Linus på linjen

Thomas Barregren
18 november 2016

I för­ra vec­kan lamslogs Stockholm av snöo­vä­der. Det gjor­de ock­så Kntnts Frukost. Våra två tala­re – Christopher Engman från Vedemore och Sofia Gustafsson från Cision – blev båda fast i snödrivorna.

Dagen före lan­da­de Christopher på Arlanda på för­mid­da­gen. Han skul­le bara ta sig hem, umgås lite med famil­jen och sen fort­sät­ta till tåget mot Göteborg. Men han kom inte ens hem. Åtta tim­mar till­bring­a­de han i bilen. Under den tiden hann hans tåg gå, och näs­ta och det all­ra sista för kvällen.

Också Sofia Gustafsson spen­de­ra­de 8 tim­mar på att ta sig till Bromma för att fly­ga till Göteborg. Väl fram­me fick hon vän­ta på fly­get som ald­rig flög.

Utan tala­re var vi tvug­na att stäl­la in Kntnt Frukost. Det var förs­ta gång­en sedan star­ten 2013. Och det i sin tur har följd­verk­ning­ar. Vi har ing­en video från fru­kosten som inte blev av. I stäl­let har Sofia Gutafsson skri­vit en intres­sant arti­kel som hand­lar om det hon skul­la pra­ta om: Svenskarna och soci­a­la medi­er 2016. Och vi blev tvug­na att inter­vjua Christopher Engman via Skype. Det enda som tic­ka­de på som ett pre­ci­sions­ur­verk var Cecilia Torelm Tornbergs krö­ni­ka om reklam rik­tad mot barn.

Pia och jag gjor­de Skype-inter­vjun med Christopher Engman sent på fre­dag kväll. Och efteråt pas­sa­de vi på att spe­la in för- och efter­snac­ket. Vid det laget var vi gans­ka flam­si­ga; nyn­nar sig­na­tur­me­lo­di­er till barn­pro­gram från 70- och 80-talen, och leker ame­ri­kansk radi­o­pre­sen­ta­tör. Allt beva­rat för efter­värl­den i avsnitt 75 av Kntnt Radio.

När du har hört Pia och mig nyn­na sig­na­tur­me­lo­din till Boktipset och Professor Baltazar, och fun­de­rat på hur sig­na­tur­me­lo­din till Linus på lin­jen går, så vill du för­stås höra och se ori­gi­na­len. Så varsegoda.

Boktipset

Boktipset. 1976–1989. 200 pro­gram. 3–5 minu­ter som regel. Docent Stefan Mählqvist. Programledaren satt i en regn­bågs­fär­gad sof­fa och läs­te ett styc­ke ur boken som pro­gram­met tip­sa­de om.

Linus på Linjen

Linus på lin­jen är en ita­li­ensk teck­nad TV-serie. Den ska­pa­des av Osvaldo Cavandoli och bör­ja­de sän­das på ita­li­ensk TV 1969. Visades på SVT som paus­pro­gram på 70, 80 och 90-talen.

Professor Balthazar

Professor Balthazar pro­du­ce­ra­des av Zagreb Film i for­na Jugoslavien mel­lan 1967 och 1978. Svensk pre­miär hös­ten 1970. Handlingen kret­sar kring en pro­fes­sor som med hjälp av en uni­ver­sal­ma­skin hjäl­per sina vän­ner att lösa de pro­blem som upp­står i sta­den de bor.

https://​www​.youtu​be​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​G​7​F​x​L​w​8​E​Ajg

God läs­ning önskar
Thomas

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »