Skip to content

Kom igång med Google My Business

I dagens artikel berättar Alexandra Jung på Iprospect hur du på ett enkelt och effektivt sätt ökar ditt företags synlighet på webben med hjälp av gratistjänsten Google My Business

Alexandra Jung
2 november 2016

Oavsett vil­ken bransch ditt före­tag till­hör så utgör Google Sök och Google Maps ofta det van­li­gas­te sät­ten för såväl nya som redan befint­li­ga kun­der att kom­ma i kon­takt med ditt före­tag. Och  där­för är det oer­hört vik­tigt att säker­stäl­la att rätt infor­ma­tion finns hos Google.

Den som söker infor­ma­tion kanske vill veta när mat­bu­ti­ken stäng­er på fre­dag kväll eller ta del av recen­sio­ner på hotel­let den pla­ne­rar att boka till kom­man­de week­end. För besö­ka­ren är det då vik­tigt att infor­ma­tio­nen inte bara är kor­rekt utan även lät­till­gäng­lig.

Google my Business, tidi­ga­re Google Places, gör det­ta möj­ligt genom att hjäl­pa före­tag att enkelt och smi­digt infor­me­ra sina kun­der om bland annat öppet­ti­der, tele­fon­num­mer och väg­be­skriv­ning­ar. Tjänsten är ett per­fekt kom­ple­ment till den befint­li­ga webb­plat­sen och ger besö­ka­ren en snabb över­blick direkt i sökre­sul­ta­tet.

devices

Sätt enkelt upp ditt företag

Att sät­ta upp ett före­tag tar endast någ­ra minu­ter och är dess­utom helt gra­tis. Börja med att besö­ka Google My Business, klic­ka på ”Börja nu” och följ sedan instruk­tio­ner­na där du kan söka eller läg­ga till ditt före­tag. Det enda du behö­ver för att kom­ma igång är ett Google/Gmail-kon­to.

När du fyllt i upp­gif­ter­na om ditt före­tag såsom adress och tele­fon­num­mer är det dags att veri­fi­e­ra före­ta­get. Det är vik­tigt eftersom de änd­ring­ar du gör blir syn­li­ga i Googles sökre­sul­tat först efter veri­fi­e­ring.

Det enk­las­te sät­tet att veri­fi­e­ra före­ta­get på är via brev där du får ett vykort skic­kat till adres­sen du angett, med en kod som du sedan använ­der vid veri­fi­e­ring. Detta är för att bekräf­ta att före­ta­get fak­tiskt finns på adres­sen som du har angett. Att få bre­vet kan ta mel­lan 1–2 vec­kor, så under tiden du vän­tar kan du pas­sa på att fyl­la i så myc­ket infor­ma­tion som möj­ligt om verk­sam­he­ten.

När det­ta är gjort får du till­gång till samt­li­ga funk­tio­ner och kan se till att ert före­tag visas pre­cis på det sätt ni vill.

Rätt information om din verksamhet

Eftersom tan­ken med Google My Business är att ska­pa tyd­lig­het för poten­ti­el­la kun­der, så behö­ver du se till att upp­gif­ter­na som ni delar med er av stäm­mer över­ens med redan befint­ligt inne­håll på er webb­plats.

För bäs­ta resul­tat av Google My Business skall du tän­ka på att all­tid fyl­la i så myc­ket infor­ma­tion som möj­ligt om er verk­sam­het. Nedan lis­tar jag någ­ra punk­ter som kan hjäl­pa dig i det­ta arbe­te.

Kategorier

Kategorierna vi väl­jer för vårt före­tag har bety­del­se då de hjäl­per oss att synas på Googles ”Local pack”, det vill säga de loka­la sök­ning­ar som visas till­sam­mans med en kar­ta i sökre­sul­ta­tet.

Vid val av kate­go­ri­er ska du väl­ja de som är mest rele­van­ta och som bäst beskri­ver er verk­sam­het. Snegla gär­na på vil­ka kate­go­ri­er era kon­kur­ren­ter har valt.

Tips! Se om det finns fler kate­go­ri­er som pas­sar er verk­sam­het. Här finns en lis­ta från Google med de van­li­gas­te kate­go­ri­er­na i Google My Business.

Öppettider

Om ni har öppet­ti­der som skil­jer sig från de van­li­ga går det att ange sär­skil­da öppet­ti­der för des­sa dagar, så att besö­kar­na all­tid vet att angiv­na öppet­ti­der stäm­mer. Det pas­sar utmärkt att läg­ga till vid exem­pel­vis helg­da­gar eller semest­rar.

Bilder

De bil­der ni lad­dar up i Google My Business ger er verk­sam­het myc­ket bra syn­lig­het i sökre­sul­ta­tet. Därför är det bra att läg­ga lite extra tid på att väl­ja de bil­der som bäst repre­sen­te­rar ert före­tag.

Eftersom det finns så många oli­ka typer av bil­der som går att lad­da upp ger det rum för kre­a­ti­vi­tet – använd gär­na bil­der på in- och utsi­da av bygg­na­den, pro­dukt­bil­der eller var­för inte göra det mer per­son­ligt med bil­der på er per­so­nal? Anpassa bil­der­na uti­från vad som pas­sar ert före­tag all­ra bäst!

Tips! Se till att bil­der­na ni använ­der är högupp­lös­ta och av god kva­li­té.

Håll ditt företag uppdaterat direkt i mobilen

För dig som ofta är på språng är det möj­ligt att upp­da­te­ra öppet­ti­der, dela bil­der eller sva­ra på recen­sio­ner direkt i mobi­len, oav­sett var du befin­ner dig med Google My Business-appen som finns för både Android och för iOS.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av dina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019.

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hän­de?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »
quis elementum et, libero facilisis ut vel, ut lectus Praesent leo. efficitur.

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest