Less is NOT more. Köpresan fram till 57%. Tröst för en förvirrad hjärna.

Thomas Barregren
9 december 2016

Hej vän­ner!

Det märks att julen när­mar sig. Alldeles för myc­ket att göra. Alldeles för lite tid. Jag bör­jar kän­na mig som kil­len i bil­den ovan. Du med?

Men nu är det fre­dag! Så där­för ska du unna dig lite tid för både för­kov­ring och under­håll­ning. Låt mig ge dig någ­ra tips.

Less is NOT more

Denna vec­ka var det dags för den tred­je lek­tio­nen i Kntnts stra­te­gi­sko­la. Men tiden (och orken) räck­te inte till. Inte för att leve­re­ra ett inne­håll med den kva­li­tet och skär­pa som du för­tjä­nar. Så där­för gör stra­te­gi­sko­lan uppe­håll den­na vec­ka. (Men mis­sa inte chan­sen att spa­ra 1000 kro­nor på Webbdagarna Academys kurs i sam­ar­be­te med Kntnt!)

Istället för stra­te­gi­sko­lan ska jag tip­sa om en tanke­pro­vo­ce­ran­de arti­kel av Michael Brenner.

Du har säkert hört det nya cre­dot bland con­tent mar­ke­ters: less is more. Det är en tros­sats som allt fler con­tent mar­ke­ting exper­ter bekän­ner sig till. Att säga något annat är kät­te­ri. Och jag är en kät­ta­re, för jag hål­ler inte med.

Redan våren 2015 argu­men­te­rar jag för att du ska göra mer inne­håll. Något jag har upp­re­pat med en dåres envis­het. Du hör mig pra­ta om det i avsnitt 19 och avsnitt 38 av Kntnt Åsikt, och dis­ku­te­ra det med Pontus Staunstrup i avsnitt 76 av Kntnt Radio.

Men tro inte att jag menar att du ska göra mer inne­håll av vil­ken sort som helst och spri­da det över­allt. Det må fun­ge­rar så länge din bransch inte är i con­tent shock, men du ska inte sat­sa din kar­riär på det.

Skapa istäl­let en con­tent pro­duct. Det inne­bär att du pub­li­ce­rar inne­håll på sam­ma sätt och plats under lång tid. Med tiden kom­mer inne­hål­let för­tjä­na dig en publik, som tän­ker på sät­tet och plat­sen som en pro­dukt, jäm­för­bar med vil­ken medie­pro­dukt som helst.

Genom att pub­li­ce­ra inne­håll som publi­ken upp­skat­tar, så byg­ger du upp ett för­tro­en­de för pro­duk­ten. Ett för­tro­en­det som Sara Rosengren på Handelshögskolan i Stockholm kal­lar för reklam­ka­pi­tal eller kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal, eftersom det kan väx­las in mot upp­märk­sam­het för ditt budskap.

Men för att ska­pa en con­tent pro­duct mås­te du kon­si­stent pub­li­ce­ra bra inne­håll. Desto ofta­re du kan göra det, desto stör­re effekt får du. Studie efter stu­die visar det. Nu senast i en stu­die av Andy Crestodina och hans team på Orbit Studios.

Men trots över­ty­gan­de bevis så ropa jag i öknen. Tills nu. För nu har jag fått säll­skap av Michael Brenner. Och eftersom han är 10× skar­pa­re än mig så läm­nar jag ordet till honom. Läs The con­tent mar­ke­ting deba­te: More (bet­ter) is defin­tely more.

Marknadsföring och försäljning innan 57% av köpresan är avklarad

Michael Brenner är en av få per­so­ner inom con­tent mar­ke­ting som verk­li­gen kan ge mig en aha-upp­le­vel­se. Jag för­står att det låter anspråks­fullt. Men du mås­te tro mig, när jag säger att det inte alls är min mening.

Efter att ha arbe­tat med con­tent mar­ke­ting i tret­ton år, och ägnat de fyra sista åt att läsa, begrun­da och lära ut ”best practice”, så är det inte läng­re ofta jag får upp­le­va det där goa aha-ögon­blic­ket. Du vet vad jag menar; när en lönn­dörr i ditt med­ve­tan­de öpp­nar sig på glänt, du träng­er in och upp­täc­ker en helt ny värld av insik­ter. Det är otro­ligt inspi­re­ran­de. Som ett rus. En intel­lek­tu­ell orgasm.

Men även om det nu inte sker lika ofta som förr, så sker det alltjämt. Och mitt störs­ta aha-ögon­blick i år gav mig boken The Challenger Customer.

Boken är en fort­sätt­ning på den Harvard Business Review-arti­kel som sat­te den kän­da (eller ökän­da) siff­ran 57% till värl­den. Du har säkert hört eller sett siff­ran; att 57% av köpre­san är  avkla­rad när b2b-kun­der tar kon­takt med säl­ja­re. För någ­ra är det­ta en san­ning. För and­ra en myt. Så där­för bestäm­de Pontus Staunstrup och jag oss för att bor­ra i frå­gan. Vi gör det i vec­kans avsnitt av Kntnt Radio. Jag kan lova dig en myc­ket intres­sant och givan­de diskussion.

Tröst för en förvirrad hjärna

Om allt prat om 57% och att less inte är more så kan det vara skönt att vila i Gabriella Myréns krö­ni­ka, som den­na gång hand­lar om för­änd­ring­ens fyra rum. Som van­ligt kan du väl­ja mel­lan att läsa eller lyss­na på den. Detta är för övrigt den sista gång­en hon med­ver­kar (tills­vi­da­re).

Electrolux: #BusterTheTvättmaskin

Jag lova­de dig både för­kov­ring och något roligt. Vi har haft vårt roli­ga, så nu är det dags för förkovring. 🙂

Förra vec­kan bjöd jag på John Lewis: #BusterTheBoxer. Den är inte bara den mest sed­da reklam­fil­men 2016 bland män­ni­skor. Även hun­dar gil­lar den.

Med en sådan suc­cé får John Lewis och BusterTheBoxer räk­na med copycats. Kan det­ta vara Electrolux: #BusterTheTvättmaskin?

Men öns­kan om trev­lig läsning,
Thomas

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »