Lönar det sig att arbeta med content?

"Är det lönsamt att anstränga sig i digitala medier? Lönar det sig att arbeta med content?" Det är två frågor som alla vi som jobbar med marknadsföring i digitala medier ställer oss. Och det var också titeln på det föredrag som Mats Rönne, före detta global varumärkeschef på Ericsson och Electrolux, höll vid ett av Kntnts frukostseminarium. Läs vidare för att ta del av Mats svar.

Thomas Barregren
30 oktober 2013

Det är den 24 okto­ber. Klockan är strax före åtta på mor­go­nen. Ute yr höst­lö­ven mot en grå­mu­len him­mel. Genom dör­rar­na till Lindholmens kon­fe­renscen­ter has­tar någ­ra efter­slänt­ra­re till Kntnts fru­kost­se­mi­na­ri­um. De häl­sas väl­kom­na av Maria Gustafsson, får namn­bric­ka och anteck­nings­ma­te­ri­al av mig, och tar sig en mac­ka och en kopp kaf­fe, innan de slin­ker in i kon­fe­rens­rum­met där övri­ga 59 anmäl­da redan har bän­kat sig. Kntnts and­ra fru­kost­se­mi­na­ri­um den­na höst skall till att bör­ja.

I dag är det Mats Rönne som pra­tar om att mäta effek­ter, om för­hål­lan­det mel­lan kon­su­men­ter och varu­mär­ken och om con­tent i rela­tion till övri­ga mark­nads­fö­ringsin­sat­ser. Alltihop doku­men­te­ras av Kepa Arizala och hans team, som ock­så skall inter­vjua Mats Rönne efter semi­na­ri­et. Resultatet ser du läng­re ned.

Pia Tegborg, som har pla­ne­rat och orga­ni­se­rat hös­tens fru­kost­se­mi­na­ri­um, häl­sar alla väl­kom­na, och berät­tar att dagens pro­gram består av en kort intro­duk­tion av mig innan Mats Rönne tar över. Nu är det min tur…

Jag har gått av sce­nen där Pia just nu intro­du­ce­rar Mats Rönne. Han har varit glo­bal varu­mär­kes­chef på Ericsson, euro­pe­isk medie­chef på Electrolux, mark­nads­chef på Skanska, ord­fö­ran­de för Sveriges annon­sö­rer och en av ini­ti­a­tiv­ta­gar­na till täv­ling­en 100-wat­ta­ren. I dag arbe­tar han som råd­gi­va­re och kon­sult för fle­ra före­tag inom bran­schen. Kort sagt, vet vad han pra­tar om.

Applåder. Mats skäm­tar om att det bör­jar bra med applå­der innan han ens hun­nit upp på scen. Nu bör­jar han sin före­läs­ning (58 minu­ter).

Det blev lite läng­re än pla­ne­rat. Jag ber om ursäkt för det. Men visst var det intres­sant!? Jag fick hans pre­sen­ta­tion om du vill se den igen.

Här kom­mer Helena Bäckhed. Hon är jour­na­list. Vi lever som vi lär, och pro­du­ce­rar redak­tio­nellt mate­ri­al och delar med oss i mark­nads­fö­rings­syf­te. Hon skall inter­vjua Mats (7 minu­ter).

Mats ser trött men nöjd ut. Han var själv­klart med på pris­ut­del­ning­en och fes­ten när 2013 års 100-wat­ta­re utsågs igår kväll på Cirkus i Stockholm. För att hin­na till vårt fru­kost­se­mi­na­ri­um fick han ta natt­bu­sen och kom till Göteborg kloc­kan 05:50.

Lite läng­re bort står Fabian Sörqvist och Fredric Bergström och visar Konzilo som de har job­bat inten­sivt med de sista måna­der­na. Konzilo är ett verk­tyg som hjäl­per mark­nads­fö­ra­re och kom­mu­ni­ka­tö­rer att pla­ne­ra och leda pro­duk­tion och pub­li­ce­ring av inne­håll i oli­ka kana­ler.

Kntnts and­ra fru­kost­se­mi­na­ri­um hös­ten 2013 är över. Kepa och hans team pac­kar ihop sin utrust­ning. Maria skic­kar en sista tweet. Pia sam­lar in enkä­ter. Några åhö­ra­re drö­jer sig kvar hos Fabian och Fredric. Och själv säger jag klart slut!

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
sed risus. vulputate, dolor. at lectus dictum nec Donec elit.

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest