Kick-off

Tillbaka. Efter långt sommarlov från bloggandet och poddandet är vi tillbaka. Och passande nog börjar vi med en kick-off. Vår egen.

Stopp! Du var på väg att sluta läsa där, eller hur? Gör inte det. Jag förstår att det inte är spännande att få veta att årets kick-off var på Smögen, att vi åkte ut till Hållö, badade i marmorbassängen och såg spår efter kapten Henrik Schollins dödskrach med en DC3 under andra världskriget, och att vi åt god mat och sov gott på Pensionat Bryggan. Inget av det ska jag berätta. Lovar.

Jag vill bara slå ett slag för avsnitt 62 av Kntnt Radio – Sveriges äldsta marknadsföringspodd (tror jag). Liksom efter fjolårets kick-off tillåter vi oss att prata om oss själva.

Vänta! Nu var du på väg att sluta läsa igen, eller hur? Men innan du bestämmer dig för att lyssna eller inte så ber jag dig att fundera på om något av detta kan intressera dig:

Tre insikter om marknadskommunikation i allmänhet och content marketing i synnerhet.

Konzilo äntligen klar för att släppas. Hör historien bakom och varför du inte ska missa detta verktyg.

Funderingar om höstens innehåll och kommande event från oss.

Om något av detta intresserar dig så tycker jag du ska lyssna på avsnitt 62 av Kntnt Radio.

Pia Tegborg
5 september 2016

Tillbaka. Efter långt som­mar­lov från blog­gan­det och pod­dan­det är vi till­ba­ka. Och pas­san­de nog bör­jar vi med en kick-off. Vår egen.

Stopp! Du var på väg att slu­ta läsa där, eller hur? Gör inte det. Jag för­står att det inte är spän­nan­de att få veta att årets kick-off var på Smögen, att vi åkte ut till Hållö, bada­de i mar­mor­bas­säng­en och såg spår efter kap­ten Henrik Schollins döds­krach med en DC3 under and­ra världs­kri­get, och att vi åt god mat och sov gott på Pensionat Bryggan. Inget av det ska jag berät­ta. Lovar.

Jag vill bara slå ett slag för avsnitt 62 av Kntnt Radio – Sveriges älds­ta mark­nads­fö­rings­podd (tror jag). Liksom efter fjol­å­rets kick-off tillå­ter vi oss att pra­ta om oss själva.

Vänta! Nu var du på väg att slu­ta läsa igen, eller hur? Men innan du bestäm­mer dig för att lyss­na eller inte så ber jag dig att fun­de­ra på om något av det­ta kan intres­se­ra dig:

  • Tre insik­ter om mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion i all­män­het och con­tent mar­ke­ting i synnerhet.
  • Konzilo änt­li­gen klar för att släp­pas. Hör histo­ri­en bakom och var­för du inte ska mis­sa det­ta verktyg.
  • Funderingar om hös­tens inne­håll och kom­man­de event från oss.

Om något av det­ta intres­se­rar dig så tyc­ker jag du ska lyss­na på avsnitt 62 av Kntnt Radio.

Om du hör knar­ran­de golv, skri­an­de måsar och prat i bak­grun­den så ta det lugnt. Du hal­lu­ci­ne­rar inte. Vi sit­ter i Haralds sjö­bo på Smögen. Harald är min (Pias) mor­bror – en äkta Smögen-bo – som pra­tar bohus­läns­ka som få, skjut­sa­de oss i sin eka ut till Hållö och lät oss huse­ra i hans sjö­bo. Och med sjö­bo­den fick vi en ljud­ku­liss som jag hop­pas du nju­ter lika myc­ket av som vi gjor­de på plats.

[kntnt_​radio 62]

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Andon © Alexander Siebert (CC BY-NC 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »