Observera att detta är en föråldrad artikel som är arkiverad.

Kntnts nyhetsbrev 432016

Thomas Barregren
28 oktober 2016

Välkommen till­ba­ka till ännu ett nyhets­brev. Idag lite tun­na­re än van­ligt. Bara två artik­lar. Det har varit en hek­tisk vec­ka för oss, och jag hann inte göra klart min arti­kel. Som ursäkt hade det ald­rig god­ta­gits på en tid­nings­re­dak­tion. Aldrig. Och eftersom con­tent mar­ke­ting går ut på att använ­da ett redak­tio­nellt syn­sätt och arbets­sätt för mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion, så bor­de sam­ma sak gäl­la även här. Eller? Jaa… Nja… Kanske inte. Eller nej. Definitivt nej. Jag ska för­kla­ra, men jag mås­te ta det från rätt ända. Så ha lite tåla­mod med mig.

Långt och mycket

Undersökning efter under­sök­ning efter under­sök­ning efter under­sök­ning visar att långt inne­håll – två- till tre­tu­sen ord (10–20 tusen tec­ken) – pla­ce­rar sig bätt­re i sökre­sul­tat, delas mer och når helt enkelt fler i din mål­grupp. Det talar starkt för långt inne­håll. Och under­sök­ning efter under­sök­ning visar att hög fre­kvens i din pub­li­ce­ring är vik­tigt både för att stär­ka mål­grup­pens atti­tyd till avsän­da­rens varu­mär­ke och för erin­ran. Så där­för är det rim­ligt att dra slut­sat­sen att långt och myc­ket inne­håll är vik­tigt för att nå och påver­ka mål­grup­pen.

Många invän­der att ing­en har tid att ta del av långt inne­håll, och att för myc­ket inne­håll upp­fat­tas tja­tigt. Och natur­ligt­vis är det rätt. Men det bety­der inte att det är fel att ändå pro­du­ce­ra långt inne­håll och åter­kom­ma ofta. Undersökningarna talar sitt tyd­li­ga språk. Och jag kän­ner inte till någ­ra omfat­tan­de och seri­ö­sa stu­di­er som talar för mot­sat­sen.

Så låt oss där­för slå fast att långt och myc­ket är bra. Men…

 Kvalitet och mottagarvärde

Långt och myc­ket räc­ker inte. Det behövs ock­så kva­li­tet. För även om långt inne­håll pla­ce­rar sig bätt­re i sökre­sul­tat och sprids ofta­re i soci­a­la medi­er, så får inte långt inne­håll auto­ma­tiskt bra pla­ce­ring och stor sprid­ning. Det ser algo­rit­mer­na till.

Algoritmerna gyn­nar kva­li­tets­in­ne­håll. Eller rät­ta­re sagt inne­håll som hål­ler kvar mot­ta­ga­re, och helst får hen att dela det vida­re. Med and­ra ord inne­håll som mot­ta­ga­ren upp­le­ver vär­de­fullt. Sådant inne­håll är ock­så vär­de­fullt för algo­rit­mer­nas ska­pa­re och äga­re (Google, Facebook, Twitter, LinkedIn, …). Det hjäl­per dem att nå fler mot­ta­ga­re och expo­ne­ra dem för fler annon­ser, och där­i­ge­nom tjä­na mer peng­ar.

Så desto läng­re tid mot­ta­ga­re spen­de­rar med ditt inne­håll, och desto fler de delar det till, desto hög­re kva­li­tet (i algo­rit­mer­nas värld). Därför ska du hela tiden job­ba för att loc­ka läsa­ren att stan­na kvar. Med till exem­pel inre cliff­hang­ers. Men…

Regelbundet och konsistent

Långt och myc­ket och bra kva­li­tet räc­ker inte. Sara Rosengrens forsk­ning vid Handelshögskolan i Stockholm visar att en sva­la gör ing­en som­mar. Syftet med con­tent mar­ke­ting är att för­änd­ra mot­ta­gar­nas bete­en­de på ett sätt som gyn­nar avsän­da­rens affä­rer. Det för­ut­sät­ter att mot­ta­gar­na är vil­li­ga att ta del av ditt bud­skap. För det krävs rejält med kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal (eller reklam­ka­pi­tal som det ock­så heter). Och det byg­ger du upp under lång tid genom att regel­bun­det och kon­si­stent erbju­da inne­håll. Men…

Relevant och värdeskapande

Du kom­mer inte se någon affärsnyt­ta av dina ansträng­ning­ar att regel­bun­det och kon­si­stent pub­li­ce­ra långt och myc­ket kva­li­tets­in­ne­håll om det inte ock­så är rele­vant. Och då menar jag inte bara rele­vant i bety­del­sen av att mot­ta­ga­ren sät­ter vär­de på inne­hål­let. Det är en för­ut­sätt­ning för att du ska kom­ma för­bi algo­rit­mer­nas nåls­ö­ga. Utan ock­så rele­vant för din affär. Det mås­te bidra till att ska­pa vär­de för ditt före­tag.

Om mål­grup­pen är poten­ti­el­la kun­der som just står i begrepp att köpa sådan vara eller tjänst som ditt före­tag erbju­der, ja då både kan och bör inne­hål­let hand­la om sådant som hjäl­per kun­den att fat­ta sitt köp­be­slut. Sådant inne­håll bidrar direkt till affärsnyt­tan.

Men oftast är det inte där con­tent mar­ke­ting gör störst nyt­ta, utan i bör­jan på köpa­rens besluts­re­sa och när hen redan är nöjd kund. Och då ska inne­hål­let bidra indi­rekt till affärsnyt­tan genom att inspi­re­ra och moti­ve­ra till den förs­ta besluts­re­san eller en ny, eller genom att eta­ble­ra och för­dju­pa en rela­tion som kan explo­a­te­ras på annat sätt.

Dags att knyta ihop säcken

Det var många men. Och alla är vik­ti­ga. Några mer än and­ra. Jag bru­kar säga till våra kun­der att rele­vant och vär­deska­pan­de är vik­ti­ga­re än regel­bun­det och kon­si­stent inne­håll, att regel­bun­det och kon­si­stent inne­håll är vik­ti­ga­re än kva­li­tet och mot­ta­gar­vär­de, att kva­li­tet och mot­ta­gar­vär­de är vik­ti­ga­re än långt och myc­ket, och att långt och myc­ket är ”as-vik­tigt”.

Så för att kny­ta ihop säc­ken, och för­kla­ra var­för jag tyc­ker att det inte är lika vik­tigt för con­tent mar­ke­ting som för en tid­ning att till var­je pris hål­la en dead­li­ne, så hän­vi­sar jag till den hie­rar­ki som just beskrevs. Relevans före regel­bun­den­het före kva­li­tet före mängd. På grund av för myc­ket att göra (kundupp­drag, Konzilo och tusen små­sa­ker) så hann jag inte göra grund­ligt för­ar­be­te för att skri­va en arti­kel med kva­li­tet och rele­vans, och eftersom det trum­far mängd, så lät jag bli att pub­li­ce­ra. Var det rätt gjort? Vad tyc­ker du?

Något helt orelevant

Men allt inne­håll behö­ver inte vara rele­vant. Så här på fre­dag får man vara lite ore­le­vant ock­så. Därför avslu­tar jag med a cap­pel­la-grup­pen Pentatonix’s ver­sion av Hallelujah.

God läs­ning öns­kar
Thomas

P.S. Här hit­tar du hela nyhets­bre­vet. D.S.

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
suscipit libero pulvinar massa dolor. Donec Donec in ipsum

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest