Luckor i lagen för äganderätt och kontroll av data

Nya affärsmodeller har gjort data till en värdefull tillgång. Trots detta saknas lagstiftning som reglerar äganderätten. Även möjligheten att kontrollera din data begränsas kraftigt med trubbiga regler. Och ingen ny lagstiftning inom området är i sikte. I denna artikel ger advokat Erik Ullberg och jur kand Richard Fürst på Wistrand Advokatbyrå en bild över nuvarande läge och tänkbar väg framåt. Läs den nu!

Erik Ullberg
12 oktober 2018

Digitaliseringen som sve­per fram genom sam­häl­let har knap­past und­gått någon. Begrepp som AI, Internet of Things, Big Data och så vida­re hörs allt ofta­re i allt fler sam­man­hang. Som en följd av tek­nik­ut­veck­ling­en har dess­utom mäng­den data som pro­du­ce­ras ökat expo­nen­ti­ellt. Samtidigt har öka­de möj­lig­he­ter att sam­la och explo­a­te­ra data ska­pat nya affärsmo­del­ler, vil­ket gjort data till en i många fall vär­de­full tillgång.

Men vem äger egent­li­gen datan? Detta är inte en helt lätt frå­ga att besva­ra och för när­va­ran­de finns det ing­en spe­ci­fik svensk lag­stift­ning eller EU-lag­stift­ning som regle­rar frå­gan. Det ute­slu­ter dock inte att det finns annan lag­stift­ning som har bety­del­se för hur kon­troll sna­ra­re än ägan­de­rätt över data kan uppnås.

Upphovsrättslagstiftningens möjligheter till kontroll

Som tidi­ga­re nämnt finns det ing­en spe­ci­fik lag­stift­ning utan rät­ten, eller sna­ra­re möj­lig­he­ten, till kon­troll över data får sökas i annan lag­stift­ning som exem­pel­vis upp­hovs­rättsla­gen, lagen om skydd för före­tags­hem­lig­he­ter och Dataskyddsförordningen (GDPR).

Upphovsrättslagen har begrän­sad räck­vidd avse­en­de rät­ten till kon­troll över data. Förutsatt att datan som sam­man­ställs uppnår en till­räck­lig grad av ori­gi­na­li­tet genom mänsk­lig kre­a­ti­vi­tet kan ett visst skydd upp­nås för den form i vil­ken den kom­mit till uttryck. Det inne­bär till exem­pel att ett doku­ment upp­rät­tat av en per­son i ett före­tag kan kom­ma att erhål­la upp­hovs­rätts­ligt skydd.

Emellertid är skyd­det av begrän­sad nyt­ta i det­ta sam­man­hang av ett antal skäl. Dels eftersom det som skyd­das är den kon­kre­ta for­men av den sam­man­ställ­da datan och inte datan i sig. Det inne­bär i teo­rin att en annan aktör kan utnytt­ja eller erhål­la skydd för sam­ma data om den uttrycks i en annan ori­gi­nell form.

Ett annat skäl som stäl­ler upp­hovs­rät­tens prak­tis­ka nyt­ta på sin spets är att de sto­ra voly­mer av data som han­te­ras idag i regel över­sti­ger mänsk­lig för­må­ga. Det leder in oss på områ­det masking­e­ne­re­rad data, såsom exem­pel­vis data gene­re­rad genom maski­nin­lär­ning och arti­fi­ci­ell intelligens.

Dessvärre erbju­der upp­hovs­rättsla­gen ing­en möj­lig­het att upp­nå ett skydd för data gene­re­rad på des­sa sätt eftersom lagen före­skri­ver att en män­ni­ska ger upp­hov till verket.

Däremot erbju­der lagen ett upp­hovs­rätts­ligt skydd för data­ba­ser som i vis­sa fall kan vara av nyt­ta. Det är dock inte hel­ler här själ­va infor­ma­tio­nen i data­ba­sen som skyd­das utan sam­man­ställ­ning­en av datan, det vill säga inve­ste­ring­en i form av tid och kost­nad att sam­man­stäl­la denna.

Det kan följakt­li­gen kon­sta­te­ras att upp­hovs­rättsla­gen ger begrän­sa­de möj­lig­he­ter att kon­trol­le­ra data.

Kontroll av data som företagshemlighet

Data kan även upp­nå ett indi­rekt skydd genom att han­te­ras som en före­tags­hem­lig­het. Lagen om före­tags­hem­lig­he­ter är likt upp­hovs­rättsla­gen inte ursprung­li­gen ska­pad för att skyd­da ägan­de­rätt till data utan främst ska­pad för att för­hind­ra att obe­hö­ri­ga röjer käns­lig infor­ma­tion. Effekten av lagen är att ett egen­doms­lik­nan­de skydd upp­står för infor­ma­tion om vis­sa för­ut­sätt­ning­ar uppfylls.

De för­ut­sätt­ning­ar som skall upp­fyl­las är att infor­ma­tio­nen avser affärs- eller drift­för­hål­lan­den, att den finns hos före­ta­get i dess rörel­se, att den hålls hem­lig och att själ­va röjan­det är ägnat att med­fö­ra ska­da i kon­kur­rens­hän­se­en­de. Viktigt att poäng­te­ra är att lagen för­ut­sät­ter att datan hålls hem­lig vil­ket kan upp­nås genom till exem­pel lösenords­skydd eller and­ra tek­nis­ka spär­rar. I prin­cip kan datan som gene­re­ras inom ramen för en rörel­se där­för i prin­cip utgö­ra företagshemlighet.

Kraven på hem­lig­hål­lan­de och att infor­ma­tio­nen ska vara före­tags­spe­ci­fik gör emel­ler­tid lagen om före­tags­hem­lig­he­ter till ett trub­bigt verk­tyg i för­hål­lan­de till data som före­kom­mer i kom­mer­si­el­la sam­man­hang. Många gång­er är fle­ra aktö­rer inblan­da­de, som till exem­pel vid insam­ling och ska­pan­de av data. Därför bör det ofta råda oklar­het till vem före­tags­hem­lig­he­ten (datan) till­hör, men det inne­bär ock­så utma­ning­ar kring kra­vet på hemlighållande.

Nya regler på EU-nivå

Den nyli­gen inför­da GDPR regle­rar inte ägan­de av data. Förordningen syf­tar istäl­let till att skyd­da indi­vi­dens per­son­li­ga integri­tet i för­hål­lan­de till per­son­upp­gif­ter (med vil­ket avses alla upp­gif­ter som direkt eller indi­rekt kan kopp­las till en levan­de indi­vid). Genom rät­ten att begä­ra ut och över­fö­ra data om sig själv, så kal­lad data-por­ta­bi­li­tet, som GDPR före­skri­ver upp­står emel­ler­tid en ägan­de­rätts­lik­nan­de funk­tion för indi­vi­den. Exempelvis har indi­vi­den möj­lig­het att begä­ra ut en kopia av lag­rad infor­ma­tion om sig själv i maskin­läs­bar ver­sion och över­läm­na den till en annan orga­ni­sa­tion. Det kan poten­ti­ellt bli något som före­tag är vil­li­ga att beta­la för i framtiden.

Utöver GDPR, och snart E‑privacy för­ord­ning­ens infö­ran­de (läs vår arti­kel pub­li­ce­rad i Kntnt Magasin den 25 sep­tem­ber), är intres­set för digi­ta­li­se­ring­en på EU-nivå omfat­tan­de. Bland annat har Europeiska Kommissionen lan­se­rat ”Digital Single Market stra­te­gy”. Inom ramen för det­ta stra­te­gi­ar­be­te har man iden­ti­fi­e­rat att ett regel­verk sak­nas för han­te­ring av rät­ten till data, även om inte ägan­de­rät­ten till data iden­ti­fi­e­rats som ett pro­blem för berör­da aktö­rer. Istället är det främst till­gång­en till och åter­an­vänd­ning­en av data som upp­fat­tas som hin­der.[1]

Kontroll över data genom avtal

Det sätt som före­tag van­ligt­vis tilläm­par för att säker­stäl­la kon­troll eller till­gång till data före­fal­ler vara att träf­fa avtal. Avtalsvägen har fle­ra för­de­lar. Under för­ut­sätt­ning att ett avtals­upp­lägg inte bry­ter mot någon tving­an­de lag så är avtals­fri­he­ten gene­rellt stor. Det ger en flex­i­bi­li­tet vil­ket är sär­skilt lämp­ligt på områ­det data som är i så snabb utveck­ling, både tek­no­lo­giskt och oli­ka typer av affärsmodeller.

Att kon­stru­e­ra ett genom­tänkt avtal krä­ver lik­väl en ana­lys på fle­ra områ­den så som att iden­ti­fi­e­ra rele­van­ta par­ter, vad som skall till­han­da­hål­las samt vad för slags data som skall sam­las in och hur den ska använ­das med mera. Exempelvis kan slu­tan­vän­da­ren av en pro­dukt eller tjänst bidra med data, vil­ket inne­bär att par­ter i fle­ra led kan behö­va regle­ra till­gäng­lig­het och kon­troll över datan. Om per­son­upp­gif­ter behand­las mås­te även GDPR beaktas.

Kontroll för långsiktigt värdeskapande

I dags­lä­get finns det såle­des ing­en spe­ci­fik lag­stift­ning som regle­rar ägan­de­rät­ten till data. Istället för ägan­de av datan tycks det sna­ra­re hand­la om att för­sö­ka skaf­fa sig kon­troll över data. Befintlig lag­stift­ning erbju­der viss möj­lig­het till kon­troll, men är sam­ti­digt något trub­bi­ga verktyg.

Sammanfattningsvis talar myc­ket för att det är avtal som är vägen fram­åt då ing­en spe­ci­fik lag­stift­ning på områ­det ser ut att vara på gång i när­tid och exi­ste­ran­de regel­verk bär på utma­ning­ar. Intressant att note­ra är att anta­let tvis­ter på områ­det hitin­tills varit lågt, vil­ket kan vara ett tec­ken på att avtal eller and­ra sam­för­stånds­lös­ning­ar är ett i prak­ti­ken fun­ge­ran­de verktyg.


[1] European Commission, Study on emer­ging issues of data owners­hip, inte­ro­pe­ra­bi­li­ty, (re-)usability and access to data, and lia­bi­li­ty, European Commission, 25 April 2018

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »