Lina Areblad: Så växer Uber utan marknadsbudget men med ett starkt community (Kntnt frukost 18)

Uber är världens högst värderade startup, men utan marknadsföringsbudget i Sverige, och ändå växer de så att det knakar. Hur berättar Lina Areblad, marknadschef för Uber i Sverige, i höstens första frukostföredrag.

Pia Tegborg
8 september 2015

Beep, beepp, beep… Det är väckar­kloc­kan som ring­er. Den visar 04:30. Det är fre­da­gen den 4 sep­tem­ber och dags att kli­va upp. Snabb mor­gonru­tin och sen iväg med bus­sen till Konserthuset. Där, i den vack­ra Stenhammarsalen, är det dags för hös­tens förs­ta Kntnt fru­kost – num­mer 18 i ord­ning­en.

Precis som i våras är det ett samar­range­mang med Marknadsföreningen i Göteborg (MiG). Och pre­cis som vårens fyra till­fäl­len har MiG en värd som bju­der på fru­kost och sig själv. Fast den här gång­en var de två. Göteborgs sym­fo­ni­ker­na och Collector Bank.

Efter fru­kost och ming­el, och efter väl­komst­ord och de båda vär­dar­nas ord, var det änt­li­gen dags för dagens huvud­per­son: Lina Areblad. Hon är svensk mark­nads­chef på Uber – tax­i­kon­kur­ren­ten som inte är ett tax­i­bo­lag utan en platt­form där föra­re och pas­sa­ge­ra­re hit­tar varandra.

Det är ing­en liten fir­ma som Lina Areblad arbe­tar på. Uber är värl­dens högst vär­de­ra­de star­tup. I augusti var de vär­de­ra­de till svind­la­de 50 mil­jar­der USD. Siffran är så absurt stor att det är svårt att för­stå. Jag var tvung­en att jäm­fö­ra den med Sveriges stats­bud­get för att fat­ta. Om Sverige skul­le få för sig att köpa Uber, så skul­le hal­va stats­bud­ge­ten ryka på ett bräde.

Där job­bar Lina Areblad som svensk mark­nads­chef. Blott 24 år gam­mal. Men redan en myc­ket erfa­ren mark­nads­fö­ra­re, med myc­ket insikt och klok­skap att dela med sig av.

Lina Areblad bör­ja­de job­ba som prak­ti­kant hos Valentin & Byhr, fort­sat­te i egen regi och är nu på Uber. Hon har under fem år varit tala­re på Webbdagarna. Och det var där, i Göteborg för­ra året, som Thomas och jag hör­de hen­ne förs­ta gång­en. Och blev impo­ne­ra­de. Och bestäm­de oss för att bju­da in hen­ne som tala­re på Kntnt fru­kost. Och i fre­dags var det dags.

I sin 45 minu­ter långa pre­sen­ta­tion, som du kan se nedan, delar Lina Areblad med sig av sina erfa­ren­he­ter och insik­ter. Mycket bra och väl värd tiden fram­för skär­men. Om du vill ha mer så kom­mer näs­ta avsnitt av Kntnt Radio (num­mer 42 för att vara pre­cis) att inne­hål­la en läng­re inter­vju med Lina Areblad. Missa inte den!

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »