Kan content marketing leda till constant selling?

Lyssna eller läs den tredje gästkrönikan av och med Gabriella Myrén.

Gabriella Myrén
29 oktober 2015

Hör Gabriella läsa sin krö­ni­ka eller läs den själv.

Det är något med ordet sälj som får det att klia i mig. Som genast får mitt alarm­sy­stem att slå till. Uppriktigt sagt så är jag fruk­tans­värt obe­kväm med det ordet.

Den här skräc­ken häng­er såklart ihop med att jag abso­lut inte kan se mig själv som en säl­ja­re. Ändå är det just det jag ägnar stör­re delen av min tid åt. Och som jag fak­tiskt både trivs med, trig­gas av och kän­ner mig bekväm i. Så vad hän­de egentligen?

Ett ord kom i vägen.

För mig var ordet sälj syno­nymt med påprac­kan­de säl­ja­re utan fing­er­topps­käns­la, ett all­de­les för stort antal inö­va­de fra­ser utan stör­re sub­stans och före­sat­sen att hell­re över­ta­la än över­ty­ga kunden.

Då är det inte sär­skilt kons­tigt att hela mitt jag slog bakut när che­fen glatt upp­lys­te alla på före­ta­get om att ”vi min­sann alla är säl­ja­re”. För att inte tala om det tota­la kata­stroflarm som utlös­tes i mitt inre vid anvis­ning­en ”nu mås­te alla ta sitt ansvar och säl­ja mer!”. Kan hän­da bott­na­de det ock­så i käns­lan av höga men inte vida­re tyd­li­ga för­vänt­ning­ar på mig själv.

Ord är luri­ga. Ofta har vi oli­ka upp­fatt­ning av exakt sam­ma ord. För som någon klok män­ni­ska sa: Vi ser inte värl­den som den är. Vi ser värl­den som vi är.

Lyckligtvis är jag inte läng­re rädd för ordet sälj. Det har jag själ­va inne­bör­den av con­tent mar­ke­ting att tac­ka för:

Här är kär­nin­ne­hål­let det cen­tra­la, inte nöd­vän­digt­vis exakt de pro­duk­ter eller tjäns­ter du säl­jer. Om du lyc­kas för­med­la vad du vill, var­för och vad du tror på så tän­ker jag att det är mer tro­ligt att du hit­tar någon som vill åt sam­ma håll som du. Och det är all­tid en god start på en lång­va­rig rela­tion. En insikt kolos­salt nära inne­bör­den av gedi­get sälj­ar­be­te, om du frå­gar mig.

Goda lyss­na­re har för­må­gan att läg­ga sitt eget åt sidan för att helt foku­se­ra på den and­re. Men för att i näs­ta steg bidra med något kon­struk­tivt behö­ver du snabbt kun­na ploc­ka fram hela din palett av kun­skap, insik­ter, mål­fo­kus och erfa­ren­het och mixa det med vad du just hört.

Det behö­ver lik­som sit­ta i rygg­mär­gen för att få fritt spel­rum och där­med gene­ra en ny sälj­bar idé.

Det är lite som när jag var sex år och bör­ja­de spe­la piano:

Jag äls­ka­de det från förs­ta stund. Det var lika myc­ket en till­flyktsort som en övnings­plats. Ibland ägna­de jag mig hän­gi­vet åt pia­no­läx­or­na, ibland satt jag bara och dröm­de mig bort och lät fing­rar­na få göra lite som de ville.

Alla des­sa ota­li­ga tim­mar vid pia­not har satt sig i min kropp. Utan att ens vara i när­he­ten av ett pia­no kan jag for­ma fing­rar­na till vil­ket ackord som helst. Avstånden och pla­ce­ring­en sit­ter lik­som etsa­de i hän­der­nas mus­kel­min­ne. För var­je övnings­tim­ma har jag mini­me­rat ris­ken att spe­la fel. Och spe­lar jag ändå fel, är det näs­tan som att jag hund­ra­de­lar­na innan kan för­ut­se det. Då är det bara att repa­re­ra ska­dan genom att blixt­snabbt skär­pa sin­ne­na och öka när­va­ron på nytt.

Med åren har jag ock­så utveck­lat mitt gehörs­spel. Det vill säga, jag behö­ver inte all­tid noter­na utan kan spe­la fri­a­re och ock­så impro­vi­se­ra i stun­den. Jag har bli­vit duk­ti­ga­re på att använ­da min hör­sel och kan slapp­na av mer, lita på erfa­ren­het och rutin och fram­förallt nju­ta av stunden.

Det här är inte menat som skryt från min sida.

Så fun­kar det för alla som läg­ger ner hund­ra­tals tim­mar på att lära sig något. Oavsett om det hand­lar om ett musik­in­stru­ment, en sport, konstart eller för­må­gan att sälja.

Ju mer du övar desto tryg­ga­re blir du. Desto fri­a­re – och skick­li­ga­re – blir du på att lyss­na, bistå dina med­spe­la­re och utveck­la kun­der­na och deras affärer.

Vilket bor­de vara beskriv­ning­en av en fram­gångs­rik säljare.

En av mina vän­ner arbe­tar med att kri­sa till det för före­tag. Eller rät­ta­re sagt, hon för­sät­ter före­tags­led­ning­ar i simu­le­rat krislä­ge för att stu­de­ra hur de rider ut stormen.

Det är en suve­rän övning avsedd att se vad ett varu­mär­ke egent­li­gen går för. Genom att prov­tryc­ka varu­mär­ket, ledar­ska­pet och de mänsk­li­ga reak­tio­ner­na vid en fik­tiv hän­del­se, får orga­ni­sa­tio­nen själv upp­le­va vad som fun­ge­rar och inte fungerar.

Resultatet pekar på vil­ket för­tro­en­de­ka­pi­tal varu­mär­ket bär med sig. Hur äkta är det? Och hur pass rotat är det i ledningsgruppen?

Det klo­ka före­ta­get ser till att uti­från de nya upp­täck­ter­na för­ank­ra vär­de­grun­der, kom­plet­te­ra eller omfor­mu­le­ra stra­te­gi­er och utveck­la med­ar­be­tar­na så att allt som rör före­ta­gets öns­ka­de varu­mär­kes­po­si­tion ska sit­ta i rygg­mär­gen och i hjär­tat, tju­go­fy­ra tim­mar om dygnet.

Den störs­ta insik­ten av dem alla är natur­ligt­vis att kri­sen kan undvikas.

Hederligt, regel­bun­det och enga­ge­rat varu­mär­kes­ar­be­te inom före­ta­gets väg­gar för­hind­rar de fles­ta för­tro­en­de­kri­ser. För det är ytterst vad des­sa kri­ser hand­lar om. Ett brus­tet för­tro­en­de. Upplevelsen av ett fej­kat innehåll.

Fråga vil­ken Volkswagen-chef som helst. Eller hör med någon avsatt SCA-direktör.

Till syven­de och sist hand­lar det all­tid om dig. Det är genom dig varu­mär­ket kan kom­ma till liv. Det är din pas­sion för det du gör, din över­ty­gel­se om det du tror på som i för­läng­ning­en ock­så kom­mer få and­ra att tro och agera.

Då gäl­ler det att kun­na impro­vi­se­ra vid behov, kän­na trygg­het i situ­a­tio­nen och stå fast vid vär­de­ring­ar­na. Äkta vara och vara äkta.

För mig hand­lar con­tent mar­ke­ting om för­må­gan att kors­be­fruk­ta. Inte genmanipulera.

Det hand­lar om att byg­ga för­tro­en­den och ska­pa rela­tio­ner som alla par­ter kan dra nyt­ta av. Att växa orga­niskt och med lust – inte via pådyv­la­de inci­ta­ment och påklist­ra­de branschfloskler.

Träna på att leva ut ditt inne­håll. Förfina dina kom­mu­ni­ka­tions­me­to­der. Sök reda på lika­sin­na­de. De, som när det kom­mer till kri­tan, vill sam­ma sak som du.

Då blir ock­så con­tent mar­ke­ting till con­stant selling.

Tack för nu.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »