Skip to content

Kan content marketing leda till constant selling?

Lyssna eller läs den tredje gästkrönikan av och med Gabriella Myrén.

Gabriella Myrén
29 oktober 2015

Hör Gabriella läsa sin krö­ni­ka eller läs den själv.

Det är något med ordet sälj som får det att klia i mig. Som genast får mitt alarm­sy­stem att slå till. Uppriktigt sagt så är jag fruk­tans­värt obe­kväm med det ordet.

Den här skräc­ken häng­er såklart ihop med att jag abso­lut inte kan se mig själv som en säl­ja­re. Ändå är det just det jag ägnar stör­re delen av min tid åt. Och som jag fak­tiskt både trivs med, trig­gas av och kän­ner mig bekväm i. Så vad hän­de egent­li­gen?

Ett ord kom i vägen.

För mig var ordet sälj syno­nymt med påprac­kan­de säl­ja­re utan fing­er­topps­käns­la, ett all­de­les för stort antal inö­va­de fra­ser utan stör­re sub­stans och före­sat­sen att hell­re över­ta­la än över­ty­ga kun­den.

Då är det inte sär­skilt kons­tigt att hela mitt jag slog bakut när che­fen glatt upp­lys­te alla på före­ta­get om att ”vi min­sann alla är säl­ja­re”. För att inte tala om det tota­la kata­stroflarm som utlös­tes i mitt inre vid anvis­ning­en ”nu mås­te alla ta sitt ansvar och säl­ja mer!”. Kan hän­da bott­na­de det ock­så i käns­lan av höga men inte vida­re tyd­li­ga för­vänt­ning­ar på mig själv.

Ord är luri­ga. Ofta har vi oli­ka upp­fatt­ning av exakt sam­ma ord. För som någon klok män­ni­ska sa: Vi ser inte värl­den som den är. Vi ser värl­den som vi är.

Lyckligtvis är jag inte läng­re rädd för ordet sälj. Det har jag själ­va inne­bör­den av con­tent mar­ke­ting att tac­ka för:

Här är kär­nin­ne­hål­let det cen­tra­la, inte nöd­vän­digt­vis exakt de pro­duk­ter eller tjäns­ter du säl­jer. Om du lyc­kas för­med­la vad du vill, var­för och vad du tror på så tän­ker jag att det är mer tro­ligt att du hit­tar någon som vill åt sam­ma håll som du. Och det är all­tid en god start på en lång­va­rig rela­tion. En insikt kolos­salt nära inne­bör­den av gedi­get sälj­ar­be­te, om du frå­gar mig.

Goda lyss­na­re har för­må­gan att läg­ga sitt eget åt sidan för att helt foku­se­ra på den and­re. Men för att i näs­ta steg bidra med något kon­struk­tivt behö­ver du snabbt kun­na ploc­ka fram hela din palett av kun­skap, insik­ter, mål­fo­kus och erfa­ren­het och mixa det med vad du just hört.

Det behö­ver lik­som sit­ta i rygg­mär­gen för att få fritt spel­rum och där­med gene­ra en ny sälj­bar idé.

Det är lite som när jag var sex år och bör­ja­de spe­la pia­no:

Jag äls­ka­de det från förs­ta stund. Det var lika myc­ket en till­flyktsort som en övnings­plats. Ibland ägna­de jag mig hän­gi­vet åt pia­no­läx­or­na, ibland satt jag bara och dröm­de mig bort och lät fing­rar­na få göra lite som de vil­le.

Alla des­sa ota­li­ga tim­mar vid pia­not har satt sig i min kropp. Utan att ens vara i när­he­ten av ett pia­no kan jag for­ma fing­rar­na till vil­ket ackord som helst. Avstånden och pla­ce­ring­en sit­ter lik­som etsa­de i hän­der­nas mus­kel­min­ne. För var­je övnings­tim­ma har jag mini­me­rat ris­ken att spe­la fel. Och spe­lar jag ändå fel, är det näs­tan som att jag hund­ra­de­lar­na innan kan för­ut­se det. Då är det bara att repa­re­ra ska­dan genom att blixt­snabbt skär­pa sin­ne­na och öka när­va­ron på nytt.

Med åren har jag ock­så utveck­lat mitt gehörs­spel. Det vill säga, jag behö­ver inte all­tid noter­na utan kan spe­la fri­a­re och ock­så impro­vi­se­ra i stun­den. Jag har bli­vit duk­ti­ga­re på att använ­da min hör­sel och kan slapp­na av mer, lita på erfa­ren­het och rutin och fram­förallt nju­ta av stun­den.

Det här är inte menat som skryt från min sida.

Så fun­kar det för alla som läg­ger ner hund­ra­tals tim­mar på att lära sig något. Oavsett om det hand­lar om ett musik­in­stru­ment, en sport, konstart eller för­må­gan att säl­ja.

Ju mer du övar desto tryg­ga­re blir du. Desto fri­a­re – och skick­li­ga­re – blir du på att lyss­na, bistå dina med­spe­la­re och utveck­la kun­der­na och deras affä­rer.

Vilket bor­de vara beskriv­ning­en av en fram­gångs­rik säl­ja­re.

En av mina vän­ner arbe­tar med att kri­sa till det för före­tag. Eller rät­ta­re sagt, hon för­sät­ter före­tags­led­ning­ar i simu­le­rat krislä­ge för att stu­de­ra hur de rider ut stor­men.

Det är en suve­rän övning avsedd att se vad ett varu­mär­ke egent­li­gen går för. Genom att prov­tryc­ka varu­mär­ket, ledar­ska­pet och de mänsk­li­ga reak­tio­ner­na vid en fik­tiv hän­del­se, får orga­ni­sa­tio­nen själv upp­le­va vad som fun­ge­rar och inte fun­ge­rar.

Resultatet pekar på vil­ket för­tro­en­de­ka­pi­tal varu­mär­ket bär med sig. Hur äkta är det? Och hur pass rotat är det i led­nings­grup­pen?

Det klo­ka före­ta­get ser till att uti­från de nya upp­täck­ter­na för­ank­ra vär­de­grun­der, kom­plet­te­ra eller omfor­mu­le­ra stra­te­gi­er och utveck­la med­ar­be­tar­na så att allt som rör före­ta­gets öns­ka­de varu­mär­kes­po­si­tion ska sit­ta i rygg­mär­gen och i hjär­tat, tju­go­fy­ra tim­mar om dyg­net.

Den störs­ta insik­ten av dem alla är natur­ligt­vis att kri­sen kan und­vi­kas.

Hederligt, regel­bun­det och enga­ge­rat varu­mär­kes­ar­be­te inom före­ta­gets väg­gar för­hind­rar de fles­ta för­tro­en­de­kri­ser. För det är ytterst vad des­sa kri­ser hand­lar om. Ett brus­tet för­tro­en­de. Upplevelsen av ett fej­kat inne­håll.

Fråga vil­ken Volkswagen-chef som helst. Eller hör med någon avsatt SCA-direk­tör.

Till syven­de och sist hand­lar det all­tid om dig. Det är genom dig varu­mär­ket kan kom­ma till liv. Det är din pas­sion för det du gör, din över­ty­gel­se om det du tror på som i för­läng­ning­en ock­så kom­mer få and­ra att tro och age­ra.

Då gäl­ler det att kun­na impro­vi­se­ra vid behov, kän­na trygg­het i situ­a­tio­nen och stå fast vid vär­de­ring­ar­na. Äkta vara och vara äkta.

För mig hand­lar con­tent mar­ke­ting om för­må­gan att kors­be­fruk­ta. Inte gen­ma­ni­pu­le­ra.

Det hand­lar om att byg­ga för­tro­en­den och ska­pa rela­tio­ner som alla par­ter kan dra nyt­ta av. Att växa orga­niskt och med lust – inte via pådyv­la­de inci­ta­ment och påklist­ra­de bransch­floskler.

Träna på att leva ut ditt inne­håll. Förfina dina kom­mu­ni­ka­tions­me­to­der. Sök reda på lika­sin­na­de. De, som när det kom­mer till kri­tan, vill sam­ma sak som du.

Då blir ock­så con­tent mar­ke­ting till con­stant sel­ling.

Tack för nu.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advo­kat­by­rå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på tra­ven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läs­ning!

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens arti­kel.

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019.

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hän­de?

Läs artikel »
velit, Praesent Lorem Aenean dolor Sed mattis leo suscipit et,

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest