Observera att detta är en föråldrad artikel som är arkiverad.

Kntnts nyhetsbrev 422016

Thomas Barregren
21 oktober 2016

Hej och väl­kom­men till ännu ett nyhets­brev från Kntnt. Den här vec­kan blir det myc­ket Deeped Niclas Strandh och Sara Larsson Bernhard och soci­a­la medi­er.

I för­ra vec­kan var det dags för måna­dens fru­kost med inne­håll. Denna gång var det Deeped och Sarah som stod för inne­hål­let. Och det gjor­de de med bravur – trots krång­lan­de lju­dan­lägg­ning. Du som inte kun­de vara med, eller vill åter­upp­le­va fru­kosten en gång till, kan läsa Sociala medi­er efter buz­zen och se fil­men sist i arti­keln.

Deeped och Sarah kom ned redan dagen före, och då pas­sa­de vi på att spe­la in en tims­långt sam­tal med dem. Om jag får säga det själv, så blev det rikt­gt bra. Du kan läsa om och lyss­na på sam­ta­let i arti­keln Framtiden i soci­a­la medi­er.

Både under fru­kost­fö­re­dra­get och i vårt sam­tal före­slår Deeped att du bör­jar föl­ja Youtube-stjänor. Han näm­ner sär­skilt Casey Neistat som är en 35-årig vide­oblog­ga­re från USA, och min 15-åri­ga sons sto­ra favo­rit. Så jag frå­ga­de honom om vil­ka de bäs­ta avsnit­ten var. Han skic­ka­de mig tre för­slag som alla finns i slu­tet av Framtiden i soci­a­la medi­er. Men igår berät­ta­de han att de inte är så repre­sen­ta­ti­va för den sor­tens fil­mer Casey Neistat gör var­je dag; att den som kom igår är myc­ket mer typisk honom. Så här har du den ock­så.

En rolig detalj med fil­men är att han berät­tar hur före­tag skic­kar honom saker, som till exem­pel drö­na­ren han tes­tar i fil­men, men att han inte får betalt för det. Jag und­rar just vad vår gode vän och advo­kat Cecilia Torelm Tornberg skul­le säga om det. Läs hen­nes arti­kel Nytt reklam­land­skap fram­kal­lar ny juri­disk spel­plan som hand­lar om att en blog­ga­re för förs­ta gång­en ställs inför rät­ta för smygre­klam och rege­ring­ens nytill­sat­ta utred­ning om just smygre­klam, nati­ve adver­ti­sing, bran­ded con­tent och con­tent mar­ke­ting.

God läs­ning öns­kar
Thomas

P.S. Du hit­tar nyhets­bre­vet här. D.S.

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
Donec non justo Donec massa vulputate,

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest