Skip to content

Observera att detta är en föråldrad artikel som är arkiverad.

Less is NOT more. Köpresan fram till 57%. Tröst för en förvirrad hjärna.

Thomas Barregren
9 december 2016

Hej vän­ner!

Det märks att julen när­mar sig. Alldeles för myc­ket att göra. Alldeles för lite tid. Jag bör­jar kän­na mig som kil­len i bil­den ovan. Du med?

Men nu är det fre­dag! Så där­för ska du unna dig lite tid för både för­kov­ring och under­håll­ning. Låt mig ge dig någ­ra tips.

Less is NOT more

Denna vec­ka var det dags för den tred­je lek­tio­nen i Kntnts stra­te­gi­sko­la. Men tiden (och orken) räck­te inte till. Inte för att leve­re­ra ett inne­håll med den kva­li­tet och skär­pa som du för­tjä­nar. Så där­för gör stra­te­gi­sko­lan uppe­håll den­na vec­ka. (Men mis­sa inte chan­sen att spa­ra 1000 kro­nor på Webbdagarna Academys kurs i sam­ar­be­te med Kntnt!)

Istället för stra­te­gi­sko­lan ska jag tip­sa om en tanke­pro­vo­ce­ran­de arti­kel av Michael Brenner.

Du har säkert hört det nya cre­dot bland con­tent mar­ke­ters: less is more. Det är en tros­sats som allt fler con­tent mar­ke­ting exper­ter bekän­ner sig till. Att säga något annat är kät­te­ri. Och jag är en kät­ta­re, för jag hål­ler inte med.

Redan våren 2015 argu­men­te­rar jag för att du ska göra mer inne­håll. Något jag har upp­re­pat med en dåres envis­het. Du hör mig pra­ta om det i avsnitt 19 och avsnitt 38 av Kntnt Åsikt, och dis­ku­te­ra det med Pontus Staunstrup i avsnitt 76 av Kntnt Radio.

Men tro inte att jag menar att du ska göra mer inne­håll av vil­ken sort som helst och spri­da det över­allt. Det må fun­ge­rar så länge din bransch inte är i con­tent shock, men du ska inte sat­sa din kar­riär på det.

Skapa istäl­let en con­tent pro­duct. Det inne­bär att du pub­li­ce­rar inne­håll på sam­ma sätt och plats under lång tid. Med tiden kom­mer inne­hål­let för­tjä­na dig en publik, som tän­ker på sät­tet och plat­sen som en pro­dukt, jäm­för­bar med vil­ken medie­pro­dukt som helst.

Genom att pub­li­ce­ra inne­håll som publi­ken upp­skat­tar, så byg­ger du upp ett för­tro­en­de för pro­duk­ten. Ett för­tro­en­det som Sara Rosengren på Handelshögskolan i Stockholm kal­lar för reklam­ka­pi­tal eller kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal, eftersom det kan väx­las in mot upp­märk­sam­het för ditt bud­skap.

Men för att ska­pa en con­tent pro­duct mås­te du kon­si­stent pub­li­ce­ra bra inne­håll. Desto ofta­re du kan göra det, desto stör­re effekt får du. Studie efter stu­die visar det. Nu senast i en stu­die av Andy Crestodina och hans team på Orbit Studios.

Men trots över­ty­gan­de bevis så ropa jag i öknen. Tills nu. För nu har jag fått säll­skap av Michael Brenner. Och eftersom han är 10× skar­pa­re än mig så läm­nar jag ordet till honom. Läs The con­tent mar­ke­ting deba­te: More (bet­ter) is defin­tely more.

Marknadsföring och försäljning innan 57% av köpresan är avklarad

Michael Brenner är en av få per­so­ner inom con­tent mar­ke­ting som verk­li­gen kan ge mig en aha-upp­le­vel­se. Jag för­står att det låter anspråks­fullt. Men du mås­te tro mig, när jag säger att det inte alls är min mening.

Efter att ha arbe­tat med con­tent mar­ke­ting i tret­ton år, och ägnat de fyra sista åt att läsa, begrun­da och lära ut ”best practice”, så är det inte läng­re ofta jag får upp­le­va det där goa aha-ögon­blic­ket. Du vet vad jag menar; när en lönn­dörr i ditt med­ve­tan­de öpp­nar sig på glänt, du träng­er in och upp­täc­ker en helt ny värld av insik­ter. Det är otro­ligt inspi­re­ran­de. Som ett rus. En intel­lek­tu­ell orgasm.

Men även om det nu inte sker lika ofta som förr, så sker det alltjämt. Och mitt störs­ta aha-ögon­blick i år gav mig boken The Challenger Customer.

Boken är en fort­sätt­ning på den Harvard Business Review-arti­kel som sat­te den kän­da (eller ökän­da) siff­ran 57% till värl­den. Du har säkert hört eller sett siff­ran; att 57% av köpre­san är  avkla­rad när b2b-kun­der tar kon­takt med säl­ja­re. För någ­ra är det­ta en san­ning. För and­ra en myt. Så där­för bestäm­de Pontus Staunstrup och jag oss för att bor­ra i frå­gan. Vi gör det i vec­kans avsnitt av Kntnt Radio. Jag kan lova dig en myc­ket intres­sant och givan­de dis­kus­sion.

Tröst för en förvirrad hjärna

Om allt prat om 57% och att less inte är more så kan det vara skönt att vila i Gabriella Myréns krö­ni­ka, som den­na gång hand­lar om för­änd­ring­ens fyra rum. Som van­ligt kan du väl­ja mel­lan att läsa eller lyss­na på den. Detta är för övrigt den sista gång­en hon med­ver­kar (tills­vi­da­re).

Electrolux: #BusterTheTvättmaskin

Jag lova­de dig både för­kov­ring och något roligt. Vi har haft vårt roli­ga, så nu är det dags för för­kov­ring. 🙂

Förra vec­kan bjöd jag på John Lewis: #BusterTheBoxer. Den är inte bara den mest sed­da reklam­fil­men 2016 bland män­ni­skor. Även hun­dar gil­lar den.

Med en sådan suc­cé får John Lewis och BusterTheBoxer räk­na med copycats. Kan det­ta vara Electrolux: #BusterTheTvättmaskin?

Men öns­kan om trev­lig läs­ning,
Thomas

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läs­ning!

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens arti­kel.

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019.

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hän­de?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »
vel, quis, ut libero. libero risus lectus

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest