Optimera & sprida content

Du som tycker om den tekniska sidan av content marketing får ditt lystmäte tillgodosett här. Artiklarna handlar om sökmotoroptimering (SEO), sociala medier optimering (SMO), sökordsannonsering,  sponsrade inlägg i sociala medier, epostmarknadsföring, marketing automation med mera.

Det här behöver du veta om interna länkar

Interna län­kar är vik­ti­ga­re än du tror! De hjäl­per dig att behål­la dina besö­ka­re sam­ti­digt som de under­lät­tar för sök­mo­to­rer­na att hit­ta ditt inne­håll. Mer om var­för du ska intern­län­ka, hur du kom­mer igång och tips på vägen får du i dagens blogg­post sig­ne­rad Alexandra Jung.

Läs artikeln »

Stick ut i sökresultatet med rich snippets

Stick ut i Google-sök­ning­ar och öka tra­fi­ken till din webb­si­da med hjälp av rich snip­pets. Vad det är, hur du gör och inte minst var­för det­ta är vik­tigt för din syn­lig­het får du svar på i dagens gäst­krö­ni­ka skri­ven av Alexandra Jung på Iprospect.

Läs artikeln »

Lyft din SEO med PR

Google äls­kar bra inne­håll och län­kar. Att tän­ka sökop­ti­me­ring i ditt PR-arbe­te kan där­för göra under­verk för din syn­lig­het på Google. Tips på hur du skall gå till­vä­ga får du i dagens väl­skriv­na arti­kel av Michael Wahlgren – expert på sök­mo­to­rop­ti­me­ring, för­fat­ta­re och grun­da­re av byrån Pineberry.

Läs artikeln »

Content blir viktigare än länkar enligt SEO-veteran

Vi är på väg mot ett inter­net där väl­gjort con­tent blir vik­ti­ga­re än spe­ci­fi­ka sökord och län­kar för att synas i sökre­sul­ta­tet. Det skri­ver SEO-vete­ra­nen Philip Blomsterberg. Läs artikeln!

Läs artikeln »

Ser ditt innehåll bra ut i sociala medier?

När du pos­tar en länk till en sida på soci­a­la medi­er som Facebook, Twitter eller LinkedIn så visas en för­hands­vis­ning av inne­hål­let. Eftersom det här är det förs­ta som besö­ka­ren ser av ditt inne­håll, är det vik­tigt att beskriv­ning­en loc­kar till läs­ning! I det­ta inlägg får du lära dig grun­der­na i hur meta­tag­gar fun­ge­rar och hur de leder till en snyg­ga­re expo­ne­ring av ditt innehåll.

Läs artikeln »

Webbplatskartor för bättre synlighet i söket

Vill du synas i söket? Då ska du bli kom­pis med Google och and­ra sök­mo­to­rer. Det finns fle­ra sätt men en väl­digt enkel sak du kan göra är ett skaf­fa dig en XML-site­map. Hur det går till och var­för alla bör ha en får du svar på i dagens arti­kel skri­ven av vår krö­ni­kör Alexandra Ljung på Iprospect.

Läs artikeln »

Hur och varför du ska optimera dina bilder för bildsöket

Vill du dri­va tra­fik till din webb­plats är det vik­tigt att du opti­me­rar dina bil­der för Google och and­ra sök­mo­to­rer. I dagens arti­kel tip­sar Alexandra Jung på Iprospect om saker du behö­ver tit­ta sär­skilt noga på för att indexe­ras i bild­sö­ket på bäs­ta vis!

Läs artikeln »

Så gör du en användarvänlig 404-sida

När besö­ka­ren klic­kar på en länk till en sida som inte exi­ste­rar visas ett fel­med­de­lan­de, en så kal­lad 404-sida. Risken är då stor att besö­ka­ren trött­nar och söker vida­re på annat håll. Trots den sto­ra nyt­tan för använ­darupp­le­vel­sen är det få före­tag som läg­ger tid på sina felsi­dor. I dagens arti­kel delar Alexandra Jung med sig av enk­la knep som kan räd­da upp­le­vel­sen och dess­utom gui­da besö­ka­ren rätt!

Läs artikeln »

Kom igång med Google My Business

Hur syns ditt före­tag vid loka­la sök­ning­ar? Genom att använ­da gra­tis­tjäns­ten Google My Business ser ni till att era kun­der all­tid får rätt information.

Läs artikeln »

5 tips på hur du förbättrar webbplatsens laddningstid

När det gäl­ler en webb­plats ladd­nings­tid har var­je sekund bety­del­se. Inte bara för sök­mo­to­rer­na utan även för använ­dar­vän­lig­he­ten. Här delar vår gäst­krö­ni­kör Alexandra Jung med sig av 5 tips som garan­te­rat för­bätt­rar ladd­nings­ti­der­na på din webbplats.

Läs artikeln »

Så sökmotoroptimerar du din blogg: tips till bättre synlighet

Har du en blogg vars inne­håll du vill opti­me­ra för bäs­ta möj­li­ga pla­ce­ring vid sök­ning i sök­mo­to­rer? I dagens arti­kel delar Alexandra Jung med sig av sina bäs­ta tips på små för­änd­ring­ar som kan ge stor påver­kan i sökresultatet. 

Läs artikeln »

Se upp för duplicerat innehåll

Se upp för dupli­ce­rat inne­håll eller ”dupli­ca­te con­tent”. Annars får du med Google att göra. Men vad inne­bär dupli­ce­rat inne­håll, hur straf­far det min webb­plats och fram­förallt hur und­vi­ker jag det? Jo, det vet Alexandra Jung, SEO kon­sult från Iprospect. Läs hen­nes artikel! 

Läs artikeln »