Observera att detta är en föråldrad artikel som är arkiverad.

Kommunicera till det undermedvetna med neuromarketing. Content briefen – ett underskattat hantverk.

Thomas Barregren
24 mars 2017

Hallå eller!

Den kons­ti­ga häls­nings­fra­sen kan man ibland höra i Göteborg. Inte så ofta nu som för tio år sedan. Men alltjämt då och då – före­trä­des­vis bland oss ung­do­mar runt fem­tio.

”Hallå eller” är inte bara ett hej. Det är ock­så en inbju­dan till sam­tal. Som om man sa: ”Hej! Vad roligt att se dig. Låt oss stan­na upp och pra­ta en stund.” Fast uttryckt i två ord. Ekonomiskt och bra.

Det är vik­tigt att utta­la ordet med den rät­ta schvung­en. Det går inte att säga ”hal­lå!”, som när en expe­dit ropar på en kund som glömt sin väx­el, eller ”hal­lå?” som om man sva­rar i tele­fon (och inte vet att det är ofint att sva­ra ”hal­lå”). Och gör för guds skull ing­et uppe­håll mel­lan ”hal­lå” och ”eller”; det skul­le låta besyn­ner­ligt tve­håg­set, näs­tan osä­kert.

Nej, ”hal­lå eller” ska utta­las i ett enda svep, med ett göte­borgskt långt a, ett ännu läng­re å, och ett ”eller” som får Sten-Åke Cederhök att lyf­ta på hat­ten i sin him­mel: ”Haalååå-äller”.

Apropå Sten-Åke Cederhök: Albert & Herbert mås­te jäm­te Killinggänget vara det roli­gas­te som har visats på svensk tv. Jämför själv! Du hit­tar fle­ra avsnitt av Albert & Herbert och Killinggängets Nile City 105.6 i SVT:s öpp­na arkiv.

Veckan som har gått har varit hän­del­se­rik.

Pia och jag har varit i Stockholm, spe­lat in inter­vju­er med Jerry Silfwer (kom­mer i Kntnt Radio läng­re fram i vår) och Erik Modig (se nedan), träf­fat vår vän och legen­dar Lars Falk (som vi inter­vju­a­de för par år sedan), besökt någ­ra kun­der och bransch­kol­le­gor. Vi hann ock­så med en blixtvi­sit på Webbdagarna dit jag var inbju­den att tala. Alltid lika roligt att vara i Stockholm, där vi är minst någ­ra dagar var­je månad.

Det är tidi­ga morg­nar när vi åker till Stockholm. Jag gick upp 3.55. Gäsp! Och tidigt blev det i tors­dags ock­så, för då bjöd vi på fru­kost med inne­håll för den 32:a gång­en. För själ­vas­te inne­hål­let stod våra goda vän­ner Alexander Mason, kom­mer­si­ell chef på Cision och känd från Passion för Kommunikation, och Erik Modig, fors­ka­re på Handelshögskolan i Stockholm. Mer om det näs­ta vec­ka, för nu är det dags för den­na vec­kas inne­håll.

Först ut var vår gäst­skri­bent från Punkt PR: Johanna Stenmark. Under vec­kans bäs­ta rubrik (Content bri­e­fen – ett underskat­tat hant­verk) tip­sar hon dig om tre vik­ti­ga frå­gor du ska ha med i din con­tent bri­ef. Läs den nu!

När du har läst och smält Johannas tre tips så före­slår jag att du tar dig en lång­pro­me­nad i vår­so­len och lyss­nar på avsnitt 91 av Kntnt Radio.

Vi inter­vju­ar Erik Modig som är fors­ka­re på Handelshögskolan i Stockholm. Han berät­tar bland annat om sin nya bok som kom­mer ut i månads­skif­tet maj/​juni. Det är en upp­föl­ja­re till hans för­ra bok – Kontroll – som vi pra­ta­de med honom om för två år sedan.

Medan den för­ra boken är för en intres­se­rad all­män­het så rik­tar sig den kom­man­de direkt till dig som arbe­tar med mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion. Den hand­lar om hur du kan kom­mu­ni­ce­ra effek­ti­va­re genom att tala till mål­grup­per­nas under­med­vet­na, och byg­ger på aktu­ell forsk­ning inom neuro­mar­ke­ting.

Du behö­ver inte vän­ta till maj/​juni för att lära dig att bli en bätt­re kom­mu­ni­ka­tör. Det räc­ker med att du lyss­nar på vår inter­vju. För bland myc­ket annat ger Erik ock­så kon­kre­ta råd på hur du kan effek­ti­vi­se­ra din mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion i all­män­het och con­tent mar­ke­ting i syn­ner­het. Missa inte det!

Du hör hela inter­vju i avsnitt 91 av Kntnt Radio:

Trevlig helg öns­kar
Thomas med kol­le­gor

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
at tempus luctus risus. ut libero Lorem facilisis nunc Donec

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest