Granngården på Content Meetup

För sex år sedan sålde Lantmännen sin butikskedja till riskkapitalbolaget EQT. Det blev startskottet för en content marketing satsning som idag har givit dem nästan en miljon kunder i kundklubben. Hör marknadschefen Lena Hillstedt och hennes vapendragare Peter Söderberg, contentbyrån Chiffers vd, berätta i ord och siffror om sin resa.

Pia Tegborg
12 juni 2014

För sex år sedan sål­de Lantmännen sin butiksked­ja till risk­ka­pi­tal­bo­la­get EQT. Det blev start­skot­tet för en con­tent mar­ke­ting sats­ning som idag har givit dem näs­tan en mil­jon kun­der i kund­klub­ben. Hör mark­nads­che­fen Lena Hillstedt och hen­nes vapen­dra­ga­re Peter Söderberg, con­tent­by­rån Chiffers vd, berät­ta i ord och siff­ror om sin resa.

Innehållet minut för minut

Programmet är drygt 37 minu­ter långt. Det här är inne­hål­let:

 • 00:17 Inledning
 • 00:33 DEL 1: Bakgrund
  • 00:33 Inledning till del 1
  • 00:40 Presentation av Granngården
  • 01:17 Talaren Lena Hillstedt, Granngården, pre­sen­te­rar sig själv
  • 01:44 Talaren Peter Söderberg, Chiffer, pre­sen­te­rar sig själv
  • 02:19 Granngårdens histo­ria
  • 03:33 Radioreklam från Granngården
  • 04:14 Riskkapitalbolaget EQT köp­te Granngården
  • 05:42 Utmaningar
  • 07:58 Behov
  • 09:00 Livsstilen hos Granngårdens kun­der
  • 10:19 Började med en kund­klubb och behov av att kom­mu­ni­ce­ra
  • 11:35 Bestämde att foku­se­ra på kun­skap istäl­let för reklam
  • 11:58 Mycket dia­log och rela­tio­ner med kun­der­na
  • 12:24 Identifierade mål­grup­per
  • 13:40 Satte rele­vans i förs­ta rum­met
  • 14:17 Återanvänder inne­håll
  • 14:44 Analyserar
 • 15:27 DEL 2: Kanaler
  • 15:27 Inledning till del 2
  • 18:30 Magasinet med 56–80 sidor
  • 20:55 Tidningen med 12 sidor axplock
  • 21:43 Digital ver­sion av maga­si­net
  • 22:16 Bloggen
   • 22:16 Några siff­ror
   • 23:55 Sökmotoroptimering
   • 24:24 Gästbloggare
   • 24:47 Kunskap istäl­let för reklam ska­par tro­vär­dig­het
   • 27:09 Egen platt­form
   • 27:43 Mer siff­ror
  • 30:33 Nyhetsbrev
  • 31:59 Facebook och and­ra soci­a­la medi­er
  • 33:31 Video (se vide­on)
  • 35:09 Vilka kana­ler kom­mer kun­der­na ifrån?
 • 36:11 Avslutning

Musik © Ivan Chew (CC BY 3.0).

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
quis, luctus velit, massa Curabitur pulvinar ut quis id Praesent risus accumsan

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest