Kerstin Weidstam: SEB om native advertising och content marketing (Kntnt frukost 17)

Lär dig native advertising av SEB, som använder det för att driva trafik till sin företagsblogg Greenroom. I denna presentation hör du Kerstin Weidstam, som är ansvarig för content marketing inom SEB:s division som hanterar privatmarknad och små och medelstora företag i Sverige, berätta hur de jobbar. Se och hör den nu!

Thomas Barregren
28 april 2015

För dig som föl­jer Kntnts blogg är det ing­en hem­lig­het att jag har mina dubi­er om nati­ve adver­ti­sing, eller bran­ded con­tent som en del har bör­jat att kal­la det.

Jag har ing­et emot själ­vas­te idén. Istället för annon­ser som avbry­ter läsa­rens flö­de och träng­er sig på med ett bud­skap, använd spons­rat inne­håll som smäl­ter in i sam­man­hang­et och ger mot­ta­ga­ren ett mer­vär­de. Det är ett jät­te­bra sätt att kom­ma åt värd­me­di­ets publik och byg­ga en rela­tion med dem.

Native advertising fel utfört

Tyvärr ser det säl­lan ut så. De fles­ta pra­tar glatt om sig själ­va och sina egna pro­duk­ter. Precis som van­ligt. Den enda skill­na­den är att annon­sen är för­vil­lan­de lik en redak­tio­nell text. Effekten blir att läsar­na kän­ner sig lura­de. Det ska­dar både annon­sö­ren och värd­me­di­et.

Här är ett exem­pel på hur det inte ska se ut.

cherry-casino-native-advertising-omni

Cherry Casino har inte fat­tat nati­ve adver­ti­sing. Men det har SEB.

Native advertising rätt utfört

SEB har en före­tags­blogg med det fyn­di­ga nam­net Greenroom. Tre gång­er per vec­ka pub­li­ce­ras nya blog­gin­lägg skriv­na av ban­kens exper­ter. Det är con­tent mar­ke­ting.

Och som all­tid med con­tent mar­ke­ting ska inne­hål­let pro­motas. Och det gör SEB genom nati­ve adver­ti­sing i Omni, på Svenska Dagbladets webb­plats och på Allabolags webb­plats. Annonserna anpas­sas helt efter värd­me­di­et och dess publik. Ett jobb som Spoon skö­ter åt dem. Och resul­ta­tet är maka­löst bra.

seb-native-advertising-omni

SEB har fat­tat nati­ve adver­ti­sing. 🙂

Frukost med innehåll

Den 24 april bjöd vi på fru­kost med inne­håll för 17:e och sista gång­en den­na vår. Fast egent­li­gen bjöd vi vare sig på fru­kost eller inne­håll. Hogia spons­ra­de fru­kosten. Och Kerstin Weidstam från SEB stod för inne­hål­let, som hand­la­de om ban­kens sats­ning på con­tent mar­ke­ting och nati­ve adver­ti­sing.

Kerstin Weidstam är ansva­rig för con­tent mar­ke­ting inom SEB:s divi­sion som han­te­rar pri­vat­mark­nad och små och medel­sto­ra före­tag i Sverige. Vi hade bju­dit in hen­ne för att berät­ta mer om SEB:s sats­ning på con­tent mar­ke­ting och nati­ve adver­ti­sing.

Niklas Myhr från Chapman University i USA, Christian Rudolf från Topdog och Pontus Staunstrup från PostNord hade lagt rib­ban högt. Men det var ing­et för Kerstin Weidstam, som jag med störs­ta respekt för poj­kar­na mås­te säga gjor­de vårens bäs­ta pre­sen­ta­tion.

Se och hör Kerstin Weidstams presentation

Vi har som van­ligt spe­lat in pre­sen­ta­tio­nen. Du kan se fil­men på Vimeo eller YouTube. Och vill du se bil­der­na så finns de på SlideShare.

Du kan ock­så se fil­men här:

Missa inte intervjun

Pia och jag pas­sa­de på att inter­vjua Kerstin Weidstam. Den kom­mer i pod­dav­snit­tet som vi släp­per den 21 maj. Missa inte det! Prenumerera på allt vårt inne­håll för att vara på den säk­ra sidan.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
tristique commodo neque. libero nec sed porta. id venenatis ipsum ut

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest