Observera att detta är en föråldrad artikel som är arkiverad.

Linus på linjen

Thomas Barregren
18 november 2016

I för­ra vec­kan lamslogs Stockholm av snöo­vä­der. Det gjor­de ock­så Kntnts Frukost. Våra två tala­re – Christopher Engman från Vedemore och Sofia Gustafsson från Cision – blev båda fast i snö­dri­vor­na.

Dagen före lan­da­de Christopher på Arlanda på för­mid­da­gen. Han skul­le bara ta sig hem, umgås lite med famil­jen och sen fort­sät­ta till tåget mot Göteborg. Men han kom inte ens hem. Åtta tim­mar till­bring­a­de han i bilen. Under den tiden hann hans tåg gå, och näs­ta och det all­ra sista för kväl­len.

Också Sofia Gustafsson spen­de­ra­de 8 tim­mar på att ta sig till Bromma för att fly­ga till Göteborg. Väl fram­me fick hon vän­ta på fly­get som ald­rig flög.

Utan tala­re var vi tvug­na att stäl­la in Kntnt Frukost. Det var förs­ta gång­en sedan star­ten 2013. Och det i sin tur har följd­verk­ning­ar. Vi har ing­en video från fru­kosten som inte blev av. I stäl­let har Sofia Gutafsson skri­vit en intres­sant arti­kel som hand­lar om det hon skul­la pra­ta om: Svenskarna och soci­a­la medi­er 2016. Och vi blev tvug­na att inter­vjua Christopher Engman via Skype. Det enda som tic­ka­de på som ett pre­ci­sions­ur­verk var Cecilia Torelm Tornbergs krö­ni­ka om reklam rik­tad mot barn.

Pia och jag gjor­de Skype-inter­vjun med Christopher Engman sent på fre­dag kväll. Och efteråt pas­sa­de vi på att spe­la in för- och efter­snac­ket. Vid det laget var vi gans­ka flam­si­ga; nyn­nar sig­na­tur­me­lo­di­er till barn­pro­gram från 70- och 80-talen, och leker ame­ri­kansk radi­o­pre­sen­ta­tör. Allt beva­rat för efter­värl­den i avsnitt 75 av Kntnt Radio.

När du har hört Pia och mig nyn­na sig­na­tur­me­lo­din till Boktipset och Professor Baltazar, och fun­de­rat på hur sig­na­tur­me­lo­din till Linus på lin­jen går, så vill du för­stås höra och se ori­gi­na­len. Så varsego­da.

Boktipset

Boktipset. 1976–1989. 200 pro­gram. 3–5 minu­ter som regel. Docent Stefan Mählqvist. Programledaren satt i en regn­bågs­fär­gad sof­fa och läs­te ett styc­ke ur boken som pro­gram­met tip­sa­de om.

Linus på Linjen

Linus på lin­jen är en ita­li­ensk teck­nad TV-serie. Den ska­pa­des av Osvaldo Cavandoli och bör­ja­de sän­das på ita­li­ensk TV 1969. Visades på SVT som paus­pro­gram på 70, 80 och 90-talen.

Professor Balthazar

Professor Balthazar pro­du­ce­ra­des av Zagreb Film i for­na Jugoslavien mel­lan 1967 och 1978. Svensk pre­miär hös­ten 1970. Handlingen kret­sar kring en pro­fes­sor som med hjälp av en uni­ver­sal­ma­skin hjäl­per sina vän­ner att lösa de pro­blem som upp­står i sta­den de bor.

https://​www​.youtu​be​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​G​7​F​x​L​w​8​E​Ajg

God läs­ning öns­kar
Thomas

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »

Kommunicera effektivare i samband med mässor

Mässorna är stor­slag­na, moder­na hub­bar för kom­mu­ni­ka­tion både digi­talt och IRL. Biljetter scan­nas och rivs, sto­ra bild­skär­mar pum­par ut sitt bud­skap. Samtal förs mel­lan poten­ti­el­la affärs­kon­tak­ter. Men tar du till­va­ra på alla kom­mu­ni­ka­tions­möj­lig­he­ter? Martin Karlsson Modigh gui­dar dig genom för­be­re­del­ser­na, vad du bör tän­ka på under mäs­san och vad du kan göra efteråt.

Läs artikel »

Nytt EU-direktiv ställer tuffare krav på marknadsföring online

EU sat­sar sto­ra resur­ser på att för­bätt­ra de juri­dis­ka spel­reg­ler­na i EUs digi­ta­la mil­jö. Inte minst vad gäl­ler den kon­su­ment­skyd­dan­de lag­stift­ning­en. Större krav på e-mark­nads­plat­ser och en utö­kad ång­er­rätt är bara någ­ra exem­pel på det­ta och sank­tio­ner­na vid över­trä­del­se kan svi­da ordent­ligt. Som mark­nads­fö­ra­re mås­te du veta vad som gäl­ler. Läs dagens arti­kel för­fat­tad av Erik Ullberg och Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

En publicist söker sin prenumerant

Har ditt före­tag en blogg? Finns ni på Facebook? Har ni ett nyhets­flö­de på hem­si­dan? Grattis, då är ni i själ­va ver­ket även pub­li­cis­ter. Och då kan det vara bra att ha koll på vad det inne­bär. Läs mer om det­ta i dagens arti­kel  sig­ne­rad Lars Wirtén.

Läs artikel »
id nec leo. ante. quis, lectus libero ut quis eleifend

Missa inte nästa artikel!

Missa inte nästa artikel! Fyll i din mejladress och få ett mejl med de senaste artiklarna.

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest