Skip to content

Observera att detta är en föråldrad artikel som är arkiverad.

Kommunicera till det undermedvetna med neuromarketing. Content briefen – ett underskattat hantverk.

Thomas Barregren
24 mars 2017

Hallå eller!

Den kons­ti­ga häls­nings­fra­sen kan man ibland höra i Göteborg. Inte så ofta nu som för tio år sedan. Men alltjämt då och då – före­trä­des­vis bland oss ung­do­mar runt fem­tio.

”Hallå eller” är inte bara ett hej. Det är ock­så en inbju­dan till sam­tal. Som om man sa: ”Hej! Vad roligt att se dig. Låt oss stan­na upp och pra­ta en stund.” Fast uttryckt i två ord. Ekonomiskt och bra.

Det är vik­tigt att utta­la ordet med den rät­ta schvung­en. Det går inte att säga ”hal­lå!”, som när en expe­dit ropar på en kund som glömt sin väx­el, eller ”hal­lå?” som om man sva­rar i tele­fon (och inte vet att det är ofint att sva­ra ”hal­lå”). Och gör för guds skull ing­et uppe­håll mel­lan ”hal­lå” och ”eller”; det skul­le låta besyn­ner­ligt tve­håg­set, näs­tan osä­kert.

Nej, ”hal­lå eller” ska utta­las i ett enda svep, med ett göte­borgskt långt a, ett ännu läng­re å, och ett ”eller” som får Sten-Åke Cederhök att lyf­ta på hat­ten i sin him­mel: ”Haalååå-äller”.

Apropå Sten-Åke Cederhök: Albert & Herbert mås­te jäm­te Killinggänget vara det roli­gas­te som har visats på svensk tv. Jämför själv! Du hit­tar fle­ra avsnitt av Albert & Herbert och Killinggängets Nile City 105.6 i SVT:s öpp­na arkiv.

Veckan som har gått har varit hän­del­se­rik.

Pia och jag har varit i Stockholm, spe­lat in inter­vju­er med Jerry Silfwer (kom­mer i Kntnt Radio läng­re fram i vår) och Erik Modig (se nedan), träf­fat vår vän och legen­dar Lars Falk (som vi inter­vju­a­de för par år sedan), besökt någ­ra kun­der och bransch­kol­le­gor. Vi hann ock­så med en blixtvi­sit på Webbdagarna dit jag var inbju­den att tala. Alltid lika roligt att vara i Stockholm, där vi är minst någ­ra dagar var­je månad.

Det är tidi­ga morg­nar när vi åker till Stockholm. Jag gick upp 3.55. Gäsp! Och tidigt blev det i tors­dags ock­så, för då bjöd vi på fru­kost med inne­håll för den 32:a gång­en. För själ­vas­te inne­hål­let stod våra goda vän­ner Alexander Mason, kom­mer­si­ell chef på Cision och känd från Passion för Kommunikation, och Erik Modig, fors­ka­re på Handelshögskolan i Stockholm. Mer om det näs­ta vec­ka, för nu är det dags för den­na vec­kas inne­håll.

Först ut var vår gäst­skri­bent från Punkt PR: Johanna Stenmark. Under vec­kans bäs­ta rubrik (Content bri­e­fen – ett underskat­tat hant­verk) tip­sar hon dig om tre vik­ti­ga frå­gor du ska ha med i din con­tent bri­ef. Läs den nu!

När du har läst och smält Johannas tre tips så före­slår jag att du tar dig en lång­pro­me­nad i vår­so­len och lyss­nar på avsnitt 91 av Kntnt Radio.

Vi inter­vju­ar Erik Modig som är fors­ka­re på Handelshögskolan i Stockholm. Han berät­tar bland annat om sin nya bok som kom­mer ut i månads­skif­tet maj/​juni. Det är en upp­föl­ja­re till hans för­ra bok – Kontroll – som vi pra­ta­de med honom om för två år sedan.

Medan den för­ra boken är för en intres­se­rad all­män­het så rik­tar sig den kom­man­de direkt till dig som arbe­tar med mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion. Den hand­lar om hur du kan kom­mu­ni­ce­ra effek­ti­va­re genom att tala till mål­grup­per­nas under­med­vet­na, och byg­ger på aktu­ell forsk­ning inom neuro­mar­ke­ting.

Du behö­ver inte vän­ta till maj/​juni för att lära dig att bli en bätt­re kom­mu­ni­ka­tör. Det räc­ker med att du lyss­nar på vår inter­vju. För bland myc­ket annat ger Erik ock­så kon­kre­ta råd på hur du kan effek­ti­vi­se­ra din mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion i all­män­het och con­tent mar­ke­ting i syn­ner­het. Missa inte det!

Du hör hela inter­vju i avsnitt 91 av Kntnt Radio:

Trevlig helg öns­kar
Thomas med kol­le­gor

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läs­ning!

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens arti­kel.

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019.

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hän­de?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »
suscipit risus Aliquam dolor ipsum adipiscing vulputate, efficitur.

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest