Skip to content

Lina Areblad: Så växer Uber utan marknadsbudget men med ett starkt community (Kntnt frukost 18)

Uber är världens högst värderade startup, men utan marknadsföringsbudget i Sverige, och ändå växer de så att det knakar. Hur berättar Lina Areblad, marknadschef för Uber i Sverige, i höstens första frukostföredrag.

Pia Tegborg
8 september 2015

Beep, beepp, beep… Det är väckar­kloc­kan som ring­er. Den visar 04:30. Det är fre­da­gen den 4 sep­tem­ber och dags att kli­va upp. Snabb mor­gonru­tin och sen iväg med bus­sen till Konserthuset. Där, i den vack­ra Stenhammarsalen, är det dags för hös­tens förs­ta Kntnt fru­kost – num­mer 18 i ord­ning­en.

Precis som i våras är det ett samar­range­mang med Marknadsföreningen i Göteborg (MiG). Och pre­cis som vårens fyra till­fäl­len har MiG en värd som bju­der på fru­kost och sig själv. Fast den här gång­en var de två. Göteborgs sym­fo­ni­ker­na och Collector Bank.

Efter fru­kost och ming­el, och efter väl­komst­ord och de båda vär­dar­nas ord, var det änt­li­gen dags för dagens huvud­per­son: Lina Areblad. Hon är svensk mark­nads­chef på Uber – tax­i­kon­kur­ren­ten som inte är ett tax­i­bo­lag utan en platt­form där föra­re och pas­sa­ge­ra­re hit­tar varand­ra.

Det är ing­en liten fir­ma som Lina Areblad arbe­tar på. Uber är värl­dens högst vär­de­ra­de star­tup. I augusti var de vär­de­ra­de till svind­la­de 50 mil­jar­der USD. Siffran är så absurt stor att det är svårt att för­stå. Jag var tvung­en att jäm­fö­ra den med Sveriges stats­bud­get för att fat­ta. Om Sverige skul­le få för sig att köpa Uber, så skul­le hal­va stats­bud­ge­ten ryka på ett brä­de.

Där job­bar Lina Areblad som svensk mark­nads­chef. Blott 24 år gam­mal. Men redan en myc­ket erfa­ren mark­nads­fö­ra­re, med myc­ket insikt och klok­skap att dela med sig av.

Lina Areblad bör­ja­de job­ba som prak­ti­kant hos Valentin & Byhr, fort­sat­te i egen regi och är nu på Uber. Hon har under fem år varit tala­re på Webbdagarna. Och det var där, i Göteborg för­ra året, som Thomas och jag hör­de hen­ne förs­ta gång­en. Och blev impo­ne­ra­de. Och bestäm­de oss för att bju­da in hen­ne som tala­re på Kntnt fru­kost. Och i fre­dags var det dags.

I sin 45 minu­ter långa pre­sen­ta­tion, som du kan se nedan, delar Lina Areblad med sig av sina erfa­ren­he­ter och insik­ter. Mycket bra och väl värd tiden fram­för skär­men. Om du vill ha mer så kom­mer näs­ta avsnitt av Kntnt Radio (num­mer 42 för att vara pre­cis) att inne­hål­la en läng­re inter­vju med Lina Areblad. Missa inte den!

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av dina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019.

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hän­de?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »
Curabitur Sed leo. ut elit. fringilla amet, eget libero. sit ultricies libero

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest