Skip to content

Observera att detta är en föråldrad artikel som är arkiverad.

Kntnts nyhetsbrev 432016

Thomas Barregren
28 oktober 2016

Välkommen till­ba­ka till ännu ett nyhets­brev. Idag lite tun­na­re än van­ligt. Bara två artik­lar. Det har varit en hek­tisk vec­ka för oss, och jag hann inte göra klart min arti­kel. Som ursäkt hade det ald­rig god­ta­gits på en tid­nings­re­dak­tion. Aldrig. Och eftersom con­tent mar­ke­ting går ut på att använ­da ett redak­tio­nellt syn­sätt och arbets­sätt för mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion, så bor­de sam­ma sak gäl­la även här. Eller? Jaa… Nja… Kanske inte. Eller nej. Definitivt nej. Jag ska för­kla­ra, men jag mås­te ta det från rätt ända. Så ha lite tåla­mod med mig.

Långt och mycket

Undersökning efter under­sök­ning efter under­sök­ning efter under­sök­ning visar att långt inne­håll – två- till tre­tu­sen ord (10–20 tusen tec­ken) – pla­ce­rar sig bätt­re i sökre­sul­tat, delas mer och når helt enkelt fler i din mål­grupp. Det talar starkt för långt inne­håll. Och under­sök­ning efter under­sök­ning visar att hög fre­kvens i din pub­li­ce­ring är vik­tigt både för att stär­ka mål­grup­pens atti­tyd till avsän­da­rens varu­mär­ke och för erin­ran. Så där­för är det rim­ligt att dra slut­sat­sen att långt och myc­ket inne­håll är vik­tigt för att nå och påver­ka mål­grup­pen.

Många invän­der att ing­en har tid att ta del av långt inne­håll, och att för myc­ket inne­håll upp­fat­tas tja­tigt. Och natur­ligt­vis är det rätt. Men det bety­der inte att det är fel att ändå pro­du­ce­ra långt inne­håll och åter­kom­ma ofta. Undersökningarna talar sitt tyd­li­ga språk. Och jag kän­ner inte till någ­ra omfat­tan­de och seri­ö­sa stu­di­er som talar för mot­sat­sen.

Så låt oss där­för slå fast att långt och myc­ket är bra. Men…

 Kvalitet och mottagarvärde

Långt och myc­ket räc­ker inte. Det behövs ock­så kva­li­tet. För även om långt inne­håll pla­ce­rar sig bätt­re i sökre­sul­tat och sprids ofta­re i soci­a­la medi­er, så får inte långt inne­håll auto­ma­tiskt bra pla­ce­ring och stor sprid­ning. Det ser algo­rit­mer­na till.

Algoritmerna gyn­nar kva­li­tets­in­ne­håll. Eller rät­ta­re sagt inne­håll som hål­ler kvar mot­ta­ga­re, och helst får hen att dela det vida­re. Med and­ra ord inne­håll som mot­ta­ga­ren upp­le­ver vär­de­fullt. Sådant inne­håll är ock­så vär­de­fullt för algo­rit­mer­nas ska­pa­re och äga­re (Google, Facebook, Twitter, LinkedIn, …). Det hjäl­per dem att nå fler mot­ta­ga­re och expo­ne­ra dem för fler annon­ser, och där­i­ge­nom tjä­na mer peng­ar.

Så desto läng­re tid mot­ta­ga­re spen­de­rar med ditt inne­håll, och desto fler de delar det till, desto hög­re kva­li­tet (i algo­rit­mer­nas värld). Därför ska du hela tiden job­ba för att loc­ka läsa­ren att stan­na kvar. Med till exem­pel inre cliff­hang­ers. Men…

Regelbundet och konsistent

Långt och myc­ket och bra kva­li­tet räc­ker inte. Sara Rosengrens forsk­ning vid Handelshögskolan i Stockholm visar att en sva­la gör ing­en som­mar. Syftet med con­tent mar­ke­ting är att för­änd­ra mot­ta­gar­nas bete­en­de på ett sätt som gyn­nar avsän­da­rens affä­rer. Det för­ut­sät­ter att mot­ta­gar­na är vil­li­ga att ta del av ditt bud­skap. För det krävs rejält med kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal (eller reklam­ka­pi­tal som det ock­så heter). Och det byg­ger du upp under lång tid genom att regel­bun­det och kon­si­stent erbju­da inne­håll. Men…

Relevant och värdeskapande

Du kom­mer inte se någon affärsnyt­ta av dina ansträng­ning­ar att regel­bun­det och kon­si­stent pub­li­ce­ra långt och myc­ket kva­li­tets­in­ne­håll om det inte ock­så är rele­vant. Och då menar jag inte bara rele­vant i bety­del­sen av att mot­ta­ga­ren sät­ter vär­de på inne­hål­let. Det är en för­ut­sätt­ning för att du ska kom­ma för­bi algo­rit­mer­nas nåls­ö­ga. Utan ock­så rele­vant för din affär. Det mås­te bidra till att ska­pa vär­de för ditt före­tag.

Om mål­grup­pen är poten­ti­el­la kun­der som just står i begrepp att köpa sådan vara eller tjänst som ditt före­tag erbju­der, ja då både kan och bör inne­hål­let hand­la om sådant som hjäl­per kun­den att fat­ta sitt köp­be­slut. Sådant inne­håll bidrar direkt till affärsnyt­tan.

Men oftast är det inte där con­tent mar­ke­ting gör störst nyt­ta, utan i bör­jan på köpa­rens besluts­re­sa och när hen redan är nöjd kund. Och då ska inne­hål­let bidra indi­rekt till affärsnyt­tan genom att inspi­re­ra och moti­ve­ra till den förs­ta besluts­re­san eller en ny, eller genom att eta­ble­ra och för­dju­pa en rela­tion som kan explo­a­te­ras på annat sätt.

Dags att knyta ihop säcken

Det var många men. Och alla är vik­ti­ga. Några mer än and­ra. Jag bru­kar säga till våra kun­der att rele­vant och vär­deska­pan­de är vik­ti­ga­re än regel­bun­det och kon­si­stent inne­håll, att regel­bun­det och kon­si­stent inne­håll är vik­ti­ga­re än kva­li­tet och mot­ta­gar­vär­de, att kva­li­tet och mot­ta­gar­vär­de är vik­ti­ga­re än långt och myc­ket, och att långt och myc­ket är ”as-vik­tigt”.

Så för att kny­ta ihop säc­ken, och för­kla­ra var­för jag tyc­ker att det inte är lika vik­tigt för con­tent mar­ke­ting som för en tid­ning att till var­je pris hål­la en dead­li­ne, så hän­vi­sar jag till den hie­rar­ki som just beskrevs. Relevans före regel­bun­den­het före kva­li­tet före mängd. På grund av för myc­ket att göra (kundupp­drag, Konzilo och tusen små­sa­ker) så hann jag inte göra grund­ligt för­ar­be­te för att skri­va en arti­kel med kva­li­tet och rele­vans, och eftersom det trum­far mängd, så lät jag bli att pub­li­ce­ra. Var det rätt gjort? Vad tyc­ker du?

Något helt orelevant

Men allt inne­håll behö­ver inte vara rele­vant. Så här på fre­dag får man vara lite ore­le­vant ock­så. Därför avslu­tar jag med a cap­pel­la-grup­pen Pentatonix’s ver­sion av Hallelujah.

God läs­ning öns­kar
Thomas

P.S. Här hit­tar du hela nyhets­bre­vet. D.S.

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läs­ning!

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens arti­kel.

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019.

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hän­de?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »
suscipit neque. nec risus. Lorem ultricies consectetur Sed justo velit, sit

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest