Optimera & sprida content

Du som tycker om den tekniska sidan av content marketing får ditt lystmäte tillgodosett här. Artiklarna handlar om sökmotoroptimering (SEO), sociala medier optimering (SMO), sökordsannonsering,  sponsrade inlägg i sociala medier, epostmarknadsföring, marketing automation med mera.

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikeln »

Äntligen händer något i mejlen

Nu kan du skic­ka och ta emot mejl med AMP (Advanced Mobile Page). Det inne­bär helt nya möj­lig­he­ter för inter­ak­ti­vi­tet i mejl. Kntnts stän­di­ga krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson berät­tar mer.

Läs artikeln »

Utforma webbplatsens innehåll så Google förstår

Det bäs­ta inne­hål­let är det som syns. Se där­för till att vara kom­pis med Google och att föl­ja giv­na rikt­lin­jer. I dagens arti­kel tip­sar vår gäst­krö­ni­kör Nils Fridlund om hur du med enk­la knep får ord­ning på inne­hål­let på din webb­plats. Läs nu!

Läs artikeln »

SEO-checklista för den skrivande webbredaktören

30% klic­kar på den övers­ta län­ken i sökre­sul­ta­tet. Endast 1% bryr som om stac­ka­ren längst ner på sidan. Det ger dig en god anled­ning att sökop­ti­me­ra ditt inne­håll! Och det behö­ver inte vara krång­ligt. Med rela­tivt enk­la åtgär­der kan du som pub­li­ce­rar och upp­da­te­rar inne­håll på web­ben kom­ma en bra bit på vägen. I dagens arti­kel har Alexandra Jung sam­lat använd­ba­ra tips i en ”SEO-check­lis­ta” för dig som arbe­tar som webb­re­dak­tör. Läs, lär och kom igång!

Läs artikeln »

Vem tjänar egentligen på affiliatemarknadsföring?

Idéen med affi­li­a­te­mark­nads­fö­ring är gans­ka enkel och grund­tan­ken är god. Det hand­lar om att ta hjälp för att nå ut med sin pro­dukt eller tjänst onli­ne och sedan beta­la för över­ens­kom­men pre­sta­tion. Så långt, så gott men meto­den har ock­så ska­pat debatt. Inte minst när det kom­mer till vem den gyn­nar. I dagens arti­kel ger vår gäst­skri­bent Robin Pettersson, som är expert på digi­tal mark­nads­fö­ring, sin syn på affi­li­a­te­mark­nads­fö­ring. Läs och se om du hål­ler med!

Läs artikeln »

Spetsa din content marketing-distribution med telemarketing

Content mar­ke­ting är inte bara pro­duk­tion av inne­håll. Minst lika vik­tig är dis­tri­bu­tio­nen. Det är natur­ligt­vis ing­en idé att pro­du­ce­ra inne­håll som inte når ut och där­för krävs akti­vi­te­ter för att din mål­grupp skall hit­ta det. Medan du via soci­a­la medi­er eller ditt nyhets­brev når ut brett, inbju­der tele­mar­ke­ting till en per­son­lig och rela­tions­byg­gan­de kon­ver­sa­tion. Vår gäst­skri­bent Sebastian Liljegren skri­ver om var­för du med för­del använ­der tele­mar­ke­ting som kanal för din con­tent mar­ke­ting. Läs hans arti­kel nu!

Läs artikeln »

På gott och ont med ny E‑privacy förordning

Som mark­nads­fö­ra­re bör du hål­la ett extra öga på den nya E‑privacy för­ord­ning­en. Inte minst om du erbju­der tjäns­ter inom digi­tal direkt­mark­nads­fö­ring, retar­ge­ting och tele­mar­ke­ting. Lagen som ska stär­ka skyd­det för män­ni­skors pri­vat­liv banar ock­så väg för nya affärs­möj­lig­he­ter. Läs dagens arti­kel skri­ven av vår gäst­krö­ni­kör advo­kat Erik Ullberg på Wistrands Advokatbyrå. 

Läs artikeln »

Så SEO-optimerar du dina PDF-filer för söket

Hur opti­me­rar du en PDF-fil för bäs­ta syn­lig­het i sökre­sul­ta­tet? Det får vi reda på i den­na arti­kel skri­ven av vår gäst­skri­bent Alexandra Jung, SEO-spe­ci­a­list på Iprospect.

Läs artikeln »

Det är skillnad på relevans och frekvens

Det finns en mängd fäl­lor att gå i när det gäl­ler sta­tistik – sär­skilt vad gäl­ler siff­ror kring tra­fik och akti­vi­tet på nätet. Vi miss­för­står lätt och gör våra egna tolk­ning­ar av vad siff­ror­na säger. Lägg där­till vår för­må­ga att tol­ka i lin­je med vår över­ty­gel­se. Dagens text, för­fat­tad av vår gäst­skri­bent Martin Modigh Karlsson, hand­lar om svå­rig­he­ten att hål­la isär begrep­pen rele­vans, popu­la­ri­tet och fre­kvens vid ana­lys av data. Läs den nu!

Läs artikeln »

Trovärdighet trumfar bra innehåll på Google

Google upp­da­te­rar sina sökal­go­rit­mer hund­ra­tals gång­er var­je år. Nästan alla av des­sa upp­da­te­ring­ar fly­ger oss obe­märkt för­bi. Men den förs­ta augusti i år släpp­tes en upp­da­te­ring av algo­rit­men som rör­de om i SEO-kret­sar. En del saj­ter har tap­pat så myc­ket som 80 % (!) av sin orga­nis­ka tra­fik i sam­band med den­na upp­da­te­ring. Samtidigt har saj­ter som kan kopp­las till en per­son med högt anse­en­de klätt­rat i sökre­sul­ta­ten. Läs dagens intres­san­ta arti­kel skri­ven av SEO-expert Michael Wahlgren! 

Läs artikeln »

Så långa texter gillar Google

Långa tex­ter är bra för din SEO. Men det finns många and­ra para­met­rar som ock­så spe­lar in om du ska lyc­kas på Google. Med huvu­det på skaft, rese­arch och kre­a­ti­vi­tet kan du skri­va tex­ter som gyn­nar din verk­sam­het. Michael Wahlgren, grun­da­re av byrån Pineberry, berät­tar här hur.

Läs artikeln »

Så optimerar du dina videos för YouTube och söket

Världens näst störs­ta sök­mo­tor och Sveriges tred­je mest besök­ta webb­plats. Vi pra­tar för­stås YouTube – kana­len som ökar stort och snart kan ses som en hygi­en­fak­tor i den digi­ta­la mark­nads­fö­rings­mix­en. Men hur hit­tar tit­ta­re och sök­mo­to­rer till just era YouTube-vide­os? Har du frå­gor på det ska du läsa dagens krö­ni­ka för­fat­tad av Alexandra Jung på Iprospect!

Läs artikeln »