Observera att detta är en föråldrad artikel som är arkiverad.

Less is NOT more. Köpresan fram till 57%. Tröst för en förvirrad hjärna.

Thomas Barregren
9 december 2016

Hej vän­ner!

Det märks att julen när­mar sig. Alldeles för myc­ket att göra. Alldeles för lite tid. Jag bör­jar kän­na mig som kil­len i bil­den ovan. Du med?

Men nu är det fre­dag! Så där­för ska du unna dig lite tid för både för­kov­ring och under­håll­ning. Låt mig ge dig någ­ra tips.

Less is NOT more

Denna vec­ka var det dags för den tred­je lek­tio­nen i Kntnts stra­te­gi­sko­la. Men tiden (och orken) räck­te inte till. Inte för att leve­re­ra ett inne­håll med den kva­li­tet och skär­pa som du för­tjä­nar. Så där­för gör stra­te­gi­sko­lan uppe­håll den­na vec­ka. (Men mis­sa inte chan­sen att spa­ra 1000 kro­nor på Webbdagarna Academys kurs i sam­ar­be­te med Kntnt!)

Istället för stra­te­gi­sko­lan ska jag tip­sa om en tanke­pro­vo­ce­ran­de arti­kel av Michael Brenner.

Du har säkert hört det nya cre­dot bland con­tent mar­ke­ters: less is more. Det är en tros­sats som allt fler con­tent mar­ke­ting exper­ter bekän­ner sig till. Att säga något annat är kät­te­ri. Och jag är en kät­ta­re, för jag hål­ler inte med.

Redan våren 2015 argu­men­te­rar jag för att du ska göra mer inne­håll. Något jag har upp­re­pat med en dåres envis­het. Du hör mig pra­ta om det i avsnitt 19 och avsnitt 38 av Kntnt Åsikt, och dis­ku­te­ra det med Pontus Staunstrup i avsnitt 76 av Kntnt Radio.

Men tro inte att jag menar att du ska göra mer inne­håll av vil­ken sort som helst och spri­da det över­allt. Det må fun­ge­rar så länge din bransch inte är i con­tent shock, men du ska inte sat­sa din kar­riär på det.

Skapa istäl­let en con­tent pro­duct. Det inne­bär att du pub­li­ce­rar inne­håll på sam­ma sätt och plats under lång tid. Med tiden kom­mer inne­hål­let för­tjä­na dig en publik, som tän­ker på sät­tet och plat­sen som en pro­dukt, jäm­för­bar med vil­ken medie­pro­dukt som helst.

Genom att pub­li­ce­ra inne­håll som publi­ken upp­skat­tar, så byg­ger du upp ett för­tro­en­de för pro­duk­ten. Ett för­tro­en­det som Sara Rosengren på Handelshögskolan i Stockholm kal­lar för reklam­ka­pi­tal eller kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal, eftersom det kan väx­las in mot upp­märk­sam­het för ditt bud­skap.

Men för att ska­pa en con­tent pro­duct mås­te du kon­si­stent pub­li­ce­ra bra inne­håll. Desto ofta­re du kan göra det, desto stör­re effekt får du. Studie efter stu­die visar det. Nu senast i en stu­die av Andy Crestodina och hans team på Orbit Studios.

Men trots över­ty­gan­de bevis så ropa jag i öknen. Tills nu. För nu har jag fått säll­skap av Michael Brenner. Och eftersom han är 10× skar­pa­re än mig så läm­nar jag ordet till honom. Läs The con­tent mar­ke­ting deba­te: More (bet­ter) is defin­tely more.

Marknadsföring och försäljning innan 57% av köpresan är avklarad

Michael Brenner är en av få per­so­ner inom con­tent mar­ke­ting som verk­li­gen kan ge mig en aha-upp­le­vel­se. Jag för­står att det låter anspråks­fullt. Men du mås­te tro mig, när jag säger att det inte alls är min mening.

Efter att ha arbe­tat med con­tent mar­ke­ting i tret­ton år, och ägnat de fyra sista åt att läsa, begrun­da och lära ut ”best practice”, så är det inte läng­re ofta jag får upp­le­va det där goa aha-ögon­blic­ket. Du vet vad jag menar; när en lönn­dörr i ditt med­ve­tan­de öpp­nar sig på glänt, du träng­er in och upp­täc­ker en helt ny värld av insik­ter. Det är otro­ligt inspi­re­ran­de. Som ett rus. En intel­lek­tu­ell orgasm.

Men även om det nu inte sker lika ofta som förr, så sker det alltjämt. Och mitt störs­ta aha-ögon­blick i år gav mig boken The Challenger Customer.

Boken är en fort­sätt­ning på den Harvard Business Review-arti­kel som sat­te den kän­da (eller ökän­da) siff­ran 57% till värl­den. Du har säkert hört eller sett siff­ran; att 57% av köpre­san är  avkla­rad när b2b-kun­der tar kon­takt med säl­ja­re. För någ­ra är det­ta en san­ning. För and­ra en myt. Så där­för bestäm­de Pontus Staunstrup och jag oss för att bor­ra i frå­gan. Vi gör det i vec­kans avsnitt av Kntnt Radio. Jag kan lova dig en myc­ket intres­sant och givan­de dis­kus­sion.

Tröst för en förvirrad hjärna

Om allt prat om 57% och att less inte är more så kan det vara skönt att vila i Gabriella Myréns krö­ni­ka, som den­na gång hand­lar om för­änd­ring­ens fyra rum. Som van­ligt kan du väl­ja mel­lan att läsa eller lyss­na på den. Detta är för övrigt den sista gång­en hon med­ver­kar (tills­vi­da­re).

Electrolux: #BusterTheTvättmaskin

Jag lova­de dig både för­kov­ring och något roligt. Vi har haft vårt roli­ga, så nu är det dags för för­kov­ring. 🙂

Förra vec­kan bjöd jag på John Lewis: #BusterTheBoxer. Den är inte bara den mest sed­da reklam­fil­men 2016 bland män­ni­skor. Även hun­dar gil­lar den.

Med en sådan suc­cé får John Lewis och BusterTheBoxer räk­na med copycats. Kan det­ta vara Electrolux: #BusterTheTvättmaskin?

Men öns­kan om trev­lig läs­ning,
Thomas

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
Aenean facilisis quis sed ante. vel, Sed risus sem, ut

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest