Kntnt får nya delägare

Jippie! Jag har fått kollegor och partners. Redan i mitt första blogginlägg skrev jag att ”under året kommer 'jag' att att bli 'vi'”. Nu är det klart. Vill du veta vilka? Läs vidare…

Thomas Barregren
14 augusti 2013

Jippie! Jag har fått kol­le­gor och part­ners. Redan i mitt förs­ta blog­gin­lägg skrev jag att ”under året kom­mer ‘jag’ att att bli ‘vi’”. Nu är det klart. Vill du veta vil­ka? Läs vidare…

Fabian Sörqvist

Fabian Sörqvist
Fabian Sörqvist ali­as Fabsor. Foto: www​.carl​fo​to​.com

Första gång­en jag träf­fa­de Fabian var han fort­fa­ran­de stu­dent. Det var en reg­nig dag i novem­ber 2009. Jag och min tidi­ga­re kol­le­ga Jakob Persson hade just avslu­tat ett före­drag om en sajt vi hade byggt för SF Bio på pub­li­ce­rings­verk­ty­get Drupal.

Fabian kom fram till oss efter före­dra­get. Han hade någ­ra tek­nis­ka frå­gor. Fabian mås­te ha gjort intryck, för sen följ­de jag hans före­ha­van­de i utveck­lar­ge­men­ska­pen runt Drupal.

Några måna­der sena­re, i janu­a­ri 2010, träf­fa­de jag honom åter­i­gen. Han satt fram­för mig, berät­ta­de om sig, sitt sto­ra tek­nis­ka intres­se och sva­ra­de på mina frå­gor. Det var en anställ­nings­in­ter­vju för ett jobb på NodeOne. Han fick job­bet – och det har jag ald­rig ångrat.

Fabian kom snart att visa både sina kol­le­gor och våra kun­der sin dju­pa tek­nis­ka för­stå­el­se. Men fram­för allt kom han att impo­ne­ra med sin sto­ra för­må­ga att se hel­he­ten, och pri­o­ri­te­ra det som är bäst för kun­den. Han var ing­en van­lig geek – det för­stod jag.

Under åren på NodeOne del­tog Fabian i fle­ra sto­ra pro­jekt. Bland and­ra IKEA Livethemma, Lunds uni­ver­si­tets nya webb­plats och Moderata Samlingspartiets nya sajt.

Fabian var ock­så arki­tekt och utveck­lings­an­sva­rig för NodeStream – en utveck­lings- och drift­platt­form som för­enklar byg­get av kom­plexa webb­plat­ser på Drupal. Han var ock­så djupt invol­ve­rad i att vida­re­ut­veck­la NodeOnes erbju­dan­de av drift och sup­port av affär­skri­tis­ka webbplatser.

Denna kun­skap och erfa­ren­het tar Fabian med sig in som delä­ga­re och kol­le­ga i Kntnt. Han kom­mer leda Konzilo, som är ett öppen­käll­kods­pro­jekt för att utveck­la ett “con­tent col­la­bo­ra­tion system” med sam­ma namn. Det är på Konzilo – pro­gram­va­ran allt­så – som vi kom­mer base­ra våra drift- och sup­port­tjäns­ter för Drupal och WordPress. Men om det får jag åter­kom­ma i ett annat blogginlägg.

Pia Tegborg

Pia Tegborg
Pia Tegborg. Foto: www​.carl​fo​to​.com.

“Du behö­ver en busi­ness con­trol­ler”, sa Katarina Ekman – värl­dens bäs­ta redo­vis­nings­kon­sult. Hon mena­de för­stås inte att jag behöv­de en con­trol­ler, utan NodeOne – före­ta­get som jag var vd för.

En affärs­be­kant tip­sa­de mig om en eko­no­mi- och orga­ni­sa­tions­kon­sult som hade trött­nat på att köra solo. Så jag ring­de hen­ne och föreslog en anställningsintervju.

När hon kom till inter­vjun kän­de jag ome­del­bart att per­son­ke­min inte stäm­de. Jag över­väg­de, där på trös­keln till kon­to­ret, att blå­sa av anställ­nings­in­ter­vjun. Men jag fega­de ur. Och jäk­la tur var det!

Pia Tegborg fick job­bet, och snart hade vi bli­vit ett radar­par. I prak­ti­ken kom Pia och jag att dela på vd-rol­len fram till dess jag slu­ta­de i janu­a­ri. Fast jag tog åt mig äran för­stås. Pias for­mel­la roll blev CFO/​COO.

Pia plug­ga­de i bör­jan av 90-talet på Handelshögskolan i Göteborg och Turismlinjen vid Kalmar hög­sko­la. I mit­ten av 90-talet kom­plet­te­ra­de hon sin civi­le­ko­nomex­a­men med en MBA.

Efter någ­ra år som mark­nads­chef och pro­dukt­chef inom språkre­sebran­schen blev Pia rekry­te­rad till Sveriges Reklamförbund (nume­ra Sveriges Kommunikationsbyråer), där hon stan­na­de i tolv år. Efter någ­ra år som pro­jekt­le­da­re blev hon år 2000 utnämnd till eko­no­mi­chef. Hon blev ock­så admi­nist­ra­tiv chef med ansvar fö̈r den dag­li­ga drif­ten av kontoret.

I sep­tem­ber 1997 fick hon det pre­stige­fyll­da upp­dra­get att leda arbe­tet med täv­ling­en Guldägget. Uppgiften inne­bar total­an­svar för eko­no­mi, per­so­nal, mark­nads­fö­ring, spon­so­rer och en jury bestå­en­de av fler än 70 kre­a­tö­rer. Året där­på tog hon Guldäggsgalan till Globen med mer än 2 000 sit­tan­de gäs­ter. Under de tre år som Pia drev täv­ling­en utveck­la­des den stort.

Pia drev drev ock­så den inter­na­tio­nel­la design­täv­ling­en CoreDesign Award med pre­si­dent Clintons design­råd­gi­va­re Patrick Whitney, arki­tek­ten Gert Wingårdh, ent­re­pre­nö­ren och reklampro­fi­len Stefan Ytterborn med fle­ra i juryn.

Så små­ning­om tog kär­le­ken hen­ne till­ba­ka till Göteborg. Där bil­da­de hon familj och arbe­ta­de som eko­no­mi- och orga­ni­sa­tions­kon­sult i eget bolag – tills jag ringde.

Pia är en skick­lig verk­sam­hets­ut­veck­la­re. Hon kan hål­la många bol­lar i luf­ten och få saker gjor­da. Att ge upp är ett främ­man­de begrepp för hen­ne. Och hon är stres­stå­lig som få. Lägg där­till ett vär­de­fullt nät­verk inom kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen, och ni för­står var­för jag inte över­väg­de att blå­sa av något när hon en and­ra gång stod på trös­keln till kotoret.

Som delä­ga­re och kol­le­ga i Kntnt kom­mer Pia och jag än en gång dela på arbets­upp­gif­ter­na. Det inne­bär allt från smått till stort som vd-rol­len i en liten star­tup för med sig. Men fram­för allt kom­mer hon (lik­som jag) att hjäl­pa före­tags­led­ning­ar att utveck­la inne­hålls­stra­te­gi och pro­ces­ser för con­tent marketing.

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »