Kära nyhetsbyråer (och alla andra) – detta är content marketing

Både Nyhetsbyrån Direkt och SIX News skickade igår ut telegram om Cision satsning på content marketing. Mycket roligt! Om man bortser från beskrivningarna som var helt olika men lika uppåt väggarna. Så här, käre nyhetsbyråer och alla andra, följer en förklaring av content marketing.

Thomas Barregren
29 augusti 2013

Både Nyhetsbyrån Direkt och SIX News skic­ka­de igår ut tele­gram om Cisions sats­ning på con­tent mar­ke­ting. Mycket roligt! Om man bort­ser från beskriv­ning­ar­na som var helt oli­ka men lika upp­åt väg­gar­na. Så här, käre nyhets­by­rå­er och alla and­ra, föl­jer en för­kla­ring av con­tent marketing.

Content marketing – ”telegram style”

Content mar­ke­ting är redak­tio­nell marknadskommunikation.

Samma sak fast med några fler ord

Content mar­ke­ting är en form av vär­deska­pan­de mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion där vär­det lig­ger i själ­va det som kom­mu­ni­ce­ras, det vill säga i inne­hål­let. Den bäran­de idén är att pub­li­ce­ra inne­håll som mål­grup­pen fin­ner vär­de­fullt i syf­te att gene­re­ra och upp­rätt­hål­la kund­re­la­tio­ner inom målgruppen.

Den långa förklaringen

Content mar­ke­ting är som nam­net anty­der en form av mark­nads­fö­ring. En form där inne­håll står i fokus. De fles­ta som hör ter­men anar att det hand­lar om att pro­du­ce­ra inne­håll, myc­ket inne­håll, som attra­he­rar kun­der. Det är rätt. Men sam­ti­digt väl­digt fel.

Idéen går myc­ket dju­pa­re än bara att pro­du­ce­ra inne­håll. Content mar­ke­ting hand­lar om att göra mark­nads­kom­mu­ni­ka­tio­nen i sig vär­de­full för kun­der. Som för­dju­pan­de blog­gin­lägg, som gör kun­der med­vet­na om möj­lig­he­ter, sam­ti­digt som de får ett mer­vär­de i form av kun­skap. Som ett pro­gram med åter­kom­man­de fru­kost­se­mi­na­ri­um, som eta­ble­rar bil­den av arran­gö­ren som kun­nig och enga­ge­rad inom områ­det, sam­ti­digt som kun­der­na får ett mer­vär­de i form av inspi­ra­tion. Eller som en serie under­hål­lan­de vide­oklipp, som byg­ger varu­mär­ket och attra­he­rar nya kun­der, sam­ti­digt som kun­der­na får en stunds förströelse.

Tre principer

Den till synes enk­la beskriv­ning­en ovan rym­mer tre vik­ti­ga principer:

Det är före­ta­get självt som pub­li­ce­rar inne­hål­let. Naturligtvis kan de anli­ta någon som gör det fak­tis­ka arbe­tet att ska­pa och pub­li­ce­ra inne­håll. Och natur­ligt­vis kan de pub­li­ce­ra inne­hål­let i kana­ler som de själ­va inte äger. Men det mås­te tyd­ligt fram­gå att det är före­ta­get som är avsän­da­re och utgi­va­re av innehållet.

Målgruppen mås­te upp­le­va inne­hål­let som vär­de­fullt. Givet den all­män­na miss­tänk­sam­he­ten mot mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion så stäl­ler det­ta höga krav på inne­hål­let, som mås­te upp­le­vas läro­rikt, infor­ma­tivt eller under­hål­lan­de, upp­le­vas ärligt eller sak­ligt och inte får upp­le­vas som ett för­sök att sälja.

Syftet är att gene­re­ra eller upp­rätt­hål­la kund­re­la­tio­ner. Content mar­ke­ting är inte ett ända­mål i sig (som jour­na­li­stik är). Det är ett medel för att attra­he­ra poten­ti­el­la kun­der, göra dem till beta­lan­de kun­der och behål­la dem som loja­la kunder.

En prak­tisk kon­se­kvens av prin­ci­per­na är att con­tent mar­ke­ting är lång­sik­tigt, att pro­duk­tion av inne­håll skall ske sys­te­ma­tiskt och att pub­li­ce­ring mås­te ske regel­bun­det. Långsiktigt eftersom det tar tid innan con­tent mar­ke­ting bör­jar ge effekt i form av gene­re­ra­de kun­der. Regelbundet eftersom ett syf­te är att upp­rätt­hål­la kund­re­la­tio­ner. Och sys­te­ma­tiskt eftersom det krävs regel­bun­den pro­duk­tion av vär­de­fullt inne­håll under en läng­re tid. Med and­ra ord, con­tent mar­ke­ting krä­ver redak­tio­nellt arbe­te. Företag bör där­för orga­ni­se­ra sin PR– och mark­nads­verk­sam­het som en redaktion.

Självaste inne­hål­let kan ha många oli­ka for­mer. Det kan kom­ma i form av bild­spel, blogg, bok, fall­stu­di­er, före­läs­nings­se­rie, infor­ma­tions­gra­fik, kund­tid­ning, kun­skaps­bank, nyhets­brev, podcast, webb-TV och myc­ket annat.

Vad content marketing inte är

Nyhetsbyrån Direkt skri­ver i sitt tele­gram att con­tent mar­ke­ting är ”spons­rat inne­håll”. Det är en van­lig miss­upp­fatt­ning. Både con­tent mar­ke­ting och spons­rat inne­håll går ut på att pub­li­ce­ra redak­tio­nell text i mark­nads­fö­rings­syf­te. Men spons­rat inne­håll, i tryck ock­så kal­lad adver­to­ri­als och på web­ben benämnt som nati­ve adver­ti­sing, är en ulv i fåra­klä­der.

SIX News beskri­ver con­tent mar­ke­ting i sitt tele­gram som ”mark­nads­fö­ring genom länk­ning till en recen­sion eller arti­kel på en hem­si­da eller genom soci­a­la medi­er”. Det som beskrivs är con­tent cura­tion. Det kan ingå i en con­tent mar­ke­ting stra­te­gi – jag använ­der det själv – men är bara ett sätt bland många and­ra som står till buds.

Exempel på content marketing

Content mar­ke­ting är som feno­men näs­tan lika gam­malt som mark­nads­fö­ring. Ett tidigt exem­pel på con­tent mar­ke­ting är kund­tid­ning­en The Furrow Magazine som John Deere, till­ver­ka­re av jord­bruks­ma­ski­ner, har givit ut ända sedan 1895. Ett annat tidigt exem­pel är den väl­kän­da Michelinguiden, som 1900, när den förs­ta upp­la­gan dis­tri­bu­e­ra­des gra­tis, gav bil­fö­ra­re infor­ma­tion om bilun­der­håll, boen­de och and­ra restips. Ett tred­je tidigt exem­pel, från 1904, är när säl­ja­re gick från dörr till dörr och dela­de ut en gra­tis kok­bok från Jell‑O.

Den hitin­tills van­li­gas­te for­men av con­tent mar­ke­ting hit­tar du antag­li­gen hem­ma i tid­nings­kor­gen. Vem har inte blädd­rat i ICAs Buffé eller Coops Mersmak. Är du yng­re och mode­in­tres­se­rad så har du säkert sett Stayhard Magazine eller Bubbleroom. Som med­lem i Svenska turist­för­e­ning­en får du Turist i brev­lå­dan då och då. Arbetar du på Volvo per­son­vag­nar så får du regel­bun­det Agenda Magazine.

Men nu när vi står på trös­keln till den vär­de­in­rik­ta­de mark­nads­fö­ringse­ran bör­jar allt fler vari­e­ran­de exem­pel på con­tent mar­ke­ting dyka upp. Några exempel:

Content marketing i ett större sammanhang

Marknadsföring upp­kom under 1860-talet i köl­vatt­net av den indust­ri­el­la revo­lu­tio­nen och fram­väx­ten av mark­nads­e­ko­no­mi. Den har under sin 150-åri­ga histo­ria genom­gått någ­ra oli­ka eror – från att ha varit pro­duk­tions- och sälj­in­rik­tad till att vara mark­nads- och rela­tions­in­rik­tad. Många tän­ka­re anser nu att vi står på trös­keln till en ny era – den vär­deska­pan­de eran – som har möj­lig­gjorts av utveck­ling­en av inter­net och mobil kom­mu­ni­ka­tion och dri­vits fram av soci­a­la medier.

I den nya mark­nads­fö­ringse­ran är det vik­tigt att ska­pa vär­de för kun­der, kli­en­ter, part­ners och sam­häl­let i stort. Detta ytt­rar sig i form av nya disci­pli­ner inom mark­nads­fö­ring – per­mis­sion mar­ke­ting, inbound mar­ke­ting, soci­e­tal mar­ke­ting, green mar­ke­ting, cau­se mar­ke­ting med fle­ra – som alla ytterst hand­lar om att ska­pa vär­de för kun­der, kli­en­ter, part­ners och sam­häl­let i stort.

Content mar­ke­ting som feno­men är näs­tan lika gam­malt som mark­nads­fö­ring, det vill säga en bit över hund­ra år. Men som begrepp är det rela­tivt nytt. Termen dök upp i svens­ka mark­nads­fö­ra­res voka­bu­lär först i slu­tet av 2012. Användningen av ordet har sedan dess ökat när­mast explo­sions­ar­tad. Skälet är att den under­lig­gan­de idéen med con­tent mar­ke­ting – att mark­nads­kom­mu­ni­ka­tio­nen i sig skall vara vär­de­full för mot­ta­ga­ren – lig­ger helt i lin­je med den fram­väx­an­de para­dig­men inom mark­nads­fö­ring. Content mar­ke­ting är inte en hajp.

Lär dig mer

Vill du veta med om con­tent mar­ke­ting. Läs någ­ra böc­ker, ta del av någon mark­nads­un­der­sök­ning eller följ vår blogg.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »