Ikea-mattor och sifferfuffens – detta ska du ta med dig från sommaren

Sommaren har visserligen inte bjudit på fantastiskt väder – men det har ändå på flera vis varit en händelserik tid. I dagens artikel summerar vår krönikör Johanna Stenmark saker som hänt och som kan vara nyttiga att bära med sig in i höstens kommunikationsarbete.

Johanna Stenmark
6 september 2017

Faktum är att före­tag blir allt bätt­re på att dra nyt­ta av sam­ti­den i sin mark­nads­fö­ring. Realtidsmarknadsföring är kom­mu­ni­ka­tion som bott­nar i en situ­a­tion eller hän­del­se i real­tid. Det hand­lar kort och gott om att illa kvick dra nyt­ta av det som är en snackis och på så vis ska­pa sig en plats i hän­del­ser­nas cent­rum.

Sommarens kanske snyg­gas­te och mest snabb­fo­ta­de aktör inom områ­det var nog Ikea Norge.

För en tid sedan berät­ta­de en av seri­en Game of Thrones kostymö­rer att de använt mat­tor från Ikea som en del av de mant­lar som använts i seri­en. Under som­ma­ren, då GoT-hypen var som all­ra störst, nytt­ja­de Ikea Norge det­ta genom en post­ning i soci­a­la medi­er med en gui­de för hur du ock­så kan göra en man­tel av deras mat­tor. Smart.

Snabbt – men välgrundat

Ikeas age­ran­de blev otro­ligt upp­skat­tat och omta­lat – och att snabbt haka på någon­ting i sam­häl­let är någon­ting vi ser mer och mer av. Konsekvensen av att age­ra i real­tid är dock att före­tag ris­ke­rar att haka på hän­del­ser som inte är grun­da­de i någon stra­te­gi och inte hel­ler går ihop med det egna varu­mär­ket eller före­ta­gets vär­de­grund.

Risken finns att det blir ”kul inne­håll” bara för inne­hål­lets skull – att kvan­ti­tet går före kva­li­tet. Visserligen något som fun­ge­rar för stun­den, men som inte är en lång­sik­tig lös­ning. Detta har bland annat Thomas här på Kntnt skri­vit om tidi­ga­re.

De stora plattformarnas transparens

Facebook och dess ana­lys­tjänst har länge varit under kri­tik. I novem­ber 2016 med­de­la­de de att de skul­le göra för­änd­ring­ar för att bli mer kor­rek­ta och trans­pa­ren­ta vad gäl­ler sta­tisti­ken från platt­for­men. Något som fak­tiskt har känts av – även om det fort­fa­ran­de kvar­står sto­ra frå­ge­tec­ken att räta ut kring deras sta­tistik.

Siffrorna som förvirrar

I slu­tet av augusti blos­sa­de en debatt mel­lan Amanda Oxell, digi­talstra­teg på Maxus och Olle Aronsson, med­grun­da­re på Breakit, upp. Orsaken var Facebooks icke-trans­pa­ren­ta och kryp­tis­ka siff­ror. I stort hand­la­de kri­ti­ken mot Facebook om att de redo­vi­sar poten­ti­el­la räck­vidds­siff­ror som är långt över vad som är rea­lis­tiskt – exem­pel­vis visas en räck­vidd i Sverige som är hög­re än anta­let invå­na­re.

Oxell menar att det finns en för­kla­ring, och att den erfar­ne medi­ekö­pa­ren inte påver­kas – medan Aronsson å sin sida räds att den nai­va köpa­ren luras på peng­ar och vil­se­leds.

Själv är jag benä­gen att hål­la med Nils Andersson Wimby som menar att både Oxell och Aronsson har rätt. Det finns abso­lut anled­ning att vara kri­tisk mot Facebook och and­ra soci­a­la platt­for­mar som inte är trans­pa­ren­ta med sina siff­ror. Men är du med­ve­ten om pro­ble­ma­ti­ken kan du ock­så göra kva­li­fi­ce­ra­de ana­ly­ser uti­från det och göra en rätt­vis vär­de­ring.

Bortplockade annonsformat

När vi ändå är igång och pra­tar Facebook så blev de här om vec­kan känt att Facebook väl­jer att ploc­ka bort 17 styc­ken av sina annons­for­mat.

De annons­for­mat som tas bort är de vars mål­sätt­ning främst varit att dri­va enga­ge­mang i form av, fram­för allt, gil­la-klick.

Det inklu­de­rar till exem­pel att före­tag tidi­ga­re har kun­nat mark­nads­fö­ra änd­ring­ar av pro­fil- eller omslags­bild, livs­hän­del­ser och ett antal for­mer av del­ning­ar (del­ning av kom­men­tar, del­ning av inlägg, del­ning av notes och så vida­re).

Att ploc­ka bort des­sa annons­for­mat kan vara posi­tivt då det för­hopp­nings­vis inne­bär en hög­re kva­li­tet på de annon­ser som släpps ige­nom.

Vad är engagemang egentligen?

Den digi­ta­la mark­nads­fö­rings- och nyhets­saj­ten Campaign menar att des­sa annon­sty­per har fun­nits främst i syf­te att dri­va enga­ge­mang eller ”soci­al enga­ge­ment”. Så är säkert fal­let för många.

Denna typ av annon­ser har säkert kun­nat fyl­la en funk­tion för ”snab­ba klick” och enk­la ”likes” – men de har i prin­cip haft sam­ma roll som click bait-rubri­ker. Annonsformaten har egent­li­gen inte haft någon funk­tion som infor­ma­tions­bä­ra­re eller väsent­lig­het, utan de har endast gene­re­rat ett ytligt – slent­ri­an­mäs­sigt – gil­lan­de.

Annonstypen har dock stått för en för­hål­lan­de­vis liten del av annon­ser­na, vil­ket inne­bär att de fles­ta av oss för­mod­li­gen inte ens kom­mer mär­ka någon skill­nad fram­ö­ver.

Däremot höjer det en liten var­nings­flagg och det är vik­tigt att kom­ma ihåg att inte enty­digt se des­sa gil­la-klick som bevis för hur effek­tivt ett inne­håll har varit.

Engagemang bör istäl­let mätas i rela­tion till inne­hål­let, mot vad enga­ge­mang­et har gene­re­rat i övrigt – såsom exem­pel­vis kon­ver­te­ring­ar – samt mot de mål och affärs­mål som inne­hål­let ska sva­ra.

Gillningar, kom­men­ta­rer eller del­ning­ar säger någon­ting om hur fram­gångs­rikt inne­hål­let har varit – men det säger inte allt.

Avsaknaden av Pokémon Go

I som­mar har vi inte haft någon rik­tig Pokémon Go-sen­sa­tion som kun­nat fyl­la spalt­met­rar. Några mind­re nyhe­ter och en del heta dis­kus­sions­äm­nen har vi skå­dat men ingen­ting som på rik­tigt ska­kat om bran­schen. Och det har sak­nats mig.

Kanske för att jag sut­tit lite på spänn sedan för­ra som­ma­ren i för­hopp­ning om att få upp­le­va en lik­nan­de spel­för­änd­ra­re som ändå Pokémon Go får sägas utgö­ra.

Kanske för att den här som­ma­ren i övrigt har varit gans­ka fat­tig på pep­pan­de och upp­munt­ran­de ämnen.

Men hös­ten inbju­der till posi­ti­va tan­kar och det har tiss­lats och tass­lats om en hel del spän­nan­de saker att vän­ta. Vi får väl se. Winter is coming.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
Donec nec eget Sed quis, quis Nullam diam ut ipsum consectetur dolor.

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest