Lina Areblad: Så växer Uber utan marknadsbudget men med ett starkt community (Kntnt frukost 18)

Uber är världens högst värderade startup, men utan marknadsföringsbudget i Sverige, och ändå växer de så att det knakar. Hur berättar Lina Areblad, marknadschef för Uber i Sverige, i höstens första frukostföredrag.

Pia Tegborg
8 september 2015

Beep, beepp, beep… Det är väckar­kloc­kan som ring­er. Den visar 04:30. Det är fre­da­gen den 4 sep­tem­ber och dags att kli­va upp. Snabb mor­gonru­tin och sen iväg med bus­sen till Konserthuset. Där, i den vack­ra Stenhammarsalen, är det dags för hös­tens förs­ta Kntnt fru­kost – num­mer 18 i ord­ning­en.

Precis som i våras är det ett samar­range­mang med Marknadsföreningen i Göteborg (MiG). Och pre­cis som vårens fyra till­fäl­len har MiG en värd som bju­der på fru­kost och sig själv. Fast den här gång­en var de två. Göteborgs sym­fo­ni­ker­na och Collector Bank.

Efter fru­kost och ming­el, och efter väl­komst­ord och de båda vär­dar­nas ord, var det änt­li­gen dags för dagens huvud­per­son: Lina Areblad. Hon är svensk mark­nads­chef på Uber – tax­i­kon­kur­ren­ten som inte är ett tax­i­bo­lag utan en platt­form där föra­re och pas­sa­ge­ra­re hit­tar varand­ra.

Det är ing­en liten fir­ma som Lina Areblad arbe­tar på. Uber är värl­dens högst vär­de­ra­de star­tup. I augusti var de vär­de­ra­de till svind­la­de 50 mil­jar­der USD. Siffran är så absurt stor att det är svårt att för­stå. Jag var tvung­en att jäm­fö­ra den med Sveriges stats­bud­get för att fat­ta. Om Sverige skul­le få för sig att köpa Uber, så skul­le hal­va stats­bud­ge­ten ryka på ett brä­de.

Där job­bar Lina Areblad som svensk mark­nads­chef. Blott 24 år gam­mal. Men redan en myc­ket erfa­ren mark­nads­fö­ra­re, med myc­ket insikt och klok­skap att dela med sig av.

Lina Areblad bör­ja­de job­ba som prak­ti­kant hos Valentin & Byhr, fort­sat­te i egen regi och är nu på Uber. Hon har under fem år varit tala­re på Webbdagarna. Och det var där, i Göteborg för­ra året, som Thomas och jag hör­de hen­ne förs­ta gång­en. Och blev impo­ne­ra­de. Och bestäm­de oss för att bju­da in hen­ne som tala­re på Kntnt fru­kost. Och i fre­dags var det dags.

I sin 45 minu­ter långa pre­sen­ta­tion, som du kan se nedan, delar Lina Areblad med sig av sina erfa­ren­he­ter och insik­ter. Mycket bra och väl värd tiden fram­för skär­men. Om du vill ha mer så kom­mer näs­ta avsnitt av Kntnt Radio (num­mer 42 för att vara pre­cis) att inne­hål­la en läng­re inter­vju med Lina Areblad. Missa inte den!

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
sem, Phasellus elementum luctus pulvinar ante. tempus

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest