Kan man lyckas med content marketing utan att gå 100% in för det?

Joe Pulizzi sa i sitt inledningsanförande vid Content Marketing World 2016: "If you’re not all in with your content marketing program, you should stop." Hoppsan! Låt bli content marketing om du inte går hundra procent in för det. Det är ett tufft budskap. Håller sveriges främsta content marketing experter med? Lyssna på det andra avsnittet av Pontus vs Thomas så får du höra.

Pia Tegborg
13 oktober 2016

Joe Pulizzi sa i sitt inled­nings­an­fö­ran­de vid Content Marketing World 2016:

If you’re not all in with your con­tent mar­ke­ting pro­gram, you should stop.

Hoppsan! Låt bli con­tent mar­ke­ting om du inte går hund­ra pro­cent in för det. Det är ett tufft bud­skap. Håller sve­ri­ges främs­ta con­tent mar­ke­ting exper­ter med? Lyssna på det and­ra avsnit­tet av Pontus vs Thomas så får du höra.

Du hör det i vec­kans avsnitt av Kntnt Radio, som ock­så inne­hål­ler en kort upp­da­te­ring om hur det går med pla­ne­rings- och rap­por­te­rings­verk­ty­get Konzilo. Vi har med oss i stu­di­on Fabian Sörqvist, som är ansva­rig utveck­la­re, (Visst låter det coolt med ”i stu­di­on”. I själ­va ver­ket är det ett van­ligt kon­fe­rens­rum. Men säg inte det till någon. 😉 )

Som du för­står vill du inte mis­sa vec­kans avsnitt av Kntnt Radio. Så lyss­na nu!

[kntnt_​radio 70]

Konsten att prata om sina egna produkter utan att det alls låter placerat

Som du kanske för­står av rubri­ken är jag på det själ­vi­ro­nis­ka humö­ret idag. Med bara någ­ra vec­kor kvar till lan­se­ring­en av vårt pla­ne­rings- och rap­por­te­rings­verk­tyg Konzilo vill vi för­stås smy­ga in det på ett snyggt sätt i pro­gram­met. Men hur? Det grubb­la­de vi på när vi pla­ne­ra­de för vec­kans program.

Men hjälp kom från ovan. Närmare bestämt Umeå. För i fre­dags dök en live­sänd­ning från Punkt PR upp på Facebook. Det var deras digi­ta­la stra­teg Jakob Mjöbring som inter­vju­a­de byråns senas­te stjärn­re­kry­te­ring Johanna Stenmark.

Vår Johanna, vill jag säga, för i slu­tet av sina stu­di­er på JMG så för­gyll­de hon Kntnt Magasin med sina krö­ni­kor. (Läs dem gär­na!) Johanna näm­ner det­ta under sam­ta­let. Efter lite inle­dan­de för­vir­ring (Jakob blan­dar ihop Kntnt och Contentbyrån, som är en annan för­träff­lig byrå i Umeå), så bör­jar de pra­ta både länge och gott om oss. Vi blev jät­te­gla­da – trots piken om verk­ty­get som skul­le vara klart redan för ett år sedan.

Och där var det… Det per­fek­ta svep­skä­let att dra in Fabian i stu­di­on (nu sa jag det igen) och pra­ta om Konzilo. Missa inte det. Och glöm inte att skri­va upp dig på epost­lis­tan för dig som vill lad­da ned Konzilo gra­tis sam­ma dag som det släpps.

Umeå ver­kar för­res­ten vara en rik­tig spän­nan­de con­tent mar­ke­ting-stad, med både Jakob Mjöbring på Punkt PR och Jakob Rydberg på Contentbyrån. Thomas hop­pas de ska fixa ett bra event och bju­da in honom som talare. 🙂

Krävs det ett 100-procentigt engagemang?

Du mås­te sat­sa hela ditt enga­ge­mang för att lyc­kas med din con­tent mar­ke­ting, för annars kan du lika gär­na köpa annon­ser, dund­rar Joe Pulizzi i sitt inled­nings­an­fö­ran­de på kon­fe­ren­sen Content Marketing World 2016. Eller tja… Dundrade gjor­de han kanske inte. Han är ju är en glad och posi­tiv män­ni­ska. Men bud­ska­pet gick inte att ta fel på.

Content mar­ke­ting comes down to com­mit­ment. There’s no hal­fway. You’re eit­her in or you’re out.

Men har han rätt? Finns ing­et mel­lan­lä­ge? Är man ute om man inte sat­sar helhjärtat?

Joe stöd­jer sig på Content Marketing Institute’s och Marketings Profs’ årli­ga under­sök­ning om till­stån­det för con­tet mar­ke­ting. Den förs­ta del­rap­por­ten har kom­mit. Den som hand­lar om b2b-före­tag i Nordamerika. Där fram­går att mer än 9 av 10 till­frå­ga­de före­tag gör con­tent mar­ke­ting. Men bara lite mer än 20% anser sig vara myc­ket fram­gångs­ri­ka eller extremt fram­gångs­ri­ka i det arbe­tet. Och sam­ma andel säger sig ock­så vara extremt enga­ge­rad i arbe­tet. Bryter man ned siff­ror­na och jäm­för med genom­snit­tet och de sämst pre­ste­ran­de så tycks det fin­nas fog i Joes påstående.

cmi-2017-b2_research-page-4
Sida ur B2B Content Marketing 2017 – Benchmarks, Budgets & Trends – North America från Content Marketing Institute och Marketing Profs. (Klicka på bil­den för stör­re version.)

Här tycks fin­nas en kor­re­la­tion mel­lan att gå in för att göra con­tent mar­ke­ting och bli fram­gångs­rik. Men räc­ker det för att säga som Joe Pulizzi? Det är ämnet för den and­ra ron­den i Pontus vs Thomas.

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Dreams © Manhat10 (CC BY 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »