Känslor driver B2B-köpet

B2B-kunders köpbeslut bygger inte på rationella övervägande och kall fakta. Med hygienfaktorerna på plats – specen uppfylld och priset rimligt – så är det de individuella beslutsfattarnas känslor som styr köpbeslutet. Det visar en omfattande studie som presenteras i senaste numret av Harvard Business Review. Om detta kretsar content spanarnas samtal i veckans avsnitt av Kntnt Radio.

Pia Tegborg
8 mars 2018

B2B-köp är ratio­nel­la och byg­ger på fak­ta. Det var länge den veder­tag­na san­ning­en. Men sena­re under­sök­ning­ar visar något annat: Nämligen att emo­tio­nel­la vär­den dri­ver efter­frå­gan och byg­ger kund­lo­ja­li­tet. Ny stor stu­die visar vil­ka vär­den köpa­ren pri­o­ri­te­rar högst i B2B-affä­ren och hur du som leve­ran­tör bör sat­sa dina resur­ser. Lyssna på con­tent-spa­nar­nas ana­lys i dagens avsnitt av Kntnt Radio!

Ifrågasatt sanning

Att B2B-köp görs på ratio­nel­la beslut base­ra­de på fak­ta­mäs­si­ga grun­der har länge varit den veder­tag­na ”san­ning­en”. Som grund för affä­ren hit­tar vi ele­men­tä­ra saker som pris, kva­li­tet och upp­fyll­da spe­ci­fi­ka­tio­ner. Check på des­sa och affä­ren är i hamn!

Men, det­ta är inte san­ning­en visar sena­re tids stu­di­er. Ett accep­ta­belt pris, en god­känd pro­dukt­kva­li­tet och upp­nåd­da spe­ci­fi­ka­tio­ner utgör sna­ra­re hygi­en­fak­to­rer i affä­ren. Istället är det emo­tio­nel­la vär­den som dri­ver köpet och byg­ger kund­lo­ja­li­te­ten.

I dagens sam­tal går con­tent-spa­nar­na på dju­pet i en stor stu­die om just det­ta. Resultatet pub­li­ce­ra­des i senas­te num­ret av Harvard Business Review.

Värdepyramiden

Källa: The B2B Elements of Value, Harvard Business Review, mars-april 2018.

Konsultfirman Bain & Company har under lång tid under­sökt driv­kraf­ter­na och besluts­pro­ces­sen för B2B-köp, där de kikat på vil­ka saker som är vik­ti­ga för oss vid köp av pro­duk­ter och tjäns­ter för ett före­ta­ges räk­ning.

I en nyli­gen genom­förd stu­die inter­vju­a­de de 2 300 besluts­fat­ta­re i bran­scher­na IT-infra­struk­tur och före­tags­för­säk­ring­ar som fick sva­ra på just det­ta.

Med inspi­ra­tion från Abraham Marslows behovs­hi­e­rar­ki har resul­ta­tet sam­man­ställts i en vär­depy­ra­mid. Lyssna på vårt sam­tal för en ana­lys av resul­ta­tet och svar på var­för det­ta är intres­sant för dig!

Länkar

Musik

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Empty Streets © Omonoko (CC BY-NC-SA 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
commodo mi, lectus mattis elementum consectetur eget adipiscing sed dolor

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest