Lyft din SEO med PR

Google älskar bra innehåll och länkar. Att tänka sökoptimering i ditt PR-arbete kan därför göra underverk för din synlighet på Google. Tips på hur du skall gå tillväga får du i dagens välskrivna artikel av Michael Wahlgren – expert på sökmotoroptimering, författare och grundare av byrån Pineberry.

Michael Wahlgren
5 april 2017

Förenklat, hur går ekva­tio­nen PR och SEO ihop? Jo, för att Google äls­kar bra inne­håll och län­kar. PR i sin tur hand­lar om att ta fram just intres­sant inne­håll och det­ta inne­håll har egen­ska­per för att attra­he­ra län­kar. PR och SEO pas­sar där­för på många sätt som han­den i handsken.

PR, eller Public Relations, kan hjäl­pa dig att synas bätt­re på Google. På fle­ra oli­ka sätt kan PR hjäl­pa din SEO och vice ver­sa. Om du appli­ce­rar ett SEO-tänk i ditt PR-arbe­te kan du få ut lite extra lön­sam­het av din PR-inve­ste­ring och ditt arbe­te med SEO får en extra skjuts.

Arbeta med PR i syfte att skapa kännedom

PR är ett fan­tas­tiskt sätt att mark­nads­fö­ra sig på. Det hjäl­per dig att ska­pa en bild av ditt före­tag och ger rätt aktö­rer kän­ne­dom om vart du finns och vad du gör. PR byg­ger och vår­dar ditt varu­mär­ke och ger dig på många sätt bra för­ut­sätt­ning­ar för att dri­va din verk­sam­het. Bland annat kan PR stöt­ta dig i det du vill säl­ja, göra dig intres­san­ta­re som arbets­gi­va­re, part­ner, leve­ran­tör och även som inve­ste­rings­möj­lig­het.

Och som ännu en för­del kan allt­så PR stär­ka din SEO.

PR är inte en komplett SEO-strategi

Däremot är PR inte en kom­plett SEO-stra­te­gi och att arbe­ta med PR av endast SEO-skäl blir näs­tan all­tid en dyr och olön­sam histo­ria. Din inve­ste­ring i PR ska inte vila på SEO och de vins­ter som PR kan leda till i form av bätt­re syn­lig­het på Google ska du se som gräd­de på moset.

För att max­i­me­ra de SEO-vins­ter som PR har att erbju­da finns det vis­sa saker som är smart att ha i åtan­ke under PR-arbe­tet.

Skapa innehåll med sökordstänk

En vik­tig kom­po­nent för att lyc­kas med SEO är att ta fram bra tex­ter till din sajt. Detta är ett arbe­te som många upp­le­ver som mödo­samt även om belö­ning­en i form av mer tra­fik från Google är värt mödan fle­ra gång­er om.

När du job­bar med PR tar du ock­så fram bra tex­ter, exem­pel­vis i form av press­re­le­a­ser eller fak­tab­lad. Men istäl­let för att enbart skic­ka tex­ter­na till jour­na­lis­ter eller and­ra influ­encers pas­sar des­sa tex­ter ofta ock­så bra att pub­li­ce­ra på din egen sajt. Detta blir extra bra om du har ett sökord­stänk i ditt PR-arbe­te.

När det gäl­ler just sökord har SEO en hel del att bidra med till din PR. Genom att ana­ly­se­ra sök­be­te­en­de kan du som job­bar med PR hit­ta vad din mål­grupp intres­se­rar sig för och sam­ti­digt göra kom­mu­ni­ka­tio­nen mer träff­sä­ker. Att göra en sökords­a­na­lys är en för­ut­sätt­ning för att lyc­kas med SEO men kan även göra det lil­la extra för din PR.

Ge inte bort innehållet till Mynewsdesk

Många använ­der Mynewsdesk och lik­nan­de tjäns­ter för att pub­li­ce­ra och dis­tri­bu­e­ra press­re­le­a­ser. Det finns såklart för­de­lar med det­ta, men det finns ett par saker som är bra att veta ur ett SEO-per­spek­tiv.

Om du bara pub­li­ce­rar din press­re­le­a­se på Mynewsdesk är det de som får ut SEO-vär­det av ditt inne­håll. Så gene­rös tyc­ker jag abso­lut inte att du ska vara. Att pub­li­ce­ra sam­ma text både där och på din egen sajt är inte det hel­ler en bra lös­ning. Då upp­står näm­li­gen något som kal­las för dupli­ce­rat inne­håll, vil­ket Google inte alls gil­lar.

Lösningen är istäl­let att pub­li­ce­ra ett kor­ta­re unikt utdrag av din press­re­le­a­se på Mynewsdesk med en länk till din sajt där hela rele­a­sen lig­ger. En ytter­li­ga­re för­del med det­ta upp­lägg är att om någon län­kar till rele­a­sen kom­mer des­sa län­kar san­no­likt peka till din sajt. Ett helt klart bätt­re alter­na­tiv än att ge bort vär­det av både inne­håll och even­tu­el­la län­kar till Mynewsdesk.

PR ger länkar

Text i alla ära, men det är när det kom­mer till län­kar som PR kan göra störst skill­nad för din SEO. Google använ­der ju län­kar som en vik­tig sig­nal för att bedö­ma hur rele­vant en sajt är. När en sajt med högt för­tro­en­de i Googles ögon län­kar till din sajt räk­nas det som en stark röst på dig och hjäl­per dig att ran­ka högt på Google.

Om ditt PR-arbe­te lyc­kas och du får tid­ning­ar, blog­ga­re och and­ra medi­er att skri­va om dig finns det goda chan­ser att de även län­kar till dig från sin text. För att öka chan­sen att jour­na­lis­ten eller blog­ga­ren län­kar till dig är det vik­tigt att du har med rele­van­ta län­kar i ditt press­ma­te­ri­al.

För att göra det­ta kan du exem­pel­vis i sam­band med en pro­dukt­lan­se­ring skic­ka med en länk till din sajt där det går att läsa mer om pro­duk­ten i frå­ga, tren­den den sva­rar mot eller annat mate­ri­al som ger ett mer­vär­de. På så sätt gör du det ock­så enkla­re för skri­ben­ten att refe­re­ra till käl­lan, det vill säga dig.

Kontakta journalisten om länkning

Men tyvärr blir vi säm­re och säm­re på att län­ka. Även stör­re medi­er är många gång­er dåli­ga på att använ­da län­kar för att refe­re­ra till rele­van­ta käl­lor i sina artik­lar.

Om en tid­ning skri­ver om dig men inte län­kar till dig är ett tips att kon­tak­ta jour­na­lis­ten. Min erfa­ren­het är att de gär­na läg­ger till en rele­vant länk efter­hand. Framförallt om du ber snällt.

Hellre flera olika än samma

Slutligen, om du har möj­lig­het att sty­ra var det skrivs om dig är det SEO-mäs­sigt bätt­re om du får län­kar från fle­ra oli­ka stäl­len än fle­ra län­kar från sam­ma sajt. Det är allt­så bätt­re om du får en länk från Expressen och en länk från Aftonbladet än två län­kar från Aftonbladet. Förenklat blir det som två rös­ter istäl­let för en – vil­ket väger tyng­re för Googles ran­king av din sajt.

När du byg­ger ditt varu­mär­ke med PR – glöm inte att tän­ka SEO. Det kan göra under­verk för din syn­lig­het på Google.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
accumsan velit, porta. lectus libero elit. venenatis Donec dapibus eget Aliquam

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest