Kntnts nyhetsbrev 422016

Thomas Barregren
21 oktober 2016

Hej och väl­kom­men till ännu ett nyhets­brev från Kntnt. Den här vec­kan blir det myc­ket Deeped Niclas Strandh och Sara Larsson Bernhard och soci­a­la medier.

I för­ra vec­kan var det dags för måna­dens fru­kost med inne­håll. Denna gång var det Deeped och Sarah som stod för inne­hål­let. Och det gjor­de de med bravur – trots krång­lan­de lju­dan­lägg­ning. Du som inte kun­de vara med, eller vill åter­upp­le­va fru­kosten en gång till, kan läsa Sociala medi­er efter buz­zen och se fil­men sist i artikeln.

Deeped och Sarah kom ned redan dagen före, och då pas­sa­de vi på att spe­la in en tims­långt sam­tal med dem. Om jag får säga det själv, så blev det rikt­gt bra. Du kan läsa om och lyss­na på sam­ta­let i arti­keln Framtiden i soci­a­la medi­er.

Både under fru­kost­fö­re­dra­get och i vårt sam­tal före­slår Deeped att du bör­jar föl­ja Youtube-stjänor. Han näm­ner sär­skilt Casey Neistat som är en 35-årig vide­oblog­ga­re från USA, och min 15-åri­ga sons sto­ra favo­rit. Så jag frå­ga­de honom om vil­ka de bäs­ta avsnit­ten var. Han skic­ka­de mig tre för­slag som alla finns i slu­tet av Framtiden i soci­a­la medi­er. Men igår berät­ta­de han att de inte är så repre­sen­ta­ti­va för den sor­tens fil­mer Casey Neistat gör var­je dag; att den som kom igår är myc­ket mer typisk honom. Så här har du den också.

En rolig detalj med fil­men är att han berät­tar hur före­tag skic­kar honom saker, som till exem­pel drö­na­ren han tes­tar i fil­men, men att han inte får betalt för det. Jag und­rar just vad vår gode vän och advo­kat Cecilia Torelm Tornberg skul­le säga om det. Läs hen­nes arti­kel Nytt reklam­land­skap fram­kal­lar ny juri­disk spel­plan som hand­lar om att en blog­ga­re för förs­ta gång­en ställs inför rät­ta för smygre­klam och rege­ring­ens nytill­sat­ta utred­ning om just smygre­klam, nati­ve adver­ti­sing, bran­ded con­tent och con­tent marketing.

God läs­ning önskar
Thomas

P.S. Du hit­tar nyhets­bre­vet här. D.S.

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »