Foto: Roman Sakhno via Shutterstock.

Kntnt – ett projekt, ett företag och en blogg

Nio år har gått sedan jag grundande företaget som blev NodeOne – Supergasell 2011 och Årets Gasellföretag i Västra Götalands Län 2011 och 2012. I januari lämnade jag bolaget och sålde mina aktier. Det känns förstås lite vemodigt att lämna företaget som har upptagit så mycket av min vakna tid. Samtidigt känns det otroligt förmånligt att kunna ge sig i kast med ett nytt spännande projekt: Kntnt.

Thomas Barregren
1 maj 2013

Nio år har gått sedan jag grun­dan­de före­ta­get som blev NodeOne – Supergasell 2011 och Årets Gasellföretag i Västra Götalands Län 2011 och 2012. I janu­a­ri läm­na­de jag bola­get och sål­de mina akti­er. Det känns för­stås lite vemo­digt att läm­na före­ta­get som har upp­ta­git så myc­ket av min vak­na tid. Samtidigt känns det otro­ligt för­mån­ligt att kun­na ge sig i kast med ett nytt spän­nan­de pro­jekt: Kntnt.

Kntnt är innehåll

Kntnt är nam­net på ett pro­jekt, ett före­tag och den­na blogg. Namnet skall utta­las [ˈkɒn­tent], som det eng­els­ka ordet för inne­håll (con­tent). Det är natur­ligt­vis inte oav­sikt­ligt. Planering, pro­duk­tion och pub­li­ce­ring av redak­tio­nellt inne­håll och upp­följ­ning i soci­a­la medi­er står i cent­rum för alla tre.

Kntnt är ett redaktionellt system för Content Marketing

Kntnt är ett pro­jekt. Målet med pro­jek­tet är att utveck­la ett intu­tivt och lät­tan­vänt redak­tio­nellt system, som mark­nads­che­fer, kom­mu­ni­ka­tions­che­fer och and­ra mark­nads­fö­ra­re och infor­ma­tö­rer enkelt kan använ­da för con­tent marketing.

Systemet, som tills­vi­da­re går under beteck­ning­en Kntnt Management System (KMS), består av inte­gre­ra­de verk­tyg som underlättar

  • fram­tag­ning av innehållsstrategi
  • pla­ne­ring av arbete
  • pub­li­ce­ring på webben
  • pro­mo­tion i soci­a­la medier
  • upp­följ­ning av kom­men­ta­rer och omnämnanden
  • ana­lys av besöks­sta­tistik och beteenden

KMS kan samex­i­ste­ra med EPiServer, Drupal, WordPress och and­ra CMS. Det är tänkt som ett kom­ple­ment sna­ra­re än en konkurrent.

Programvaran byggs med öppen käll­kod. Självklart kom­mer det där­för vara gra­tis att lad­da ned och fritt att användas.

Kntnt är rådgivare och specialister

Kntnt är ett före­tag. Syftet med före­ta­get är att utveck­la lös­ning­ar som gör det enkla­re att dela med sig och ta del av information.

Aktiebolaget grun­da­des i janu­a­ri. Än så länge är det bara jag, men under året kom­mer ”jag” att att bli ”vi”.

Vi skall arbe­ta med pro­jek­tet, skri­va på den­na blogg, men fram­för allt till­han­da­hål­la föl­jan­de tjäns­ter:

  • drift och sup­port av Kntnts redak­tio­nel­la system
  • kur­ser och skräd­dar­syd­da utbild­ning­ar i att admi­ni­stre­ra och använ­da systemet
  • hjälp till mark­nads­che­fen, kom­mun­ak­tions­che­fen och övri­ga i före­tags­led­ning­en att utveck­la en inne­hålls­stra­te­gi och redak­tio­nell process
  • kon­sult­tjäns­ter

Jag tror inte att “ensam är stark”. Därför kom­mer Kntnt att söka sam­ar­be­te med and­ra före­tag inom bran­schen för att till­sam­mans med dem till­fö­ra våra gemen­sam­ma kun­der störs­ta möj­li­ga nyt­ta. (Hör av dig om du kän­ner dig manad.)

Själv till­för jag 17 års erfa­ren­het av att utveck­la IT-lös­ning­ar som under­lät­tar för med­ar­be­ta­re ute i verk­sam­he­ten att att fånga, spa­ra, hit­ta, häm­ta och skic­ka information.

Kntnt är kunskap, erfarenhet, råd och tips

Kntnt är en blogg. Här kom­mer jag dela med mig av kun­skap, erfa­ren­het, råd och tips röran­de mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion och con­tent mar­ke­ting. Jag kom­mer ock­så berät­ta lite mer om både pro­jek­tet och före­ta­get – när vi har kom­mit en bit på väg.

I näs­ta inlägg skall jag för­kla­ra min syn på vad con­tent mar­ke­ting är för något och var­för det inte är flu­ga. Följ Kntnt blog­gen så mis­sar du inget.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »