Kärnideologin gör honom till världens bäst presterande vd

Mellan september 2015 och juli 2016 sändes fyrtio avsnitt av podden Åsikt – en krönika av och med Thomas Barregren. Detta är en återutsändning av avsnitt 12 från den 23 november 2015.

Thomas Barregren
18 juli 2017

[kntnt_​radio 116]

Välkommen till avsnitt 12 av Åsikt.

Jag som har en åsikt heter Thomas Barregren, och spe­lar in det­ta sön­da­gen den 22 novem­ber 2015.

Världens bästa affärsmagasin

Harvard-uni­ver­si­te­tet i USA ger ut ett månads­ma­ga­sin som heter Harvard Business Review. Där har Christensen, Drucker, Porter, Davenport, Hamel, Prahalad och många and­ra lär­da och tän­ka­re inom busi­ness mana­ge­ment skri­vit. Och där har många vik­ti­ga begrepp inom före­ta­gan­de beskri­vits för förs­ta gång­en: balan­ced scorecard, core com­pe­tence, stra­te­gic intent, reengi­ne­e­ring, glo­ba­li­za­tion, mar­ke­ting myo­pia, och glass ceiling. Kort sagt, Harvard Business Review är värl­dens bäs­ta affärsmagasin.

I novem­ber­num­ret pre­sen­te­rar de sin årli­ga rang­ord­ning av de bäst pre­ste­ran­de vd:arna i värl­den. Kan du gis­sa vem som top­par listan?

Fundera på det medan jag berät­tar hur Harvard Business Review gör sin ranking.

Världens bästa vd

”The best-per­for­ming CEOs in the world” är allt­så en lis­ta som Harvard Business Review tar fram årli­gen. Jobbet utförs av ett under­sök­nings­team med fyra medarbetare.

De utgår från Standard & Poor’s Global 1200 – ett akti­e­in­dex som omfat­tar 70% av värl­dens pub­li­ka aktiebolag.

Undersökningsteamet gall­rar sen bort före­tag med en vd som i april har sut­tit kor­ta­re tid än två år. De gall­rar ock­så bort före­tag med en vd som har arre­ste­rats eller dömts för brott. (Tyvärr finns det ock­så sådana.)

Kvar blir 896 före­tag med 907 vd:ar. (Några av dem har två vd:ar. Något som inte är möj­ligt i Sverige.)

Sen sam­lar de in finan­si­ell data för var­je dag som vd:n hade haft sitt upp­drag – ända upp till tju­go år till­ba­ka i tiden. (Snacka om lång­sik­tigt perspektiv.)

Med den­na data rang­ord­na­de under­sök­nings­tea­met vd:arna från plats 1 (bäst) till plats 907 (sämst) avse­en­de finan­si­ell prestation.

De anli­ta­de ock­så ett av värl­dens mest ansed­da ana­lys­fö­re­tag för att få ett mått från 0 till 100 på hur väl vart och ett av före­ta­gen pre­ste­rar inom mil­jö­an­svar, sam­hälls­an­svar och led­ning. Med det­ta mått rang­ord­na­de under­sök­nings­tea­met vd:arna avse­en­de des­sa mju­ka värden.

Sist gjor­de under­sök­nings­tea­met en total­ran­king där den finan­si­el­la pre­sta­tio­nen väg­des in med 80% och de mju­ka vär­de­na med 20%.

De hund­ra bäs­ta vd:arna pre­sen­te­ra­des i novem­ber­num­ret av Harvard Business Review.

Miljöansvar, samhällsansvar och styrning är viktigt

Har du klu­rat ut vem som top­par rankingen?

– Warren Buffet?

Ingen dålig giss­ning. En av värl­dens rikas­te, och av många ansedd som värl­dens genom tider­na bäs­ta inve­ste­ra­re. Men nej. I den finan­si­el­la ran­king­en kom han på plats 23. Inte så strå­lan­de som man kun­de tro. Och avse­en­de mil­jö­an­svar, sam­hälls­an­svar och styr­ning så spe­lar han i gärds­gårds­se­ri­en – ran­kad 798 av 907. Det sänk­te hans tota­la ran­king såpass myc­ket att han ham­na­de utan­för topp hund­ra. Hoppsan!

– Jeff Bezos – Amazons grundare?

Bra giss­ning. Finansiellt pre­ste­rar han bäst av alla. Men när det gäl­ler mil­jö­an­svar, sam­hälls­an­svar och styr­ning så är han ännu säm­re än Warren Buffet. Bara 79 av de 907 vd:arna är säm­re än honom i den­na gren. Uselt!

På förs­ta plats har vi en dol­dis. Han – för det är natur­ligt­vis en man… (Av de hund­ra vd:arna i top­pen är det bara två kvin­nor. Det säger natur­ligt­vis ing­et om kvin­nors för­må­ga att leda bolag. Men desto mer om sam­häl­let vi lever i.)

Han som i den vik­ta­de total­ran­king­en kom på förstap­lats, kva­la­de in på en sjät­te­plats i den finan­si­el­la gre­nen och på en hed­ran­de 15 plats när det gäl­ler mil­jö­an­svar, sam­hälls­an­svar och styr­ning. Av topp hund­ra var ing­en bätt­re i den mju­ka grenen.

Reklam

Jag ska berät­ta vem det är efter reklamen.

En dansk är världens bästa presterande vd

Dags att avslö­ja vem som är värl­dens bäst pre­ste­ran­de börs­bo­lags-vd enligt Harvard Business Review. Han är dansk och heter Lars Rebien Sørensen.

– Vem sa du?

Lars Rebien Sørensen. Han är vd för Novo Nordisk. Om du eller någon av dina när­mas­te anhö­ri­ga har dia­be­tes så kän­ner du säkert till före­ta­get, som näs­tan har hal­va världs­mark­na­den för insu­lin. Annars har du kanske inte hört talas om det.

Var kommer content marketing in i bilden?

Så vad har allt det­ta med con­tent mar­ke­ting att göra? Inget. Och allt.

I för­ra vec­kans avsnitt av Åsikt pra­ta­de jag om hur vik­tigt det är för lyc­kad con­tent mar­ke­ting, att utgå från sitt före­tags ädla syf­te och dju­pa kärn­vär­den. Du vet, var­för ni finns till, och vär­den så fun­da­men­ta­la att ni hål­ler fast vid dem även om det straf­far sig.

Efteråt hör­de någ­ra lyss­na­re av sig. (Ni ska ha ett stort tack. Jag upp­skat­tar verk­li­gen att höra från dig som lyss­nar eller läser Åsikt.) En av dem efter­frå­ga­de exem­pel på just ädla syf­te och dju­pa kärnvärden.

Som jag sa i för­ra vec­kan så tror jag att alla före­tag har båda. Till och med Christer Gardells risk­ka­pi­tal­bo­lag Cevian, som jag beskrev i det avsnit­tet. Så du behö­ver inte gå läng­re än till ditt eget före­tag för att hit­ta exempel.

Men på många stäl­len mås­te man grä­va djupt genom lager på lager av ”cor­po­ra­te buill­shit” och annat strunt för att hit­ta det egent­li­ga syf­tet och de äkta kärnvärdena.

För av någon anled­ning tycks vd och and­ra tro att det är fel att dri­vas av annat än peng­ar. Men det är bara dum­he­ter. Det finns myc­ket som pekar på att före­tag som låter sitt ädla syf­te och dju­pa kärn­vär­den genom­sy­ra sin verk­sam­het ock­så pre­ste­rar bätt­re än and­ra. Och Novo Nordisk är ett exem­pel på det.

Djupt rotade kärnvärden

I en inter­vju för Harvard Business Review berät­tar Lars Rebien Sørensen om före­ta­get och sin egen ledar­stil. Ingenstans säger han något om deras syf­te eller kärn­vär­den, som till­sam­mans utgör deras kärni­de­o­lo­gi, men man kan ana den i myc­ket han berät­tar. Jag ska ge någ­ra exempel.

Till en bör­jan tyc­ker Lars Rebien Sørensen att det här med ”best per­for­ming CEO in the world” är ett ame­ri­kanskt per­spek­tiv. Han säger att ame­ri­ka­ner dyr­kar indi­vi­den och fortsätter:

Jag skul­le säga att jag leder ett team som kol­lek­tivt ska­par ett av värl­dens bäst pre­ste­ran­de företag.

Trots sin stor­lek har Novo Nordisk ing­et pri­vat jet­plan. Lars Rebien Sørensen menar att det skul­le sig­na­le­ra att hans tid är mer vär­de­full än övri­ga med­ar­be­ta­res. Det skul­le ska­pa en onö­dig distans mel­lan honom och and­ra medarbetare.

Han säger att sam­man­håll­ning är vik­tigt, och vill att anställ­da ska kän­na sig del­ak­ti­ga i före­ta­gets resa.

Jag tror det­ta speg­lar djupt rota­de vär­de­ring­ar i bola­get. Värderingar som fär­gar bola­gets kom­mu­ni­ka­tion och attra­he­rar anställ­da, inve­ste­ra­re och kun­der och får dem att stan­na kvar.

Syfte större än att tjäna pengar

Det tror jag ock­så bola­gets syf­te gör. Lars Rebien Sørensen berät­tar i inter­vjun att han säger till sina medarbetare:

Om vi till slut botar dia­be­tes, och det för­stör en stor del av vår verk­sam­het, så ska vi vara stol­ta, och du får ett jobb var som helst. Vi kom­mer att ha arbe­tat på den störs­ta tjänst något läke­me­dels­fö­re­tag kan göra sam­häl­let, och det skul­le vara en ena­stå­en­de sak.

Och även om deras insu­lin inte botar så hjäl­per det 24 mil­jo­ner män­ni­skor. Lars Rebien Sørensen säger att ing­et är mer moti­ve­ran­de för med­ar­be­tar­na än att gå till job­bet och räd­da män­ni­skors liv.

Och det gör de även i län­der där dia­be­tes är dåligt behand­lad. Dels genom läg­re pris. Dels med peng­ar från World Diabetes Foundation – som är en stif­tel­se grun­dad av Novo Nordisk . En del av intäk­ter­na från var­je såld insu­li­nam­pull går till stiftelsen.

Inte bara altruism

Men det är inte bara altru­ism. Så här säger Lars Rebien Sørensen:

Vår filo­so­fi är att cor­po­ra­te soci­al respon­si­bi­li­ty är ing­et annat än max­i­me­ring av före­ta­gets vär­de över läng­re tid, för på sikt blir soci­a­la och mil­jö­mäs­si­ga frå­gor finan­si­el­la frå­gor. Det är egent­li­gen ing­et hokus-pokus i detta.

Han säger också:

Om vi inte behand­lar anställ­da väl, om vi inte upp­för oss som goda före­tags­med­bor­ga­re i våra lokal­sam­häl­len, och om vi inte till­han­da­hål­ler bil­li­ga pro­duk­ter i fat­ti­ga­re län­der, så kom­mer rege­ring­ar­na påtvinga oss reg­ler som i slutän­dan blir myc­ket kostsamma.

Krasst? Jaa.

Falskt? Nää. Tvärtom! Det är ärligt. Tjäna peng­ar är en för­ut­sätt­ning för att göra gott. Och gör vi gott så tjä­nar vi mer peng­ar. Det enda som behövs är långsiktighet.

Långsiktighet

Och lång­sik­tig ver­kar Lars Rebien Sørensen vara. Han har job­bat i före­ta­get i 33 år, varav 15 som vd.

Långsiktighet ver­kar vara ett gemen­samt drag för många vd:ar på Harvard Business Reviews lis­ta över de hund­ra bäst pre­ste­ran­de vd:arna i värl­den. I genom­snitt har de varit vd i 16 år för sitt före­tag. Och sju av de tio högst ran­ka­de hade varit vd för sitt bolag i mer än 20 år.

Hör av dig

Berätta vad du tyc­ker om Åsikt. Vad gil­lar du? Vad kan göras bätt­re? Skicka ett mejl till tho­mas (med th) snabel‑a knt​nt​.se.

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »