Krönikor

Här hittar du våra krönikörers betraktelser, tankar, funderingar, kommentarer och åsikter ditt och datt. Förutom att vara skönt content i sig så handlar krönikorna om sådant som intresserar oss content-nördar.

Kom närmare med storytelling

Skapa emo­tio­nel­la band till din mål­grupp och nå affärs­må­let. Det är bara ett av skä­len till att du ska använ­da sto­ry­tel­ling i din kom­mu­ni­ka­tion. Hur det fun­ge­rar och goda exem­pel på varu­mär­ken som lyc­kats får du ta del av i den­na krö­ni­ka av vår gäst­skri­bent Johanna Stenmark.

Läs artikeln »

5 saker marknadsförare kan lära sig av YouTubers

YouTube är den popu­lä­ras­te saj­ten för video och musik – oav­sett ålder. Redan i för­sko­le­ål­dern tar använ­dan­det fart för att kul­mi­ne­ra i ton­å­ren men pågå ända in på ålderns höst. Vad är det då som gör en Youtuber mer fram­gångs­rik än en annan och vad kan vi mark­nads­fö­ra­re lära av det­ta? Det reder vår gäst­krö­ni­kör Nils Grundberg ut i dagens artikel!

Läs artikeln »

Personalisera ditt innehåll

Personalisering hand­lar om att anpas­sa ditt inne­håll efter indi­vi­den. Rätt utförd kan den öka för­sälj­ning­en och effek­ti­vi­se­ra mark­nads­fö­ring­en rejält. Inom e‑postmarknadsföringen används tek­ni­ken sedan men nu bör­jar vi även se and­ra tillämp­nings­om­rå­den sam­ti­digt som den auto­ma­ti­se­ra­de kom­mu­ni­ka­tio­nen genom AI-tek­nik och chat-botar ger drag­hjälp. Läs Johanna Stenmarks intres­san­ta arti­kel om det­ta ämne.

Läs artikeln »

Svenskarna och sociala medier 2016

Hur har svens­kar­nas bete­en­de på soci­a­la medi­er för­änd­rats under 2016? Vilka platt­for­mar är det som tren­dar och vil­ka bör­jar fal­la? Sofia Gustafsson på Cision har tagit del av Internetstiftelsens rykan­de färs­ka rap­port. Ta del av hen­nes insik­ter i dagens artikel!

Läs artikeln »

Content är inte delicatobollar och dammsugare

En sede­lä­ran­de berät­tel­se om deli­ca­to­bol­lar och damm­su­ga­re, och vad den säger dig om hur du ska tän­ka (eller rät­ta­re sagt inte tän­ka) om ditt content.

Läs artikeln »

Reklam som fungerar är reklam som tillåts få ett utrymme

Vi säger inte vad vi tän­ker. Vet inte vad vi kän­ner. Gör inte som vi säger. Vi går på auto­pi­lot och gör saker på ren rutin. Katarina Graffman, dok­tor i antro­po­lo­gi och en erfa­ren medie- och kon­su­men­tan­tro­po­log, reder ut vil­ken bety­del­se det­ta har för ditt varu­mär­ke. Och tip­sar om hur du läg­ger grun­den för menings­full reklam. Läs hen­nes krönika!

Läs artikeln »

Reklamens ofullbordade

Lars Falk tän­ker högt om obe­grip­lig reklam och påmin­ner oss om den evi­ga san­ning­en att rele­vans och tro­vär­dig­het gör rekla­men. Läs och begrunda!

Läs artikeln »

Har du ett framtidsjobb?

I vec­kan mej­la­de jag alla som har visat intres­se för Kntnt om hös­tens förs­ta fru­kost­se­mi­na­ri­um. Jag hann knappt lyf­ta fing­ret från avsän­dar­knap­pen innan mej­l­pro­gram­met bör­ja­de plinga som besatt. Det var alla auto­svar. Jag gick ige­nom dem alla. En del har fort­fa­ran­de semes­ter. Andra går utbild­ning. Någon är för­äld­ra­le­dig. Men i de all­ra fles­ta fall har epost­a­dres­sen upphört.

Det fick mig att fun­de­ra på kom­mu­ni­ka­tions­yr­kets fram­tid. Är de avstäng­da epost­a­dres­ser­na ett tec­ken på mins­kad efter­frå­gan på kom­mu­ni­ka­tö­rer? Eller tvärtom; stor efter­frå­gan och många som pas­sar på att byta jobb?

För att ta reda på sva­ret gjor­de jag en liten djup­dyk­ning. Och det­ta är vad jag hittade…

Läs artikeln »

Julfest på Waldorf.

Lars Falk berät­tar om DDB:s stor­slag­na jul­fest som vara­de i 24 tim­mar. Det är i bör­jan av 1980-talet. Platsen är Waldorf Astoria i New York. Där är Lars Falk med kom­pan­jo­nen Ove Pihl. Och hela DDB i New York plus led­nings­grup­per från det inter­na­tio­nel­la nät­ver­ket. Nu bör­jar festen…

Läs artikeln »

Våga ta din marknadsföring till nästa steg!

Marknadsföring som mål­grup­pen upp­skat­tar och spri­der vida­re är dröm­men för många före­tag. Att lyc­kas är inte all­tid enkelt, men med en väl­ut­veck­lad con­tent mar­ke­ting-stra­te­gi kan det bli verk­lig­het. Häng med till­ba­ka i histo­ri­en – och bli inspi­re­rad att fort­sät­ta sik­ta framåt.

Läs artikeln »

Engångsreklam.

Fantastisk. Månadens krö­ni­ka av Lars Falk är fan­tas­tisk. Lika väl­skri­ven som van­ligt. Lika spän­nan­de som van­ligt. Och lika skarp som van­ligt. Och ändå… Fantastisk. Det är en svi­dan­de vid­räk­ning med kort­sik­tig­he­ten i myc­ket av den reklam vi möts av. Men där finns ock­så hop­pet om en ny ord­ning, där dra­kar inte finns, så att det finns utrym­me för lång­sik­tig rela­tions­byg­gan­de med reklam som bygg­sten. Läs Lars Falks krönika!

Läs artikeln »

Inget är viktigare än varumärket

Carin Fredlund gäs­ta­de oss för ett tag sedan. Hon pra­ta­de då, både i sitt fru­kost­fö­re­drag och i vår podd, om bety­del­sen av att ha ett starkt varu­mär­ke (och inte bara ett känt). Vi tyck­te det var så intres­sant att vi bad hen­ne gäst­blog­ga om saken. Läs hen­nes intres­san­ta inlägg!

Läs artikeln »