Granngården på Content Meetup

För sex år sedan sålde Lantmännen sin butikskedja till riskkapitalbolaget EQT. Det blev startskottet för en content marketing satsning som idag har givit dem nästan en miljon kunder i kundklubben. Hör marknadschefen Lena Hillstedt och hennes vapendragare Peter Söderberg, contentbyrån Chiffers vd, berätta i ord och siffror om sin resa.

Pia Tegborg
12 juni 2014

För sex år sedan sål­de Lantmännen sin butiksked­ja till risk­ka­pi­tal­bo­la­get EQT. Det blev start­skot­tet för en con­tent mar­ke­ting sats­ning som idag har givit dem näs­tan en mil­jon kun­der i kund­klub­ben. Hör mark­nads­che­fen Lena Hillstedt och hen­nes vapen­dra­ga­re Peter Söderberg, con­tent­by­rån Chiffers vd, berät­ta i ord och siff­ror om sin resa.

[kntnt_​radio kntnt-radio-8-granngrden-at-content-meetup-2014.mp3]

Innehållet minut för minut

Programmet är drygt 37 minu­ter långt. Det här är innehållet:

 • 00:17 Inledning
 • 00:33 DEL 1: Bakgrund 
  • 00:33 Inledning till del 1
  • 00:40 Presentation av Granngården
  • 01:17 Talaren Lena Hillstedt, Granngården, pre­sen­te­rar sig själv
  • 01:44 Talaren Peter Söderberg, Chiffer, pre­sen­te­rar sig själv
  • 02:19 Granngårdens historia
  • 03:33 Radioreklam från Granngården
  • 04:14 Riskkapitalbolaget EQT köp­te Granngården
  • 05:42 Utmaningar
  • 07:58 Behov
  • 09:00 Livsstilen hos Granngårdens kunder
  • 10:19 Började med en kund­klubb och behov av att kommunicera
  • 11:35 Bestämde att foku­se­ra på kun­skap istäl­let för reklam
  • 11:58 Mycket dia­log och rela­tio­ner med kunderna
  • 12:24 Identifierade målgrupper
  • 13:40 Satte rele­vans i förs­ta rummet
  • 14:17 Återanvänder innehåll
  • 14:44 Analyserar
 • 15:27 DEL 2: Kanaler 
  • 15:27 Inledning till del 2
  • 18:30 Magasinet med 56–80 sidor
  • 20:55 Tidningen med 12 sidor axplock
  • 21:43 Digital ver­sion av magasinet
  • 22:16 Bloggen 
   • 22:16 Några siffror
   • 23:55 Sökmotoroptimering
   • 24:24 Gästbloggare
   • 24:47 Kunskap istäl­let för reklam ska­par trovärdighet
   • 27:09 Egen plattform
   • 27:43 Mer siffror
  • 30:33 Nyhetsbrev
  • 31:59 Facebook och and­ra soci­a­la medier
  • 33:31 Video (se vide­on)
  • 35:09 Vilka kana­ler kom­mer kun­der­na ifrån?
 • 36:11 Avslutning

Musik © Ivan Chew (CC BY 3.0).

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »