Optimera & sprida content

Du som tycker om den tekniska sidan av content marketing får ditt lystmäte tillgodosett här. Artiklarna handlar om sökmotoroptimering (SEO), sociala medier optimering (SMO), sökordsannonsering,  sponsrade inlägg i sociala medier, epostmarknadsföring, marketing automation med mera.

3 tips för bättre resultat med Adwords

Låt kon­kur­ren­ter­na slåss om förs­ta pla­ce­ring­en, medan du skör­dar fruk­ter­na. I den­na gäst­krö­ni­ka ger den digi­ta­la mark­nads­fö­rings­by­rån Teveo tre tips på hur du för­bätt­rar resul­ta­tet av dina AdWords-annonser.

Läs artikeln »

Därför ska du inte köpa ett Marketing Automation-system – än 

Sanningen är bis­ter. Det finns inte något verk­tyg som på ett magiskt sätt kan auto­ma­ti­se­ra vår mark­nads­fö­ring. Marketing Automation är inte magiskt. Det är inte ens auto­ma­tiskt. För att lyc­kas med Marketing Automation mås­te du som mark­nads­an­sva­rig fort­fa­ran­de göra grund­job­bet, läg­ga pla­nen och hål­la i spa­kar­na för mark­nads­fö­rings­ar­be­tet! Punkt. 

Läs artikeln »

Google RankBrain – artificiell intelligens som förstår vad du vill

Sökmotoroptimering – popu­lärt kal­lat SEO efter eng­els­kans Search Engine Optimization – är vik­ti­ga­re än någon­sin för att vårt inne­håll ska bli hit­tat. Förr var SEO lite av svart magik. Trollkarlar från SEO-byrå­er fix­a­de och trix­a­de med län­kar och nyc­kelord för att vårt inne­håll skul­le synas i sökre­sul­ta­tet. Nu hand­lar SEO om att skri­va inne­håll som foku­se­rar på ett ämne, är rele­vant för ämnet, är intres­sant för läsa­ren, och till­för något nytt. Det gyn­nar saj­ter rik på vär­deska­pan­de inne­håll, och straf­far tun­na saj­ter och saj­ter med skräp­in­ne­håll. Och det kan vi tac­ka bland annat Panda, Penguin, Hummingsbird i Googles mena­ge­ri – och nykom­ling­en RankBrain.

Under året kom­mer vi pub­li­ce­ra tio gäst­krö­ni­kor från den digi­ta­la mak­nads­fö­rings­by­rån Teveo som är spe­ci­a­li­se­rad på allt från Google – från AdWords och Analytics till SEO. I deras förs­ta gäst­krö­ni­ka berät­tar deras SEO-tek­ni­ker Filip Majetic mer om RankBrain. Varsågod.

Läs artikeln »

Grunderna i AdWords: sökord, displaynätverk och retargeting

Hur får du läsa­re till din nya före­tags­blogg? Din sajt dyker upp först på sidan 17 i Googles sökre­sul­tat. Och än så länge har du få föl­ja­re i soci­a­la medi­er. Hur ska du nå ut och byg­ga publik?

Läs artikeln »

Mäta och rapportera aktivitet i sociala medier

Hur mäter du och rap­por­te­rar akti­vi­tet i soci­a­la medi­er? Alla säger att du ska göra det. Men ing­en berät­tar hur. Inte för­rän nu.

I den här halv­tim­mes­långa vide­on, berät­tar jag hur du visar led­ning­en att soci­a­la medi­er bidrar till affärs­mål, hur du for­mu­le­ra del­mål som du kan sät­ta siff­ror på och hur du hit­tar siff­ror­na på Facebook, Twitter och LinkedIn. Se pilotav­snit­tet av Kntnt TV nu!

Läs artikeln »

Skit i Facebook!

Ursäkta språ­ket. Men jag vill vara tyd­lig. Skit i Facebook! Uppdateringar på din Facebok-sida syns bara hos någon ynka pro­cent av dina föl­ja­re. 94–98% får ing­et. Din ansträng­ning att byg­ga en Facebook-sida och byg­ga en publik är helt bort­kas­tad. Om du inte beta­lar dem. Likt utpres­sa­re krä­ver de betalt för var­je inlägg som du vill skall nå dina föl­ja­re. Dina för det­ta pre­nu­me­ran­ter. Facebook har låst dig. De har blåst dig dub­belt, för de fles­ta likes du får är fejk. Vill du veta mer? Vad är alter­na­ti­ven? Dags att boj­kot­ta Facebook? Läs vida­re för svaren!

Läs artikeln »

Sökmotoroptimering är död! Eller?

Jobbar du med digi­tal mark­nads­fö­ring? Då har du säkert hört till leda att sök­mo­to­rop­ti­me­ring är vik­tigt. Men är det verk­li­gen så? På sista tiden har Google gjort en rad änd­ring­ar som mer är något annat har ställt begrep­pet på ända. I den­na arti­kel för­kla­rar jag hur sök­mo­to­rer fun­ge­rar, vad det inne­bär att sök­mo­to­rop­ti­me­ra, begrepp som vit hatt och svart hatt, och inte minst vad alla änd­ring­ar från Panda till Hummingbird inne­bär för dig.

Läs artikeln »