Krönikor

Här hittar du våra krönikörers betraktelser, tankar, funderingar, kommentarer och åsikter ditt och datt. Förutom att vara skönt content i sig så handlar krönikorna om sådant som intresserar oss content-nördar.

Svarta damens hämnd

Sommarens gäst­krö­ni­kör i Kntnt Magasin, Lars Falk är till­ba­ka. Denna gång­en med en som­mar­krö­ni­ka inspi­re­rad av en resa till Hälsingland, dess märk­vär­di­ga bruk och går­dar och den ende som sjöng som Jussi Björling. Trevlig läsning!

Läs artikeln »

Andra halvan

Hälften av ett före­tag är berät­tel­sen om det. Ändå tap­pas den allt­för ofta bort eller tillåts fal­la i glöms­ka. Leta fram den. Läs mel­lan rader­na. Lyft den! Ofta skild­rar den något otro­ligt spän­nan­de och inte säl­lan en kamp på liv och död. Hur du lyc­kas i jak­ten efter det uni­ka vet Lars Falk – berät­tel­sens grand old man Läs hans krö­ni­ka idag!

Läs artikeln »

Sluta slösa – återanvänd ditt innehåll!

Behöver du lad­da bat­te­ri­er­na efter en krä­van­de vår av inne­hålls­pro­duk­tion? Återanvänd då ditt befint­li­ga inne­håll istäl­let för att läg­ga tid på nytt – så fri­gör du tid för häng­mat­tan i som­mar. Vår krö­ni­kör Johanna Stenmarks berät­ta hur du ska tän­ka. Läs hen­nes arti­kel för en frid­full som­mar­le­dig­het nu!

Läs artikeln »

Ny typ av byrå hotar traditionella byråer

Byråmarknaden genom­går en tyst revo­lu­tion. En ny typ av byrå­er har i tyst­het eta­ble­rat sig och vux­it sig allt star­ka­re de senas­te 5–6 åren. Än så länge ver­kar de tra­di­tio­nel­la byrå­er­na obe­rör­da, men det kan snart änd­ras. Om de inte ger akt på utveck­ling­en så kan de snart se sig akter­seg­la­de. Jag tror byrå­mark­na­den står inför en dis­rup­tiv omda­ning. I den­na arti­kel berät­tar jag var­för. Jag ger ock­så för­slag på hur tra­di­tio­nel­la byrå­er och byrå­nät­verk kan han­te­ra situationen.

Läs artikeln »

Sunt förnuft ingen dålig idé

Ordets mäs­ta­re Lars Falk bju­der på fun­de­ring­ar och anek­do­ter och kon­sta­te­rar att det sun­da för­nuf­tet inte bör underskat­tas. Läs hans krö­ni­ka i Kntnt Magasin nu!

Läs artikeln »

I valet och kvalet – tips för dig som inte ska till Almedalen

Ska du till Almedalen? Du kanske und­rar om det är mödan värt och om det är rätt för just ditt varu­mär­ke? Det beror såklart på. På vil­ka frå­gor ni vill dri­va och vil­ket enga­ge­mang ni vill upp­vi­sa inte minst. Mycket kan även göras på distans. I dag bju­der vår gäst­krö­ni­kör Johanna Stenmark på tips för dig som vill del­ta i sam­hälls­de­bat­ten– utan att åka till Gotland. 

Läs artikeln »

Hoten som skapar möjligheter

Reklamen blir var­ken bätt­re eller väl­kom­nas mer för att den per­son­li­ga integri­te­ten nu får ett star­ka­re skydd. Det skri­ver Carin Fredlund, Sveriges förs­te och främs­te jour­na­list inrik­tad på reklam och varu­mär­ke. Det är and­ra åtgär­der som mås­te till. Algoritmerna låter sig näm­li­gen inte stö­ras och annons­be­drä­ge­ri­er­na fort­sät­ter sin fram­fart. Vi bör­jar kän­na av en digi­tal bak­smäl­la och annon­sö­rer­na drar öro­nen åt sig. Är då fram­ti­den natt­svart? Knappast! I takt med att vi mark­nads­fö­ra­re nykt­rar till, kom­mer ner på jor­den igen och tar kom­man­dot över utveck­ling­ens fram­fart öpp­nar sig nya dör­rar. Till ett roli­ga­re och effek­ti­va­re jobb. Och till en kre­a­ti­va­re och mind­re påstri­dig reklam. Läs Carins insikts­ful­la spa­ning nu!

Läs artikeln »

Botar som ringer frisörer blir en kort parentes

På Google I/​O 2018 kun­de man höra hur långt Google kom­mit med att arti­fi­ci­ellt ska­pa något som beter sig som en män­ni­ska och som du kan föra en intel­lek­tu­ell(?) kon­ver­sa­tion med. För många av oss inne­bär tek­ni­ken att vi kan spa­ra tid och möda i vår var­dag, sam­ti­digt som affärs­pro­ces­ser kan effek­ti­vi­se­ras. Det är ena sidan av myntet. 

Samtidigt finns det många som rea­ge­rar starkt, tyc­ker att det hela är obe­hag­ligt och poäng­te­rar att man mås­te vara tyd­lig med att det inte finns en män­ni­ska bakom. Även vår gäst­krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson är sunt skep­tisk. I dagens krö­ni­ka delar han med sig av någ­ra far­hå­gor. Läs och se om du hål­ler med! 

Läs artikeln »

Oraklet från Mountain View

Det är janu­a­ri 2013. Utanför mitt fönst­ret är allt grått och vått – som det bru­kar vara i Göteborg. Jag sit­ter fram­för min dator för att frå­ga orak­let i Mountain View om något jag har grubb­lat på.

Läs artikeln »

Varumärkets roll i samhällsdebatten

Ditt före­tag har myc­ket att vin­na på att del­ta i sam­hälls­de­bat­ten. Skälen är fle­ra. Inte minst kan ditt del­ta­gan­de byg­ga såväl kun­dens för­tro­en­de som med­ar­be­ta­rens enga­ge­mang och ert varu­mär­ke. Möjligheterna är många och dis­ku­te­ras i dagens arti­kel skri­ven av Johanna Stenmark, PR-kon­sult på Punkt PR. 

Läs artikeln »

Reklamen som försov sig.

I årets sista nyhets­brev bju­der vår gode vän Lars Falk på en jul­ka­ra­mell spe­ci­ellt för dig som är intres­se­rad av svensk reklam­histo­ria. Historien tar avstamp i inter­nets intåg för 25 år sedan och hur det­ta för­vän­tas påver­ka reklam­bran­schen. Nu skall infor­ma­tion och kun­skap blixt­snabbt kun­na över­fö­ras mel­lan vem som helst, när som helst och var som helst på jord­klo­tet, och nya tider stun­dar för rekla­men! Paralleller dras till 60-talets kre­a­ti­va revo­lu­tion. Men den nya eran kom­mer av sig, berät­tel­ser­na för­blir desam­ma och allt fort­sät­ter som van­ligt. Varsågod, en bit reklam­histo­ria när den är som bäst. Signerad Lars Falk.

Läs artikeln »

Accelerationsterorin för varumärkesbyggare

Bygg din egen varu­mär­kes­publik! Uppmaningen kom­mer från Jerry Silfwer som är expert på digi­tal kom­mu­ni­ka­tion. Men tro inte att det är enkelt. Tvärtom. Det är både tåla­mods­prö­van­de och slit­samt sam­ti­digt som till­väx­ten till en bör­jan är lång­sam. Ändå skall du inte ge dig. För sat­sar du på att byg­ga en lojal publik är det du som tar hem segern på upp­lop­pet. Läs Jerry Silfwers arti­kel nu!

Läs artikeln »