Skip to content

Observera att detta är en föråldrad artikel som är arkiverad.

Kntnts nyhetsbrev 422016

Thomas Barregren
21 oktober 2016

Hej och väl­kom­men till ännu ett nyhets­brev från Kntnt. Den här vec­kan blir det myc­ket Deeped Niclas Strandh och Sara Larsson Bernhard och soci­a­la medi­er.

I för­ra vec­kan var det dags för måna­dens fru­kost med inne­håll. Denna gång var det Deeped och Sarah som stod för inne­hål­let. Och det gjor­de de med bravur – trots krång­lan­de lju­dan­lägg­ning. Du som inte kun­de vara med, eller vill åter­upp­le­va fru­kosten en gång till, kan läsa Sociala medi­er efter buz­zen och se fil­men sist i arti­keln.

Deeped och Sarah kom ned redan dagen före, och då pas­sa­de vi på att spe­la in en tims­långt sam­tal med dem. Om jag får säga det själv, så blev det rikt­gt bra. Du kan läsa om och lyss­na på sam­ta­let i arti­keln Framtiden i soci­a­la medi­er.

Både under fru­kost­fö­re­dra­get och i vårt sam­tal före­slår Deeped att du bör­jar föl­ja Youtube-stjänor. Han näm­ner sär­skilt Casey Neistat som är en 35-årig vide­oblog­ga­re från USA, och min 15-åri­ga sons sto­ra favo­rit. Så jag frå­ga­de honom om vil­ka de bäs­ta avsnit­ten var. Han skic­ka­de mig tre för­slag som alla finns i slu­tet av Framtiden i soci­a­la medi­er. Men igår berät­ta­de han att de inte är så repre­sen­ta­ti­va för den sor­tens fil­mer Casey Neistat gör var­je dag; att den som kom igår är myc­ket mer typisk honom. Så här har du den ock­så.

En rolig detalj med fil­men är att han berät­tar hur före­tag skic­kar honom saker, som till exem­pel drö­na­ren han tes­tar i fil­men, men att han inte får betalt för det. Jag und­rar just vad vår gode vän och advo­kat Cecilia Torelm Tornberg skul­le säga om det. Läs hen­nes arti­kel Nytt reklam­land­skap fram­kal­lar ny juri­disk spel­plan som hand­lar om att en blog­ga­re för förs­ta gång­en ställs inför rät­ta för smygre­klam och rege­ring­ens nytill­sat­ta utred­ning om just smygre­klam, nati­ve adver­ti­sing, bran­ded con­tent och con­tent mar­ke­ting.

God läs­ning öns­kar
Thomas

P.S. Du hit­tar nyhets­bre­vet här. D.S.

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läs­ning!

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens arti­kel.

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019.

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hän­de?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »
suscipit ipsum et, leo. dapibus dolor libero quis tempus

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest