Lyft din SEO med PR

Google älskar bra innehåll och länkar. Att tänka sökoptimering i ditt PR-arbete kan därför göra underverk för din synlighet på Google. Tips på hur du skall gå tillväga får du i dagens välskrivna artikel av Michael Wahlgren – expert på sökmotoroptimering, författare och grundare av byrån Pineberry.

Michael Wahlgren
5 april 2017

Förenklat, hur går ekva­tio­nen PR och SEO ihop? Jo, för att Google äls­kar bra inne­håll och län­kar. PR i sin tur hand­lar om att ta fram just intres­sant inne­håll och det­ta inne­håll har egen­ska­per för att attra­he­ra län­kar. PR och SEO pas­sar där­för på många sätt som han­den i handsken.

PR, eller Public Relations, kan hjäl­pa dig att synas bätt­re på Google. På fle­ra oli­ka sätt kan PR hjäl­pa din SEO och vice ver­sa. Om du appli­ce­rar ett SEO-tänk i ditt PR-arbe­te kan du få ut lite extra lön­sam­het av din PR-inve­ste­ring och ditt arbe­te med SEO får en extra skjuts.

Arbeta med PR i syfte att skapa kännedom

PR är ett fan­tas­tiskt sätt att mark­nads­fö­ra sig på. Det hjäl­per dig att ska­pa en bild av ditt före­tag och ger rätt aktö­rer kän­ne­dom om vart du finns och vad du gör. PR byg­ger och vår­dar ditt varu­mär­ke och ger dig på många sätt bra för­ut­sätt­ning­ar för att dri­va din verk­sam­het. Bland annat kan PR stöt­ta dig i det du vill säl­ja, göra dig intres­san­ta­re som arbets­gi­va­re, part­ner, leve­ran­tör och även som investeringsmöjlighet.

Och som ännu en för­del kan allt­så PR stär­ka din SEO.

PR är inte en komplett SEO-strategi

Däremot är PR inte en kom­plett SEO-stra­te­gi och att arbe­ta med PR av endast SEO-skäl blir näs­tan all­tid en dyr och olön­sam histo­ria. Din inve­ste­ring i PR ska inte vila på SEO och de vins­ter som PR kan leda till i form av bätt­re syn­lig­het på Google ska du se som gräd­de på moset.

För att max­i­me­ra de SEO-vins­ter som PR har att erbju­da finns det vis­sa saker som är smart att ha i åtan­ke under PR-arbetet.

Skapa innehåll med sökordstänk

En vik­tig kom­po­nent för att lyc­kas med SEO är att ta fram bra tex­ter till din sajt. Detta är ett arbe­te som många upp­le­ver som mödo­samt även om belö­ning­en i form av mer tra­fik från Google är värt mödan fle­ra gång­er om.

När du job­bar med PR tar du ock­så fram bra tex­ter, exem­pel­vis i form av press­re­le­a­ser eller fak­tab­lad. Men istäl­let för att enbart skic­ka tex­ter­na till jour­na­lis­ter eller and­ra influ­encers pas­sar des­sa tex­ter ofta ock­så bra att pub­li­ce­ra på din egen sajt. Detta blir extra bra om du har ett sökord­stänk i ditt PR-arbete.

När det gäl­ler just sökord har SEO en hel del att bidra med till din PR. Genom att ana­ly­se­ra sök­be­te­en­de kan du som job­bar med PR hit­ta vad din mål­grupp intres­se­rar sig för och sam­ti­digt göra kom­mu­ni­ka­tio­nen mer träff­sä­ker. Att göra en sökords­a­na­lys är en för­ut­sätt­ning för att lyc­kas med SEO men kan även göra det lil­la extra för din PR.

Ge inte bort innehållet till Mynewsdesk

Många använ­der Mynewsdesk och lik­nan­de tjäns­ter för att pub­li­ce­ra och dis­tri­bu­e­ra press­re­le­a­ser. Det finns såklart för­de­lar med det­ta, men det finns ett par saker som är bra att veta ur ett SEO-perspektiv.

Om du bara pub­li­ce­rar din press­re­le­a­se på Mynewsdesk är det de som får ut SEO-vär­det av ditt inne­håll. Så gene­rös tyc­ker jag abso­lut inte att du ska vara. Att pub­li­ce­ra sam­ma text både där och på din egen sajt är inte det hel­ler en bra lös­ning. Då upp­står näm­li­gen något som kal­las för dupli­ce­rat inne­håll, vil­ket Google inte alls gillar.

Lösningen är istäl­let att pub­li­ce­ra ett kor­ta­re unikt utdrag av din press­re­le­a­se på Mynewsdesk med en länk till din sajt där hela rele­a­sen lig­ger. En ytter­li­ga­re för­del med det­ta upp­lägg är att om någon län­kar till rele­a­sen kom­mer des­sa län­kar san­no­likt peka till din sajt. Ett helt klart bätt­re alter­na­tiv än att ge bort vär­det av både inne­håll och even­tu­el­la län­kar till Mynewsdesk.

PR ger länkar

Text i alla ära, men det är när det kom­mer till län­kar som PR kan göra störst skill­nad för din SEO. Google använ­der ju län­kar som en vik­tig sig­nal för att bedö­ma hur rele­vant en sajt är. När en sajt med högt för­tro­en­de i Googles ögon län­kar till din sajt räk­nas det som en stark röst på dig och hjäl­per dig att ran­ka högt på Google.

Om ditt PR-arbe­te lyc­kas och du får tid­ning­ar, blog­ga­re och and­ra medi­er att skri­va om dig finns det goda chan­ser att de även län­kar till dig från sin text. För att öka chan­sen att jour­na­lis­ten eller blog­ga­ren län­kar till dig är det vik­tigt att du har med rele­van­ta län­kar i ditt pressmaterial.

För att göra det­ta kan du exem­pel­vis i sam­band med en pro­dukt­lan­se­ring skic­ka med en länk till din sajt där det går att läsa mer om pro­duk­ten i frå­ga, tren­den den sva­rar mot eller annat mate­ri­al som ger ett mer­vär­de. På så sätt gör du det ock­så enkla­re för skri­ben­ten att refe­re­ra till käl­lan, det vill säga dig.

Kontakta journalisten om länkning

Men tyvärr blir vi säm­re och säm­re på att län­ka. Även stör­re medi­er är många gång­er dåli­ga på att använ­da län­kar för att refe­re­ra till rele­van­ta käl­lor i sina artiklar.

Om en tid­ning skri­ver om dig men inte län­kar till dig är ett tips att kon­tak­ta jour­na­lis­ten. Min erfa­ren­het är att de gär­na läg­ger till en rele­vant länk efter­hand. Framförallt om du ber snällt.

Hellre flera olika än samma

Slutligen, om du har möj­lig­het att sty­ra var det skrivs om dig är det SEO-mäs­sigt bätt­re om du får län­kar från fle­ra oli­ka stäl­len än fle­ra län­kar från sam­ma sajt. Det är allt­så bätt­re om du får en länk från Expressen och en länk från Aftonbladet än två län­kar från Aftonbladet. Förenklat blir det som två rös­ter istäl­let för en – vil­ket väger tyng­re för Googles ran­king av din sajt.

När du byg­ger ditt varu­mär­ke med PR – glöm inte att tän­ka SEO. Det kan göra under­verk för din syn­lig­het på Google.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »