Katarina Graffman: Förändrade spelregler för dig som jobbar med kommunikation (Kntnt frukost 24)

Alla företag som kommunicerar eller arbetar med varumärkesutveckling står inför en framtid med förändrade spelregler. Förstå hur dagens unga, generation Z, konsumerar media, och utmaningar som följer med detta!

Pia Tegborg
30 mars 2016

Trampa inte på deras digi­ta­la integri­tet! Respektera att de hatar påtving­ad reklam, sam­ti­digt som de kan äls­ka den äkta som de själ­va söker upp. Varför de skall läsa någon­ting när det går att tit­ta på youtu­be är för dem ofta främ­man­de och dyker det upp något nytt och spän­nan­de är de inte ett dugg loja­la ditt varumärke.

Vi talar om gene­ra­tion Z – per­so­ner föd­da unge­fär mel­lan 1995 och 2010.

Hur unga kon­su­me­rar media är temat på mars månads Kntnt fru­kost med antro­po­log Katarina Graffman. Kntnt fru­kost arran­ge­ras i sam­ar­be­te med Cision, nät­ver­ket mark­nads­che­fer­na och Scandic Ruinen.

Ett exempel på ungas mediavanor

Ja, hur kan en ung per­sons medi­e­kon­sum­tion se ut? Det sva­rar 11-åri­ga Linnea på när hon till­sam­mans med Alexander Mason, kom­mer­si­ell chef Cision Skandinavien, inle­der den­na morgon.

Många av oss, med gene­ra­tion Z‑barn där­hem­ma, nic­kar instäm­man­de när Linnea berät­tar om hur hen­nes media­va­nor ser ut.

Inte otip­pat är det mobi­len som gäl­ler för Linnea. Den är utan jäm­fö­rel­se hen­nes vik­ti­gas­te platt­form. Där både bör­jar och slu­tar hon sitt dygn. Instagram och Snapchat är fram­förallt de appar som gäl­ler. Tid läggs ock­så på Youtube och spel.

Kontakten med kom­pi­sar­na sker tvek­löst digi­talt, via sms eller chatt. Traditionella tele­fon­sam­tal är säll­syn­ta och mest till för oss gam­ling­ar. Precis som Facebook. Rörligt är stort. Programmen väl­jer hon såklart själv genom Netflix, Viaplay eller SVT Play.

Att Linneas bete­en­de är repre­sen­ta­tivt för hen­nes gene­ra­tion bekräf­tas av Katarina Graffman i mor­go­nens and­ra före­läs­ning. Katarina är dok­tor i antro­po­lo­gi och en av Sveriges ledan­de exper­ter i medie- och konsumentbeteenden.

Generation Z förändrar spelreglerna

För en majo­ri­tet av dagens unga, lik­som för många för­äld­rar, är digi­ta­la medi­er helt inte­gre­ra­de i var­dags­li­vet. Katarina Graffman går ännu läng­re och menar att mobi­len nume­ra är en del av de ung­as existens.

I 15 år har Katarina ”hängt” med ung­do­mar i syf­te att stu­de­ra deras bete­en­de. Insikterna är många.

Det som upp­levs som rea­lis­tiskt och äkta tyc­ker man om. Det kan vara Volvo Cars reklam­film Volvo XC70 feat. Zlatan – Made by Sweden eller McDonalds reklam­film Vi tror på Sveriges ung­do­mar.

De unga litar mer på com­mu­ni­tys än på medi­e­va­ru­mär­ken. Man föl­jer de ”kän­di­sar” som lyc­kats ska­pa något. Eller drivs av en viss frå­ga. Ofta är det YouTubers. De blir gene­ra­tio­nens så kal­la­de ”fyr­torn” som utgörs av kon­tak­ter i ens per­son­li­ga nät­verk som man har för­tro­en­de för och lyss­nar på.

Ungdomar vill inte bli spå­ra­de och väl­jer där­för chatap­par där man kan pra­ta ostört med den man väl­jer att pra­ta med. På Instagram är det van­ligt att skaf­fa ett ”fin­kon­to” och ett ”ful­kon­to”. På fin­kon­tot visar man upp sig från sin bäs­ta sida medan man på ful­kon­tot kan vara sig själv inför sina kompisar.

Att nå ung­do­mar­na i gene­ra­tion Z är en utma­ning på många vis. Här föl­jer någ­ra råd från Katarina:

  • känn dina fyr­torn väl och tänk på att slar­vigt använ­da fyr­torn kan ska­da ditt varumärke
  • släpp ålders­fix­e­ring­en vid spons­ring av influ­encers då tro­vär­dig­het inte har med ålder, klass eller natio­na­li­tet att göra
  • måna om den digi­ta­la integri­te­ten hos mål­grup­pen, klam­pa inte på och spring inte efter
  • glöm inte att livets mening för gene­ra­tion Z är att ha roligt! Perspektivet är kort och man tän­ker inte så myc­ket på framtiden.

Fler tips för vad du bör tän­ka på när du kom­mu­ni­ce­rar med gene­ra­tion Z får du om du tar del av Katarinas pre­sen­ta­tion nedan.

Se filmen

Vi har som van­ligt spe­lat in pre­sen­ta­tio­nen. Som en tjänst till dig som inte kun­de kom­ma. Du kan se fil­men nedan eller på Vimeo eller YouTube. Om du före­drar att bara lyss­na så kan du göra det på SoundCloud.

Lyssna på samtalet

Vi pas­sa­de ock­så på att göra en inter­vju med Katarina Graffman. Du hör den i avsnitt 54 av Kntnt Radio.

Boka nästa frukost

Varje dag bom­bar­de­ras vi av drygt 200 kom­mer­si­el­la bud­skap sam­ti­digt som allt fler instal­le­rar reklam­bloc­ke­ra­re på sina enhe­ter. Hur gör du för att nå alla reklam­väg­ra­re? Content mar­ke­ting genom spel är ett effek­tivt sätt. Men hur går det till?

Hör Joakim Ekelund från spelstu­di­on Hello There berät­ta om gami­fi­ca­tion i con­tent mar­ke­ting vid näs­ta Kntnt fru­kost den 19 april. Ta chan­sen. Boka din plats här! Snart är det fullt.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »