Skip to content

Airbnb – exempel på content marketing

Airbnb kommer till Marknadschefsdagarna och Meg den 5–6 mars 2015. Det började med ett telefonsamtal…

"Hej! Det är PeO", sa PeO Axelsson, grundare och vd av nätverket Marknadscheferna som finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Han har ring Kntnt och pratar nu med Pia. Jag hör att han säger: "Kan ni fixa en internationell huvudtalare till Marknadschefsdagarna? Helst kvinna. Gärna inom content marketing." Pia, som under flera år var projektledare för Guldägget, tvekar inte. "Javisst", säger hon.

Jag har tusen invändningar, men vet att det inte är någon idé. Anna Serner, Pias väninna sedan Anna var vd för Reklamförbundet och Pia också arbetade där, sa en gång att Pia på något underligt sätt får även den mest motstridiga att göra som hon vill. Det är inte lock och inte heller pock. Det är något magiskt. Igen vet vad. Men det brukar bli som Pia vill. Som till exempel när vi flög över Joe Pulizzi – "content marketings fader" – från USA.

Pia avslutar samtalet med PeO. "Tänk om vi kan få hit någon från Airbnb", säger hon. Airbnb är ett av de högst värderade (13 miljarder USD) och mest omtalade bolagen (utsedd till 2014 Company of the Year av Inc.). Och de har gjort en enastående och mycket uppmärksammad satsning på content marketing. Jo tack, tänker jag.

Efter den dagen har det gått många dagar, veckor och månader. Pia har ryckt och dragit i alla trådar som finns. Ena dagen ser det lovande ut. Nästa nattsvart. Kommer det gå? Kommer Airbnb till Marknadschefsdagarna på Meg den 5–6 mars? Och varför ska du bry dig? Läs vidare för svaren!

Thomas Barregren
3 februari 2015

”Hej! Det är PeO”, sa PeO Axelsson, grun­da­re och vd av nät­ver­ket Marknadscheferna som finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Han har ringt Kntnt och pra­tar nu med Pia. Jag hör att han säger: ”Kan ni fixa en inter­na­tio­nell huvud­ta­la­re till Marknadschefsdagarna? Helst kvin­na. Gärna inom con­tent mar­ke­ting.” Pia, som under fle­ra år var pro­jekt­le­da­re för Guldägget, tve­kar inte. ”Javisst”, säger hon.

Jag har tusen invänd­ning­ar, men vet att det inte är någon idé. Anna Serner, Pias vänin­na sedan Anna var vd för Reklamförbundet och Pia ock­så arbe­ta­de där, sa en gång att Pia på något under­ligt sätt får även den mest mot­stri­di­ga att göra som hon vill. Det är inte lock och inte hel­ler pock. Det är något magiskt. Ingen vet vad. Men det bru­kar bli som Pia vill. Som till exem­pel när vi flög över Joe Pulizzi – ”con­tent mar­ke­tings fader” – från USA.

Pia avslu­tar sam­ta­let med PeO. ”Tänk om vi kan få hit någon från Airbnb”, säger hon. Airbnb är ett av de högst vär­de­ra­de (13 mil­jar­der USD) och mest omta­la­de bola­gen (utsedd till 2014 Company of the Year av Inc.). Och de har gjort en ena­stå­en­de och myc­ket upp­märk­sam­mad sats­ning på con­tent mar­ke­ting. Jo tack, tän­ker jag.

Efter den dagen har det gått många dagar, vec­kor och måna­der. Pia har ryckt och dra­git i alla trå­dar som finns. Ena dagen ser det lovan­de ut. Nästa natt­svart. Kommer det gå? Kommer Airbnb till Marknadschefsdagarna på Meg den 5–6 mars? Och var­för ska du bry dig? Läs vida­re för sva­ren!

Airbnb är en P2P-marknadsplats

Airbnb är en P2P-mark­nads­plats – det vill säga en webb­plats som för­med­lar varor och tjäns­ter direkt mel­lan med­lem­mar i webb­plat­sens gemen­skap. Airbnb för­med­lar ”hotell­nät­ter”. Privatpersoner kan hyra ut boen­de via Airbnb till and­ra pri­vat­per­so­ner som före­drar pri­vat­bo­en­de fram­för tra­di­tio­nel­la hotell.

För att mark­nads­plat­sen ska fun­ge­ra mås­te både köpa­re och säl­ja­re kän­na tillit. Det löser Airbnb genom att byg­ga en gemen­skap, där var­je med­lem är känd för Airbnb, och hyres­gäst och hyresvärd läm­nar omdö­men om varand­ra. Jag är själv med­lem och har både bli­vit bedömd och läm­nat omdö­me.

Delandets ekonomi är ”big business”

Airbnb är ett exem­pel på delan­dets eko­no­mi som ock­så kal­las kol­la­bo­ra­tiv eko­no­mi. För den oin­vig­de kan det ver­ka obskyrt. Men siff­ror­na talar sitt tyd­li­ga språk. Det är ”big busi­ness”.

Airbnbs omsätt­ning under 2013 upp­skat­tas till $250 mil­jo­ner USD. Och bola­get är vär­de­rat till otro­li­ga $13 mil­jar­der USD. Det är mer vär­da än till exem­pel Hyatt Hotels och Wyndham Worldwide.

Luftmadrass och frukost (nåja)

Namnet – Airbnb – är en lek med det eng­els­ka ordet air­bed, som bety­der luft­madrass, och för­kort­ning­en bnb för ”bed and bre­ak­fast” som bety­der att man kan hyra en bädd och få fru­kost. Airbnb kan helt enkelt läsas som ”luft­madrass med fru­kost”.

Och kanske finns det en och annan luft­madrass med fru­kost bland Airbnbs 800 000 boen­den utsprid­da på 33 000 orter i 192 län­der. Men det är inte såda­na boen­den som de är kän­da för. Utan myc­ket mer spän­nan­de alter­na­tiv.

Makalös content marketing

Men det som gör Airbnb rik­tigt spän­nan­de. Det som får Pia att ryc­ka och dra i alla upp­tänk­li­ga trå­dar. Det som är skä­let till var­för du ska besö­ka Marknadschefsdagarna på Meg. Det är deras con­tent mar­ke­ting. Den är maka­lös.

För det är med vär­deska­pan­de inne­håll, som pro­du­ce­ras fort­lö­pan­de och pub­li­ce­rar på egna platt­for­mar, som de mark­nads­för sig. Låt mig ge någ­ra exem­pel.

pineapple-cover-winter-2014

Pineapple Magazine

En av Airbnbs senas­te sats­ning­ar på con­tent mar­ke­ting är Pineapple Magazine. Det är ett tryckt maga­sin som du kan köpa för 12 dol­lar. Varje num­mer hand­lar om tre des­ti­na­tio­ner. I förs­ta num­ret är det London, San Francisco och Seoul som figu­re­rar på de 128 sidor­na.

Grannskapsguider

Det är myc­ket bil­der i maga­si­net. Bilder tag­na av loka­la men pro­fes­sio­nel­la foto­gra­fer. Samma sak gäl­ler Grannskapsguiden.

Hittills har 569 ”grann­skap” på 21 des­ti­na­tio­ner fått var sin sida med lite bas­fak­ta, många och fina bil­der och till sist tips på boen­de (natur­ligt­vis). Ett exem­pel är Tribeca i New York.

Berättelser och blogg

Under rubri­ken Berättelser har Airbnb sam­lat just berät­tel­ser från män­ni­skor som har påver­kats på något sätt av Airbnb. Till exem­pel Oscar och Annabelle som hyr ut sin lägen­het i Brooklyn för att själ­va ha råd att resa runt i värl­den.

Naturligtvis har Airbnb ock­så en blogg. Där kan du till exem­pel läsa om Jon Bäcklund and Stina Ekström från Stockholm.

Hollywood & Vine

Airbnb är för­stås aktiv i soci­a­la medi­er, bland and­ra på Facebook, YouTube, Instagram och Twitter.

Twitter spe­la­de en cen­tral roll i ett annat intres­sant con­tent-pro­jekt som Airbnb gjor­de. De bad Airbnb-gemen­ska­pen att använ­da Vine för att under fem dagar fil­ma 6 sekun­der långa klipp enligt regi som gavs via Twitter. Resultat blev kort­fil­men Hollywood & Vine:

https://​youtu​.be/​l​a​C​L​V​z​W​p​S0I

Wall and chain

Folket på Airbnb tycks ald­rig få slut på idéer på roli­ga och intres­san­ta sätt att enga­ge­ra sin publik. Jag ska ge ytter­li­ga­re två exem­pel på ena­stå­en­de ”con­tent”.

I den ani­me­ra­de kort­fil­men Wall and Chain får vi höra Cathrine san­na berät­tel­se om hur hon tog med sin far till­ba­ka till Berlin, som han inte har besökt sedan han för mer än 25 år sedan pat­rul­le­ra­de ber­lin­mu­ren på den väst­tys­ka sidan. De ord­nar boen­de med hjälp av Airbnb. Det visar sig att deras värd, Kai, ock­så pat­rul­le­ra­de muren. Fast på den öst­tys­ka sidan. De lär nu kän­na varand­ra och blir vän­ner för livet.

Welcome to Airbnb

Filmen Welcome to Airbnb är ingen­ting annat än en van­lig reklam­film. Men den har på bara två måna­der visats mer än 4 mil­jo­ner gång­er. Det bevi­sar att den är vär­deska­pan­de för en stor mängd män­ni­skor. Inte con­tent mar­ke­ting. Men bra con­tent.

Bakom scenen

Lika fasci­ne­ran­de som Wall and chain och Welcome to Airbnb är att se, lika intres­sant är det att se fil­mer­na som tar oss med bakom sce­nen och visar oss hur de gjor­de:

Kommer Airbnb till Marknadschefsdagarna?

Är du intres­se­rad av mark­nads­fö­ring, soci­al medi­er och con­tent mar­ke­ting? I så fall tror jag du bryr dig om Pia lyc­kas att få någon från Airbnb att kom­ma och berät­ta mer på Marknadschefsdagarna på Meg.

Tror du hon lyc­kas?

alex-beauchamp
Ja! (Så klart. Vad trod­de du. Pia får all­tid som hon vill.)

Vi på Kntnt är myc­ket stol­ta och gla­da över att få Alex Beauchamp – Head of Global Content and Social Media at Airbnb – att fly­ga ändå från San Francisco till Marknadschefsdagarna och Mediadagarna i Göteborg (Meg) den 5–6 mars 2015. Hon är en av huvud­ta­lar­na. Välkommen!

Och du, tip­sa gär­na dina föl­ja­re i soci­a­la medi­er. Tack!

UPPDATERING: Airbnb ute­blev från Marknadschefsdagarna på Meg! Läs den pin­sam­ma histo­ri­an.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av dina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019.

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hän­de?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »
lectus Donec commodo adipiscing risus libero. Praesent ante. dapibus mi, dolor sit

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest