John Ekman: Konverteringsoptimering och webbpsykologi (Kntnt frukost 19)

Konverteringsoptimering och framförallt webbpsykologi stod i fokus när John Ekman talade på Kntnts andra frukost i höst. Han talade under rubriken: "Vad du tror dina besökare gör. Vad de tror att de gör. Och vad de egentligen gör." Här kan du se hela hans underhållande och lärorika presentation (inklusive när han ramlar av scen).

Pia Tegborg
6 oktober 2015

Äntligen dags! För gans­ka exakt ett år sedan var min kol­le­ga Thomas key­no­te spea­ker på Content Marketing Day i Stockholm. I ensam­b­len fanns även John Ekman, grun­da­re och VD för onli­ne-kon­ver­te­ring spe­ci­a­lis­ten Conversionista!

Jag minns hur Thomas i lyris­ka orda­lag beröm­de John för hans klo­ka insik­ter och dju­pa kun­skap om kon­ver­te­ring, skick­lig­het som tala­re och inte minst fär­dig­he­ter som show-artist:). Och där­för var det inte utan stolt­het vi i fre­dags väl­kom­na­de John upp på scen för hös­tens and­ra Kntnt fru­kost – num­mer 19 i ord­ning­en.

Och myc­ket klok­het och många skratt bjöds de 150 göte­bor­ga­re som tagit sig till Lindholmen Conference Center den­na tidi­ga mor­gon på. Efter ming­el och fru­kost spons­rad av Lindholmen mee­tings inled­des pro­gram­met med att Alexander Mason redogjor­de för Cisions årli­ga jour­na­list- och kommunikatörsundersökning.

Därefter var det dags för dagens huvud­per­son: John Ekman att inta sce­nen för att tala om modern bete­en­de­forsk­ning och webb­psy­ko­lo­gi. För att opti­me­ra webb mås­te du för­stå dina slar­vi­ga, ofo­ku­se­ra­de stres­sa­de och krä­van­de besö­ka­re. Vad de tror att de gör på din webb, vad du tror att de gör och vad de egent­li­gen gör är näm­li­gen tre skil­da saker!

Vi har som van­ligt spe­lat in pre­sen­ta­tio­nen. Du kan se fil­men nedan eller på Vimeo eller YouTube. Om du före­drar att bara lyss­na så kan du göra det på SoundCloud. Presentationen finns ock­så på Slideshare.

Missa inte hel­ler John Ekmans film och läs­lis­ta.

Om du vill ha mer John Ekman så ska du lyss­na näs­ta avsnitt av Kntnt Radio. Prenumerera på vårt nyhets­brev för att inte mis­sa intervjun.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »