Kommunicera till det undermedvetna med neuromarketing. Content briefen – ett underskattat hantverk.

Thomas Barregren
24 mars 2017

Hallå eller!

Den kons­ti­ga häls­nings­fra­sen kan man ibland höra i Göteborg. Inte så ofta nu som för tio år sedan. Men alltjämt då och då – före­trä­des­vis bland oss ung­do­mar runt femtio.

”Hallå eller” är inte bara ett hej. Det är ock­så en inbju­dan till sam­tal. Som om man sa: ”Hej! Vad roligt att se dig. Låt oss stan­na upp och pra­ta en stund.” Fast uttryckt i två ord. Ekonomiskt och bra.

Det är vik­tigt att utta­la ordet med den rät­ta schvung­en. Det går inte att säga ”hal­lå!”, som när en expe­dit ropar på en kund som glömt sin väx­el, eller ”hal­lå?” som om man sva­rar i tele­fon (och inte vet att det är ofint att sva­ra ”hal­lå”). Och gör för guds skull ing­et uppe­håll mel­lan ”hal­lå” och ”eller”; det skul­le låta besyn­ner­ligt tve­håg­set, näs­tan osäkert.

Nej, ”hal­lå eller” ska utta­las i ett enda svep, med ett göte­borgskt långt a, ett ännu läng­re å, och ett ”eller” som får Sten-Åke Cederhök att lyf­ta på hat­ten i sin him­mel: ”Haalååå-äller”.

Apropå Sten-Åke Cederhök: Albert & Herbert mås­te jäm­te Killinggänget vara det roli­gas­te som har visats på svensk tv. Jämför själv! Du hit­tar fle­ra avsnitt av Albert & Herbert och Killinggängets Nile City 105.6 i SVT:s öpp­na arkiv.

Veckan som har gått har varit händelserik.

Pia och jag har varit i Stockholm, spe­lat in inter­vju­er med Jerry Silfwer (kom­mer i Kntnt Radio läng­re fram i vår) och Erik Modig (se nedan), träf­fat vår vän och legen­dar Lars Falk (som vi inter­vju­a­de för par år sedan), besökt någ­ra kun­der och bransch­kol­le­gor. Vi hann ock­så med en blixtvi­sit på Webbdagarna dit jag var inbju­den att tala. Alltid lika roligt att vara i Stockholm, där vi är minst någ­ra dagar var­je månad.

Det är tidi­ga morg­nar när vi åker till Stockholm. Jag gick upp 3.55. Gäsp! Och tidigt blev det i tors­dags ock­så, för då bjöd vi på fru­kost med inne­håll för den 32:a gång­en. För själ­vas­te inne­hål­let stod våra goda vän­ner Alexander Mason, kom­mer­si­ell chef på Cision och känd från Passion för Kommunikation, och Erik Modig, fors­ka­re på Handelshögskolan i Stockholm. Mer om det näs­ta vec­ka, för nu är det dags för den­na vec­kas innehåll.

Först ut var vår gäst­skri­bent från Punkt PR: Johanna Stenmark. Under vec­kans bäs­ta rubrik (Content bri­e­fen – ett underskat­tat hant­verk) tip­sar hon dig om tre vik­ti­ga frå­gor du ska ha med i din con­tent bri­ef. Läs den nu!

När du har läst och smält Johannas tre tips så före­slår jag att du tar dig en lång­pro­me­nad i vår­so­len och lyss­nar på avsnitt 91 av Kntnt Radio.

Vi inter­vju­ar Erik Modig som är fors­ka­re på Handelshögskolan i Stockholm. Han berät­tar bland annat om sin nya bok som kom­mer ut i månads­skif­tet maj/​juni. Det är en upp­föl­ja­re till hans för­ra bok – Kontroll – som vi pra­ta­de med honom om för två år sedan.

Medan den för­ra boken är för en intres­se­rad all­män­het så rik­tar sig den kom­man­de direkt till dig som arbe­tar med mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion. Den hand­lar om hur du kan kom­mu­ni­ce­ra effek­ti­va­re genom att tala till mål­grup­per­nas under­med­vet­na, och byg­ger på aktu­ell forsk­ning inom neuro­mar­ke­ting.

Du behö­ver inte vän­ta till maj/​juni för att lära dig att bli en bätt­re kom­mu­ni­ka­tör. Det räc­ker med att du lyss­nar på vår inter­vju. För bland myc­ket annat ger Erik ock­så kon­kre­ta råd på hur du kan effek­ti­vi­se­ra din mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion i all­män­het och con­tent mar­ke­ting i syn­ner­het. Missa inte det!

Du hör hela inter­vju i avsnitt 91 av Kntnt Radio:

Trevlig helg önskar
Thomas med kollegor

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »