Observera att detta är en föråldrad artikel som är arkiverad.

Kntnts nyhetsbrev 432016

Thomas Barregren
28 oktober 2016

Välkommen till­ba­ka till ännu ett nyhets­brev. Idag lite tun­na­re än van­ligt. Bara två artik­lar. Det har varit en hek­tisk vec­ka för oss, och jag hann inte göra klart min arti­kel. Som ursäkt hade det ald­rig god­ta­gits på en tid­nings­re­dak­tion. Aldrig. Och eftersom con­tent mar­ke­ting går ut på att använ­da ett redak­tio­nellt syn­sätt och arbets­sätt för mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion, så bor­de sam­ma sak gäl­la även här. Eller? Jaa… Nja… Kanske inte. Eller nej. Definitivt nej. Jag ska för­kla­ra, men jag mås­te ta det från rätt ända. Så ha lite tåla­mod med mig.

Långt och mycket

Undersökning efter under­sök­ning efter under­sök­ning efter under­sök­ning visar att långt inne­håll – två- till tre­tu­sen ord (10–20 tusen tec­ken) – pla­ce­rar sig bätt­re i sökre­sul­tat, delas mer och når helt enkelt fler i din mål­grupp. Det talar starkt för långt inne­håll. Och under­sök­ning efter under­sök­ning visar att hög fre­kvens i din pub­li­ce­ring är vik­tigt både för att stär­ka mål­grup­pens atti­tyd till avsän­da­rens varu­mär­ke och för erin­ran. Så där­för är det rim­ligt att dra slut­sat­sen att långt och myc­ket inne­håll är vik­tigt för att nå och påver­ka mål­grup­pen.

Många invän­der att ing­en har tid att ta del av långt inne­håll, och att för myc­ket inne­håll upp­fat­tas tja­tigt. Och natur­ligt­vis är det rätt. Men det bety­der inte att det är fel att ändå pro­du­ce­ra långt inne­håll och åter­kom­ma ofta. Undersökningarna talar sitt tyd­li­ga språk. Och jag kän­ner inte till någ­ra omfat­tan­de och seri­ö­sa stu­di­er som talar för mot­sat­sen.

Så låt oss där­för slå fast att långt och myc­ket är bra. Men…

 Kvalitet och mottagarvärde

Långt och myc­ket räc­ker inte. Det behövs ock­så kva­li­tet. För även om långt inne­håll pla­ce­rar sig bätt­re i sökre­sul­tat och sprids ofta­re i soci­a­la medi­er, så får inte långt inne­håll auto­ma­tiskt bra pla­ce­ring och stor sprid­ning. Det ser algo­rit­mer­na till.

Algoritmerna gyn­nar kva­li­tets­in­ne­håll. Eller rät­ta­re sagt inne­håll som hål­ler kvar mot­ta­ga­re, och helst får hen att dela det vida­re. Med and­ra ord inne­håll som mot­ta­ga­ren upp­le­ver vär­de­fullt. Sådant inne­håll är ock­så vär­de­fullt för algo­rit­mer­nas ska­pa­re och äga­re (Google, Facebook, Twitter, LinkedIn, …). Det hjäl­per dem att nå fler mot­ta­ga­re och expo­ne­ra dem för fler annon­ser, och där­i­ge­nom tjä­na mer peng­ar.

Så desto läng­re tid mot­ta­ga­re spen­de­rar med ditt inne­håll, och desto fler de delar det till, desto hög­re kva­li­tet (i algo­rit­mer­nas värld). Därför ska du hela tiden job­ba för att loc­ka läsa­ren att stan­na kvar. Med till exem­pel inre cliff­hang­ers. Men…

Regelbundet och konsistent

Långt och myc­ket och bra kva­li­tet räc­ker inte. Sara Rosengrens forsk­ning vid Handelshögskolan i Stockholm visar att en sva­la gör ing­en som­mar. Syftet med con­tent mar­ke­ting är att för­änd­ra mot­ta­gar­nas bete­en­de på ett sätt som gyn­nar avsän­da­rens affä­rer. Det för­ut­sät­ter att mot­ta­gar­na är vil­li­ga att ta del av ditt bud­skap. För det krävs rejält med kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal (eller reklam­ka­pi­tal som det ock­så heter). Och det byg­ger du upp under lång tid genom att regel­bun­det och kon­si­stent erbju­da inne­håll. Men…

Relevant och värdeskapande

Du kom­mer inte se någon affärsnyt­ta av dina ansträng­ning­ar att regel­bun­det och kon­si­stent pub­li­ce­ra långt och myc­ket kva­li­tets­in­ne­håll om det inte ock­så är rele­vant. Och då menar jag inte bara rele­vant i bety­del­sen av att mot­ta­ga­ren sät­ter vär­de på inne­hål­let. Det är en för­ut­sätt­ning för att du ska kom­ma för­bi algo­rit­mer­nas nåls­ö­ga. Utan ock­så rele­vant för din affär. Det mås­te bidra till att ska­pa vär­de för ditt före­tag.

Om mål­grup­pen är poten­ti­el­la kun­der som just står i begrepp att köpa sådan vara eller tjänst som ditt före­tag erbju­der, ja då både kan och bör inne­hål­let hand­la om sådant som hjäl­per kun­den att fat­ta sitt köp­be­slut. Sådant inne­håll bidrar direkt till affärsnyt­tan.

Men oftast är det inte där con­tent mar­ke­ting gör störst nyt­ta, utan i bör­jan på köpa­rens besluts­re­sa och när hen redan är nöjd kund. Och då ska inne­hål­let bidra indi­rekt till affärsnyt­tan genom att inspi­re­ra och moti­ve­ra till den förs­ta besluts­re­san eller en ny, eller genom att eta­ble­ra och för­dju­pa en rela­tion som kan explo­a­te­ras på annat sätt.

Dags att knyta ihop säcken

Det var många men. Och alla är vik­ti­ga. Några mer än and­ra. Jag bru­kar säga till våra kun­der att rele­vant och vär­deska­pan­de är vik­ti­ga­re än regel­bun­det och kon­si­stent inne­håll, att regel­bun­det och kon­si­stent inne­håll är vik­ti­ga­re än kva­li­tet och mot­ta­gar­vär­de, att kva­li­tet och mot­ta­gar­vär­de är vik­ti­ga­re än långt och myc­ket, och att långt och myc­ket är ”as-vik­tigt”.

Så för att kny­ta ihop säc­ken, och för­kla­ra var­för jag tyc­ker att det inte är lika vik­tigt för con­tent mar­ke­ting som för en tid­ning att till var­je pris hål­la en dead­li­ne, så hän­vi­sar jag till den hie­rar­ki som just beskrevs. Relevans före regel­bun­den­het före kva­li­tet före mängd. På grund av för myc­ket att göra (kundupp­drag, Konzilo och tusen små­sa­ker) så hann jag inte göra grund­ligt för­ar­be­te för att skri­va en arti­kel med kva­li­tet och rele­vans, och eftersom det trum­far mängd, så lät jag bli att pub­li­ce­ra. Var det rätt gjort? Vad tyc­ker du?

Något helt orelevant

Men allt inne­håll behö­ver inte vara rele­vant. Så här på fre­dag får man vara lite ore­le­vant ock­så. Därför avslu­tar jag med a cap­pel­la-grup­pen Pentatonix’s ver­sion av Hallelujah.

God läs­ning öns­kar
Thomas

P.S. Här hit­tar du hela nyhets­bre­vet. D.S.

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
elit. elit. odio Praesent elementum Phasellus accumsan nunc massa id,

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest