Kick-off

Tillbaka. Efter långt sommarlov från bloggandet och poddandet är vi tillbaka. Och passande nog börjar vi med en kick-off. Vår egen.

Stopp! Du var på väg att sluta läsa där, eller hur? Gör inte det. Jag förstår att det inte är spännande att få veta att årets kick-off var på Smögen, att vi åkte ut till Hållö, badade i marmorbassängen och såg spår efter kapten Henrik Schollins dödskrach med en DC3 under andra världskriget, och att vi åt god mat och sov gott på Pensionat Bryggan. Inget av det ska jag berätta. Lovar.

Jag vill bara slå ett slag för avsnitt 62 av Kntnt Radio – Sveriges äldsta marknadsföringspodd (tror jag). Liksom efter fjolårets kick-off tillåter vi oss att prata om oss själva.

Vänta! Nu var du på väg att sluta läsa igen, eller hur? Men innan du bestämmer dig för att lyssna eller inte så ber jag dig att fundera på om något av detta kan intressera dig:

Tre insikter om marknadskommunikation i allmänhet och content marketing i synnerhet.

Konzilo äntligen klar för att släppas. Hör historien bakom och varför du inte ska missa detta verktyg.

Funderingar om höstens innehåll och kommande event från oss.

Om något av detta intresserar dig så tycker jag du ska lyssna på avsnitt 62 av Kntnt Radio.

Pia Tegborg
5 september 2016

Tillbaka. Efter långt som­mar­lov från blog­gan­det och pod­dan­det är vi till­ba­ka. Och pas­san­de nog bör­jar vi med en kick-off. Vår egen.

Stopp! Du var på väg att slu­ta läsa där, eller hur? Gör inte det. Jag för­står att det inte är spän­nan­de att få veta att årets kick-off var på Smögen, att vi åkte ut till Hållö, bada­de i mar­mor­bas­säng­en och såg spår efter kap­ten Henrik Schollins döds­krach med en DC3 under and­ra världs­kri­get, och att vi åt god mat och sov gott på Pensionat Bryggan. Inget av det ska jag berät­ta. Lovar.

Jag vill bara slå ett slag för avsnitt 62 av Kntnt Radio – Sveriges älds­ta mark­nads­fö­rings­podd (tror jag). Liksom efter fjol­å­rets kick-off tillå­ter vi oss att pra­ta om oss själ­va.

Vänta! Nu var du på väg att slu­ta läsa igen, eller hur? Men innan du bestäm­mer dig för att lyss­na eller inte så ber jag dig att fun­de­ra på om något av det­ta kan intres­se­ra dig:

  • Tre insik­ter om mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion i all­män­het och con­tent mar­ke­ting i syn­ner­het.
  • Konzilo änt­li­gen klar för att släp­pas. Hör histo­ri­en bakom och var­för du inte ska mis­sa det­ta verk­tyg.
  • Funderingar om hös­tens inne­håll och kom­man­de event från oss.

Om något av det­ta intres­se­rar dig så tyc­ker jag du ska lyss­na på avsnitt 62 av Kntnt Radio.

Om du hör knar­ran­de golv, skri­an­de måsar och prat i bak­grun­den så ta det lugnt. Du hal­lu­ci­ne­rar inte. Vi sit­ter i Haralds sjö­bo på Smögen. Harald är min (Pias) mor­bror – en äkta Smögen-bo – som pra­tar bohus­läns­ka som få, skjut­sa­de oss i sin eka ut till Hållö och lät oss huse­ra i hans sjö­bo. Och med sjö­bo­den fick vi en ljud­ku­liss som jag hop­pas du nju­ter lika myc­ket av som vi gjor­de på plats.

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Andon © Alexander Siebert (CC BY-NC 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
mattis dapibus Aenean felis elementum ut Aliquam

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest