Skip to content

Så börjar du med content marketing

Thomas berättar hur du ska komma igång med content marketing. Pia berättar mer om Airbnb. Desutom pratar vi om musik i poddradio, diskuterar några artiklar och mer därtill. Lyssna nu!

Pia Tegborg
12 februari 2015

Thomas berät­tar hur du ska kom­ma igång med con­tent mar­ke­ting. Pia berät­tar mer om Airbnb. Desutom pra­tar vi om musik i podd­ra­dio, dis­ku­te­rar någ­ra artik­lar och mer där­till. Lyssna nu!

Innehållet

Avsnitt 23 av Kntnt Radio är drygt 38 minu­ter och tar bland annat upp föl­jan­de ämnen:

  1. Om musik i podd­ra­dio
  2. Vi avslö­jar vår besöks­sta­tistik för janu­a­ri
  3. Så bör­jar du med con­tent mar­ke­ting
  4. Är nati­ve adver­ti­sing bra eller dåligt?
  5. Airbnb
  6. 5 saker som fång­ar läsa­re och hål­ler dem kvar till slu­tet
  7. Hur vår syn på reklam revo­lu­tio­ne­ras av ske­na­de häs­tar och sölan­de hun­dar
  8. Några tips på and­ra pod­dar

Läs

Pia: Hej, och väl­kom­na! Idag är det ons­da­gen den 11 feb­ru­a­ri, och här sit­ter jag och Thomas som van­ligt. Hej Thomas!

Thomas: Hej, hej!

Pia: Hörru du, vad var det för musik vi hör­de i slu­tet av för­ra pod­den?

Thomas: Sade hon som hör­de det ja.

Pia: Ja.

Thomas: Det var All Alone, av Ivan Chew.

Jag har länge haft en öns­kan om att kun­na lite musik på slu­tet. För på något sätt så känns det som att när pod­den tar slut, så blir det så abrupt all­tid. Oavsett vil­ket podd­pro­gram man lyss­nar på, för­u­tom dom som all­tid har musik­snutt på slut­tam­pen.

Då under­sök­te vi möj­lig­he­ten att kun­na använ­da musik helt enkelt. Och STIM säger att det är helt okej, men pod­den får inte vara läng­re än 45 minu­ter. Även om man bara spe­lar 2–3 minu­ter så får den inte vara läng­re än 45 – annars blir det svin­dyrt. Och frå­gar man var­för så kan dom inte ge något vet­tigt svar på det, utan det bara är så. Det känns ju redan där näs­tan omöj­ligt.

Men ännu vär­re är att det räc­ker ju inte med att beta­la STIM-peng­ar, man mås­te ock­så ha en licens från IFPI som före­trä­der musik­bo­la­gen. Och det finns ju mas­sa möj­li­ga vari­an­ter. Men podcast det går inte. Det kan vi inte göra, utan du får skri­va ett sär­skilt avtal med var­je skiv­bo­lag. Hallå eller…!?

Pia: Men det går ju inte.

Thomas: Så lyss­nar man runt lite grann. Vad gör dom som har musik? Dom ski­ter i reg­ler­na helt enkelt. Men vår lös­ning blir att använ­da Creative Commons-musik; allt­så musik som är licen­si­e­rat under Creative Commons-licen­ser­na. Och då bör­ja­de vi helt enkelt med All Alone av Ivan Chew, för det är näm­li­gen just från den låten som vår sig­na­tur kom­mer.

Pia: Aha.

Thomas: Så det tyck­te jag var en pas­sa­de bör­jan. Så då blir det någon­ting annat idag. Vi får se vad det blir.

Pia: Men det är helt otro­ligt egent­li­gen!

Thomas: Det är full­stän­digt antikt.

Pia: Men du, den som var i kon­takt med STIM och IFPI var ju Fredrik Bergström, själv kom­po­si­tör och anslu­ten till STIM. Vi har ju alla varit kol­le­gor här i många år – först på NodeOne och sedan på Kntnt – men i vec­kan så gjor­de ju han sin sista arbets­dag här hos oss.

Thomas: Snyft.

Pia: Ja, efter sex år så var det då dags för nya utma­ning­ar, tyck­te Fredrik. Han gick ju till våra goda vän­ner på Rabash. Vi är för­stås leds­na att bli av med honom – en väl­digt upp­skat­tad kol­le­ga och vän. Men sam­ti­digt glad för honom och för Rabash.

Thomas: Ja, jo men dom har ju fått tag på en kanon­kil­le där och Rabash är ett väl­digt trev­ligt stäl­le att job­ba på så de blir nog gla­da alla där.

Pia: Ja, säkert.

Thomas: Men vi är lite leds­na.

Pia: Jo.

Thomas: Och det är fak­tiskt Fredrik som har lärt mig ock­så det här med ljud­re­di­ge­ring­en. Och ni som har följt pod­den, från avsnitt 1 och nu fram till avsnitt… Vad är det – 22 idag? Eller vad är det?

Pia: 23 fak­tiskt.

Thomas: 23 till och med, pre­cis, har för­hopp­nings­vis hört hur ljud­kva­li­te­ten har bli­vit – hop­pas jag i alla fall att ni tyc­ker – bätt­re med tiden, i takt med att jag har lärt mig mer om equa­li­zer och mas­sa sådan där spän­nan­de saker. Det är ju Fredrik som har lärt ut det­ta till mig helt enkelt.

Pia: Eller så kanske vi har lärt oss att tala tyd­li­ga­re.

Thomas: Ja, det med. Men fram­för allt… Det är såna där små­sa­ker som till exem­pel i equa­li­zern så sät­ter man upp en sär­skilt kur­va för var­je mik­ro­fon och per­son­kom­bi­na­tion. Så vi har en kur­va som är lite mer… Drar ner mel­lan­re­gist­ret gans­ka myc­ket, och drar upp dis­kan­ten. Du har lite mer kvar i mel­lan­re­gist­ret och drar ock­så upp dis­kan­ten. Så att ja… För att få lite mer radi­o­röst helt enkelt. Eller klar och tyd­li­ga rös­ter om man så vill.

Pia: Men apro­på det, så finns vi nu på Acast, som då är en svensk podcast­tjänst. Och deras affärsidé, som jag för­står det… Det ska inte bara vara prat, utan det ska även gå att läg­ga till både län­kar och bil­der för, som dom säger, en ”mati­ga­re” upp­le­vel­se av en podcast.

Thomas: Ja, det är för dom som är med i deras stall, så att säga, av pod­da­re. Där har vi ju bli­vit inbjud­na att dis­ku­te­ra det med dom, och det ska vi göra natur­ligt­vis. Men tills vida­re så är vi i alla fall med i deras urval av and­ra pod­dar, som man kan använ­da. Så nu kan du, om du inte har en podd-app på din Android-tele­fon (på iPhone föl­jer det med) gra­tis lad­da ner Acast istäl­let och lyss­na på oss där, om du mot för­mo­dan sit­ter på web­ben och lyss­nar.

Pia: Mm. Bra va! Ja, i janu­a­ri hade vi väl­digt många ned­ladd­ning­ar av pod­den, på tal om det­ta. Det var ju drygt 1400 styc­ken.

Thomas: Ja, det är ju verk­li­gen nytt rekord.

Pia: Ja, jät­te­kul.

Thomas: Men janu­a­ri på web­ben där­e­mot var inte lika bra. Där hade vi unge­fär 3 000 uni­ka besö­ka­re, och det är ju en bit från rekor­det i okto­ber på 5 000 uni­ka besö­ka­re. Men så var det ock­så gans­ka lugnt i bör­jan av janu­a­ri. Men det tog ju fart sedan mot slu­tet av måna­den, helt enkelt.

Pia: Mmm. Mmm. Men nyhets­bre­vet går ju som tåget där­e­mot. Sist jag kol­la­de så hade vi fak­tiskt 1030 pre­nu­me­ran­ter. Och då med den öpp­nings­fre­kven­sen vi har runt 50% så har vi fak­tiskt anled­ning att vara myc­ket nöj­da.

Thomas: Ja, verk­li­gen. Och även even­tet går ju bra nu med 185 på det senas­te. Sammantaget så tyc­ker jag att det här är en form av bevis att con­tent mar­ke­ting fun­ge­rar och även för ett litet före­tag och nystar­tat som vårt eget, helt enkelt.

Pia: Så hur lyder då recep­tet på den här hem­li­ga såsen?

Thomas: Öhh… Ska vi avslö­ja det…? 🙂 Vår stra­te­gi… Alltså: I grund och bot­ten så hand­lar det om att ha en genom­tänkt stra­te­gi; och det gäl­ler att inte ta ett så stort grepp.

Även om man är på ett stör­re före­tag, där det kanske finns reel­la resur­ser och så vida­re, så tror jag fort­fa­ran­de inte på att ta ett för stort grepp. För pro­ble­met är att det är en gans­ka bety­dan­de omställ­ning ändå att bör­ja med con­tent mar­ke­ting. Och det är inte alla som är redo att ta det ste­get. För det hand­lar om en kul­tu­rell för­änd­ring i grund och bot­ten.

Så där­för tyc­ker jag det är bätt­re, om man job­bar som mark­nads­chef eller kom­mu­ni­ka­tions­chef eller lik­nan­de, att bör­ja med någon­ting som man själv kon­trol­ler – eller kan kon­trol­le­ra – som att ska­pa en blogg, till exem­pel, paral­lellt med den exi­ste­ran­de webb­plat­sen, där man pra­tar om någon­ting som är rele­vant för den här mål­grup­pen man vill nå.

Men sedan ska man inte bara göra det i iso­le­ring. För att bara ska­pa en blogg och sedan läg­ga ut ett inne­håll två gång­er per vec­ka – visst, du kanske full­gör det – men du kom­mer inte få någon kon­ver­te­ring. Och får du ing­en kon­ver­te­ring, så är det ing­en som kom­mer för­stå i före­ta­get var­för det här är bra. Utan det är vik­tigt att lik­som tän­ka hela ked­jan där.

Och det som sätt som vi job­bar för att få hela ked­jan, det är att vi kura­te­rar inne­håll i soci­a­la medi­er, som inne­bär att tre gång­er per dag så läg­ger vi ut tips på artik­lar som vi tror är intres­san­ta, rele­van­ta och vär­de­ful­la för vår mål­grupp, som ju är mark­nads­fö­ra­re, kom­mu­ni­ka­tö­rer. Två gång­er i vec­kan så byter vi ut ett av dom här tip­sen mot tips av egen arti­kel på tis­dag och på tors­dag. Det inne­bär helt enkelt att vi har en pro­por­tion på 2:13; två egna och 13 and­ras inne­håll.

Det gör ju att även våra tips på våra egna artik­lar blir läs­ta. Vi har ju gans­ka hög enga­ge­mangsni­vå på dom har soci­al­me­di­e­ak­ti­vi­te­ter­na, och då blir även våra artik­lar läs­ta. Och när man har läst den typiskt tre gång­er – om man tit­tar på siff­ror­na – så tar folk ste­get vida­re då. För då kän­ner dom att det här är ett stäl­le där jag får bra och intres­sant och vär­de­fullt inne­håll, och nu vill jag inte mis­sa någon­ting, så då sig­nar jag upp mig på deras nyhets­brev – eller vi säger att man pre­nu­me­re­rar på våran blogg.

Det får man på fre­dag kl. 9, ett mejl med alla dom artik­lar vi har pub­li­ce­rat på våran blogg, plus alla dom artik­lar vi har kura­te­rat. Och det går per auto­ma­tik så det är ingen­ting vi behö­ver läg­ga något arbe­te på.

På det sät­tet har vi tagit dom från ha varit ute i soci­a­la medi­er, tagit in dom på blog­gen och från blog­gen till nyhets­bre­vet; och då har vi en e‑postadress. Och så byg­ger vi då dom här 1 030 e‑postadresserna vi har i dags­lä­get. Och då kan vi via den kana­len skic­ka ut tips om att nu kom­mer näs­ta fru­kost event, och så kom­mer det 185 pers. Och det är lite utbyte på dom, så det blir lite rota­tion på män­ni­skor­na, och då får vi myc­ket mer kon­tak­tin­for­ma­tion. Vi får ett namn, vi får ett tele­fon­num­mer, vi får ett före­tag, vi får en posi­tion. Då kan man ju se där att nu har ju Kalle kom­mit tre gång­er på raken, och då tror vi att Kalle har en bra rela­tion till oss. Och då kan vi ringa och frå­ga: ”Har du tid med lunch eller fika eller något lik­nan­de?”, och då bru­kar det gå bra. Så man får fram en kva­li­fi­ce­rad lead helt enkelt på det här sät­tet.

Så genom att bör­ja i en liten ska­la med någon­ting man själv kon­trol­le­rar, men ser till att få ihop hela den här ked­jan, så kan man då bör­ja gene­re­ra till exem­pel leads till sälj. Och då kom­mer sälj tyc­ka det här fak­tiskt är bra och vär­de­fullt och nyt­tigt. Och då är det lät­ta­re att sedan att ha det här som ett case att visa på, för att ta ett stör­re steg, stör­re grepp. Så det är väl det hem­li­ga recep­tet.

Pia: Mm, pre­cis. Så då kan man ju säga att dom som kom­mer på våra event är ”heta leads” för­hopp­nings­vis. Så det hop­pas vi då att även näs­ta gång den 20 feb­ru­a­ri, när då Christian Rudolf kom­mer för att lära oss det som är värt att veta om SEO, att det hän­der där­med. I den­na stund finns det bara ett tio­tal plat­ser kvar, så skyn­da, skyn­da!

Thomas: Och du säger tio­tal, hur många plat­ser totalt räk­nar vi med då?

Pia: Vi räk­nar ju med….

Thomas: 180?

Pia: Ja.

Thomas: Så vi har allt­så 170 redan kla­ra och 10 plat­ser till­gäng­li­ga.

Pia: Det kom­mer ju all­tid någ­ra avhopp så, men jag räk­nar med 10 plat­ser till är i alla fall lugnt. Men det går fort…

Thomas: Sedan har vi vår vän­te­lis­ta.

Pia: Sedan har vi ju en vän­te­lis­ta, ja.

Thomas: Så dom här avhop­pen som all­tid kom­mer, natur­ligt­vis – folk blir ju sju­ka eller kom­mer på att dom har ett annat möte eller… och all­tid är det någon som kom­mer på ”Just det, det här är inte i Stockholm” – så det bru­kar bli någ­ra plat­ser till ledi­ga, och då ploc­kar vi från vän­te­lis­tan enligt ”först till kvarn…”.

Pia: Så är det ju, så det är inte lön­löst att sät­ta sig på den. Men fak­tum är att för­ra gång­en så kun­de jag fak­tiskt inte erbju­da alla på vän­te­lis­tan en plats, så att… Skynda, skyn­da som sagt var. Och mer om det­ta hit­tar du som van­ligt på www​.knt​nt​.se/​f​r​u​k​ost.

Ja, och efter Christian Rudolf så är det Pontus Staunstrup från Postnord som besö­ker oss. Och han ska då pra­ta om ”Köpresan – Nyckeln till Content mar­ke­ting”.

Men härom dagen så pub­li­ce­ra­des det två artik­lar Native Advertising. I den ena som heter ”Är nati­ve adver­ti­sing bra eller dåligt”, så beskri­ver Pontus två läger. Det ena som är posi­tivt till nati­ve adver­ti­sing, och dit han själv hör hem­ma, och det and­ra som tyc­ker att nati­ve adver­ti­sing är ett oär­ligt sätt att för­sö­ka få besö­ka­re, och där hän­vi­sar han till vår arti­kel ”Native adver­ti­sing – ulv i fåra­klä­der” Men det är inte någon rätt­vis beskriv­ning av vår syn, eller hur Thomas?

Thomas: Nej, det tyc­ker jag inte. Ulv i fåra­klä­der, ja det är nati­ve adver­ti­sing när man gör det på det sät­tet som beskrivs i den arti­keln, som Aftonbladet exem­pel­vis som jag använ­der där: läg­ger upp någon­ting som ser ut som redak­tio­nellt inne­håll, det ser ut som det är Aftonbladet som är avsän­da­ren, men i själ­va ver­ket så är det reklam helt enkelt. Och då är det ulv i fåra­klä­der.

Sedan kan man göra det på rätt ock­så, och det har jag lyft fram i and­ra blog­gin­lägg vi har skri­vit, och ett av dom exemp­len vi har lyft fram är ju SEB, som har en egen före­tags­blogg, som heter Green Room, där dom skri­ver intres­san­ta artik­lar om eko­no­mi och sånt, fram­för allt från små­fö­re­ta­gar­per­spek­tiv. Sedan för att dri­va tra­fik dit, så gör dom då nati­ve­an­non­ser, som dom har på Omni, och dom är inte bara till utse­en­de likt inne­hål­let runt omkring, utan dom är även i kva­li­tet och vad dom hand­lar om likt det redak­tio­nel­la inne­hål­let.

Och det är där som många går fel, för det är inte många exem­pel som är goda exem­pel. Alltså, man pra­tar i egen sak om pro­duk­ter i den här nati­ve­an­non­sen. Och då är det inte nati­ve. Då är det bara för­klädd reklam. Och det är inte så smart. Däremot gör man rik­tigt intres­sant inne­håll, som pas­sar mål­grup­pen för den här kana­len man finns på, och målet är egent­li­gen kanske att dri­va dom här över till din egen platt­form, då är nati­ve adver­ti­sing gôrs­mart. Och det är det Pontus ock­så säger i sin arti­kel.

Pia: Ja, pre­cis. Och som du var inne på, så är ju SEB:s goda exem­pel på hur man bör göra och deras Green Room. Och där har vi Kerstin Weidstam, som är ansva­rig för SEB Retails con­tent mar­ke­ting i Sverige, och som kom­mer att besö­ka oss den 24 april på ett fru­koste­vent. Så då finns det möj­lig­het att få höra hen­ne berät­ta om den här resan hon har gjort.

Thomas: Jo, alla som har följt oss och läst våra blog­gar vet att vi hyl­lar ju SEB:s nati­ve-sats­ning, så det är jät­teskoj att ha hen­ne på plats här och höra… höll på att säga från häs­tens mun… det kanske inte låter så fint, men… direkt ifrån käl­lan om hur man har tänkt och job­bat och så vida­re.

Pia: Precis.

Thomas: Och apro­på event, så har ju du lyc­kats få hit Alex Beauchamp (jag tror det utta­las så), som är Head of Global Content and Social Media at Airbnb – lång titel. Och har fått hen­ne att fly­ga ända från San Francisco till Marknadschefsdagarna och medi­a­da­gar­na i Göteborg den 5 och 6 mars nu i år. Hur lyc­ka­des du?’

Pia: Ja, det stäm­mer bra det. Det var för­e­nat med lite pys­sel, kan man säga. Jag har val­sat runt där inom orga­ni­sa­tio­nen och pra­tat med väl­digt många oli­ka per­so­ner.

Thomas: Det är tre­kvarts år eller något sånt där du höll på med det, eller vad är det?

Pia: Mm nja… Något sånt kanske. Eller ett halv­år. Jag vet inte rik­tigt, men det var lite pys­sel. Men nu är det klart. Och det är natur­ligt­vis väl­digt roligt, och en ära, att hon kom­mer hit. Airbnb är ju ett av värl­dens mest omta­la­de före­tag just nu. Det utsed­des ju då 2014 till Company of the Year av Inc.

Thomas: Magasinet Inc.

Pia: Precis. Och har ju då en omsätt­ning på 13 mil­jar­der dol­lar. Så det är ju inte små­po­ta­tis. Det är ett jät­testort före­tag. Nu kom­mer jag inte ihåg när det star­ta­des, men det var i San Francisco där i…

Thomas: Det är bara fyra år sedan eller något sånt där.

Pia: Ja, det är inte så många år sedan… av ett gäng stu­den­ter som…

Thomas: …som all­tid.

Pia: Ja, som all­tid. Som såg en möj­lig­het att hyra ut luft­madras­ser i sin stu­dent…

Thomas: Ja, nam­net är en anspel­ning på att man får luft­madrass med fru­kost. Men det är inte det dom hyr ut, utan det är folk som vill hyra ut sina rum och hus och sånt där. Jag har själv använt det…

Pia: Ja, jag vet.

Thomas: …vid ett par till­fäl­len, och det fun­kar gôr­b­ra.

Pia: Affärsidén är ju att få en så kal­lad soci­al mark­nads­plats. Så det är en p2p-mark­nads­plats…

Thomas: Person-to-per­son.

Pia: …per­son to per­son pre­cis. Som då för­med­lar den här tjäns­ten direkt mel­lan med­lem­mar­na i den här webb­plat­sens gemen­skap. Och det är hotell­nät­ter som för­med­las. Så pri­vat­per­so­ner kan hyra ut boen­de via Airbnb till and­ra pri­vat­per­so­ner, som då före­drar att bo på det här viset i stäl­let för att bo på ett kanske trå­kigt hotell.

Thomas: Och det är gans­ka säkert ock­så, där­för att just det här soci­a­la nät­ver­ket… Det här är ju som en sorts Facebook för hotel­lut­hyr­ning eller rums­ut­hyr­ning, kan man säga, så det finns ju en soci­al kon­troll. Allra förs­ta gång­en så är det lite svårt kanske att få någon att ta emot dig, för då är du inte rik­tigt ”vet­tad” av and­ra då. Men då har ju Airbnb att man får läm­na ifrån sig… att man foto­gra­fe­rar av sitt kör­kort, och dom då går in och bor­gar för att det här är en känd per­son och vi har iden­ti­te­ten och så vida­re. Och sedan när man väl har fått sitt förs­ta rum som man har hyrt, helt enkelt, som gäst, så skri­ver ju du som gäst en kom­men­tar om hyres­vär­den, och hyres­vär­den skri­ver en kom­men­tar om dig som gäst, och den föl­jer med dig på din pro­fil, så att näs­ta hyresvärd eller gäst kan läsa och bedö­ma ”det här känns ju tryggt och bra och det här gil­lar jag”, och så byg­ger man på sitt eget så kal­la­de soci­a­la kapi­tal på Airbnb.

Pia: Det är smart.

Thomas: Det är ett exem­pel på den här sha­ring eko­no­min…

Pia: Delad eko­no­mi, ja. Precis. Anledningen till att vi vil­le att hon skul­le kom­ma hit och pra­ta på even­tet det är ju att dom är så oer­hört duk­ti­ga på con­tent mar­ke­ting. Du skrev ju här en blogg om det här Thomas, där du tar upp mas­sor med bra exem­pel. Du tar bland annat upp deras senas­te sats­ning som då är Pineapple Magazine. Ett maga­sin som kos­tar 12 dol­lar.

Thomas: Vilket är sko­jigt.

Pia: Ja, dom [läsar­na] beta­lar för det.

Thomas: Ja, man får beta­la för det, pre­cis. Då har man kom­mit långt i sin con­tent mar­ke­ting att fol­kar beta­lar peng­ar för att få din reklam. Vi har ju fler såda­na exem­pel från till exem­pel Kraft Food och…

Pia: Ja, det är häf­tigt. I det här Pineapple Magazine, var­je num­mer ska hand­la om tre des­ti­na­tio­ner, och i förs­ta num­ret så var det då London San Francisco och Seoul, som är med i tid­ning­en. Nu kanske vi kan sät­ta Göteborg på kar­tan… Nu när hon kom­mer hit. Det vore kul.

Thomas: Vi kan hop­pas.

Pia: Men dom har ju ock­så gjort fler myc­ket upp­märk­sam­ma­de reklam­fil­mer. Bland and­ra Wall and Chain, som byg­ger på en sann berät­tel­se om hur Cathrine tog med sin far till till­ba­ka till Berlin. Han hade inte varit där sedan han för mer än 25 år sedan, då han pat­rul­le­ra­de vid Berlinmuren, på den väst­tys­ka sidan. Och då ordan­de dom boen­de med hjälp av Airbnb. Och då visa­des ju att deras värd, Kai, han pat­rul­le­ra­de ock­så muren, fast på den öst­tys­ka sidan. Och nu så träf­fas dom här män­nen och lär kän­na varand­ra och blir vän­ner för livet.

Thomas: En rik­tig sol­skens­hi­sto­ria där.

Pia: Ja, det är ju jät­te­fint.

Thomas: Cathrine och hen­nes pap­pa dom bor ju i Danmark sedan 25 år till­ba­ka. Så hon är ju dans­ka. Men så skul­le hon ta med sig sin pap­pa till­ba­ka för han skul­le få upp­le­va Berlin nu 25 år sena­re och så blev det så här.

Pia: Det är jät­te­fint.

Thomas: Det är ett exem­pel på hur dom lyf­ter fram ett auten­tiskt case, och istäl­let för att bara berät­ta det trå­kigt, så gör dom en liten teck­nad film med en spea­ker som åter­be­rät­tar Cathrines histo­ria och så vida­re. Och så kom­plet­te­rar dom det­ta ock­så med en ”behind the scenes”-reportage, som man kan se efteråt. Då kan man se inter­vju­er direkt med pap­pan och den and­re kil­len, och med dot­tern, och man kan se hur dom tänk­te när dom gjor­de fil­men och alla såda­na här saker. Det tyc­ker jag ock­så hör till con­tent mar­ke­ting – lite grand så här ”behind the sce­nes”, hur går det till. Vi kanske bor­de rig­ga upp en kame­ra här någon gång och spe­la in oss själv när vi…

Pia: Nej! Ja, dom är jät­te­duk­ti­ga. Och natur­ligt­vis har dom en blogg ock­så. Där kan du till exem­pel läsa om Jon Bäcklund och Stina Ekström från Stockholm. Dom har ju inrett en gam­mal buss som dom hyr ut säng­plat­ser i. En liten och annorlun­da och kul idé.

Thomas: Det är ju den typen av objekt som man helst vill kom­ma och bo i.

Pia: Precis.

Thomas: Sedan får man hål­la till godo med – som när vi var uppe i Norge i som­ras, till exem­pel – en vil­la i ett jät­tetrev­ligt vil­la­om­rå­de utan­för Tønsberg. Jag ska inte kla­ga, men det hade varit häf­ti­ga­re att bo i en buss så klart.

Pia: Ja, så besö­ker du då MEG [Mediadagarna i Göteborg] och Marnadschefsdagarna här i Göteborg – och det är då på Svenska Mässan – så kan du allt­så den 5 mars kl 15.40 höra just Alex Beauchamp, Head of Global con­tent and soci­al media. Och då får du höra hen­ne liva. Så det säger jag bara: mis­sa inte! Och mer infor­ma­tion om det­ta hit­tar du på mark​nads​chefs​da​gen​.se. Då hop­pas jag för­stås att du även pas­sar på att kika för­bi oss i vår mon­ter – ock­så live så klart.

Thomas: Vi är live i mon­tern där ja.

Pia: Precis. Så vi befin­ner oss där på Marknadschefsdagarna.

Thomas: Det ska bli jät­tesko­jigt att få träf­fa våra lyss­na­re. Vi har ju kon­takt, vi får ju brev, mejl ibland, vi får på soci­a­la medi­er kom­men­ta­rer, beröm och såda­na saker, men att träf­fas fysiskt – på rik­tigt – är så klart ännu roli­ga­re. Så det vore trev­ligt.

Pia: Jo, du fick ju en hel del beröm där med Airbnb-blog­gen, där du bely­ser just vad dom gör. Det blev ju både upp­märk­sam­het och upp­skatt­ning från höger och väns­ter. Det fick du ju ock­så för det senas­te blog­gin­läg­get som vi lade ut här i vec­kan.

Thomas: I tis­dags ja, pre­cis.

Pia: Det var Pernilla Lilja som tac­ka­de för vär­de­ful­la tips och ger två tum­mar upp. Och Annie Svensson skri­ver på Facebook: ”Inte bara intres­sant och bra utan rent av lysan­de.” Och Bulls Content skri­ver på Twitter: ”Idag hyl­lar vi @TBarregren för hans intres­san­ta arti­kel om hur man lyc­kas hål­la en läsa­re kvar” och fort­sät­ter: ”Du är en rik­tig inspi­ra­tör i bran­schen tyc­ker vi och då är en hyll­ning på sin plats.”

Du viss­te inte att jag skul­le ta upp det här. Du sit­ter och blir all­de­les röd i ansik­tet. Men du, vad hand­la­de den här blog­gen om?

Thomas: Den heter ju ”Fem saker som fång­ar läsa­ren och hål­ler dem kvar till slu­tet”, så det är egent­li­gen vad bud­ska­pet är. Dom fem saker­na är:

Först och främst en bra rubrik, som ska dra in dig i tex­ten. Den gör lik­som… jag menar 80% av job­bet.

Och sedan när du väl kom­mer in så räc­ker det inte bara att rabb­la upp fak­ta, för det fun­kar inte. Utan det finns ju forsk­ning både inom antro­po­lo­gi och inom neu­roe­co­no­mics som visar det att vi har lik­som en fal­len­het, en lust, till en spe­ci­ell typ av berät­tel­se. Och i de här berät­tel­ser­na så finns då en hjäl­te och det finns en kon­flikt. Du ska allt­så job­ba med sto­ry­tel­ling i din text, och du ska infö­ra en hjäl­te och du ska infö­ra en kon­flikt. Och den här kon­flik­ten ska föl­ja ett bestämt möns­ter. Först är det en upp­trapp­ning, som når så små­ning­om ett kli­max, och sedan från kli­max kan det gå väl­digt fort, eller det kan gå lite lång­sam­ma­re, ner då till dénou­e­ment (som det heter – ursäk­ta min frans­ka) när all­ting löses upp. Och i den här belö­ning­en så får man det som Aristoteles kal­lar för katar­sis, man får den här belö­ning­en, man blir renad, man får ett bud­skap helt enkelt.

Ett sätt att ska­pa den här suc­ces­si­va upp­trapp­ning­en det är att job­ba med inre cliff­hang­ers, som är den fem­te kom­po­nen­ten som jag tar upp i den här tex­ten. Så det finns lite allt möj­ligt i den här tex­ten. Jag tar ock­så upp dis­kus­sio­nen om skill­na­den i bud­skap och syf­te.

Pia: Ja just det. Ja, läs den om du inte har gjort det.

Thomas: Jag har ju läst den. Jag har ju skri­vit den. 🙂

Pia: Apropå neu­roe­co­no­mics, det är ju något som Per Robert Öhlin berör i sin arti­kel i senas­te num­ret av Dagens Media. Den heter ”Hur vår syn på reklam revo­lu­tio­ne­ras av ske­nan­de häs­tar och sölan­de hun­dar”. Spännande tänk.

Thomas: Det är kanske inte den rubri­ken jag skul­le ha valt på web­ben, men den fun­kar jät­te­bra i print så klart.

Pia: De ske­nan­de häs­tar­na syf­tar ju på de per­so­ner som repre­sen­te­rar en mjuk världs­bild inom mark­nads­fö­ring­en. Och dit hör då till exem­pel Bill Bernbach, på sin tid, och vår egen krö­ni­kör och vän Lars Falk. Medan då de sölan­de hun­dar­na syf­tar på de per­so­ner som repre­sen­te­rar en hård världs­bild inom mark­nads­fö­ring­en. Till exem­pel George Gallup, sam­ti­da med Bernbach, och många av dagens mark­nads­fö­ra­re.

Den hår­da världs­bil­den är att allt kan mätas och för­kla­ras, pre­cis allt, veten­skap­ligt. Medan den mju­ka världs­bil­den hand­lar om att vi kan for­ma fram­ti­den. Bill Bernbach lär ju ha sagt att ”we are so busy lis­te­ning to sta­tistics we for­get we can cre­a­te them”.

Och då menar Per Robert Öhlin att vi behö­ver fak­tiskt båda sidor­na, och stöd­jer sig på Nobelpristagaren Daniel Kahnemans forsk­ning om System 1 och 2, om det snab­ba och lång­sam­ma tän­ket, allt­så auto­pi­lo­ten som fat­tar 90% av beslu­ten på käns­la och pilo­ten som ratio­na­li­se­rar. Det är väl­digt bra och intres­sant skri­vet.

Thomas: Ja, gôr­in­tres­sant arti­kel.

Pia: Ja, verk­li­gen.

Thomas: Vi bor­de näs­tan för­sö­ka se om vi kan få med honom i pod­den någon gång.

Pia: Ja, det är en bra idé.

Thomas: Så nu har du fått nytt upp­drag här efter Alex Beauchamp (eller vad hon heter).

Pia: Ja, då gör vi så. Men nu är det väl dags för oss att göra lite reklam, som för­hopp­nings­vis talar både till den mju­ka och hår­da sidan. För nu vill vi slå ett slag för vår ”Kom igång med con­tent mar­ke­ting”.

Thomas: Vilken ele­gant radi­o­ö­ver­gång du gjor­de där. Snyggt!

Pia: Japp. Det är då en utbild­ning vi hål­ler – ”Kom igång med con­tent mar­ke­ting”. Det är två hel­da­gar, där du verk­li­gen lär dig grun­der­na i ett hand­fast con­tent mar­ke­ting-arbe­te. Och vi job­bar ju med ett case under dom här två dagar­na.

Thomas: Ja pre­cis. Vi har ett rik­tigt före­tag som är vän­li­ga att låna ut sitt mark­nads­fö­rings­ma­te­ri­al. Och så läser man in sig på det­ta inför kur­sen. Och så dom här två dagar­na så tar vi fram, helt enkelt, en con­tent mar­ke­ting stra­te­gi. Så vi går ige­nom och tilläm­par dom meto­der, allt­så rent prak­tiskt, hur man gör med post-it-lap­par och så vida­re, för att lik­som hit­ta fram till sva­ren på dom här delar­na som ingår i stra­te­gin. Så det är en kom­pri­me­rad works­hop med ett rik­tigt före­tag.

Pia: Så när man har gått den här kur­sen så kan man gå hem och göra mot­sva­ran­de på sitt eget före­tag.

Thomas: Ja, det är tan­ken.

Pia: Och det finns någ­ra få plat­ser kvar. Det går här den 10–11 mars här på Lindholmens Conference Center. Så du som är intres­se­rad kan ju kon­tak­ta mig på pia@​kntnt.​com eller gå in och läsa mer på www​.knt​nt​.se/​u​t​b​i​l​d​n​i​n​gar. Och den har en liten prislapp på 5 900 kro­nor för dom här två hel­da­gar­na.

Thomas: Det sista var den hår­da delen, och res­ten var den mju­ka delen.

Pia: Just det. Nu vet jag ju inte hur jag ska göra en radi­o­ö­ver­gång här…

Thomas: En till?

Pia: Ja! Men jag tror att vi avslu­tar som vi bör­ja­de med pod­dar. Jag har fun­de­rat på vad som har hänt med Kommunikationsklubben. Den senas­te pod­den var den 12 decem­ber.

Thomas: Ja, vad har hänt? En öppen frå­ga bara. Det är en bra podd att lyss­na på, så det är ju synd att dom inte har kom­mit igång igen.

Pia: Ja.

Thomas: Men kan inte du frå­ga din kom­pis där Digge?

Pia: Jag ska kol­la med Digge. Ja, för jag sak­nar den fak­tiskt.

[Tystnad]

Thomas: Ja, ja just det… Ja just det… Jaha ja… Nu sit­ter hon här och… Ahmm… Avslöjad. Jag har gjort en anteck­ning här om att jag ska ta upp det här:

Jag tror det fak­tiskt finns en poäng i att vara regel­bun­den. Att inte göra långa uppe­håll och såda­na saker. Och det är fak­tiskt vik­ti­ga­re – det här är ing­et jag kan bevi­sa, det är bara en käns­la – att det är vik­ti­ga­re för en podd än för en blogg.

För blog­gen föl­jer man inte all­tid på det sät­tet. Det är klart att om du pre­nu­me­re­rar på ett nyhets­brev, som vi har, där vi sam­man­fat­tar blog­gen, då gör det ju det. Men pod­den blir ju en myc­ket mer intim upp­le­vel­se, och den går man verk­li­gen och vän­tar.

Jag går verk­li­gen och vän­tar på att på mån­dag så kom­mer PNR:s podcast, och på sön­dag (nume­ra har dom flyt­tat fram den lite grand) så kom­mer ju Mattsson Helin och såda­na här saker. Man ser ju verk­li­gen fram mot det­ta.

Så klart man kan ha ett julup­pe­håll och ett som­marup­pe­håll – hop­pas jag ju i alla fall, för vi gör det – och det är en sak. Men om man lite så där bara, du vet, omo­ti­ve­rat uppe­håll och ingen­ting hän­der, som då med Kommunikationsklubben, till slut så tar man ju bort den från lis­tan och så mis­sar man kanske vad som hän­der då.

Det här tycks ju då Olle Aronsson och Stefan Lundell ha fat­tat. Dom är ju då tidi­ga­re jour­na­lis­ter på Dagens Industri och led­de då pro­gram­met Digitalpodden. Dom läm­na­de DI lite has­tigt för att star­ta ett eget bolag, och då tog någ­ra nya för­må­gor över Digitalpodden. Och jag lyss­na­de typ 10 minu­ter sedan stäng­de jag av, för det var inte dom. Det var säkert ing­et fel på inne­hål­let, men det var inte dom. Förstår du hur jag menar?

Jag inser det, att om man kan dra någ­ra slut­sat­ser från hur jag age­rar, men min slut­sats blir ändå att det är ju fak­tiskt per­son­li­ga varu­mär­ken man byg­ger – på gott och på ont – när man pod­dad. Det är dig och mig folk lyss­nar på. Det är inte på Kntnt dom lyss­nar på. Nu råkar ju vi vara ett med Kntnt – men ändå. Så det ska man nog ha tänkt på, så att säga.

I det här fal­let så star­ta­de dom igång gans­ka omgå­en­de en ny podd som heter Startupveckan [nytt namn Breakit podcast, red. adm.] med exakt sam­ma inne­håll. Så det är gam­la Digitalpodden, fast under eget varu­mär­ke. Vad hän­de? Jag avpre­nu­me­re­ra­de på Dagens Industris och jag har bör­jat pre­nu­me­re­ra på Startupveckan istäl­let. Så det är verk­li­gen dom här star­ka ban­den. Så det tyc­ker jag man ska fun­de­ra på.

Om jag får fort­sät­ta. En annan intres­sant podd­ny­het apro­på, det är ju Atladottir och Bjurwald, som är två kvinn­li­ga chefre­dak­tö­rer. Den ena då från Politism och den and­ra från Mediavärlden.

Och man mås­te söka på Politism när man letar efter dom på iTunes. Och dom som då inte är väns­ter kanske drar dig för det­ta, men då kan jag ju lug­na med att Bjurwald är höger­per­son, så det blir balans. Och det är inte det det hand­lar om egent­li­gen, utan det hand­lar om att här är två kvinn­li­ga chefre­dak­tö­rer som vil­le väga upp och ta upp kon­kur­ren­sen med Mattsson och Helin, allt­så Aftonbladets och Expressens chefre­dak­tö­rer, och så vida­re.

Jag lyss­na­de på pre­miärav­snit­tet – nu såg jag att det kom ett avsnitt till, som jag inte ha hun­nit höra på ännu – men pre­miärav­snit­tet var… Alltså jag blev… Ja, lyck­lig eller vad man ska säga. Alltså, det var fräscht, det var tem­po, det var bra argu­men­ta­tion, det var ”top notch”. Jag kom­mer natur­ligt­vis fort­fa­ran­de lyss­na på Mattsson Helin som ock­så är väl­digt intres­sant. Men jag kan verk­li­gen rekom­men­de­ra Atladottir och Bjurwald.

Pia: Mm. Och det är då en av dina 35 podcast som du föl­jer?

Thomas: Ja. Jag har räk­nat efter, jag har 35 styc­ken ja. Men det lig­ger någ­ra styc­ken såda­na här som just Kommunikationsklubben, som lig­ger längst ner nu då, och till slut så kom­mer jag att ren­sa bort dom om inte… Du får snac­ka med Digge tyc­ker jag.

Pia: Är det någon annan du vill rekom­men­de­ra?

Thomas: Vi har ju nämnt för­ut Passion för kom­mu­ni­ka­tion från Cision. Och vi har så klart CMI:s, Content Marketing Institute’s, PNR – det är en själv­klar­het om man hål­ler på med con­tent mar­ke­ting. Internetworldpodden är ju spän­nan­de att lyss­na på. Det finns många där. Men om jag ska lyf­ta fram någon ytter­li­ga­re, en nyhet då, så är det väl kanske Nine Yards lil­la poddse­rie på nio avsnitt, som heter ”9”. Det är för­stås kopp­lat till deras namn och så vida­re. Och Nine Yards är ett… Ja vad är dom egent­li­gen Pia? Event byrå?

Pia: Jag skul­le säga att dom är ett event­fö­re­tag. Men dom är säkert betyd­ligt bre­da­re än så.

Thomas: Ja. Som jag för­står det så har man utveck­lats från event till varu­mär­ke egent­li­gen. Och där är då Jörgen Svedberg, som jag har träf­fat någ­ra gång­er, bland and­ra just på Content Marketing World kon­fe­ren­sen i USA, som har då skri­vit en bok som heter 9, där han pra­tar om varu­mär­ket på ett väl­digt, väl­digt bra sätt. Och det har sak­nats en sådan bok. Och jag kan varmt rekom­men­de­ra den.

Och så har dom gjort en poddse­rie på nio avsnitt. Ett avsnitt för var­je kapi­tel. Dom berät­tar inte vad som står i kapit­let, utan dom har en dis­kus­sion med gäs­ter runt inne­håll som finns i kapit­let eller i boken. Det är myc­ket lyss­nings­värt. Det kan jag rekom­men­de­ra. Det är synd bara att dom tän­ker bara göra nio avsnitt. Jag hade gär­na hört många fler.

Nu ska jag äta lunch med Jörgen på fre­dag. Och jag tänk­te att jag skul­le för­sö­ka över­ta­la honom att kom­ma med i våran podd ock­så. Så får vi se om vi lyc­kas med det.

Pia: Det blir bra det. Det finns väl många fler, men det får vi spa­ra till en annan gång.

Thomas: Poddar menar du? Eller podd­gäs­ter?

Pia: Både och fak­tiskt.

Thomas: Både och. Vi har ju spe­lat in någ­ra styc­ken som lig­ger i byrå­lå­dan här, på väg ock­så.

Pia: Ja, så är det. Men det får bli till en annan gång som sagt. Nu får vi ta run­da av för idag tror jag. Så vi tac­kar dig som har lyss­nat på oss och öns­kar en fort­satt bra vec­ka – sport­lovs­vec­ka om du är här­i­från den­na trak­ten.

Thomas: Ja, å and­ra sidan, näs­ta vec­ka kanske många hör då ock­så, och då är det Stockholm va?

Pia: Nej, det är väl söderut. Tror jag. Och så är det 9 som är Stockholm.

Thomas: Du, man kan inte säga så här inser jag. Jo, vi näm­ner en mas­sa and­ra refe­ren­ser, men jag note­rar till exem­pel nu ett avsnitt num­mer 3, den har skju­tit i höj­den rejält under janu­a­ri. Vad hän­de då egent­li­gen?

Det som är så intres­sant med pod­den att folk går verk­li­gen till­ba­ka och lyss­nar på gam­la avsnitt. Jag har fått fle­ra med­de­lan­den från oli­ka per­so­ner på Twitter, Facebook och mejl och lik­nan­de där dom kom­men­te­rar och säger ”Jag har lyss­nat på den och jät­te­bra”, och så där, ”och jag erkän­ner jag lyss­nar på dom lite hul­ler om bul­ler och lyss­nar ikapp…” och så vida­re. Så man kanske inte ska säga sport­lovs­vec­ka.

Pia: Nej… Man kanske ska vara neu­tral.

Thomas: Om man lyss­nar i mid­som­mar, så pra­tar dom om sport­lov. Det är inte så sko­jigt.

Pia: Nej. Du får ha en fort­satt bra vec­ka säger vi då.

Thomas: Precis, det är myc­ket bätt­re.

Pia: Ja, det är det. Tack för idag. Hej då!

Thomas: Hej då!

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0) och Persephone (ft. Snowflake) by Hans Atom (CC BY 2.5).

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läs­ning!

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens arti­kel.

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019.

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hän­de?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »
mattis id ut amet, diam felis

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest