Ikea-mattor och sifferfuffens – detta ska du ta med dig från sommaren

Sommaren har visserligen inte bjudit på fantastiskt väder – men det har ändå på flera vis varit en händelserik tid. I dagens artikel summerar vår krönikör Johanna Stenmark saker som hänt och som kan vara nyttiga att bära med sig in i höstens kommunikationsarbete.

Johanna Stenmark
6 september 2017

Faktum är att före­tag blir allt bätt­re på att dra nyt­ta av sam­ti­den i sin mark­nads­fö­ring. Realtidsmarknadsföring är kom­mu­ni­ka­tion som bott­nar i en situ­a­tion eller hän­del­se i real­tid. Det hand­lar kort och gott om att illa kvick dra nyt­ta av det som är en snackis och på så vis ska­pa sig en plats i hän­del­ser­nas centrum.

Sommarens kanske snyg­gas­te och mest snabb­fo­ta­de aktör inom områ­det var nog Ikea Norge.

För en tid sedan berät­ta­de en av seri­en Game of Thrones kostymö­rer att de använt mat­tor från Ikea som en del av de mant­lar som använts i seri­en. Under som­ma­ren, då GoT-hypen var som all­ra störst, nytt­ja­de Ikea Norge det­ta genom en post­ning i soci­a­la medi­er med en gui­de för hur du ock­så kan göra en man­tel av deras mat­tor. Smart.

Snabbt – men välgrundat

Ikeas age­ran­de blev otro­ligt upp­skat­tat och omta­lat – och att snabbt haka på någon­ting i sam­häl­let är någon­ting vi ser mer och mer av. Konsekvensen av att age­ra i real­tid är dock att före­tag ris­ke­rar att haka på hän­del­ser som inte är grun­da­de i någon stra­te­gi och inte hel­ler går ihop med det egna varu­mär­ket eller före­ta­gets värdegrund.

Risken finns att det blir ”kul inne­håll” bara för inne­hål­lets skull – att kvan­ti­tet går före kva­li­tet. Visserligen något som fun­ge­rar för stun­den, men som inte är en lång­sik­tig lös­ning. Detta har bland annat Thomas här på Kntnt skri­vit om tidigare.

De stora plattformarnas transparens

Facebook och dess ana­lys­tjänst har länge varit under kri­tik. I novem­ber 2016 med­de­la­de de att de skul­le göra för­änd­ring­ar för att bli mer kor­rek­ta och trans­pa­ren­ta vad gäl­ler sta­tisti­ken från platt­for­men. Något som fak­tiskt har känts av – även om det fort­fa­ran­de kvar­står sto­ra frå­ge­tec­ken att räta ut kring deras statistik.

Siffrorna som förvirrar

I slu­tet av augusti blos­sa­de en debatt mel­lan Amanda Oxell, digi­talstra­teg på Maxus och Olle Aronsson, med­grun­da­re på Breakit, upp. Orsaken var Facebooks icke-trans­pa­ren­ta och kryp­tis­ka siff­ror. I stort hand­la­de kri­ti­ken mot Facebook om att de redo­vi­sar poten­ti­el­la räck­vidds­siff­ror som är långt över vad som är rea­lis­tiskt – exem­pel­vis visas en räck­vidd i Sverige som är hög­re än anta­let invånare.

Oxell menar att det finns en för­kla­ring, och att den erfar­ne medi­ekö­pa­ren inte påver­kas – medan Aronsson å sin sida räds att den nai­va köpa­ren luras på peng­ar och vilseleds.

Själv är jag benä­gen att hål­la med Nils Andersson Wimby som menar att både Oxell och Aronsson har rätt. Det finns abso­lut anled­ning att vara kri­tisk mot Facebook och and­ra soci­a­la platt­for­mar som inte är trans­pa­ren­ta med sina siff­ror. Men är du med­ve­ten om pro­ble­ma­ti­ken kan du ock­så göra kva­li­fi­ce­ra­de ana­ly­ser uti­från det och göra en rätt­vis värdering.

Bortplockade annonsformat

När vi ändå är igång och pra­tar Facebook så blev de här om vec­kan känt att Facebook väl­jer att ploc­ka bort 17 styc­ken av sina annonsformat.

De annons­for­mat som tas bort är de vars mål­sätt­ning främst varit att dri­va enga­ge­mang i form av, fram­för allt, gilla-klick.

Det inklu­de­rar till exem­pel att före­tag tidi­ga­re har kun­nat mark­nads­fö­ra änd­ring­ar av pro­fil- eller omslags­bild, livs­hän­del­ser och ett antal for­mer av del­ning­ar (del­ning av kom­men­tar, del­ning av inlägg, del­ning av notes och så vidare).

Att ploc­ka bort des­sa annons­for­mat kan vara posi­tivt då det för­hopp­nings­vis inne­bär en hög­re kva­li­tet på de annon­ser som släpps igenom.

Vad är engagemang egentligen?

Den digi­ta­la mark­nads­fö­rings- och nyhets­saj­ten Campaign menar att des­sa annon­sty­per har fun­nits främst i syf­te att dri­va enga­ge­mang eller ”soci­al enga­ge­ment”. Så är säkert fal­let för många.

Denna typ av annon­ser har säkert kun­nat fyl­la en funk­tion för ”snab­ba klick” och enk­la ”likes” – men de har i prin­cip haft sam­ma roll som click bait-rubri­ker. Annonsformaten har egent­li­gen inte haft någon funk­tion som infor­ma­tions­bä­ra­re eller väsent­lig­het, utan de har endast gene­re­rat ett ytligt – slent­ri­an­mäs­sigt – gillande.

Annonstypen har dock stått för en för­hål­lan­de­vis liten del av annon­ser­na, vil­ket inne­bär att de fles­ta av oss för­mod­li­gen inte ens kom­mer mär­ka någon skill­nad framöver.

Däremot höjer det en liten var­nings­flagg och det är vik­tigt att kom­ma ihåg att inte enty­digt se des­sa gil­la-klick som bevis för hur effek­tivt ett inne­håll har varit.

Engagemang bör istäl­let mätas i rela­tion till inne­hål­let, mot vad enga­ge­mang­et har gene­re­rat i övrigt – såsom exem­pel­vis kon­ver­te­ring­ar – samt mot de mål och affärs­mål som inne­hål­let ska svara.

Gillningar, kom­men­ta­rer eller del­ning­ar säger någon­ting om hur fram­gångs­rikt inne­hål­let har varit – men det säger inte allt.

Avsaknaden av Pokémon Go

I som­mar har vi inte haft någon rik­tig Pokémon Go-sen­sa­tion som kun­nat fyl­la spalt­met­rar. Några mind­re nyhe­ter och en del heta dis­kus­sions­äm­nen har vi skå­dat men ingen­ting som på rik­tigt ska­kat om bran­schen. Och det har sak­nats mig.

Kanske för att jag sut­tit lite på spänn sedan för­ra som­ma­ren i för­hopp­ning om att få upp­le­va en lik­nan­de spel­för­änd­ra­re som ändå Pokémon Go får sägas utgöra.

Kanske för att den här som­ma­ren i övrigt har varit gans­ka fat­tig på pep­pan­de och upp­munt­ran­de ämnen.

Men hös­ten inbju­der till posi­ti­va tan­kar och det har tiss­lats och tass­lats om en hel del spän­nan­de saker att vän­ta. Vi får väl se. Winter is coming.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »