Skip to content

Jyske Bank TV

Hur många banker känner du till som sätter så stort tilltro till sitt varumärke att de ger sig på att producera tv på daglig basis? Förmodligen inte många fler än Jyske Bank i Danmark. På huvudkontoret i Silkesborg har tv-produktionen blivit en så central del i verksamheten att banken numera titulerar sig "Ett tv-bolag med en egen bank". Vid säsongens sista Kntnt frukost berättar Lasse Høgfeldt om resan från traditionell bank till prisbelönt medieföretag.

Pia Tegborg
13 december 2016

Ärligt talat. Hur många ban­ker kän­ner du till som sät­ter så stort till­tro till sitt varu­mär­ke att de ger sig på att pro­du­ce­ra tv på dag­lig basis? Inte så många, eller hur? Själv kom­mer jag bara på en enda; dans­ka Jyske Bank. På huvud­kon­to­ret i Silkesborg har tv-pro­duk­tio­nen bli­vit så cen­tral i verk­sam­he­ten att ban­ken nume­ra titu­le­rar sig ”Ett tv-bolag med en egen bank”. Inte illa. Bakom trans­for­ma­tio­nen står Lasse Høgfeldt som är chef för kom­mu­ni­ka­tions­av­del­ning­en och tilli­ka chefre­dak­tör på ban­ken. Vid säsong­ens sista Kntnt fru­kost berät­tar han om resan de gjort och hur de lyc­kas hål­la ång­an uppe i den stän­digt pågåen­de inne­hålls­pro­duk­tio­nen.

Cision om rapporten svenskarna och sociala medier 2016

Som bruk­ligt inleds fru­kosten med en drag­ning sig­ne­rad vår sam­ar­bets­part­ner Cision. I dag är det Jimmy Risberg, affärs­ut­veck­la­re på Cision, som delar med sig av väl val­da axplock ur Internetstiftelsens rap­port ”Svenskarna och soci­a­la medi­er 2016.” Jimmy berät­tar att den dag­li­ga använd­ning­en av soci­a­la nät­verk mer än för­dubb­lats mel­lan åren 2010 och 2016. Och att vi i snitt ägnar drygt en tim­me om dagen åt våra nät­verk. Genomgående är kvin­nor mer akti­va än män – med undan­tag för det sist­nämn­da i ålderska­te­go­rin över 76 år.

Facebook är det soci­a­la nät­verk som flest av oss använ­der (71 %) och siff­ran ökar i alla åld­rar för­u­tom bland 12–15 åring­ar. På and­ra plats hit­tar vi Instagram med 44 %. Snapchat gil­las skarpt i de yng­re gene­ra­tio­ner­na, men har knappt någ­ra fans över 56 år. Det enda soci­a­la nät­verk som mins­kar i använd­ning är Twitter som tap­pat från 22 till 18 pro­cent de senas­te året. Detta och myc­ket annat hit­tar du i Jimmys pre­sen­ta­tion nedan.

Jyske Bank: en tv-station med en egen bank

Sedan ett decen­ni­um till­ba­ka dri­ver Jyske Bank en egen tv-sta­tion som dag­li­gen pro­du­ce­rar inne­håll för 900 000 kun­der, 200 000 inve­ste­ra­re och när­ma­re 4 500 anställ­da. Produktionen för web­ben är omfat­tan­de lik­som när­va­ron i  soci­a­la medi­er. Det är inte ovan­ligt att deras vide­or har tusen­tals – ibland tio­tu­sen­tals –  vis­ning­ar på Facebook. Och när de tra­di­tio­nel­la medi­er­na behö­ver en eko­no­misk expert, är det inte säl­lan de kon­tak­tar Jyske Bank. Tv-sta­tio­nen har dess­utom vun­nit fle­ra inter­na­tio­nel­la utmär­kel­ser, där­ibland Europas bäs­ta webb-tv på Digital Communications Awards och Best Brand news­room på Digiday Content Marketing Awards.

Från bank till medieföretag

Lasse Høgfeldt har en lång och fram­gångs­rik kar­riär inom Jyske Bank, inled­nings­vis som copy­wri­ter och sedan som redak­tör för ban­kens tryck­ta tid­ning. Han upp­märk­sam­ma­de tidigt medi­e­land­ska­pet för­änd­ring och för­stod att det skul­le bli allt svå­ra­re för ban­ken att nå sin publik genom tra­di­tio­nell reklam. Kostnaden för pro­duk­tion, tryck och dis­tri­bu­tion av före­ta­gets tid­ning hade dess­utom skju­tit i höj­den och den då nya kana­len YouTube bör­ja­de bli allt mer popu­lär. Det var dags att tän­ka om.

When you can´t rely on the media you have to become a media

Att fort­sät­ta för­li­ta sig på att få ut sitt bud­skap via tra­di­tio­nel­la medi­er var inte läng­re ett alter­na­tiv. Istället blev fokus att byg­ga ett eget medi­e­fö­re­tag. Bankens vd stöd­de ini­ti­a­ti­vet och sköt till de medel som behöv­des. Jyske Banks news­room tog form och i dag finns här tolv anställ­da i rol­ler­na jour­na­list, foto­graf eller pub­li­cist.

Goda råd på vägen

Vill du göra sam­ma resa som Jyske Bank kan Lasses små råd på vägen kom­ma väl till pass.

Talk to heart

Det går var­ken att för­änd­ra en orga­ni­sa­tion eller för­flyt­ta kun­der genom att endast pra­ta fak­ta. Du mås­te berö­ra – tala till hjär­tat.

Tänk som en publicist

Gör som tid­ning­ar och media och sätt berät­tel­sen i fokus. Publicister kan kons­ten att berät­ta rele­van­ta histo­ri­er – som inte utgår från tid­ning­ens eller varu­mär­kets per­spek­tiv utan från kun­dens eller läsa­rens.

Ett förändrat medielandskapet

Förlita dig inte läng­re på de tra­di­tio­nel­la medi­er­na. De sak­nar idag såväl infly­tan­de som kraft i dis­tri­bu­tio­nen för ditt varu­mär­ke.

Video är vinnaren

Inse att det är här vi är dag. Se på de soci­a­la nät­ver­ken där inte minst Facebook till stor del består av vide­o­fil­mer.

Se till att få klartecken från din vd

Att pro­du­ce­ra bra film krä­ver resur­ser. Och tid. Säkerställ ett stort Ja från din vd redan från bör­jan. Det fun­kar inte att hela tiden mätas utan det­ta är ett lång­sik­tigt arbe­te.

Bygg produktionen internt

Annars blir det med stor san­no­lik­het för dyrt.

Vill du lyssna på Lasse Høgfeldt?

Eftersom Lasse dela­de käns­lig infor­ma­tion har vi inte tillå­tel­se att visa fil­men från fru­kosten. Däremot rekom­men­de­rar jag varmt att du lyss­nar på det sam­tal jag och Thomas hade med honom. Du hör det i avsnitt 78 av Kntnt Radio som släpps på tors­dag. Missa inte det!

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av dina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019.

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hän­de?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »
elit. massa ut et, sed risus consectetur Aenean eget

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest