Så förflyttar du varumärke med content marketing

Johan Ran och Anders Thun berättar hur Saab Parts blev Orio, hur content marketing kan bidra till att förflytta varumärke, hur omvärldsbevakning och återanvändning kan användas för kostnadseffektiv content marketing, och hur kampanjer som den prisbelönta blocketbilen passar in bilden.

Pia Tegborg
20 september 2016

I vec­kan som gick arran­ge­ra­de vi hös­tens förs­ta Kntnt fru­kost – den 27:e i ord­ning­en sedan star­ten i sep­tem­ber 2013.

Rejält jet­lag­gad, pre­cis hem­kom­men från Content Marketing World i Cleveland, så tar det emot att sti­ga upp när mobi­len bör­jar väsnas. Men att som­na om är för­stås inte ett alter­na­tiv. Idag är förs­ta gång­en på hotell Scandic Europa, där vi hål­ler hös­tens fru­kostar. Utan inkör­da ruti­ner behövs tids­mar­gi­nal. Intresset för dagens pro­gram är stort, och semi­na­ri­et är fullsatt.

Allt fun­ge­rar bra. Till en början…

Om kärleksrelationen mellan journalister och kommunikatörer

Anna Helin, mark­nads­chef hos vår sam­ar­bets­part­ner Cision, inle­der med mor­go­nens förs­ta före­drag. Med stor entu­si­asm pre­sen­te­rar hon den senas­te i raden av Cisions årli­ga under­sök­ning om rela­tio­nen mel­lan jour­na­lis­ter och kom­mu­ni­ka­tö­rer. Anna lik­nar rela­tio­nen med en kär­leks­re­la­tion; det går upp och ner, men båda par­ter har svårt att sli­ta sig ifrån varandra.

Anna bju­der på en hel del takeaways:

  • Kommunikatörer och PR-kon­sul­ter arbe­tar i allt hög­re grad mot influencers.
  • Det van­li­gas­te miss­ta­get en kom­mu­ni­ka­tör gör i rela­tio­nen med jour­na­lis­ten är att höra av sig med nyhe­ter som inte ingår i den­nes bevakningsområde.
  • Journalisterna vill ha press­med­de­lan­den i mail­form. I bot­ten ham­nas tele­fon­sam­tal och soci­a­la medier.
  • Absolut vik­ti­gast i ett press­med­de­lan­de är kor­rek­ta kon­takt­upp­gif­ter och att kon­takt­per­so­nen finns tillgänglig.
  • Lägg mind­re tid på cita­ten för de är inte så vik­ti­ga som kom­mu­ni­ka­tö­ren tycks tro.
  • Producera inte mer inne­håll, pro­du­ce­ra bätt­re innehåll.
  • Vårt inne­håll dri­ver vi i förs­ta hand till hem­si­dan och där­ef­ter till Facebook och LinkedIn.

Ladda gär­na ner Cisions jour­na­list- och kom­mu­ni­ka­törs­un­der­sök­ning 2016 i sin hel­het. Eller lyss­na på avsnit­tet jour­na­lis­tens roll idag med Emanuel Karlsten i Cisions podd Passion för kommunikation.

Förflytta varumärke med content marketing

Går det? Javisst, menar  Johan Ran och Anders Thun på Orio, före det­ta Saab Parts, som nu inta­git sce­nen. Johan är Head of Global Marketing & Communications, och Anders Digital Marketing Manager. Sedan någ­ra år till­ba­ka del­tar de i en spän­nan­de varu­mär­kes­re­sa med alla utma­ning­ar det innebär.

De är här för att berät­ta om den­na resa men först får vi ta del av lite arv och historia.

Från reservdelar till globalt serviceföretag

I sep­tem­ber 2011 ansö­ker Saab om rekon­struk­tion, och tre måna­der sena­re om konkurs.

Men alla delar av det anri­ka bil­fö­re­ta­get är inte på obe­stånd. Det fri­ståen­de Saab Parts, som till­ver­ka­de reserv­de­lar till Saab och dis­tri­bu­e­ra­de dem till verk­stä­der över hela värl­den, är fort­fa­ran­de ett sunt och solitt företag.

En ny affärs­plan arbe­tas fram. Saab skall gå från att vara leve­ran­tör av reserv­de­lar för Saab, till ett glo­balt ser­vice­fö­re­tag för bil­verk­stä­der. Ett omfat­tan­de arbe­te inne­fat­tan­de att se över såväl namn, varu­mär­ke och logo­ty­pe som posi­tio­ne­ring tar vid. Johan och Anders redo­gör för pro­ces­sens gång.

Hur content marketing bidrar till varumärkets förflyttning

Orio har valt att använ­da sig av con­tent mar­ke­ting för att byg­ga sitt varu­mär­ke och på så sätt nå öns­kad posi­tion. Det är ett kon­ti­nu­er­ligt arbe­te som ock­så stöt­tas upp av kam­panj­ba­se­ra­de akti­vi­te­ter. Artiklar, white papers och case pro­du­ce­ras och mar­ke­ting auto­ma­tion och lead gene­ra­tion-verk­tyg har kopp­lats på.

Med hjälp av regel­bun­den kom­mu­ni­ka­tion byg­ger Orio suc­ces­sivt upp en rela­tion och ökar för­tro­en­det för varu­mär­ket. Genom att ska­pa en dia­log med kun­der­na får de feed­back som kan använ­das för att för­bätt­ra tjäns­ter och pro­duk­ter, vil­ket i slutän­dan ger ännu nöj­da­re kunder.

Johan och Anders delar med sig av sina lärdomar

Tittar du på fil­men hör du ock­så Johan och Anders berät­ta om hur omvärlds­be­vak­ning, new­sjac­king och åter­an­vänd­ning av inne­håll kan använ­das för kost­nads­ef­fek­tiv con­tent marketing

Blocketbilen

När det är dags att visa case-fil­men Blocketbilen i pre­sen­ta­tio­nen hän­der det som inte får hän­da. Tekniken stru­lar och jag kan bara be om ursäkt till publi­ken. Nu lig­ger den dock inbäd­dad som den ska i fil­men nedan. Youtube-fil­men tog hem första­pri­set i Swedish Content Awards 2016 inom kate­go­rin for­don och var även en av fina­lis­ter­na i den inter­na­tio­nel­la täv­ling­en Content Marketing Awards 2016, i kate­go­rin Integrated Use of Social Media in Content Marketing.

Se filmen

Vi har spe­lat in Orios pre­sen­ta­tion. Som en tjänst till dig som inte kun­de kom­ma. Du kan se fil­men nedan eller på Vimeo eller YouTube.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »