Katarina Graffman: Förändrade spelregler för dig som jobbar med kommunikation (Kntnt frukost 24)

Alla företag som kommunicerar eller arbetar med varumärkesutveckling står inför en framtid med förändrade spelregler. Förstå hur dagens unga, generation Z, konsumerar media, och utmaningar som följer med detta!

Pia Tegborg
30 mars 2016

Trampa inte på deras digi­ta­la integri­tet! Respektera att de hatar påtving­ad reklam, sam­ti­digt som de kan äls­ka den äkta som de själ­va söker upp. Varför de skall läsa någon­ting när det går att tit­ta på youtu­be är för dem ofta främ­man­de och dyker det upp något nytt och spän­nan­de är de inte ett dugg loja­la ditt varu­mär­ke.

Vi talar om gene­ra­tion Z – per­so­ner föd­da unge­fär mel­lan 1995 och 2010.

Hur unga kon­su­me­rar media är temat på mars månads Kntnt fru­kost med antro­po­log Katarina Graffman. Kntnt fru­kost arran­ge­ras i sam­ar­be­te med Cision, nät­ver­ket mark­nads­che­fer­na och Scandic Ruinen.

Ett exempel på ungas mediavanor

Ja, hur kan en ung per­sons medi­e­kon­sum­tion se ut? Det sva­rar 11-åri­ga Linnea på när hon till­sam­mans med Alexander Mason, kom­mer­si­ell chef Cision Skandinavien, inle­der den­na mor­gon.

Många av oss, med gene­ra­tion Z‑barn där­hem­ma, nic­kar instäm­man­de när Linnea berät­tar om hur hen­nes media­va­nor ser ut.

Inte otip­pat är det mobi­len som gäl­ler för Linnea. Den är utan jäm­fö­rel­se hen­nes vik­ti­gas­te platt­form. Där både bör­jar och slu­tar hon sitt dygn. Instagram och Snapchat är fram­förallt de appar som gäl­ler. Tid läggs ock­så på Youtube och spel.

Kontakten med kom­pi­sar­na sker tvek­löst digi­talt, via sms eller chatt. Traditionella tele­fon­sam­tal är säll­syn­ta och mest till för oss gam­ling­ar. Precis som Facebook. Rörligt är stort. Programmen väl­jer hon såklart själv genom Netflix, Viaplay eller SVT Play.

Att Linneas bete­en­de är repre­sen­ta­tivt för hen­nes gene­ra­tion bekräf­tas av Katarina Graffman i mor­go­nens and­ra före­läs­ning. Katarina är dok­tor i antro­po­lo­gi och en av Sveriges ledan­de exper­ter i medie- och kon­su­ment­be­te­en­den.

Generation Z förändrar spelreglerna

För en majo­ri­tet av dagens unga, lik­som för många för­äld­rar, är digi­ta­la medi­er helt inte­gre­ra­de i var­dags­li­vet. Katarina Graffman går ännu läng­re och menar att mobi­len nume­ra är en del av de ung­as existens.

I 15 år har Katarina ”hängt” med ung­do­mar i syf­te att stu­de­ra deras bete­en­de. Insikterna är många.

Det som upp­levs som rea­lis­tiskt och äkta tyc­ker man om. Det kan vara Volvo Cars reklam­film Volvo XC70 feat. Zlatan – Made by Sweden eller McDonalds reklam­film Vi tror på Sveriges ung­do­mar.

De unga litar mer på com­mu­ni­tys än på medi­e­va­ru­mär­ken. Man föl­jer de ”kän­di­sar” som lyc­kats ska­pa något. Eller drivs av en viss frå­ga. Ofta är det YouTubers. De blir gene­ra­tio­nens så kal­la­de ”fyr­torn” som utgörs av kon­tak­ter i ens per­son­li­ga nät­verk som man har för­tro­en­de för och lyss­nar på.

Ungdomar vill inte bli spå­ra­de och väl­jer där­för chatap­par där man kan pra­ta ostört med den man väl­jer att pra­ta med. På Instagram är det van­ligt att skaf­fa ett ”fin­kon­to” och ett ”ful­kon­to”. På fin­kon­tot visar man upp sig från sin bäs­ta sida medan man på ful­kon­tot kan vara sig själv inför sina kom­pi­sar.

Att nå ung­do­mar­na i gene­ra­tion Z är en utma­ning på många vis. Här föl­jer någ­ra råd från Katarina:

  • känn dina fyr­torn väl och tänk på att slar­vigt använ­da fyr­torn kan ska­da ditt varu­mär­ke
  • släpp ålders­fix­e­ring­en vid spons­ring av influ­encers då tro­vär­dig­het inte har med ålder, klass eller natio­na­li­tet att göra
  • måna om den digi­ta­la integri­te­ten hos mål­grup­pen, klam­pa inte på och spring inte efter
  • glöm inte att livets mening för gene­ra­tion Z är att ha roligt! Perspektivet är kort och man tän­ker inte så myc­ket på fram­ti­den.

Fler tips för vad du bör tän­ka på när du kom­mu­ni­ce­rar med gene­ra­tion Z får du om du tar del av Katarinas pre­sen­ta­tion nedan.

Se filmen

Vi har som van­ligt spe­lat in pre­sen­ta­tio­nen. Som en tjänst till dig som inte kun­de kom­ma. Du kan se fil­men nedan eller på Vimeo eller YouTube. Om du före­drar att bara lyss­na så kan du göra det på SoundCloud.

Lyssna på samtalet

Vi pas­sa­de ock­så på att göra en inter­vju med Katarina Graffman. Du hör den i avsnitt 54 av Kntnt Radio.

Boka nästa frukost

Varje dag bom­bar­de­ras vi av drygt 200 kom­mer­si­el­la bud­skap sam­ti­digt som allt fler instal­le­rar reklam­bloc­ke­ra­re på sina enhe­ter. Hur gör du för att nå alla reklam­väg­ra­re? Content mar­ke­ting genom spel är ett effek­tivt sätt. Men hur går det till?

Hör Joakim Ekelund från spelstu­di­on Hello There berät­ta om gami­fi­ca­tion i con­tent mar­ke­ting vid näs­ta Kntnt fru­kost den 19 april. Ta chan­sen. Boka din plats här! Snart är det fullt.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
libero ut mattis dolor eget dapibus porta. nec quis ante. Aenean adipiscing

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest