Kom igång med Google My Business

I dagens artikel berättar Alexandra Jung på Iprospect hur du på ett enkelt och effektivt sätt ökar ditt företags synlighet på webben med hjälp av gratistjänsten Google My Business

Alexandra Jung
2 november 2016

Oavsett vil­ken bransch ditt före­tag till­hör så utgör Google Sök och Google Maps ofta det van­li­gas­te sät­ten för såväl nya som redan befint­li­ga kun­der att kom­ma i kon­takt med ditt före­tag. Och  där­för är det oer­hört vik­tigt att säker­stäl­la att rätt infor­ma­tion finns hos Google.

Den som söker infor­ma­tion kanske vill veta när mat­bu­ti­ken stäng­er på fre­dag kväll eller ta del av recen­sio­ner på hotel­let den pla­ne­rar att boka till kom­man­de week­end. För besö­ka­ren är det då vik­tigt att infor­ma­tio­nen inte bara är kor­rekt utan även lät­till­gäng­lig.

Google my Business, tidi­ga­re Google Places, gör det­ta möj­ligt genom att hjäl­pa före­tag att enkelt och smi­digt infor­me­ra sina kun­der om bland annat öppet­ti­der, tele­fon­num­mer och väg­be­skriv­ning­ar. Tjänsten är ett per­fekt kom­ple­ment till den befint­li­ga webb­plat­sen och ger besö­ka­ren en snabb över­blick direkt i sökre­sul­ta­tet.

devices

Sätt enkelt upp ditt företag

Att sät­ta upp ett före­tag tar endast någ­ra minu­ter och är dess­utom helt gra­tis. Börja med att besö­ka Google My Business, klic­ka på ”Börja nu” och följ sedan instruk­tio­ner­na där du kan söka eller läg­ga till ditt före­tag. Det enda du behö­ver för att kom­ma igång är ett Google/Gmail-kon­to.

När du fyllt i upp­gif­ter­na om ditt före­tag såsom adress och tele­fon­num­mer är det dags att veri­fi­e­ra före­ta­get. Det är vik­tigt eftersom de änd­ring­ar du gör blir syn­li­ga i Googles sökre­sul­tat först efter veri­fi­e­ring.

Det enk­las­te sät­tet att veri­fi­e­ra före­ta­get på är via brev där du får ett vykort skic­kat till adres­sen du angett, med en kod som du sedan använ­der vid veri­fi­e­ring. Detta är för att bekräf­ta att före­ta­get fak­tiskt finns på adres­sen som du har angett. Att få bre­vet kan ta mel­lan 1–2 vec­kor, så under tiden du vän­tar kan du pas­sa på att fyl­la i så myc­ket infor­ma­tion som möj­ligt om verk­sam­he­ten.

När det­ta är gjort får du till­gång till samt­li­ga funk­tio­ner och kan se till att ert före­tag visas pre­cis på det sätt ni vill.

Rätt information om din verksamhet

Eftersom tan­ken med Google My Business är att ska­pa tyd­lig­het för poten­ti­el­la kun­der, så behö­ver du se till att upp­gif­ter­na som ni delar med er av stäm­mer över­ens med redan befint­ligt inne­håll på er webb­plats.

För bäs­ta resul­tat av Google My Business skall du tän­ka på att all­tid fyl­la i så myc­ket infor­ma­tion som möj­ligt om er verk­sam­het. Nedan lis­tar jag någ­ra punk­ter som kan hjäl­pa dig i det­ta arbe­te.

Kategorier

Kategorierna vi väl­jer för vårt före­tag har bety­del­se då de hjäl­per oss att synas på Googles ”Local pack”, det vill säga de loka­la sök­ning­ar som visas till­sam­mans med en kar­ta i sökre­sul­ta­tet.

Vid val av kate­go­ri­er ska du väl­ja de som är mest rele­van­ta och som bäst beskri­ver er verk­sam­het. Snegla gär­na på vil­ka kate­go­ri­er era kon­kur­ren­ter har valt.

Tips! Se om det finns fler kate­go­ri­er som pas­sar er verk­sam­het. Här finns en lis­ta från Google med de van­li­gas­te kate­go­ri­er­na i Google My Business.

Öppettider

Om ni har öppet­ti­der som skil­jer sig från de van­li­ga går det att ange sär­skil­da öppet­ti­der för des­sa dagar, så att besö­kar­na all­tid vet att angiv­na öppet­ti­der stäm­mer. Det pas­sar utmärkt att läg­ga till vid exem­pel­vis helg­da­gar eller semest­rar.

Bilder

De bil­der ni lad­dar up i Google My Business ger er verk­sam­het myc­ket bra syn­lig­het i sökre­sul­ta­tet. Därför är det bra att läg­ga lite extra tid på att väl­ja de bil­der som bäst repre­sen­te­rar ert före­tag.

Eftersom det finns så många oli­ka typer av bil­der som går att lad­da upp ger det rum för kre­a­ti­vi­tet – använd gär­na bil­der på in- och utsi­da av bygg­na­den, pro­dukt­bil­der eller var­för inte göra det mer per­son­ligt med bil­der på er per­so­nal? Anpassa bil­der­na uti­från vad som pas­sar ert före­tag all­ra bäst!

Tips! Se till att bil­der­na ni använ­der är högupp­lös­ta och av god kva­li­té.

Håll ditt företag uppdaterat direkt i mobilen

För dig som ofta är på språng är det möj­ligt att upp­da­te­ra öppet­ti­der, dela bil­der eller sva­ra på recen­sio­ner direkt i mobi­len, oav­sett var du befin­ner dig med Google My Business-appen som finns för både Android och för iOS.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »

Kommunicera effektivare i samband med mässor

Mässorna är stor­slag­na, moder­na hub­bar för kom­mu­ni­ka­tion både digi­talt och IRL. Biljetter scan­nas och rivs, sto­ra bild­skär­mar pum­par ut sitt bud­skap. Samtal förs mel­lan poten­ti­el­la affärs­kon­tak­ter. Men tar du till­va­ra på alla kom­mu­ni­ka­tions­möj­lig­he­ter? Martin Karlsson Modigh gui­dar dig genom för­be­re­del­ser­na, vad du bör tän­ka på under mäs­san och vad du kan göra efteråt.

Läs artikel »

Nytt EU-direktiv ställer tuffare krav på marknadsföring online

EU sat­sar sto­ra resur­ser på att för­bätt­ra de juri­dis­ka spel­reg­ler­na i EUs digi­ta­la mil­jö. Inte minst vad gäl­ler den kon­su­ment­skyd­dan­de lag­stift­ning­en. Större krav på e-mark­nads­plat­ser och en utö­kad ång­er­rätt är bara någ­ra exem­pel på det­ta och sank­tio­ner­na vid över­trä­del­se kan svi­da ordent­ligt. Som mark­nads­fö­ra­re mås­te du veta vad som gäl­ler. Läs dagens arti­kel för­fat­tad av Erik Ullberg och Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

En publicist söker sin prenumerant

Har ditt före­tag en blogg? Finns ni på Facebook? Har ni ett nyhets­flö­de på hem­si­dan? Grattis, då är ni i själ­va ver­ket även pub­li­cis­ter. Och då kan det vara bra att ha koll på vad det inne­bär. Läs mer om det­ta i dagens arti­kel  sig­ne­rad Lars Wirtén.

Läs artikel »
diam dictum sem, massa Donec risus at Praesent luctus dolor. ipsum ut

Missa inte nästa artikel!

Missa inte nästa artikel! Fyll i din mejladress och få ett mejl med de senaste artiklarna.

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest