Kan man lyckas med content marketing utan att gå 100% in för det?

Joe Pulizzi sa i sitt inledningsanförande vid Content Marketing World 2016: "If you’re not all in with your content marketing program, you should stop." Hoppsan! Låt bli content marketing om du inte går hundra procent in för det. Det är ett tufft budskap. Håller sveriges främsta content marketing experter med? Lyssna på det andra avsnittet av Pontus vs Thomas så får du höra.

Pia Tegborg
13 oktober 2016

Joe Pulizzi sa i sitt inled­nings­an­fö­ran­de vid Content Marketing World 2016:

If you’re not all in with your con­tent mar­ke­ting pro­gram, you should stop.

Hoppsan! Låt bli con­tent mar­ke­ting om du inte går hund­ra pro­cent in för det. Det är ett tufft bud­skap. Håller sve­ri­ges främs­ta con­tent mar­ke­ting exper­ter med? Lyssna på det and­ra avsnit­tet av Pontus vs Thomas så får du höra.

Du hör det i vec­kans avsnitt av Kntnt Radio, som ock­så inne­hål­ler en kort upp­da­te­ring om hur det går med pla­ne­rings- och rap­por­te­rings­verk­ty­get Konzilo. Vi har med oss i stu­di­on Fabian Sörqvist, som är ansva­rig utveck­la­re, (Visst låter det coolt med ”i stu­di­on”. I själ­va ver­ket är det ett van­ligt kon­fe­rens­rum. Men säg inte det till någon. 😉 )

Som du för­står vill du inte mis­sa vec­kans avsnitt av Kntnt Radio. Så lyss­na nu!

Konsten att prata om sina egna produkter utan att det alls låter placerat

Som du kanske för­står av rubri­ken är jag på det själ­vi­ro­nis­ka humö­ret idag. Med bara någ­ra vec­kor kvar till lan­se­ring­en av vårt pla­ne­rings- och rap­por­te­rings­verk­tyg Konzilo vill vi för­stås smy­ga in det på ett snyggt sätt i pro­gram­met. Men hur? Det grubb­la­de vi på när vi pla­ne­ra­de för vec­kans pro­gram.

Men hjälp kom från ovan. Närmare bestämt Umeå. För i fre­dags dök en live­sänd­ning från Punkt PR upp på Facebook. Det var deras digi­ta­la stra­teg Jakob Mjöbring som inter­vju­a­de byråns senas­te stjärn­re­kry­te­ring Johanna Stenmark.

Vår Johanna, vill jag säga, för i slu­tet av sina stu­di­er på JMG så för­gyll­de hon Kntnt Magasin med sina krö­ni­kor. (Läs dem gär­na!) Johanna näm­ner det­ta under sam­ta­let. Efter lite inle­dan­de för­vir­ring (Jakob blan­dar ihop Kntnt och Contentbyrån, som är en annan för­träff­lig byrå i Umeå), så bör­jar de pra­ta både länge och gott om oss. Vi blev jät­te­gla­da – trots piken om verk­ty­get som skul­le vara klart redan för ett år sedan.

Och där var det… Det per­fek­ta svep­skä­let att dra in Fabian i stu­di­on (nu sa jag det igen) och pra­ta om Konzilo. Missa inte det. Och glöm inte att skri­va upp dig på epost­lis­tan för dig som vill lad­da ned Konzilo gra­tis sam­ma dag som det släpps.

Umeå ver­kar för­res­ten vara en rik­tig spän­nan­de con­tent mar­ke­ting-stad, med både Jakob Mjöbring på Punkt PR och Jakob Rydberg på Contentbyrån. Thomas hop­pas de ska fixa ett bra event och bju­da in honom som tala­re. 🙂

Krävs det ett 100-procentigt engagemang?

Du mås­te sat­sa hela ditt enga­ge­mang för att lyc­kas med din con­tent mar­ke­ting, för annars kan du lika gär­na köpa annon­ser, dund­rar Joe Pulizzi i sitt inled­nings­an­fö­ran­de på kon­fe­ren­sen Content Marketing World 2016. Eller tja… Dundrade gjor­de han kanske inte. Han är ju är en glad och posi­tiv män­ni­ska. Men bud­ska­pet gick inte att ta fel på.

Content mar­ke­ting comes down to com­mit­ment. There’s no hal­fway. You’re eit­her in or you’re out.

Men har han rätt? Finns ing­et mel­lan­lä­ge? Är man ute om man inte sat­sar hel­hjär­tat?

Joe stöd­jer sig på Content Marketing Institute’s och Marketings Profs’ årli­ga under­sök­ning om till­stån­det för con­tet mar­ke­ting. Den förs­ta del­rap­por­ten har kom­mit. Den som hand­lar om b2b-före­tag i Nordamerika. Där fram­går att mer än 9 av 10 till­frå­ga­de före­tag gör con­tent mar­ke­ting. Men bara lite mer än 20% anser sig vara myc­ket fram­gångs­ri­ka eller extremt fram­gångs­ri­ka i det arbe­tet. Och sam­ma andel säger sig ock­så vara extremt enga­ge­rad i arbe­tet. Bryter man ned siff­ror­na och jäm­för med genom­snit­tet och de sämst pre­ste­ran­de så tycks det fin­nas fog i Joes påstå­en­de.

cmi-2017-b2_research-page-4
Sida ur B2B Content Marketing 2017 – Benchmarks, Budgets & Trends – North America från Content Marketing Institute och Marketing Profs. (Klicka på bil­den för stör­re ver­sion.)

Här tycks fin­nas en kor­re­la­tion mel­lan att gå in för att göra con­tent mar­ke­ting och bli fram­gångs­rik. Men räc­ker det för att säga som Joe Pulizzi? Det är ämnet för den and­ra ron­den i Pontus vs Thomas.

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Dreams © Manhat10 (CC BY 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
id felis adipiscing libero Donec consectetur dictum in consequat. massa eleifend accumsan

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest