Krönikor

Här hittar du våra krönikörers betraktelser, tankar, funderingar, kommentarer och åsikter ditt och datt. Förutom att vara skönt content i sig så handlar krönikorna om sådant som intresserar oss content-nördar.

Verklighet och fiktion flyter samman – var står ditt varumärke?

Undersökningsföretaget Gartner för­ut­spår att 85% av inter­ak­tio­ner­na med kun­der kom­mer att ske utan en män­ni­ska inblan­dad redan år 2020. Och för­de­lar­na med att låta robo­tar­na skö­ta kom­mu­ni­ka­tio­nen är fle­ra. Kostnadseffektivitet, leve­rans­sä­ker­het och ökad till­gäng­lig­het för att näm­na någ­ra. Men till vil­ket pris? Vad hän­der med mot­ta­ga­rens för­tro­en­de för varu­mär­ket när det mänsk­li­ga och ”äkta” ersätts av sam­tal från smar­ta maski­ner? Och vad kan du göra åt det? Det är grun­den för Johanna Stenmarks filo­so­fis­ka reso­ne­mang i dagens arti­kel. Ta del av hen­nes spän­nan­de läs­ning nu!

Läs artikeln »

Misstag gör varumärket mänskligt

Ge inte sken av att vara det per­fek­ta varu­mär­ket. Det ska­par bara distans till dina kun­der som inte kän­ner igen sig. Faktum är att ett eller annat sned­steg fak­tiskt kan vara attrak­tivt och ska­pa med­mänsk­lig­het. Läs Martin Modigh Karlssons arti­kel om prat­fall-effek­ten som gör att du blir äls­kad för dina bris­ter. Och gör det nu!

Läs artikeln »

Kolla in er ”Om oss” – andra gör det

Varje webb­plats har en ”om oss-sida”. Syftet med den är att byg­ga rela­tion och för­tro­en­de: att över­ty­ga besö­ka­ren om att det går att lita på dig och ditt före­tag. Det är en vik­tigt upp­gift. Ändå slar­vas det så myc­ket med inne­hål­let som dess­utom ofta fal­ler i glöms­ka. Det vill vår gäst­skri­bent Martin Modig Karlsson änd­ra på. Läs hans arti­kel nu!

Läs artikeln »

Förklara så att en 11-åring förstår

För att verk­li­gen nå fram med ett bud­skap mås­te mot­ta­ga­ren för­stå, på rik­tigt. Ibland miss­lyc­kas vi med att nå fram för att vi inte sät­ter oss in i deras sätt att tän­ka, men det kan ock­så bero på att vi själ­va inte rik­tigt för­står. Detta exemp­li­fie­ras i dagens arti­kel för­fat­tad av Martin Modigh Karlsson. Läs den nu!

Läs artikeln »

Så håller du geisten uppe: tips inför höstens utmaningar

Det finns ing­et mira­kel­me­del mot höst­stress. När året går mot sitt slut och du som mark­nads­fö­ra­re job­bar för hög­tryck för att nå upp­sat­ta mål är det lätt att krok­na. Men ge inte upp för det finns myc­ket du kan göra! I dagens arti­kel tip­sar vår gäst­skri­bent Johanna Stenmark på Punkt PR hur du hål­ler ång­an uppe och inspi­ra­tio­nen på topp när du ska­par inne­håll i höst. Läs nu!

Läs artikeln »

Prinsessa på ärten

På sam­ma sätt som det bara finns ett rik­tigt bra sätt att ”säl­ja” reklam på så finns det bara ett rik­tigt bra sätt att köpa den skri­ver Lars Falk i dagens krö­ni­ka i Kntnt Magasin, och rik­tar ett bud­skap till lan­dets reklam­kö­pa­re. Men först ett tänk­värt reso­ne­mang om den svå­ra kons­ten att ringa sälj­sam­tal. Läs det­ta nu!

Läs artikeln »

I flosklernas värld

Underskatta i inte dina läsa­re. Skippa gam­la ”vis­do­mar” och und­vik utslit­na floskler när du kom­mu­ni­ce­rar. Och gör inte som alla and­ra och ris­ke­ra att ditt varu­mär­ke tar ska­da. Våga ta fighten med din kund. Där har du inne­hål­let i dagens krö­ni­ka under­teck­nad Lars Falk, svensk reklams grand old man och mäs­ta­re av det skriv­na ordet. Trevlig läsning!

Läs artikeln »

Ny reklambyrå

Lars Falk, belö­nad copy­wri­ter med röt­ter­na i den svens­ka kre­a­ti­va revo­lu­tio­nen, fun­de­rar på att star­ta byrå igen. Med endast en pro­dukt i sor­ti­men­tet – sälj­brev. Långa såda­na, lad­da­de med kun­skap och sam­ta­lan­de. Som är säl­jan­de utan att säl­ja. Planen är klar. Hur ska det gå? Läs Lars Falks krö­ni­ka i Kntnt Magasin!

Läs artikeln »

Snap your fingers

Den elän­di­gas­te av dagar blev en sol­skens­hi­sto­ria. Med stor inle­vel­se berät­tar manus­för­fat­ta­re Lars Falk histo­ri­en bakom reklam­fil­men som fick pris för bäs­ta kort­film –  och dess­utom blev bör­jan på en sann kär­leks­sa­ga. Häng med!

Läs artikeln »

Hemlig tangent

Mångsysslande copy­wri­ter Lars Falk bju­der på en själv­upp­levd och myc­ket under­hål­lan­de histo­ria. Många skratt utlo­vas. Vänta inte utan läs den nu! 

Läs artikeln »

Isprinsessan

Detta är en berät­tel­se om en ovan­ligt hän­del­se­rik resa som utspe­lar sig en lång­fre­dag för myc­ket länge sen. Författad av ordets mäs­ta­re Lars Falk. Varsågod!

Läs artikeln »

Smart reklam

Reklam i mot­ta­ga­rens ögon är kom­mu­ni­ka­tion. I all annan mening är reklam en sälj­främ­jan­de åtgärd. Så skri­ver som­ma­rens gäst­krö­ni­kör Lars Falk. Men hur smart är egent­li­gen den smar­ta rekla­men? Sker smart­he­ten på bekost­nad av kre­a­ti­vi­te­ten? Är det okej att luras lite, så länge ing­en ser? I dagens krö­ni­ka tän­ker Lars Falk till om begrep­pet ”smart” och fram­för allt, vad det inne­bär när det kom­mer till reklam. Håller du med? Läs så får du se!

Läs artikeln »