Ikea-mattor och sifferfuffens – detta ska du ta med dig från sommaren

Sommaren har visserligen inte bjudit på fantastiskt väder – men det har ändå på flera vis varit en händelserik tid. I dagens artikel summerar vår krönikör Johanna Stenmark saker som hänt och som kan vara nyttiga att bära med sig in i höstens kommunikationsarbete.

Johanna Stenmark
6 september 2017

Faktum är att före­tag blir allt bätt­re på att dra nyt­ta av sam­ti­den i sin mark­nads­fö­ring. Realtidsmarknadsföring är kom­mu­ni­ka­tion som bott­nar i en situ­a­tion eller hän­del­se i real­tid. Det hand­lar kort och gott om att illa kvick dra nyt­ta av det som är en snackis och på så vis ska­pa sig en plats i hän­del­ser­nas cent­rum.

Sommarens kanske snyg­gas­te och mest snabb­fo­ta­de aktör inom områ­det var nog Ikea Norge.

För en tid sedan berät­ta­de en av seri­en Game of Thrones kostymö­rer att de använt mat­tor från Ikea som en del av de mant­lar som använts i seri­en. Under som­ma­ren, då GoT-hypen var som all­ra störst, nytt­ja­de Ikea Norge det­ta genom en post­ning i soci­a­la medi­er med en gui­de för hur du ock­så kan göra en man­tel av deras mat­tor. Smart.

Snabbt – men välgrundat

Ikeas age­ran­de blev otro­ligt upp­skat­tat och omta­lat – och att snabbt haka på någon­ting i sam­häl­let är någon­ting vi ser mer och mer av. Konsekvensen av att age­ra i real­tid är dock att före­tag ris­ke­rar att haka på hän­del­ser som inte är grun­da­de i någon stra­te­gi och inte hel­ler går ihop med det egna varu­mär­ket eller före­ta­gets vär­de­grund.

Risken finns att det blir ”kul inne­håll” bara för inne­hål­lets skull – att kvan­ti­tet går före kva­li­tet. Visserligen något som fun­ge­rar för stun­den, men som inte är en lång­sik­tig lös­ning. Detta har bland annat Thomas här på Kntnt skri­vit om tidi­ga­re.

De stora plattformarnas transparens

Facebook och dess ana­lys­tjänst har länge varit under kri­tik. I novem­ber 2016 med­de­la­de de att de skul­le göra för­änd­ring­ar för att bli mer kor­rek­ta och trans­pa­ren­ta vad gäl­ler sta­tisti­ken från platt­for­men. Något som fak­tiskt har känts av – även om det fort­fa­ran­de kvar­står sto­ra frå­ge­tec­ken att räta ut kring deras sta­tistik.

Siffrorna som förvirrar

I slu­tet av augusti blos­sa­de en debatt mel­lan Amanda Oxell, digi­talstra­teg på Maxus och Olle Aronsson, med­grun­da­re på Breakit, upp. Orsaken var Facebooks icke-trans­pa­ren­ta och kryp­tis­ka siff­ror. I stort hand­la­de kri­ti­ken mot Facebook om att de redo­vi­sar poten­ti­el­la räck­vidds­siff­ror som är långt över vad som är rea­lis­tiskt – exem­pel­vis visas en räck­vidd i Sverige som är hög­re än anta­let invå­na­re.

Oxell menar att det finns en för­kla­ring, och att den erfar­ne medi­ekö­pa­ren inte påver­kas – medan Aronsson å sin sida räds att den nai­va köpa­ren luras på peng­ar och vil­se­leds.

Själv är jag benä­gen att hål­la med Nils Andersson Wimby som menar att både Oxell och Aronsson har rätt. Det finns abso­lut anled­ning att vara kri­tisk mot Facebook och and­ra soci­a­la platt­for­mar som inte är trans­pa­ren­ta med sina siff­ror. Men är du med­ve­ten om pro­ble­ma­ti­ken kan du ock­så göra kva­li­fi­ce­ra­de ana­ly­ser uti­från det och göra en rätt­vis vär­de­ring.

Bortplockade annonsformat

När vi ändå är igång och pra­tar Facebook så blev de här om vec­kan känt att Facebook väl­jer att ploc­ka bort 17 styc­ken av sina annons­for­mat.

De annons­for­mat som tas bort är de vars mål­sätt­ning främst varit att dri­va enga­ge­mang i form av, fram­för allt, gil­la-klick.

Det inklu­de­rar till exem­pel att före­tag tidi­ga­re har kun­nat mark­nads­fö­ra änd­ring­ar av pro­fil- eller omslags­bild, livs­hän­del­ser och ett antal for­mer av del­ning­ar (del­ning av kom­men­tar, del­ning av inlägg, del­ning av notes och så vida­re).

Att ploc­ka bort des­sa annons­for­mat kan vara posi­tivt då det för­hopp­nings­vis inne­bär en hög­re kva­li­tet på de annon­ser som släpps ige­nom.

Vad är engagemang egentligen?

Den digi­ta­la mark­nads­fö­rings- och nyhets­saj­ten Campaign menar att des­sa annon­sty­per har fun­nits främst i syf­te att dri­va enga­ge­mang eller ”soci­al enga­ge­ment”. Så är säkert fal­let för många.

Denna typ av annon­ser har säkert kun­nat fyl­la en funk­tion för ”snab­ba klick” och enk­la ”likes” – men de har i prin­cip haft sam­ma roll som click bait-rubri­ker. Annonsformaten har egent­li­gen inte haft någon funk­tion som infor­ma­tions­bä­ra­re eller väsent­lig­het, utan de har endast gene­re­rat ett ytligt – slent­ri­an­mäs­sigt – gil­lan­de.

Annonstypen har dock stått för en för­hål­lan­de­vis liten del av annon­ser­na, vil­ket inne­bär att de fles­ta av oss för­mod­li­gen inte ens kom­mer mär­ka någon skill­nad fram­ö­ver.

Däremot höjer det en liten var­nings­flagg och det är vik­tigt att kom­ma ihåg att inte enty­digt se des­sa gil­la-klick som bevis för hur effek­tivt ett inne­håll har varit.

Engagemang bör istäl­let mätas i rela­tion till inne­hål­let, mot vad enga­ge­mang­et har gene­re­rat i övrigt – såsom exem­pel­vis kon­ver­te­ring­ar – samt mot de mål och affärs­mål som inne­hål­let ska sva­ra.

Gillningar, kom­men­ta­rer eller del­ning­ar säger någon­ting om hur fram­gångs­rikt inne­hål­let har varit – men det säger inte allt.

Avsaknaden av Pokémon Go

I som­mar har vi inte haft någon rik­tig Pokémon Go-sen­sa­tion som kun­nat fyl­la spalt­met­rar. Några mind­re nyhe­ter och en del heta dis­kus­sions­äm­nen har vi skå­dat men ingen­ting som på rik­tigt ska­kat om bran­schen. Och det har sak­nats mig.

Kanske för att jag sut­tit lite på spänn sedan för­ra som­ma­ren i för­hopp­ning om att få upp­le­va en lik­nan­de spel­för­änd­ra­re som ändå Pokémon Go får sägas utgö­ra.

Kanske för att den här som­ma­ren i övrigt har varit gans­ka fat­tig på pep­pan­de och upp­munt­ran­de ämnen.

Men hös­ten inbju­der till posi­ti­va tan­kar och det har tiss­lats och tass­lats om en hel del spän­nan­de saker att vän­ta. Vi får väl se. Winter is coming.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
id Sed libero facilisis ipsum ut felis et, vulputate, consectetur Donec elit.

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest