Observera att detta är en föråldrad artikel som är arkiverad.

Foto: Roman Sakhno via Shutterstock.

Kntnt – ett projekt, ett företag och en blogg

Nio år har gått sedan jag grundande företaget som blev NodeOne – Supergasell 2011 och Årets Gasellföretag i Västra Götalands Län 2011 och 2012. I januari lämnade jag bolaget och sålde mina aktier. Det känns förstås lite vemodigt att lämna företaget som har upptagit så mycket av min vakna tid. Samtidigt känns det otroligt förmånligt att kunna ge sig i kast med ett nytt spännande projekt: Kntnt.

Nio år har gått sedan jag grun­dan­de före­ta­get som blev NodeOne – Supergasell 2011 och Årets Gasellföretag i Västra Götalands Län 2011 och 2012. I janu­a­ri läm­na­de jag bola­get och sål­de mina akti­er. Det känns för­stås lite vemo­digt att läm­na före­ta­get som har upp­ta­git så myc­ket av min vak­na tid. Samtidigt känns det otro­ligt för­mån­ligt att kun­na ge sig i kast med ett nytt spän­nan­de pro­jekt: Kntnt.

Kntnt är innehåll

Kntnt är nam­net på ett pro­jekt, ett före­tag och den­na blogg. Namnet skall utta­las [ˈkɒn­tent], som det eng­els­ka ordet för inne­håll (con­tent). Det är natur­ligt­vis inte oav­sikt­ligt. Planering, pro­duk­tion och pub­li­ce­ring av redak­tio­nellt inne­håll och upp­följ­ning i soci­a­la medi­er står i cent­rum för alla tre.

Kntnt är ett redaktionellt system för Content Marketing

Kntnt är ett pro­jekt. Målet med pro­jek­tet är att utveck­la ett intu­tivt och lät­tan­vänt redak­tio­nellt system, som mark­nads­che­fer, kom­mu­ni­ka­tions­che­fer och and­ra mark­nads­fö­ra­re och infor­ma­tö­rer enkelt kan använ­da för con­tent mar­ke­ting.

Systemet, som tills­vi­da­re går under beteck­ning­en Kntnt Management System (KMS), består av inte­gre­ra­de verk­tyg som under­lät­tar

  • fram­tag­ning av inne­hålls­stra­te­gi
  • pla­ne­ring av arbe­te
  • pub­li­ce­ring på web­ben
  • pro­mo­tion i soci­a­la medi­er
  • upp­följ­ning av kom­men­ta­rer och omnäm­nan­den
  • ana­lys av besöks­sta­tistik och bete­en­den

KMS kan samex­i­ste­ra med EPiServer, Drupal, Wordpress och and­ra CMS. Det är tänkt som ett kom­ple­ment sna­ra­re än en kon­kur­rent.

Programvaran byggs med öppen käll­kod. Självklart kom­mer det där­för vara gra­tis att lad­da ned och fritt att använ­das.

Kntnt är rådgivare och specialister

Kntnt är ett före­tag. Syftet med före­ta­get är att utveck­la lös­ning­ar som gör det enkla­re att dela med sig och ta del av infor­ma­tion.

Aktiebolaget grun­da­des i janu­a­ri. Än så länge är det bara jag, men under året kom­mer ”jag” att att bli ”vi”.

Vi skall arbe­ta med pro­jek­tet, skri­va på den­na blogg, men fram­för allt till­han­da­hål­la föl­jan­de tjäns­ter:

  • drift och sup­port av Kntnts redak­tio­nel­la system
  • kur­ser och skräd­dar­syd­da utbild­ning­ar i att admi­ni­stre­ra och använ­da syste­met
  • hjälp till mark­nads­che­fen, kom­mun­ak­tions­che­fen och övri­ga i före­tags­led­ning­en att utveck­la en inne­hålls­stra­te­gi och redak­tio­nell pro­cess
  • kon­sult­tjäns­ter

Jag tror inte att “ensam är stark”. Därför kom­mer Kntnt att söka sam­ar­be­te med and­ra före­tag inom bran­schen för att till­sam­mans med dem till­fö­ra våra gemen­sam­ma kun­der störs­ta möj­li­ga nyt­ta. (Hör av dig om du kän­ner dig manad.)

Själv till­för jag 17 års erfa­ren­het av att utveck­la IT-lös­ning­ar som under­lät­tar för med­ar­be­ta­re ute i verk­sam­he­ten att att fånga, spa­ra, hit­ta, häm­ta och skic­ka infor­ma­tion.

Kntnt är kunskap, erfarenhet, råd och tips

Kntnt är en blogg. Här kom­mer jag dela med mig av kun­skap, erfa­ren­het, råd och tips röran­de mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion och con­tent mar­ke­ting. Jag kom­mer ock­så berät­ta lite mer om både pro­jek­tet och före­ta­get – när vi har kom­mit en bit på väg.

I näs­ta inlägg skall jag för­kla­ra min syn på vad con­tent mar­ke­ting är för något och var­för det inte är flu­ga. Följ Kntnt blog­gen så mis­sar du ing­et.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »

Kommunicera effektivare i samband med mässor

Mässorna är stor­slag­na, moder­na hub­bar för kom­mu­ni­ka­tion både digi­talt och IRL. Biljetter scan­nas och rivs, sto­ra bild­skär­mar pum­par ut sitt bud­skap. Samtal förs mel­lan poten­ti­el­la affärs­kon­tak­ter. Men tar du till­va­ra på alla kom­mu­ni­ka­tions­möj­lig­he­ter? Martin Karlsson Modigh gui­dar dig genom för­be­re­del­ser­na, vad du bör tän­ka på under mäs­san och vad du kan göra efteråt.

Läs artikel »

Nytt EU-direktiv ställer tuffare krav på marknadsföring online

EU sat­sar sto­ra resur­ser på att för­bätt­ra de juri­dis­ka spel­reg­ler­na i EUs digi­ta­la mil­jö. Inte minst vad gäl­ler den kon­su­ment­skyd­dan­de lag­stift­ning­en. Större krav på e‑marknadsplatser och en utö­kad ång­er­rätt är bara någ­ra exem­pel på det­ta och sank­tio­ner­na vid över­trä­del­se kan svi­da ordent­ligt. Som mark­nads­fö­ra­re mås­te du veta vad som gäl­ler. Läs dagens arti­kel för­fat­tad av Erik Ullberg och Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

En publicist söker sin prenumerant

Har ditt före­tag en blogg? Finns ni på Facebook? Har ni ett nyhets­flö­de på hem­si­dan? Grattis, då är ni i själ­va ver­ket även pub­li­cis­ter. Och då kan det vara bra att ha koll på vad det inne­bär. Läs mer om det­ta i dagens arti­kel  sig­ne­rad Lars Wirtén.

Läs artikel »
suscipit commodo risus. tempus luctus ultricies

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest