Kom igång med Google My Business

I dagens artikel berättar Alexandra Jung på Iprospect hur du på ett enkelt och effektivt sätt ökar ditt företags synlighet på webben med hjälp av gratistjänsten Google My Business

Alexandra Jung
2 november 2016

Oavsett vil­ken bransch ditt före­tag till­hör så utgör Google Sök och Google Maps ofta det van­li­gas­te sät­ten för såväl nya som redan befint­li­ga kun­der att kom­ma i kon­takt med ditt före­tag. Och  där­för är det oer­hört vik­tigt att säker­stäl­la att rätt infor­ma­tion finns hos Google.

Den som söker infor­ma­tion kanske vill veta när mat­bu­ti­ken stäng­er på fre­dag kväll eller ta del av recen­sio­ner på hotel­let den pla­ne­rar att boka till kom­man­de week­end. För besö­ka­ren är det då vik­tigt att infor­ma­tio­nen inte bara är kor­rekt utan även lät­till­gäng­lig.

Google my Business, tidi­ga­re Google Places, gör det­ta möj­ligt genom att hjäl­pa före­tag att enkelt och smi­digt infor­me­ra sina kun­der om bland annat öppet­ti­der, tele­fon­num­mer och väg­be­skriv­ning­ar. Tjänsten är ett per­fekt kom­ple­ment till den befint­li­ga webb­plat­sen och ger besö­ka­ren en snabb över­blick direkt i sökre­sul­ta­tet.

devices

Sätt enkelt upp ditt företag

Att sät­ta upp ett före­tag tar endast någ­ra minu­ter och är dess­utom helt gra­tis. Börja med att besö­ka Google My Business, klic­ka på ”Börja nu” och följ sedan instruk­tio­ner­na där du kan söka eller läg­ga till ditt före­tag. Det enda du behö­ver för att kom­ma igång är ett Google/Gmail-kon­to.

När du fyllt i upp­gif­ter­na om ditt före­tag såsom adress och tele­fon­num­mer är det dags att veri­fi­e­ra före­ta­get. Det är vik­tigt eftersom de änd­ring­ar du gör blir syn­li­ga i Googles sökre­sul­tat först efter veri­fi­e­ring.

Det enk­las­te sät­tet att veri­fi­e­ra före­ta­get på är via brev där du får ett vykort skic­kat till adres­sen du angett, med en kod som du sedan använ­der vid veri­fi­e­ring. Detta är för att bekräf­ta att före­ta­get fak­tiskt finns på adres­sen som du har angett. Att få bre­vet kan ta mel­lan 1–2 vec­kor, så under tiden du vän­tar kan du pas­sa på att fyl­la i så myc­ket infor­ma­tion som möj­ligt om verk­sam­he­ten.

När det­ta är gjort får du till­gång till samt­li­ga funk­tio­ner och kan se till att ert före­tag visas pre­cis på det sätt ni vill.

Rätt information om din verksamhet

Eftersom tan­ken med Google My Business är att ska­pa tyd­lig­het för poten­ti­el­la kun­der, så behö­ver du se till att upp­gif­ter­na som ni delar med er av stäm­mer över­ens med redan befint­ligt inne­håll på er webb­plats.

För bäs­ta resul­tat av Google My Business skall du tän­ka på att all­tid fyl­la i så myc­ket infor­ma­tion som möj­ligt om er verk­sam­het. Nedan lis­tar jag någ­ra punk­ter som kan hjäl­pa dig i det­ta arbe­te.

Kategorier

Kategorierna vi väl­jer för vårt före­tag har bety­del­se då de hjäl­per oss att synas på Googles ”Local pack”, det vill säga de loka­la sök­ning­ar som visas till­sam­mans med en kar­ta i sökre­sul­ta­tet.

Vid val av kate­go­ri­er ska du väl­ja de som är mest rele­van­ta och som bäst beskri­ver er verk­sam­het. Snegla gär­na på vil­ka kate­go­ri­er era kon­kur­ren­ter har valt.

Tips! Se om det finns fler kate­go­ri­er som pas­sar er verk­sam­het. Här finns en lis­ta från Google med de van­li­gas­te kate­go­ri­er­na i Google My Business.

Öppettider

Om ni har öppet­ti­der som skil­jer sig från de van­li­ga går det att ange sär­skil­da öppet­ti­der för des­sa dagar, så att besö­kar­na all­tid vet att angiv­na öppet­ti­der stäm­mer. Det pas­sar utmärkt att läg­ga till vid exem­pel­vis helg­da­gar eller semest­rar.

Bilder

De bil­der ni lad­dar up i Google My Business ger er verk­sam­het myc­ket bra syn­lig­het i sökre­sul­ta­tet. Därför är det bra att läg­ga lite extra tid på att väl­ja de bil­der som bäst repre­sen­te­rar ert före­tag.

Eftersom det finns så många oli­ka typer av bil­der som går att lad­da upp ger det rum för kre­a­ti­vi­tet – använd gär­na bil­der på in- och utsi­da av bygg­na­den, pro­dukt­bil­der eller var­för inte göra det mer per­son­ligt med bil­der på er per­so­nal? Anpassa bil­der­na uti­från vad som pas­sar ert före­tag all­ra bäst!

Tips! Se till att bil­der­na ni använ­der är högupp­lös­ta och av god kva­li­té.

Håll ditt företag uppdaterat direkt i mobilen

För dig som ofta är på språng är det möj­ligt att upp­da­te­ra öppet­ti­der, dela bil­der eller sva­ra på recen­sio­ner direkt i mobi­len, oav­sett var du befin­ner dig med Google My Business-appen som finns för både Android och för iOS.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
felis Aenean in ut Nullam consequat. efficitur.

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest