Kärnideologin gör honom till världens bäst presterande vd

Mellan september 2015 och juli 2016 sändes fyrtio avsnitt av podden Åsikt – en krönika av och med Thomas Barregren. Detta är en återutsändning av avsnitt 12 från den 23 november 2015.

Thomas Barregren
18 juli 2017

Välkommen till avsnitt 12 av Åsikt.

Jag som har en åsikt heter Thomas Barregren, och spe­lar in det­ta sön­da­gen den 22 novem­ber 2015.

Världens bästa affärsmagasin

Harvard-uni­ver­si­te­tet i USA ger ut ett månads­ma­ga­sin som heter Harvard Business Review. Där har Christensen, Drucker, Porter, Davenport, Hamel, Prahalad och många and­ra lär­da och tän­ka­re inom busi­ness mana­ge­ment skri­vit. Och där har många vik­ti­ga begrepp inom före­ta­gan­de beskri­vits för förs­ta gång­en: balan­ced scorecard, core com­pe­tence, stra­te­gic intent, reengi­ne­e­ring, glo­ba­li­za­tion, mar­ke­ting myo­pia, och glass ceiling. Kort sagt, Harvard Business Review är värl­dens bäs­ta affärs­ma­ga­sin.

I novem­ber­num­ret pre­sen­te­rar de sin årli­ga rang­ord­ning av de bäst pre­ste­ran­de vd:arna i värl­den. Kan du gis­sa vem som top­par lis­tan?

Fundera på det medan jag berät­tar hur Harvard Business Review gör sin ran­king.

Världens bästa vd

”The best-per­for­ming CEOs in the world” är allt­så en lis­ta som Harvard Business Review tar fram årli­gen. Jobbet utförs av ett under­sök­nings­team med fyra med­ar­be­ta­re.

De utgår från Standard & Poor’s Global 1200 – ett akti­e­in­dex som omfat­tar 70% av värl­dens pub­li­ka aktie­bo­lag.

Undersökningsteamet gall­rar sen bort före­tag med en vd som i april har sut­tit kor­ta­re tid än två år. De gall­rar ock­så bort före­tag med en vd som har arre­ste­rats eller dömts för brott. (Tyvärr finns det ock­så såda­na.)

Kvar blir 896 före­tag med 907 vd:ar. (Några av dem har två vd:ar. Något som inte är möj­ligt i Sverige.)

Sen sam­lar de in finan­si­ell data för var­je dag som vd:n hade haft sitt upp­drag – ända upp till tju­go år till­ba­ka i tiden. (Snacka om lång­sik­tigt per­spek­tiv.)

Med den­na data rang­ord­na­de under­sök­nings­tea­met vd:arna från plats 1 (bäst) till plats 907 (sämst) avse­en­de finan­si­ell pre­sta­tion.

De anli­ta­de ock­så ett av värl­dens mest ansed­da ana­lys­fö­re­tag för att få ett mått från 0 till 100 på hur väl vart och ett av före­ta­gen pre­ste­rar inom mil­jö­an­svar, sam­hälls­an­svar och led­ning. Med det­ta mått rang­ord­na­de under­sök­nings­tea­met vd:arna avse­en­de des­sa mju­ka vär­den.

Sist gjor­de under­sök­nings­tea­met en total­ran­king där den finan­si­el­la pre­sta­tio­nen väg­des in med 80% och de mju­ka vär­de­na med 20%.

De hund­ra bäs­ta vd:arna pre­sen­te­ra­des i novem­ber­num­ret av Harvard Business Review.

Miljöansvar, samhällsansvar och styrning är viktigt

Har du klu­rat ut vem som top­par ran­king­en?

– Warren Buffet?

Ingen dålig giss­ning. En av värl­dens rikas­te, och av många ansedd som värl­dens genom tider­na bäs­ta inve­ste­ra­re. Men nej. I den finan­si­el­la ran­king­en kom han på plats 23. Inte så strå­lan­de som man kun­de tro. Och avse­en­de mil­jö­an­svar, sam­hälls­an­svar och styr­ning så spe­lar han i gärds­gårds­se­ri­en – ran­kad 798 av 907. Det sänk­te hans tota­la ran­king såpass myc­ket att han ham­na­de utan­för topp hund­ra. Hoppsan!

– Jeff Bezos – Amazons grun­da­re?

Bra giss­ning. Finansiellt pre­ste­rar han bäst av alla. Men när det gäl­ler mil­jö­an­svar, sam­hälls­an­svar och styr­ning så är han ännu säm­re än Warren Buffet. Bara 79 av de 907 vd:arna är säm­re än honom i den­na gren. Uselt!

På förs­ta plats har vi en dol­dis. Han – för det är natur­ligt­vis en man… (Av de hund­ra vd:arna i top­pen är det bara två kvin­nor. Det säger natur­ligt­vis ing­et om kvin­nors för­må­ga att leda bolag. Men desto mer om sam­häl­let vi lever i.)

Han som i den vik­ta­de total­ran­king­en kom på förstap­lats, kva­la­de in på en sjät­te­plats i den finan­si­el­la gre­nen och på en hed­ran­de 15 plats när det gäl­ler mil­jö­an­svar, sam­hälls­an­svar och styr­ning. Av topp hund­ra var ing­en bätt­re i den mju­ka gre­nen.

Reklam

Jag ska berät­ta vem det är efter rekla­men.

En dansk är världens bästa presterande vd

Dags att avslö­ja vem som är värl­dens bäst pre­ste­ran­de börs­bo­lags-vd enligt Harvard Business Review. Han är dansk och heter Lars Rebien Sørensen.

– Vem sa du?

Lars Rebien Sørensen. Han är vd för Novo Nordisk. Om du eller någon av dina när­mas­te anhö­ri­ga har dia­be­tes så kän­ner du säkert till före­ta­get, som näs­tan har hal­va världs­mark­na­den för insu­lin. Annars har du kanske inte hört talas om det.

Var kommer content marketing in i bilden?

Så vad har allt det­ta med con­tent mar­ke­ting att göra? Inget. Och allt.

I för­ra vec­kans avsnitt av Åsikt pra­ta­de jag om hur vik­tigt det är för lyc­kad con­tent mar­ke­ting, att utgå från sitt före­tags ädla syf­te och dju­pa kärn­vär­den. Du vet, var­för ni finns till, och vär­den så fun­da­men­ta­la att ni hål­ler fast vid dem även om det straf­far sig.

Efteråt hör­de någ­ra lyss­na­re av sig. (Ni ska ha ett stort tack. Jag upp­skat­tar verk­li­gen att höra från dig som lyss­nar eller läser Åsikt.) En av dem efter­frå­ga­de exem­pel på just ädla syf­te och dju­pa kärn­vär­den.

Som jag sa i för­ra vec­kan så tror jag att alla före­tag har båda. Till och med Christer Gardells risk­ka­pi­tal­bo­lag Cevian, som jag beskrev i det avsnit­tet. Så du behö­ver inte gå läng­re än till ditt eget före­tag för att hit­ta exem­pel.

Men på många stäl­len mås­te man grä­va djupt genom lager på lager av ”cor­po­ra­te buill­shit” och annat strunt för att hit­ta det egent­li­ga syf­tet och de äkta kärn­vär­de­na.

För av någon anled­ning tycks vd och and­ra tro att det är fel att dri­vas av annat än peng­ar. Men det är bara dum­he­ter. Det finns myc­ket som pekar på att före­tag som låter sitt ädla syf­te och dju­pa kärn­vär­den genom­sy­ra sin verk­sam­het ock­så pre­ste­rar bätt­re än and­ra. Och Novo Nordisk är ett exem­pel på det.

Djupt rotade kärnvärden

I en inter­vju för Harvard Business Review berät­tar Lars Rebien Sørensen om före­ta­get och sin egen ledar­stil. Ingenstans säger han något om deras syf­te eller kärn­vär­den, som till­sam­mans utgör deras kärni­de­o­lo­gi, men man kan ana den i myc­ket han berät­tar. Jag ska ge någ­ra exem­pel.

Till en bör­jan tyc­ker Lars Rebien Sørensen att det här med ”best per­for­ming CEO in the world” är ett ame­ri­kanskt per­spek­tiv. Han säger att ame­ri­ka­ner dyr­kar indi­vi­den och fort­sät­ter:

Jag skul­le säga att jag leder ett team som kol­lek­tivt ska­par ett av värl­dens bäst pre­ste­ran­de före­tag.

Trots sin stor­lek har Novo Nordisk ing­et pri­vat jet­plan. Lars Rebien Sørensen menar att det skul­le sig­na­le­ra att hans tid är mer vär­de­full än övri­ga med­ar­be­ta­res. Det skul­le ska­pa en onö­dig distans mel­lan honom och and­ra med­ar­be­ta­re.

Han säger att sam­man­håll­ning är vik­tigt, och vill att anställ­da ska kän­na sig del­ak­ti­ga i före­ta­gets resa.

Jag tror det­ta speg­lar djupt rota­de vär­de­ring­ar i bola­get. Värderingar som fär­gar bola­gets kom­mu­ni­ka­tion och attra­he­rar anställ­da, inve­ste­ra­re och kun­der och får dem att stan­na kvar.

Syfte större än att tjäna pengar

Det tror jag ock­så bola­gets syf­te gör. Lars Rebien Sørensen berät­tar i inter­vjun att han säger till sina med­ar­be­ta­re:

Om vi till slut botar dia­be­tes, och det för­stör en stor del av vår verk­sam­het, så ska vi vara stol­ta, och du får ett jobb var som helst. Vi kom­mer att ha arbe­tat på den störs­ta tjänst något läke­me­dels­fö­re­tag kan göra sam­häl­let, och det skul­le vara en ena­stå­en­de sak.

Och även om deras insu­lin inte botar så hjäl­per det 24 mil­jo­ner män­ni­skor. Lars Rebien Sørensen säger att ing­et är mer moti­ve­ran­de för med­ar­be­tar­na än att gå till job­bet och räd­da män­ni­skors liv.

Och det gör de även i län­der där dia­be­tes är dåligt behand­lad. Dels genom läg­re pris. Dels med peng­ar från World Diabetes Foundation – som är en stif­tel­se grun­dad av Novo Nordisk . En del av intäk­ter­na från var­je såld insu­li­nam­pull går till stif­tel­sen.

Inte bara altruism

Men det är inte bara altru­ism. Så här säger Lars Rebien Sørensen:

Vår filo­so­fi är att cor­po­ra­te soci­al respon­si­bi­li­ty är ing­et annat än max­i­me­ring av före­ta­gets vär­de över läng­re tid, för på sikt blir soci­a­la och mil­jö­mäs­si­ga frå­gor finan­si­el­la frå­gor. Det är egent­li­gen ing­et hokus-pokus i det­ta.

Han säger ock­så:

Om vi inte behand­lar anställ­da väl, om vi inte upp­för oss som goda före­tags­med­bor­ga­re i våra lokal­sam­häl­len, och om vi inte till­han­da­hål­ler bil­li­ga pro­duk­ter i fat­ti­ga­re län­der, så kom­mer rege­ring­ar­na påtvinga oss reg­ler som i slutän­dan blir myc­ket kost­sam­ma.

Krasst? Jaa.

Falskt? Nää. Tvärtom! Det är ärligt. Tjäna peng­ar är en för­ut­sätt­ning för att göra gott. Och gör vi gott så tjä­nar vi mer peng­ar. Det enda som behövs är lång­sik­tig­het.

Långsiktighet

Och lång­sik­tig ver­kar Lars Rebien Sørensen vara. Han har job­bat i före­ta­get i 33 år, varav 15 som vd.

Långsiktighet ver­kar vara ett gemen­samt drag för många vd:ar på Harvard Business Reviews lis­ta över de hund­ra bäst pre­ste­ran­de vd:arna i värl­den. I genom­snitt har de varit vd i 16 år för sitt före­tag. Och sju av de tio högst ran­ka­de hade varit vd för sitt bolag i mer än 20 år.

Hör av dig

Berätta vad du tyc­ker om Åsikt. Vad gil­lar du? Vad kan göras bätt­re? Skicka ett mejl till tho­mas (med th) snabel‑a knt​nt​.se.

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
libero. nec velit, mi, Phasellus luctus et, at sem, ultricies

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest