Kerstin Weidstam: SEB om native advertising och content marketing (Kntnt frukost 17)

Lär dig native advertising av SEB, som använder det för att driva trafik till sin företagsblogg Greenroom. I denna presentation hör du Kerstin Weidstam, som är ansvarig för content marketing inom SEB:s division som hanterar privatmarknad och små och medelstora företag i Sverige, berätta hur de jobbar. Se och hör den nu!

Thomas Barregren
28 april 2015

För dig som föl­jer Kntnts blogg är det ing­en hem­lig­het att jag har mina dubi­er om nati­ve adver­ti­sing, eller bran­ded con­tent som en del har bör­jat att kal­la det.

Jag har ing­et emot själ­vas­te idén. Istället för annon­ser som avbry­ter läsa­rens flö­de och träng­er sig på med ett bud­skap, använd spons­rat inne­håll som smäl­ter in i sam­man­hang­et och ger mot­ta­ga­ren ett mer­vär­de. Det är ett jät­te­bra sätt att kom­ma åt värd­me­di­ets publik och byg­ga en rela­tion med dem.

Native advertising fel utfört

Tyvärr ser det säl­lan ut så. De fles­ta pra­tar glatt om sig själ­va och sina egna pro­duk­ter. Precis som van­ligt. Den enda skill­na­den är att annon­sen är för­vil­lan­de lik en redak­tio­nell text. Effekten blir att läsar­na kän­ner sig lura­de. Det ska­dar både annon­sö­ren och värdmediet.

Här är ett exem­pel på hur det inte ska se ut.

cherry-casino-native-advertising-omni

Cherry Casino har inte fat­tat nati­ve adver­ti­sing. Men det har SEB.

Native advertising rätt utfört

SEB har en före­tags­blogg med det fyn­di­ga nam­net Greenroom. Tre gång­er per vec­ka pub­li­ce­ras nya blog­gin­lägg skriv­na av ban­kens exper­ter. Det är con­tent marketing.

Och som all­tid med con­tent mar­ke­ting ska inne­hål­let pro­motas. Och det gör SEB genom nati­ve adver­ti­sing i Omni, på Svenska Dagbladets webb­plats och på Allabolags webb­plats. Annonserna anpas­sas helt efter värd­me­di­et och dess publik. Ett jobb som Spoon skö­ter åt dem. Och resul­ta­tet är maka­löst bra.

seb-native-advertising-omni

SEB har fat­tat nati­ve advertising. 🙂

Frukost med innehåll

Den 24 april bjöd vi på fru­kost med inne­håll för 17:e och sista gång­en den­na vår. Fast egent­li­gen bjöd vi vare sig på fru­kost eller inne­håll. Hogia spons­ra­de fru­kosten. Och Kerstin Weidstam från SEB stod för inne­hål­let, som hand­la­de om ban­kens sats­ning på con­tent mar­ke­ting och nati­ve advertising.

Kerstin Weidstam är ansva­rig för con­tent mar­ke­ting inom SEB:s divi­sion som han­te­rar pri­vat­mark­nad och små och medel­sto­ra före­tag i Sverige. Vi hade bju­dit in hen­ne för att berät­ta mer om SEB:s sats­ning på con­tent mar­ke­ting och nati­ve advertising.

Niklas Myhr från Chapman University i USA, Christian Rudolf från Topdog och Pontus Staunstrup från PostNord hade lagt rib­ban högt. Men det var ing­et för Kerstin Weidstam, som jag med störs­ta respekt för poj­kar­na mås­te säga gjor­de vårens bäs­ta presentation.

Se och hör Kerstin Weidstams presentation

Vi har som van­ligt spe­lat in pre­sen­ta­tio­nen. Du kan se fil­men på Vimeo eller YouTube. Och vill du se bil­der­na så finns de på SlideShare.

Du kan ock­så se fil­men här:

Missa inte intervjun

Pia och jag pas­sa­de på att inter­vjua Kerstin Weidstam. Den kom­mer i pod­dav­snit­tet som vi släp­per den 21 maj. Missa inte det! Prenumerera på allt vårt inne­håll för att vara på den säk­ra sidan.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »