Skip to content

Observera att detta är en föråldrad artikel som är arkiverad.

Linus på linjen

Thomas Barregren
18 november 2016

I för­ra vec­kan lamslogs Stockholm av snöo­vä­der. Det gjor­de ock­så Kntnts Frukost. Våra två tala­re – Christopher Engman från Vedemore och Sofia Gustafsson från Cision – blev båda fast i snö­dri­vor­na.

Dagen före lan­da­de Christopher på Arlanda på för­mid­da­gen. Han skul­le bara ta sig hem, umgås lite med famil­jen och sen fort­sät­ta till tåget mot Göteborg. Men han kom inte ens hem. Åtta tim­mar till­bring­a­de han i bilen. Under den tiden hann hans tåg gå, och näs­ta och det all­ra sista för kväl­len.

Också Sofia Gustafsson spen­de­ra­de 8 tim­mar på att ta sig till Bromma för att fly­ga till Göteborg. Väl fram­me fick hon vän­ta på fly­get som ald­rig flög.

Utan tala­re var vi tvug­na att stäl­la in Kntnt Frukost. Det var förs­ta gång­en sedan star­ten 2013. Och det i sin tur har följd­verk­ning­ar. Vi har ing­en video från fru­kosten som inte blev av. I stäl­let har Sofia Gutafsson skri­vit en intres­sant arti­kel som hand­lar om det hon skul­la pra­ta om: Svenskarna och soci­a­la medi­er 2016. Och vi blev tvug­na att inter­vjua Christopher Engman via Skype. Det enda som tic­ka­de på som ett pre­ci­sions­ur­verk var Cecilia Torelm Tornbergs krö­ni­ka om reklam rik­tad mot barn.

Pia och jag gjor­de Skype-inter­vjun med Christopher Engman sent på fre­dag kväll. Och efteråt pas­sa­de vi på att spe­la in för- och efter­snac­ket. Vid det laget var vi gans­ka flam­si­ga; nyn­nar sig­na­tur­me­lo­di­er till barn­pro­gram från 70- och 80-talen, och leker ame­ri­kansk radi­o­pre­sen­ta­tör. Allt beva­rat för efter­värl­den i avsnitt 75 av Kntnt Radio.

När du har hört Pia och mig nyn­na sig­na­tur­me­lo­din till Boktipset och Professor Baltazar, och fun­de­rat på hur sig­na­tur­me­lo­din till Linus på lin­jen går, så vill du för­stås höra och se ori­gi­na­len. Så varsego­da.

Boktipset

Boktipset. 1976–1989. 200 pro­gram. 3–5 minu­ter som regel. Docent Stefan Mählqvist. Programledaren satt i en regn­bågs­fär­gad sof­fa och läs­te ett styc­ke ur boken som pro­gram­met tip­sa­de om.

Linus på Linjen

Linus på lin­jen är en ita­li­ensk teck­nad TV-serie. Den ska­pa­des av Osvaldo Cavandoli och bör­ja­de sän­das på ita­li­ensk TV 1969. Visades på SVT som paus­pro­gram på 70, 80 och 90-talen.

Professor Balthazar

Professor Balthazar pro­du­ce­ra­des av Zagreb Film i for­na Jugoslavien mel­lan 1967 och 1978. Svensk pre­miär hös­ten 1970. Handlingen kret­sar kring en pro­fes­sor som med hjälp av en uni­ver­sal­ma­skin hjäl­per sina vän­ner att lösa de pro­blem som upp­står i sta­den de bor.

https://​www​.youtu​be​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​G​7​F​x​L​w​8​E​Ajg

God läs­ning öns­kar
Thomas

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av dina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019.

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hän­de?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »
efficitur. tempus felis ut non consectetur id,

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest