Krönikor

Här hittar du våra krönikörers betraktelser, tankar, funderingar, kommentarer och åsikter ditt och datt. Förutom att vara skönt content i sig så handlar krönikorna om sådant som intresserar oss content-nördar.

Gränsen är nådd

I för­ra krö­ni­kan berät­ta­de Lars Falk hur han och kol­le­gor­na på Arbmans lyc­ka­des väck­te femi­nis­ters vre­de och ena­de kris­ten­he­ten i slu­tet av 1960-talet. I den­na reflek­te­rar han över att bra reklam mås­te utma­na – och att det ibland går över­styr. Han berät­tar ock­så en följd­histo­ria till berät­tel­sen om Gulf från för­ra gången.

Läs artikeln »

Vem ser skogen för alla (nät)troll?

Nu är blog­gens unga röst Johanna Stenmark till­ba­ka med en krö­ni­ka om att se möj­lig­he­ter­na med att kun­na föra dia­lo­gen fram­åt i kom­men­tarsfäl­ten. Få saker har trig­gat så myc­ket dis­kus­sio­ner, debat­ter och käns­lor. Den bil­den som media målar upp är ofta fylld av troll, rasism, sex­ism och and­ra otrev­lig­he­ter. Johanna för­ne­kar inte att sådant sker, hon hål­ler där­e­mot inte med den nega­ti­va medi­a­bil­den som kom­men­tarsfäl­ten lever med idag. Hon tror att många glöm­mer bort är dock möj­lig­he­ter som kom­men­tarsfäl­ten kom­mer med. Det är dags att vi läg­ger de nega­ti­va dis­kus­sio­ner­na på hyl­lan för en stund och foku­se­ra på möj­lig­he­ter­na med kom­men­tarsfält. Kontakten som ska­pas. Dialogen. Läs Johannas krö­ni­ka här och kom­men­te­ra gärna.

Läs artikeln »

Nu våras det för delandets ekonomi

Solen ski­ner från den blå him­len när vi går på bryg­gan från fär­jan till kon­to­ret. Inne vid datorn klic­kar jag upp mina flö­den i soci­a­la medi­er och ser direkt i mina vän­ners bil­der vil­ken års­tid det är. Blommande körs­bärs­träd i varan­nan bild. Äntligen är våren här! Tack vare de dela­de bil­der­na kan jag ta del av upp­le­vel­sen av spi­ran­de vår. 

Nu när begrep­pet sha­ring is caring är centralt delar vi med hjälp av inter­net med oss mer till fler. Utöver bil­der delar vi per­son­li­ga reso­ne­mang såväl som till­gång till resor, bilar och lägen­he­ter jäm­si­des i delan­dets eko­no­mi. Som ett väl­fyllt påskägg med sött, salt och syr­ligt bju­der jag idag på någ­ra inspi­re­ran­de exem­pel på delan­de. Låt dig sma­ka och dela sedan gär­na med dig med dina kommentarer.

Läs artikeln »

Hädisk reklam

I mån­dags pub­li­ce­ra­de jag en arti­kel som yrt upp lite damm. Men det är ing­et mot vad Lars Falk och kol­le­gor på Arbmans lyc­ka­des göra, inte bara en utan två gång­er, i slu­tet av 1960-talet. Läs den roli­ga berät­tel­sen om de nai­va kre­a­tö­rer­na som väck­te femi­nis­ters vre­de och ena­de kristenheten.

Läs artikeln »

Ärlig kommunikation varar längst

”Folk tror att pr hand­lar om att bluf­fa.” är rubri­ken på Berghs stu­den­ten Sofia Österlöfs debattar­ti­kel i Resumé. Krönikör Johanna Stenmark hål­ler med hen­ne. Som kom­mu­ni­ka­tions­stu­dent möt­te Johanna ofta sam­ma för­dom från sin egen omvärld. TV-seri­en ”Mad Men” visa­de upp en värld full med uppif­fa­de sek­re­te­ra­re, whis­kymö­ten, ciga­rett­fö­re­tag lögn­er. Marknadsföring skall inte hand­la om att föra någon bakom lju­set. Och det hand­lar inte enbart om peng­ar. ”Marknadsföring är att visa vad du erbju­der mark­na­den”, skri­ver Johanna och fort­sät­ter: ”Det finns kre­a­ti­va och schys­ta sätt att göra det.” Läs hen­nes fun­de­ring­ar om ärlig marknadskommunikation.

Läs artikeln »

Samtal med: Therese Andersson

Det hän­der så myc­ket spän­nan­de inom kom­mu­ni­ka­tion, mark­nads­fö­ring och för­sälj­ning. Du vill hänga med. Men du hin­ner inte. Rutinerna och det dag­li­ga och ope­ra­ti­va tar för myc­ket plats, på bekost­nad av den egna utveck­ling­en och det lång­sik­ti­ga och stra­te­gis­ka tän­kan­det. Känner du igen dig? Du är inte ensam. Möt dina kol­le­gor, kom­mu­ni­ka­tö­rer och mark­nads­fö­ra­re, som brot­tas med sam­ma pro­blem. Hur gör de? Hur tän­ker de? Under rubri­ken ”Samtal med” kom­mer du få ta del av deras erfa­ren­he­ter och tankar.

I dag sam­ta­lar vi med Therese Andersson som är erfa­ren i rol­len som för­sälj­nings- och mark­nads­an­sva­rig i en inter­na­tio­nell hotellkedja.

Läs artikeln »

Hälften är inte nog

Fokuserar du på fel hal­va av ditt före­tag? Den hal­va som är hard facts? Den hal­va som spe­ci­a­lis­ter bryr sig om? Det räc­ker inte. Hälften är inte nog. Den and­ra hal­van, ditt före­tags berät­tel­se, kanske är den hal­va som dub­ble­rar vär­det. Om du kom­mu­ni­ce­rar det. Denna månad skri­ver Lars Falk om den­na den and­ra hal­van. Läsvärt som alltid.

Läs artikeln »

Sälj böcker med content marketing

Genom att gene­röst dela med sig av sina lär­do­mar i sökan­det efter det tryc­ke­ri som skul­le få upp­dra­get att tryc­ka och dis­tri­bu­e­ra hen­nes förs­ta bok väck­te Kristina Svensson intres­se kring sin per­son. När hon sedan möt­te fler för­fat­ta­re med utma­ning­ar i för­lags­värl­den skrev de en gemen­sam bok om ämnet. Kristina använ­der nu con­tent mar­ke­ting aktivt för att säl­ja böc­ker sam­ti­digt som böc­ker­na är en kanal för con­tent marketing.

Tack vare en bok och blog­gin­lägg eta­ble­ra­de sig Kristina som expert inom just bokut­giv­ning. Nu debu­te­rar hon som gäst­blog­ga­re hos oss. Läs hen­nes spän­nan­de berät­tel­se här.

Läs artikeln »

Kommunikatörens (o)vanor på nätet

Kntnt väl­kom­nar Johanna Stenmark som ny krö­ni­kör. Johanna är nyutex­a­mi­ne­rad kom­mu­ni­ka­tör. Hon skri­ver om kom­mu­ni­ka­tions­var­da­gen ur sitt per­spek­tiv. I den förs­ta krö­ni­kan rik­tar hon fokus på kom­mu­ni­ka­tö­rens vanor och bete­en­den på webben.

På Kntnts förs­ta fru­kost­se­mi­na­ri­um för 2014 fick jag lära mig mer om sök­mo­to­rop­ti­me­ring, SEO och om Google som sök­mo­tor. Föreläsaren för dagen, Magnus Äng, berät­tar för oss att Google lär sig våra sök­be­te­en­den. Både häf­tigt och lite läs­kigt enligt mig och det fick mig att bör­ja fun­de­ra vida­re på våra bete­en­de på nätet. Både som pri­vat­per­so­ner och som mark­nads­fö­ra­re. Om nu Google lär sig hur jag fun­ge­rar, vad kan jag tän­kas ha för vanor och ovanor i hur jag ska­par mitt inne­håll? Hur är det med våra möns­ter när vi skri­ver och pro­du­ce­rar? I det här inläg­get kan du läsa mer om mina tan­kar kring inne­håll och text i oli­ka situ­a­tio­ner på nätet.

Läs artikeln »
sharing-is-caring-by-wlodi-via-flickr-CC-BY-SA-2.0

Attrahera med innehåll som läsarna vill dela

Sociala medi­er erbju­der orga­ni­sa­tio­ner strå­lan­de för­ut­sätt­ning­ar att kom­mu­ni­ce­ra med sina mål­grup­per. Ett vär­de­fullt inne­håll kan tränga genom bru­set och väc­ka intres­se så att läsar­na attra­he­ras att dela inne­hål­let vida­re till sina nät­verk. Med någ­ra klick är tex­ten, bil­den, fil­men eller pod­ra­di­o­av­snit­tet delat med kun­der, kol­le­gor och vän­ner som valt att föl­ja i de digi­ta­la kana­ler­na. Men hur kan orga­ni­sa­tio­ner göra för att attra­he­ra till ökat delan­de? Jag har ploc­kat fem solvar­ma hal­lon som jag delar med dig. Låt dig inspi­re­ras av de mer eller mind­re kän­da exem­pel som med sina idéer nått genom inter­net­bru­set. Läs mer och dela gär­na med av dina bäs­ta tips.

Läs artikeln »

Samtal med Johanna Stenmark

Det hän­der så myc­ket spän­nan­de inom kom­mu­ni­ka­tion, mark­nads­fö­ring och för­sälj­ning. Du vill hänga med. Men du hin­ner inte. Rutinerna och det dag­li­ga och ope­ra­ti­va tar för myc­ket plats, på bekost­nad av den egna utveck­ling­en och det lång­sik­ti­ga och stra­te­gis­ka tän­kan­det. Känner du igen dig? Du är inte ensam. Möt dina kol­le­gor, kom­mu­ni­ka­tö­rer och mark­nads­fö­ra­re, som brot­tas med sam­ma pro­blem. Hur gör de? Hur tän­ker de? Under rubri­ken ”Samtal med” kom­mer du få ta del av deras erfa­ren­he­ter och tankar.

Först ut är Johanna Stenmark, helt nyba­kad kom­mu­ni­ka­tör, som bara för någ­ra dagar sedan läm­na­de JMG, och nu letar jobb.

Läs artikeln »

Alf Mork: Skrytbil?

Kntnts åter­kom­man­de krö­ni­kör, Lars Falk, själv stor reklam­man, skri­ver den­na gång om Alf Mork, norr­man­nen som blev en av de sto­ra för­ny­ar­na av den svens­ka reklam­for­men under 1960- och 70-talen, och vin­na­re totalt elva guld­ägg. Läs vida­re för en fasci­ne­ran­de histo­ria om en fasci­ne­ran­de epok i Svensk reklamhistoria.

Läs artikeln »