Observera att detta är en föråldrad artikel som är arkiverad.

Less is NOT more. Köpresan fram till 57%. Tröst för en förvirrad hjärna.

Thomas Barregren
9 december 2016

Hej vän­ner!

Det märks att julen när­mar sig. Alldeles för myc­ket att göra. Alldeles för lite tid. Jag bör­jar kän­na mig som kil­len i bil­den ovan. Du med?

Men nu är det fre­dag! Så där­för ska du unna dig lite tid för både för­kov­ring och under­håll­ning. Låt mig ge dig någ­ra tips.

Less is NOT more

Denna vec­ka var det dags för den tred­je lek­tio­nen i Kntnts stra­te­gi­sko­la. Men tiden (och orken) räck­te inte till. Inte för att leve­re­ra ett inne­håll med den kva­li­tet och skär­pa som du för­tjä­nar. Så där­för gör stra­te­gi­sko­lan uppe­håll den­na vec­ka. (Men mis­sa inte chan­sen att spa­ra 1000 kro­nor på Webbdagarna Academys kurs i sam­ar­be­te med Kntnt!)

Istället för stra­te­gi­sko­lan ska jag tip­sa om en tanke­pro­vo­ce­ran­de arti­kel av Michael Brenner.

Du har säkert hört det nya cre­dot bland con­tent mar­ke­ters: less is more. Det är en tros­sats som allt fler con­tent mar­ke­ting exper­ter bekän­ner sig till. Att säga något annat är kät­te­ri. Och jag är en kät­ta­re, för jag hål­ler inte med.

Redan våren 2015 argu­men­te­rar jag för att du ska göra mer inne­håll. Något jag har upp­re­pat med en dåres envis­het. Du hör mig pra­ta om det i avsnitt 19 och avsnitt 38 av Kntnt Åsikt, och dis­ku­te­ra det med Pontus Staunstrup i avsnitt 76 av Kntnt Radio.

Men tro inte att jag menar att du ska göra mer inne­håll av vil­ken sort som helst och spri­da det över­allt. Det må fun­ge­rar så länge din bransch inte är i con­tent shock, men du ska inte sat­sa din kar­riär på det.

Skapa istäl­let en con­tent pro­duct. Det inne­bär att du pub­li­ce­rar inne­håll på sam­ma sätt och plats under lång tid. Med tiden kom­mer inne­hål­let för­tjä­na dig en publik, som tän­ker på sät­tet och plat­sen som en pro­dukt, jäm­för­bar med vil­ken medie­pro­dukt som helst.

Genom att pub­li­ce­ra inne­håll som publi­ken upp­skat­tar, så byg­ger du upp ett för­tro­en­de för pro­duk­ten. Ett för­tro­en­det som Sara Rosengren på Handelshögskolan i Stockholm kal­lar för reklam­ka­pi­tal eller kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal, eftersom det kan väx­las in mot upp­märk­sam­het för ditt bud­skap.

Men för att ska­pa en con­tent pro­duct mås­te du kon­si­stent pub­li­ce­ra bra inne­håll. Desto ofta­re du kan göra det, desto stör­re effekt får du. Studie efter stu­die visar det. Nu senast i en stu­die av Andy Crestodina och hans team på Orbit Studios.

Men trots över­ty­gan­de bevis så ropa jag i öknen. Tills nu. För nu har jag fått säll­skap av Michael Brenner. Och eftersom han är 10× skar­pa­re än mig så läm­nar jag ordet till honom. Läs The con­tent mar­ke­ting deba­te: More (bet­ter) is defin­tely more.

Marknadsföring och försäljning innan 57% av köpresan är avklarad

Michael Brenner är en av få per­so­ner inom con­tent mar­ke­ting som verk­li­gen kan ge mig en aha-upp­le­vel­se. Jag för­står att det låter anspråks­fullt. Men du mås­te tro mig, när jag säger att det inte alls är min mening.

Efter att ha arbe­tat med con­tent mar­ke­ting i tret­ton år, och ägnat de fyra sista åt att läsa, begrun­da och lära ut ”best practice”, så är det inte läng­re ofta jag får upp­le­va det där goa aha-ögon­blic­ket. Du vet vad jag menar; när en lönn­dörr i ditt med­ve­tan­de öpp­nar sig på glänt, du träng­er in och upp­täc­ker en helt ny värld av insik­ter. Det är otro­ligt inspi­re­ran­de. Som ett rus. En intel­lek­tu­ell orgasm.

Men även om det nu inte sker lika ofta som förr, så sker det alltjämt. Och mitt störs­ta aha-ögon­blick i år gav mig boken The Challenger Customer.

Boken är en fort­sätt­ning på den Harvard Business Review-arti­kel som sat­te den kän­da (eller ökän­da) siff­ran 57% till värl­den. Du har säkert hört eller sett siff­ran; att 57% av köpre­san är  avkla­rad när b2b-kun­der tar kon­takt med säl­ja­re. För någ­ra är det­ta en san­ning. För and­ra en myt. Så där­för bestäm­de Pontus Staunstrup och jag oss för att bor­ra i frå­gan. Vi gör det i vec­kans avsnitt av Kntnt Radio. Jag kan lova dig en myc­ket intres­sant och givan­de dis­kus­sion.

Tröst för en förvirrad hjärna

Om allt prat om 57% och att less inte är more så kan det vara skönt att vila i Gabriella Myréns krö­ni­ka, som den­na gång hand­lar om för­änd­ring­ens fyra rum. Som van­ligt kan du väl­ja mel­lan att läsa eller lyss­na på den. Detta är för övrigt den sista gång­en hon med­ver­kar (tills­vi­da­re).

Electrolux: #BusterTheTvättmaskin

Jag lova­de dig både för­kov­ring och något roligt. Vi har haft vårt roli­ga, så nu är det dags för för­kov­ring. 🙂

Förra vec­kan bjöd jag på John Lewis: #BusterTheBoxer. Den är inte bara den mest sed­da reklam­fil­men 2016 bland män­ni­skor. Även hun­dar gil­lar den.

Med en sådan suc­cé får John Lewis och BusterTheBoxer räk­na med copycats. Kan det­ta vara Electrolux: #BusterTheTvättmaskin?

Men öns­kan om trev­lig läs­ning,
Thomas

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
dolor. libero. leo efficitur. felis vulputate, dolor lectus

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest