Observera att detta är en föråldrad artikel som är arkiverad.

Kntnt får nya delägare

Jippie! Jag har fått kollegor och partners. Redan i mitt första blogginlägg skrev jag att ”under året kommer 'jag' att att bli 'vi'”. Nu är det klart. Vill du veta vilka? Läs vidare…

Thomas Barregren
14 augusti 2013

Jippie! Jag har fått kol­le­gor och part­ners. Redan i mitt förs­ta blog­gin­lägg skrev jag att ”under året kom­mer ‘jag’ att att bli ‘vi’”. Nu är det klart. Vill du veta vil­ka? Läs vida­re…

Fabian Sörqvist

Fabian Sörqvist
Fabian Sörqvist ali­as Fabsor. Foto: www​.carl​fo​to​.com

Första gång­en jag träf­fa­de Fabian var han fort­fa­ran­de stu­dent. Det var en reg­nig dag i novem­ber 2009. Jag och min tidi­ga­re kol­le­ga Jakob Persson hade just avslu­tat ett före­drag om en sajt vi hade byggt för SF Bio på pub­li­ce­rings­verk­ty­get Drupal.

Fabian kom fram till oss efter före­dra­get. Han hade någ­ra tek­nis­ka frå­gor. Fabian mås­te ha gjort intryck, för sen följ­de jag hans före­ha­van­de i utveck­lar­ge­men­ska­pen runt Drupal.

Några måna­der sena­re, i janu­a­ri 2010, träf­fa­de jag honom åter­i­gen. Han satt fram­för mig, berät­ta­de om sig, sitt sto­ra tek­nis­ka intres­se och sva­ra­de på mina frå­gor. Det var en anställ­nings­in­ter­vju för ett jobb på NodeOne. Han fick job­bet – och det har jag ald­rig ång­rat.

Fabian kom snart att visa både sina kol­le­gor och våra kun­der sin dju­pa tek­nis­ka för­stå­el­se. Men fram­för allt kom han att impo­ne­ra med sin sto­ra för­må­ga att se hel­he­ten, och pri­o­ri­te­ra det som är bäst för kun­den. Han var ing­en van­lig geek – det för­stod jag.

Under åren på NodeOne del­tog Fabian i fle­ra sto­ra pro­jekt. Bland and­ra IKEA Livethemma, Lunds uni­ver­si­tets nya webb­plats och Moderata Samlingspartiets nya sajt.

Fabian var ock­så arki­tekt och utveck­lings­an­sva­rig för NodeStream – en utveck­lings- och drift­platt­form som för­enklar byg­get av kom­plexa webb­plat­ser på Drupal. Han var ock­så djupt invol­ve­rad i att vida­re­ut­veck­la NodeOnes erbju­dan­de av drift och sup­port av affär­skri­tis­ka webb­plat­ser.

Denna kun­skap och erfa­ren­het tar Fabian med sig in som delä­ga­re och kol­le­ga i Kntnt. Han kom­mer leda Konzilo, som är ett öppen­käll­kods­pro­jekt för att utveck­la ett “con­tent col­la­bo­ra­tion system” med sam­ma namn. Det är på Konzilo – pro­gram­va­ran allt­så – som vi kom­mer base­ra våra drift- och sup­port­tjäns­ter för Drupal och WordPress. Men om det får jag åter­kom­ma i ett annat blog­gin­lägg.

Pia Tegborg

Pia Tegborg
Pia Tegborg. Foto: www​.carl​fo​to​.com.

“Du behö­ver en busi­ness con­trol­ler”, sa Katarina Ekman – värl­dens bäs­ta redo­vis­nings­kon­sult. Hon mena­de för­stås inte att jag behöv­de en con­trol­ler, utan NodeOne – före­ta­get som jag var vd för.

En affärs­be­kant tip­sa­de mig om en eko­no­mi- och orga­ni­sa­tions­kon­sult som hade trött­nat på att köra solo. Så jag ring­de hen­ne och föreslog en anställ­nings­in­ter­vju.

När hon kom till inter­vjun kän­de jag ome­del­bart att per­son­ke­min inte stäm­de. Jag över­väg­de, där på trös­keln till kon­to­ret, att blå­sa av anställ­nings­in­ter­vjun. Men jag fega­de ur. Och jäk­la tur var det!

Pia Tegborg fick job­bet, och snart hade vi bli­vit ett radar­par. I prak­ti­ken kom Pia och jag att dela på vd-rol­len fram till dess jag slu­ta­de i janu­a­ri. Fast jag tog åt mig äran för­stås. Pias for­mel­la roll blev CFO/​COO.

Pia plug­ga­de i bör­jan av 90-talet på Handelshögskolan i Göteborg och Turismlinjen vid Kalmar hög­sko­la. I mit­ten av 90-talet kom­plet­te­ra­de hon sin civi­le­ko­nomex­a­men med en MBA.

Efter någ­ra år som mark­nads­chef och pro­dukt­chef inom språkre­sebran­schen blev Pia rekry­te­rad till Sveriges Reklamförbund (nume­ra Sveriges Kommunikationsbyråer), där hon stan­na­de i tolv år. Efter någ­ra år som pro­jekt­le­da­re blev hon år 2000 utnämnd till eko­no­mi­chef. Hon blev ock­så admi­nist­ra­tiv chef med ansvar fö̈r den dag­li­ga drif­ten av kon­to­ret.

I sep­tem­ber 1997 fick hon det pre­stige­fyll­da upp­dra­get att leda arbe­tet med täv­ling­en Guldägget. Uppgiften inne­bar total­an­svar för eko­no­mi, per­so­nal, mark­nads­fö­ring, spon­so­rer och en jury bestå­en­de av fler än 70 kre­a­tö­rer. Året där­på tog hon Guldäggsgalan till Globen med mer än 2 000 sit­tan­de gäs­ter. Under de tre år som Pia drev täv­ling­en utveck­la­des den stort.

Pia drev drev ock­så den inter­na­tio­nel­la design­täv­ling­en CoreDesign Award med pre­si­dent Clintons design­råd­gi­va­re Patrick Whitney, arki­tek­ten Gert Wingårdh, ent­re­pre­nö­ren och reklampro­fi­len Stefan Ytterborn med fle­ra i juryn.

Så små­ning­om tog kär­le­ken hen­ne till­ba­ka till Göteborg. Där bil­da­de hon familj och arbe­ta­de som eko­no­mi- och orga­ni­sa­tions­kon­sult i eget bolag – tills jag ring­de.

Pia är en skick­lig verk­sam­hets­ut­veck­la­re. Hon kan hål­la många bol­lar i luf­ten och få saker gjor­da. Att ge upp är ett främ­man­de begrepp för hen­ne. Och hon är stres­stå­lig som få. Lägg där­till ett vär­de­fullt nät­verk inom kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen, och ni för­står var­för jag inte över­väg­de att blå­sa av något när hon en and­ra gång stod på trös­keln till koto­ret.

Som delä­ga­re och kol­le­ga i Kntnt kom­mer Pia och jag än en gång dela på arbets­upp­gif­ter­na. Det inne­bär allt från smått till stort som vd-rol­len i en liten star­tup för med sig. Men fram­för allt kom­mer hon (lik­som jag) att hjäl­pa före­tags­led­ning­ar att utveck­la inne­hålls­stra­te­gi och pro­ces­ser för con­tent mar­ke­ting.

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
sem, consectetur Curabitur nunc ut at fringilla suscipit

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest