Krönikor

Här hittar du våra krönikörers betraktelser, tankar, funderingar, kommentarer och åsikter ditt och datt. Förutom att vara skönt content i sig så handlar krönikorna om sådant som intresserar oss content-nördar.

Employer branding och content marketing

I rådan­de hög­kon­junk­tur mås­te ett arbets­gi­var­va­ru­mär­ke impo­ne­ra på besö­ka­ren. Annars är ris­ken stor att just den du vill rekry­te­ra goog­lar vida­re. I mångt och myc­ket hand­lar det om att genom kom­mu­ni­ka­tion byg­ga ett för­tro­en­de – ett arbe­te där du har stor nyt­ta av att tän­ka con­tent mar­ke­ting. I dagens arti­kel ger Martin Modigh Karlsson kon­kre­ta tips på hur du går till­vä­ga. Läs nu! 

Läs artikeln »

Slutspurt på innehållsåret – dos and don’ts

Denna tid på året blir vi över­ös­ta av köpupp­ma­ning­ar: ”Missa inte! Bara någ­ra tim­mar kvar!”, och så vida­re. Som före­tag är det lätt att ryc­kas med av den­na storm­vind. Men om du inte hål­ler huvu­det kallt, foku­se­rar och är rele­vant i din kom­mu­ni­ka­tion kan du lika gär­na slänga peng­ar­na i sjön! Läs dagens arti­kel för­fat­tat av Johanna Stenmark.

Läs artikeln »
Skalbagar kryper över en mobiltelefonskärm som hålls av en hand

Millennials – bugg eller godis?

Millennials är ett huvud­bry för många. Hur ska man säl­ja till dem? Hur ska man job­ba med dem? Leda dem? De är nar­cis­sis­tis­ka, lata och bort­skäm­da och vill dess­utom räd­da värl­den i allt de gör! Men är de verk­li­gen så väsens­skil­da från oss and­ra? Vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson är till­ba­ka och reder ut en hel gene­ra­tion. Läs nu!

Läs artikeln »

GDPR kan stärka både relationer och varumärken

Med bara 6 måna­der kvar tills EU:s nya regel­verk för data­skydd (General Data Protection Regulation, eller GDPR) trä­der i kraft är ämnet heta­re än någon­sin. Hårdare regle­ring krä­ver för­änd­ra­de arbets­sätt vid han­te­ring av data och per­son­upp­gif­ter. Men för ett varu­mär­ke finns ock­så myc­ket att vin­na. Läs dagens arti­kel av Johanna Stenmark, PR-kon­sult på Punkt PR.

Läs artikeln »

Handlar allt om video?

Vi väl­kom­nar vår nya gäst­krö­ni­kör! Martin Modigh Karlsson, vd på kom­mu­ni­ka­tions­by­rån Bridget i Göteborg. En gång i måna­den får vi ta del av hans tan­kar och klok­ska­per i Kntnt Magasin. I sin förs­ta krö­ni­ka sät­ter han vide­on som inne­hålls­form under lupp. Upphaussad eller värd all upp­märk­sam­het? Läs och se om du hål­ler med!

Läs artikeln »

Berätta mer – därför ska du prioritera varumärkesberättelsen

Låt ditt varu­mär­kes berät­tel­se stär­ka rela­tio­nen till din publik. Vår krö­ni­kör Johanna Stenmark delar med sig av sina tan­kar om berät­tel­sens bety­del­se för varu­mär­ket och ger enk­la tips på hur du kom­mer igång med den. Läs dagens arti­kel nu! 

Läs artikeln »

Därför är det bråttom att byta till https!

Med bara dagar kvar är det hög tid att läm­na http för https. Google har var­nat länge för kom­man­de för­änd­ring. Varför det­ta är en hög­ak­tu­ell frå­ga för alla webb­plat­ser reder vår krö­ni­kör Alexandra Jung från iProspect ut i den­na arti­kel. Läs nu!

Läs artikeln »

Ikea-mattor och sifferfuffens – detta ska du ta med dig från sommaren

Visserligen ing­et fan­tas­tiskt väder men på många and­ra vis en hän­del­se­rik som­mar. I den­na arti­kel sum­me­rar vår norr­länds­ka gäst­krö­ni­kör Johanna Stenmark saker som hänt och som kan vara nyt­ti­ga att bära med sig in i hös­tens kommunikationsarbete.

Läs artikeln »

Schemalagda inlägg i sommar – det här ska du tänka på!

Schemalägg som­ma­rens inne­håll så hål­ler du rela­tio­nen med dina föl­ja­re levan­de medan du nju­ter av din ledig­het. Men se upp så att det inte går galet! Läs dagens krö­ni­ka av Johanna Stenmark!

Läs artikeln »

Vem är det du pratar med?

För att lyc­kas med din mark­nads­fö­ring behö­ver du ha koll på din mål­grupp – har du det? Det är allt­för lätt att gå bort sig och fast­na i demo­gra­fis­ka fak­to­rer och behand­la alla indi­vi­der som ett klus­ter men se, det fun­kar inte. Istället mås­te du pra­ta med din mål­grupp och lyss­na på vad den har att säga. Detta är ämnet för dagens arti­kel skri­ven av vår åter­kom­man­de krö­ni­kör Johanna Stenmark. Läs nu!

Läs artikeln »

Tre inspirationsknep för innehåll

Vad gör du när inspi­ra­tio­nen try­ter? När kre­a­ti­vi­te­ten är som bort­blåst sam­ti­digt som du bara mås­te få till den där tex­ten – allt­me­dan dead­li­ne när­mar sig med stor­man­de steg. Känner du igen dig? Läs Johanna Stenmarks krö­ni­ka om knep att ta till för att sät­ta fart på din inspiration!

Läs artikeln »

Content briefen – ett underskattat hantverk

En bra con­tent bri­ef är avgö­ran­de för slut­re­sul­ta­tet. Ändå slar­vas det allt­för ofta. Vår gäst­krö­ni­kör Johanna Stenmark tar upp tre frå­gor du behö­ver svar på i din bri­ef för att ditt inne­håll ska ge effekt!

Läs artikeln »