Skip to content

Krönikor

Här hittar du våra krönikörers betraktelser, tankar, funderingar, kommentarer och åsikter ditt och datt. Förutom att vara skönt content i sig så handlar krönikorna om sådant som intresserar oss content-nördar.

Content marketing – hur långt före är USA?

Content mar­ke­ting fick luft under ving­ar­na först i USA. Marknadsförarna där lig­ger år före sina svens­ka kol­le­gor. Men hur många år? Och finns det något att vin­na på att kän­na till det? Det fun­de­rar jag på i den­na arti­kel.

Läs artikeln »

Tomrum berättar

Lars Falk, svens­ka copy­wri­ting nes­tor, är till­ba­ka med en per­son­lig betrak­tel­se över väg­gar som talar till honom. Och om hur han fyll­de 24 helsi­dor i Dagens Industri med copy om ett enda före­tag. Vilket? Läs vida­re för svar.

Läs artikeln »

Sista dagen på Content Marketing World

Redan? Ja, tyvärr. Konferensens and­ra och sista dag har ran­dats. Jag ska med hjälp av Pia åter­ge huvud­dra­gen i de tal vi lyss­na­de på. Allt för dig som inte kun­de vara här. Så läs vida­re!

Läs artikeln »

Första dagen på Content Marketing World

Yeah! Content Marketing World is on. Under kon­fe­ren­sens förs­ta dag lyss­na­de jag på före­läs­ning­ar av Kristin Halvorson, Ann Handley, Brian Clark, Lee Odden, Andrew Davis och Joe Pulizzi. I den­na rap­port ska jag kort berät­ta om idén i deras tal. Jag ska ock­så avslö­ja vem som fick så många besö­ka­re att de var tvung­na att avvi­sa folk i dör­ren. Så läs vida­re!

Läs artikeln »

Inför Content Marketing World 2014

2 500 mark­nads­fö­ra­re. Så många är vi som har tagit oss till Content Marketing World 2014 – kon­fe­ren­sen för alla som job­bar med con­tent mar­ke­ting. Majoriteten kom­mer från före­tag som använ­der con­tent mar­ke­ting i sin mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion. Men det finns för­stås ock­så folk från den and­ra sidan – byrå­er och pro­gram­fö­re­tag. Och så finns Pia och jag här. Vi är här här för att se och lära och dela med oss av till dig som inte kun­de vara här. Så läs vida­re om du vill veta mer!

Läs artikeln »

Annonsen som var för bra

Den kre­a­ti­va revo­lu­tio­nen kal­las peri­o­den när den moder­na reklam­by­rån upp­stod, med AD och copy­wri­ter som ett kre­a­tivt team. Perioden är skild­rad i tv-seri­en Mad Men. Men var­för se påhit­ta­de histo­ri­er på tv, när du kan läsa de rik­ti­ga här?

Lars Falk, en av Sveriges främs­ta copy­wri­ters, var med på tiden det begav sig. Han var inte bara med. Han hör till den lil­la grupp som för­de och utför­de den kre­a­ti­ve revo­lu­tio­nen i Sverige. Det har givit honom en djup brunn av både spän­nan­de och dråp­li­ga histo­ri­er, erfa­ren­he­ter och reflek­tio­ner att ösa ur.

Och du som föl­jer Kntnts blogg har för­må­nen att en gång i måna­den få ta del det­ta. Och räc­ker inte det, så kan du ock­så läsa hans egen blogg.

Nu är han till­ba­ka efter ett som­marup­pe­håll. I dagens krö­ni­ka berät­tar han om annon­sen som var för bra.

Läs artikeln »

Semester eller radioskugga?

Kntnts åter­kom­man­de gäst­krö­ni­kör Johanna Stenmark är till­ba­ka med en betrak­tel­se om hur vi han­te­rar den digi­ta­la när­va­ron under semester­ti­den:

Det råder semester­ti­der. Sol, bad, grill. Lugn och ro – men hur är det med den digi­ta­la värl­den? Tar vi sems­ter från det digi­ta­la? Den stän­di­ga frå­gan som får soci­a­la medi­er att växa och växa: tänk om jag skul­le mis­sa någon­ting? I det här inläg­get fun­de­rar jag vida­re på frå­gan om en digi­tal semes­ter. Kan jag ha det – vill jag ha det – bör jag ha det. Läs vida­re för fort­sätt­ning­en!

Läs artikeln »

Marknadsföra en ny företagssajt med #blogg100

En split­ter ny före­tags­sajt utan inne­håll, läsa­re eller syn­lig­het är både en utma­ning och en möj­lig­het. Valen är många: Vilket ton­fall ska använ­das? Hur sto­ra ska bil­der­na vara? Ska log­gan sit­ta till höger eller till väns­ter? Det är lätt att fast­na i fel frå­ge­ställ­ning­ar och inte kom­ma till skott att ska­pa inne­håll.

Kan en bloggut­ma­ning ge en ny före­tags­sajt en kick­start? Skribenten och veten­skaps­kom­mu­ni­ka­tö­ren Kristina Svensson är till­ba­ka på Kntnt med en rap­port från ett expe­ri­ment att använ­da bloggut­ma­ning­en #blogg100 för att få läsa­re till en helt ny före­tags­sajt.

Läs artikeln »

Tvåan vann

Reklambranschens grand old man, Lars Falk, upp­ma­nar oss i den­na krö­ni­ka att söka berät­tel­sen hos den som slog alla för­u­tom vin­na­ren. Där finns allt som en bra berät­tel­se behö­ver.

Läs artikeln »

Sociala medier och rekrytering – twittra dig till ditt nya jobb

Rekrytering via nätet har fun­nits i fle­ra år. Bemaningsföretag, plat­san­non­ser, sök­tjäns­ter. Det finns i alla for­mer. Nu spa­nar vår unga krö­ni­kör, Johanna Stenmark, en ny trend bland arbets­sö­kan­de och arbets­gi­va­re. Hetaste rekry­te­rings­for­men just nu? Sociala medi­er! Glöm CV och per­son­ligt brev för en stund – nu är det din digi­ta­la när­va­ro som ger dig job­bet. I det här inläg­get kan du läsa mer om Johannas spa­ning­ar och aning­ar.

Läs artikeln »

Rötter

Hösten 2004. Jag är i bilen. På väg till Malmö för ett vik­tigt kund­be­sök. Min bror är i mobil­te­le­fo­nen. Vi pra­tar om en ny affärsidé. Vi är något på spå­ret. Utanför schwis­sar det för­bi skyl­tar som skri­ker ut: ”Sista avfar­ten innan Öresundsbron”. Men jag ser dem inte. Inspirationen flö­dar. Och pus­sel­bit efter pus­sel­bit fal­ler på plats. Ända tills jag ser betal­sta­tio­ner­na och inser att jag har kört fel. Att det inte finns fler avfar­ter. Att jag inte skall till Köpenhamn. Att jag är sen till det vik­ti­ga kund­mö­tet. Att jag har glömt kör­kort och peng­ar hem­ma i Göteborg…

Detta är en berät­tel­se om röt­ter. Kntnts röt­ter. Om hur frö­et som såd­des den där höst­da­gen 2004 slog rot och på vind­lan­de vägar blev Kntnt nio år sena­re.

Läs berät­tel­sen om hur vi uptäck­te kraf­ten i con­tent mar­ke­ting. En kraft som kan få ett före­tag at växa 3 346 % på tre år och bli super­ga­sell. Men fram­för allt, läs för en spän­nan­de histo­ria.

Läs artikeln »

Gränsen är nådd

I för­ra krö­ni­kan berät­ta­de Lars Falk hur han och kol­le­gor­na på Arbmans lyc­ka­des väck­te femi­nis­ters vre­de och ena­de kris­ten­he­ten i slu­tet av 1960-talet. I den­na reflek­te­rar han över att bra reklam mås­te utma­na – och att det ibland går över­styr. Han berät­tar ock­så en följd­histo­ria till berät­tel­sen om Gulf från för­ra gång­en.

Läs artikeln »
fringilla vulputate, eget at quis, dapibus id

Pin It on Pinterest