Lönar det sig att arbeta med content?

"Är det lönsamt att anstränga sig i digitala medier? Lönar det sig att arbeta med content?" Det är två frågor som alla vi som jobbar med marknadsföring i digitala medier ställer oss. Och det var också titeln på det föredrag som Mats Rönne, före detta global varumärkeschef på Ericsson och Electrolux, höll vid ett av Kntnts frukostseminarium. Läs vidare för att ta del av Mats svar.

Thomas Barregren
30 oktober 2013

Det är den 24 okto­ber. Klockan är strax före åtta på mor­go­nen. Ute yr höst­lö­ven mot en grå­mu­len him­mel. Genom dör­rar­na till Lindholmens kon­fe­renscen­ter has­tar någ­ra efter­slänt­ra­re till Kntnts fru­kost­se­mi­na­ri­um. De häl­sas väl­kom­na av Maria Gustafsson, får namn­bric­ka och anteck­nings­ma­te­ri­al av mig, och tar sig en mac­ka och en kopp kaf­fe, innan de slin­ker in i kon­fe­rens­rum­met där övri­ga 59 anmäl­da redan har bän­kat sig. Kntnts and­ra fru­kost­se­mi­na­ri­um den­na höst skall till att börja.

I dag är det Mats Rönne som pra­tar om att mäta effek­ter, om för­hål­lan­det mel­lan kon­su­men­ter och varu­mär­ken och om con­tent i rela­tion till övri­ga mark­nads­fö­ringsin­sat­ser. Alltihop doku­men­te­ras av Kepa Arizala och hans team, som ock­så skall inter­vjua Mats Rönne efter semi­na­ri­et. Resultatet ser du läng­re ned.

Pia Tegborg, som har pla­ne­rat och orga­ni­se­rat hös­tens fru­kost­se­mi­na­ri­um, häl­sar alla väl­kom­na, och berät­tar att dagens pro­gram består av en kort intro­duk­tion av mig innan Mats Rönne tar över. Nu är det min tur…

Jag har gått av sce­nen där Pia just nu intro­du­ce­rar Mats Rönne. Han har varit glo­bal varu­mär­kes­chef på Ericsson, euro­pe­isk medie­chef på Electrolux, mark­nads­chef på Skanska, ord­fö­ran­de för Sveriges annon­sö­rer och en av ini­ti­a­tiv­ta­gar­na till täv­ling­en 100-wat­ta­ren. I dag arbe­tar han som råd­gi­va­re och kon­sult för fle­ra före­tag inom bran­schen. Kort sagt, vet vad han pra­tar om.

Applåder. Mats skäm­tar om att det bör­jar bra med applå­der innan han ens hun­nit upp på scen. Nu bör­jar han sin före­läs­ning (58 minuter).

Det blev lite läng­re än pla­ne­rat. Jag ber om ursäkt för det. Men visst var det intres­sant!? Jag fick hans pre­sen­ta­tion om du vill se den igen.

Här kom­mer Helena Bäckhed. Hon är jour­na­list. Vi lever som vi lär, och pro­du­ce­rar redak­tio­nellt mate­ri­al och delar med oss i mark­nads­fö­rings­syf­te. Hon skall inter­vjua Mats (7 minuter).

Mats ser trött men nöjd ut. Han var själv­klart med på pris­ut­del­ning­en och fes­ten när 2013 års 100-wat­ta­re utsågs igår kväll på Cirkus i Stockholm. För att hin­na till vårt fru­kost­se­mi­na­ri­um fick han ta natt­bu­sen och kom till Göteborg kloc­kan 05:50.

Lite läng­re bort står Fabian Sörqvist och Fredric Bergström och visar Konzilo som de har job­bat inten­sivt med de sista måna­der­na. Konzilo är ett verk­tyg som hjäl­per mark­nads­fö­ra­re och kom­mu­ni­ka­tö­rer att pla­ne­ra och leda pro­duk­tion och pub­li­ce­ring av inne­håll i oli­ka kanaler.

Kntnts and­ra fru­kost­se­mi­na­ri­um hös­ten 2013 är över. Kepa och hans team pac­kar ihop sin utrust­ning. Maria skic­kar en sista tweet. Pia sam­lar in enkä­ter. Några åhö­ra­re drö­jer sig kvar hos Fabian och Fredric. Och själv säger jag klart slut!

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »