Kan content marketing leda till constant selling?

Lyssna eller läs den tredje gästkrönikan av och med Gabriella Myrén.

Gabriella Myrén
29 oktober 2015

Hör Gabriella läsa sin krö­ni­ka eller läs den själv.

Det är något med ordet sälj som får det att klia i mig. Som genast får mitt alarm­sy­stem att slå till. Uppriktigt sagt så är jag fruk­tans­värt obe­kväm med det ordet.

Den här skräc­ken häng­er såklart ihop med att jag abso­lut inte kan se mig själv som en säl­ja­re. Ändå är det just det jag ägnar stör­re delen av min tid åt. Och som jag fak­tiskt både trivs med, trig­gas av och kän­ner mig bekväm i. Så vad hän­de egent­li­gen?

Ett ord kom i vägen.

För mig var ordet sälj syno­nymt med påprac­kan­de säl­ja­re utan fing­er­topps­käns­la, ett all­de­les för stort antal inö­va­de fra­ser utan stör­re sub­stans och före­sat­sen att hell­re över­ta­la än över­ty­ga kun­den.

Då är det inte sär­skilt kons­tigt att hela mitt jag slog bakut när che­fen glatt upp­lys­te alla på före­ta­get om att ”vi min­sann alla är säl­ja­re”. För att inte tala om det tota­la kata­stroflarm som utlös­tes i mitt inre vid anvis­ning­en ”nu mås­te alla ta sitt ansvar och säl­ja mer!”. Kan hän­da bott­na­de det ock­så i käns­lan av höga men inte vida­re tyd­li­ga för­vänt­ning­ar på mig själv.

Ord är luri­ga. Ofta har vi oli­ka upp­fatt­ning av exakt sam­ma ord. För som någon klok män­ni­ska sa: Vi ser inte värl­den som den är. Vi ser värl­den som vi är.

Lyckligtvis är jag inte läng­re rädd för ordet sälj. Det har jag själ­va inne­bör­den av con­tent mar­ke­ting att tac­ka för:

Här är kär­nin­ne­hål­let det cen­tra­la, inte nöd­vän­digt­vis exakt de pro­duk­ter eller tjäns­ter du säl­jer. Om du lyc­kas för­med­la vad du vill, var­för och vad du tror på så tän­ker jag att det är mer tro­ligt att du hit­tar någon som vill åt sam­ma håll som du. Och det är all­tid en god start på en lång­va­rig rela­tion. En insikt kolos­salt nära inne­bör­den av gedi­get sälj­ar­be­te, om du frå­gar mig.

Goda lyss­na­re har för­må­gan att läg­ga sitt eget åt sidan för att helt foku­se­ra på den and­re. Men för att i näs­ta steg bidra med något kon­struk­tivt behö­ver du snabbt kun­na ploc­ka fram hela din palett av kun­skap, insik­ter, mål­fo­kus och erfa­ren­het och mixa det med vad du just hört.

Det behö­ver lik­som sit­ta i rygg­mär­gen för att få fritt spel­rum och där­med gene­ra en ny sälj­bar idé.

Det är lite som när jag var sex år och bör­ja­de spe­la pia­no:

Jag äls­ka­de det från förs­ta stund. Det var lika myc­ket en till­flyktsort som en övnings­plats. Ibland ägna­de jag mig hän­gi­vet åt pia­no­läx­or­na, ibland satt jag bara och dröm­de mig bort och lät fing­rar­na få göra lite som de vil­le.

Alla des­sa ota­li­ga tim­mar vid pia­not har satt sig i min kropp. Utan att ens vara i när­he­ten av ett pia­no kan jag for­ma fing­rar­na till vil­ket ackord som helst. Avstånden och pla­ce­ring­en sit­ter lik­som etsa­de i hän­der­nas mus­kel­min­ne. För var­je övnings­tim­ma har jag mini­me­rat ris­ken att spe­la fel. Och spe­lar jag ändå fel, är det näs­tan som att jag hund­ra­de­lar­na innan kan för­ut­se det. Då är det bara att repa­re­ra ska­dan genom att blixt­snabbt skär­pa sin­ne­na och öka när­va­ron på nytt.

Med åren har jag ock­så utveck­lat mitt gehörs­spel. Det vill säga, jag behö­ver inte all­tid noter­na utan kan spe­la fri­a­re och ock­så impro­vi­se­ra i stun­den. Jag har bli­vit duk­ti­ga­re på att använ­da min hör­sel och kan slapp­na av mer, lita på erfa­ren­het och rutin och fram­förallt nju­ta av stun­den.

Det här är inte menat som skryt från min sida.

Så fun­kar det för alla som läg­ger ner hund­ra­tals tim­mar på att lära sig något. Oavsett om det hand­lar om ett musik­in­stru­ment, en sport, konstart eller för­må­gan att säl­ja.

Ju mer du övar desto tryg­ga­re blir du. Desto fri­a­re – och skick­li­ga­re – blir du på att lyss­na, bistå dina med­spe­la­re och utveck­la kun­der­na och deras affä­rer.

Vilket bor­de vara beskriv­ning­en av en fram­gångs­rik säl­ja­re.

En av mina vän­ner arbe­tar med att kri­sa till det för före­tag. Eller rät­ta­re sagt, hon för­sät­ter före­tags­led­ning­ar i simu­le­rat krislä­ge för att stu­de­ra hur de rider ut stor­men.

Det är en suve­rän övning avsedd att se vad ett varu­mär­ke egent­li­gen går för. Genom att prov­tryc­ka varu­mär­ket, ledar­ska­pet och de mänsk­li­ga reak­tio­ner­na vid en fik­tiv hän­del­se, får orga­ni­sa­tio­nen själv upp­le­va vad som fun­ge­rar och inte fun­ge­rar.

Resultatet pekar på vil­ket för­tro­en­de­ka­pi­tal varu­mär­ket bär med sig. Hur äkta är det? Och hur pass rotat är det i led­nings­grup­pen?

Det klo­ka före­ta­get ser till att uti­från de nya upp­täck­ter­na för­ank­ra vär­de­grun­der, kom­plet­te­ra eller omfor­mu­le­ra stra­te­gi­er och utveck­la med­ar­be­tar­na så att allt som rör före­ta­gets öns­ka­de varu­mär­kes­po­si­tion ska sit­ta i rygg­mär­gen och i hjär­tat, tju­go­fy­ra tim­mar om dyg­net.

Den störs­ta insik­ten av dem alla är natur­ligt­vis att kri­sen kan und­vi­kas.

Hederligt, regel­bun­det och enga­ge­rat varu­mär­kes­ar­be­te inom före­ta­gets väg­gar för­hind­rar de fles­ta för­tro­en­de­kri­ser. För det är ytterst vad des­sa kri­ser hand­lar om. Ett brus­tet för­tro­en­de. Upplevelsen av ett fej­kat inne­håll.

Fråga vil­ken Volkswagen-chef som helst. Eller hör med någon avsatt SCA-direk­tör.

Till syven­de och sist hand­lar det all­tid om dig. Det är genom dig varu­mär­ket kan kom­ma till liv. Det är din pas­sion för det du gör, din över­ty­gel­se om det du tror på som i för­läng­ning­en ock­så kom­mer få and­ra att tro och age­ra.

Då gäl­ler det att kun­na impro­vi­se­ra vid behov, kän­na trygg­het i situ­a­tio­nen och stå fast vid vär­de­ring­ar­na. Äkta vara och vara äkta.

För mig hand­lar con­tent mar­ke­ting om för­må­gan att kors­be­fruk­ta. Inte gen­ma­ni­pu­le­ra.

Det hand­lar om att byg­ga för­tro­en­den och ska­pa rela­tio­ner som alla par­ter kan dra nyt­ta av. Att växa orga­niskt och med lust – inte via pådyv­la­de inci­ta­ment och påklist­ra­de bransch­floskler.

Träna på att leva ut ditt inne­håll. Förfina dina kom­mu­ni­ka­tions­me­to­der. Sök reda på lika­sin­na­de. De, som när det kom­mer till kri­tan, vill sam­ma sak som du.

Då blir ock­så con­tent mar­ke­ting till con­stant sel­ling.

Tack för nu.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
adipiscing Lorem massa quis, quis risus. pulvinar ut

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest