Intervju med Joe Pulizzi

Joe Pulizzi är mannen gav världen content-feber. Han myntade termen content marketing för 13 år sedan. Grundande Content Marketing Institute (CMI) för sju år sedan. Och har sedan dess åkt jorden runt och föreläst om content marketing. Nu var det dags för Sverige. Den 22 maj besökte han Content Meetup som hölls i Göteborgs konserthus.

Kvällen innan tog vi med Joe Pulizzi till Upper House Lounge och gjorde en nära timslång intervju med honom. Vi pratar om allt från löpning till content marketing. Naturligtvis med tyngdpunkt på det sista. Lyssna!

Pia Tegborg
26 maj 2014

Joe Pulizzi är man­nen som gav värl­den con­tent-feber. Han myn­ta­de ter­men con­tent mar­ke­ting för 13 år sedan. Grundande Content Marketing Institute (CMI) för sju år sedan. Och har sedan dess åkt jor­den runt och före­läst om con­tent mar­ke­ting. Nu var det dags för Sverige. Den 22 maj besök­te han Content Meetup som hölls i Göteborgs konserthus.

Kvällen innan tog vi med Joe Pulizzi till Upper House Lounge och gjor­de en nära tims­lång inter­vju med honom. Vi pra­tar om allt från löp­ning till con­tent mar­ke­ting. Naturligtvis med tyngd­punkt på det sista. Lyssna!

[kntnt_​radio kntnt-radio-5-joe-pulizzi.mp3]

Innehållet minut för minut

Programmet är drygt 57 minu­ter långt. Det här är innehållet:

 • 00:19 Påannonsering
 • 00:30 Om Content Meetup 2014
 • 02:10 Intervju med Joe Pulizzi (på eng­els­ka). Ämnen som avhandlas: 
  • Resan från Clevland till Göteborg
  • Löpning
  • Vem är Joe Pulizzi?
  • Varför con­tent mar­ke­ting har tagit fart nu
  • Marknadsföringens roll
  • Många sak­nar en stra­te­gi för con­tent marketing
  • Hur du visar resul­tat av con­tent marketing
  • Hur lång tid du skall räk­na med innan resultat
  • Tänk som en publicist
  • Bra pro­dukt säl­jer; bra inne­håll gör det snabbare
  • Paradigmskifte
  • Vad som utmär­ker bra innehåll
  • Hur du över­bryg­ga klyf­tor mel­lan mark­nads­fö­ring, PR och IT
  • Därför skall du ski­ta i Facebook och ha en egen kanal
  • Är YouTube en ägd eller hyrd kanal?
  • Passar con­tent mar­ke­ting för alla företag
  • Fungerar con­tent mar­ke­ting lika i alla länder?
  • Är con­tent mar­ke­ting en hajp
  • Content Marketing World 2014
 • 53:24 Eftersnack
 • 56:31 Avannonsering

Mer Joe Pulizzi

Joe Pulizzi var inled­nings­ta­la­re på Content Meetup som hölls i Göteborgs kon­sert­hus den 22 maj. Vi kom­mer snart pub­li­ce­ra fil­mer med hans och övri­ga med­ver­kan­des tal. Missa inte det – pre­nu­me­re­ra på Kntnts blogg!

Musik © Ivan Chew (CC BY 3.0).

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »