te­rar hon den senas­te i raden av Cisions årli­ga under­sök­ning om rela­tio­nen mel­lan jour­na­lis­ter och kom­mu­ni­ka­tö­rer. Anna lik­nar rela­tio­nen med en kär­leks­re­la­tion; det går upp och ner, men båda par­ter har svårt att sli­ta sig ifrån varand­ra.

Anna bju­der på en hel del take­a­ways:

  • Kommunikatörer och PR-kon­sul­ter arbe­tar i allt hög­re grad mot influ­encers.
  • Det van­li­gas­te miss­ta­get en kom­mu­ni­ka­tör gör i rela­tio­nen med jour­na­lis­ten är att höra av sig med nyhe­ter som inte ingår i den­nes bevak­nings­om­rå­de.
  • Journalisterna vill ha press­med­de­lan­den i mail­form. I bot­ten ham­nas tele­fon­sam­tal och soci­a­la medi­er.
  • Absolut vik­ti­gast i ett press­med­de­lan­de är kor­rek­ta kon­takt­upp­gif­ter och att kon­takt­per­so­nen finns till­gäng­lig.
  • Lägg mind­re tid på cita­ten för de är inte så vik­ti­ga som kom­mu­ni­ka­tö­ren tycks tro.
  • Producera inte mer inne­håll, pro­du­ce­ra bätt­re inne­håll.
  • Vårt inne­håll dri­ver vi i förs­ta hand till hem­si­dan och där­ef­ter till Facebook och LinkedIn.

Ladda gär­na ner Cisions jour­na­list- och kom­mu­ni­ka­törs­un­der­sök­ning 2016 i sin hel­het. Eller lyss­na på avsnit­tet jour­na­lis­tens roll idag med Emanuel Karlsten i Cisions podd Passion för kom­mu­ni­ka­tion.

Förflytta varumärke med content marketing

Går det? Javisst, menar  Johan Ran och Anders Thun på Orio, före det­ta Saab Parts, som nu inta­git sce­nen. Johan är Head of Global Marketing & Communications, och Anders Digital Marketing Manager. Sedan någ­ra år till­ba­ka del­tar de i en spän­nan­de varu­mär­kes­re­sa med alla utma­ning­ar det inne­bär.

De är här för att berät­ta om den­na resa men först får vi ta del av lite arv och histo­ria.

Från reservdelar till globalt serviceföretag

I sep­tem­ber 2011 ansö­ker Saab om rekon­struk­tion, och tre måna­der sena­re om kon­kurs.

Men alla delar av det anri­ka bil­fö­re­ta­get är inte på obe­stånd. Det fri­ståen­de Saab Parts, som till­ver­ka­de reserv­de­lar till Saab och dis­tri­bu­e­ra­de dem till verk­stä­der över hela värl­den, är fort­fa­ran­de ett sunt och solitt före­tag.

En ny affärs­plan arbe­tas fram. Saab skall gå från att vara leve­ran­tör av reserv­de­lar för Saab, till ett glo­balt ser­vice­fö­re­tag för bil­verk­stä­der. Ett omfat­tan­de arbe­te inne­fat­tan­de att se över såväl namn, varu­mär­ke och logo­ty­pe som posi­tio­ne­ring tar vid. Johan och Anders redo­gör för pro­ces­sens gång.

Hur content marketing bidrar till varumärkets förflyttning

Orio har valt att använ­da sig av con­tent mar­ke­ting för att byg­ga sitt varu­mär­ke och på så sätt nå öns­kad posi­tion. Det är ett kon­ti­nu­er­ligt arbe­te som ock­så stöt­tas upp av kam­panj­ba­se­ra­de akti­vi­te­ter. Artiklar, white papers och case pro­du­ce­ras och mar­ke­ting auto­ma­tion och lead gene­ra­tion-verk­tyg har kopp­lats på.

Med hjälp av regel­bun­den kom­mu­ni­ka­tion byg­ger Orio suc­ces­sivt upp en rela­tion och ökar för­tro­en­det för varu­mär­ket. Genom att ska­pa en dia­log med kun­der­na får de feed­back som kan använ­das för att för­bätt­ra tjäns­ter och pro­duk­ter, vil­ket i slutän­dan ger ännu nöj­da­re kun­der.

Johan och Anders delar med sig av sina lär­do­mar

Tittar du på fil­men hör du ock­så Johan och Anders berät­ta om hur omvärlds­be­vak­ning, new­sjac­king och åter­an­vänd­ning av inne­håll kan använ­das för kost­nads­ef­fek­tiv con­tent mar­ke­ting

Blocketbilen

När det är dags att visa case-fil­men Blocketbilen i pre­sen­ta­tio­nen hän­der det som inte får hän­da. Tekniken stru­lar och jag kan bara be om ursäkt till publi­ken. Nu lig­ger den dock inbäd­dad som den ska i fil­men nedan. Youtube-fil­men tog hem första­pri­set i Swedish Content Awards 2016 inom kate­go­rin for­don och var även en av fina­lis­ter­na i den inter­na­tio­nel­la täv­ling­en Content Marketing Awards 2016, i kate­go­rin Integrated Use of Social Media in Content Marketing.

Se filmen

Vi har spe­lat in Orios pre­sen­ta­tion. Som en tjänst till dig som inte kun­de kom­ma. Du kan se fil­men nedan eller på Vimeo eller YouTube.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
Donec elementum risus at dolor. justo quis,

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest