Skip to content

Observera att detta är en föråldrad artikel som är arkiverad.

Foto: Roman Sakhno via Shutterstock.

Kntnt – ett projekt, ett företag och en blogg

Nio år har gått sedan jag grundande företaget som blev NodeOne – Supergasell 2011 och Årets Gasellföretag i Västra Götalands Län 2011 och 2012. I januari lämnade jag bolaget och sålde mina aktier. Det känns förstås lite vemodigt att lämna företaget som har upptagit så mycket av min vakna tid. Samtidigt känns det otroligt förmånligt att kunna ge sig i kast med ett nytt spännande projekt: Kntnt.

Nio år har gått sedan jag grun­dan­de före­ta­get som blev NodeOne – Supergasell 2011 och Årets Gasellföretag i Västra Götalands Län 2011 och 2012. I janu­a­ri läm­na­de jag bola­get och sål­de mina akti­er. Det känns för­stås lite vemo­digt att läm­na före­ta­get som har upp­ta­git så myc­ket av min vak­na tid. Samtidigt känns det otro­ligt för­mån­ligt att kun­na ge sig i kast med ett nytt spän­nan­de pro­jekt: Kntnt.

Kntnt är innehåll

Kntnt är nam­net på ett pro­jekt, ett före­tag och den­na blogg. Namnet skall utta­las [ˈkɒn­tent], som det eng­els­ka ordet för inne­håll (con­tent). Det är natur­ligt­vis inte oav­sikt­ligt. Planering, pro­duk­tion och pub­li­ce­ring av redak­tio­nellt inne­håll och upp­följ­ning i soci­a­la medi­er står i cent­rum för alla tre.

Kntnt är ett redaktionellt system för Content Marketing

Kntnt är ett pro­jekt. Målet med pro­jek­tet är att utveck­la ett intu­tivt och lät­tan­vänt redak­tio­nellt system, som mark­nads­che­fer, kom­mu­ni­ka­tions­che­fer och and­ra mark­nads­fö­ra­re och infor­ma­tö­rer enkelt kan använ­da för con­tent mar­ke­ting.

Systemet, som tills­vi­da­re går under beteck­ning­en Kntnt Management System (KMS), består av inte­gre­ra­de verk­tyg som under­lät­tar

  • fram­tag­ning av inne­hålls­stra­te­gi
  • pla­ne­ring av arbe­te
  • pub­li­ce­ring på web­ben
  • pro­mo­tion i soci­a­la medi­er
  • upp­följ­ning av kom­men­ta­rer och omnäm­nan­den
  • ana­lys av besöks­sta­tistik och bete­en­den

KMS kan samex­i­ste­ra med EPiServer, Drupal, Wordpress och and­ra CMS. Det är tänkt som ett kom­ple­ment sna­ra­re än en kon­kur­rent.

Programvaran byggs med öppen käll­kod. Självklart kom­mer det där­för vara gra­tis att lad­da ned och fritt att använ­das.

Kntnt är rådgivare och specialister

Kntnt är ett före­tag. Syftet med före­ta­get är att utveck­la lös­ning­ar som gör det enkla­re att dela med sig och ta del av infor­ma­tion.

Aktiebolaget grun­da­des i janu­a­ri. Än så länge är det bara jag, men under året kom­mer ”jag” att att bli ”vi”.

Vi skall arbe­ta med pro­jek­tet, skri­va på den­na blogg, men fram­för allt till­han­da­hål­la föl­jan­de tjäns­ter:

  • drift och sup­port av Kntnts redak­tio­nel­la system
  • kur­ser och skräd­dar­syd­da utbild­ning­ar i att admi­ni­stre­ra och använ­da syste­met
  • hjälp till mark­nads­che­fen, kom­mun­ak­tions­che­fen och övri­ga i före­tags­led­ning­en att utveck­la en inne­hålls­stra­te­gi och redak­tio­nell pro­cess
  • kon­sult­tjäns­ter

Jag tror inte att “ensam är stark”. Därför kom­mer Kntnt att söka sam­ar­be­te med and­ra före­tag inom bran­schen för att till­sam­mans med dem till­fö­ra våra gemen­sam­ma kun­der störs­ta möj­li­ga nyt­ta. (Hör av dig om du kän­ner dig manad.)

Själv till­för jag 17 års erfa­ren­het av att utveck­la IT-lös­ning­ar som under­lät­tar för med­ar­be­ta­re ute i verk­sam­he­ten att att fånga, spa­ra, hit­ta, häm­ta och skic­ka infor­ma­tion.

Kntnt är kunskap, erfarenhet, råd och tips

Kntnt är en blogg. Här kom­mer jag dela med mig av kun­skap, erfa­ren­het, råd och tips röran­de mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion och con­tent mar­ke­ting. Jag kom­mer ock­så berät­ta lite mer om både pro­jek­tet och före­ta­get – när vi har kom­mit en bit på väg.

I näs­ta inlägg skall jag för­kla­ra min syn på vad con­tent mar­ke­ting är för något och var­för det inte är flu­ga. Följ Kntnt blog­gen så mis­sar du ing­et.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av dina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019.

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hän­de?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »
libero amet, nec Aenean Praesent Aliquam dolor efficitur. ut

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest