Krönikor

Här hittar du våra krönikörers betraktelser, tankar, funderingar, kommentarer och åsikter ditt och datt. Förutom att vara skönt content i sig så handlar krönikorna om sådant som intresserar oss content-nördar.

Content marketing i Sverige: Spira Rekrytering

Alla pra­tar om con­tent mar­ke­ting. Men är det någon som verk­li­gen gör det? I Sverige? Ja! Under rubri­ken ”Content mar­ke­ting i Sverige” kom­mer Kntnt pre­sen­te­ra exem­pel från både små och sto­ra före­tag. Först ut är Spira Rekrytering, där Susanne Hydén knå­par ihop ett myc­ket upp­skat­tat nyhets­brev som skil­jer sig från mäng­den. Läs hen­nes spän­nan­de histo­ria här!

Läs artikeln »

Julkrönika av Lars Falk– Pollocks hemlighet

Kntnt kan stolt pre­sen­te­ra ännu en krö­ni­ka sig­ne­rad av Lars Falk, en av Sveriges mest kän­da och erkän­da copy­wri­ters. I den­na berät­tar han om någ­ra säll­sam­ma dagar i novem­ber 2013, när han åter­be­sök­te sina gam­la jakt­mar­ker i Hamptons ute på Long Island. Det är en under­bar berät­tel­se som blan­dar betrak­tel­ser från nutid med anek­do­ter från tiden på Falk & Pihl och DDB. Tag en stunds paus från jul­stö­ket och avnjut tex­ten i lugn och ro, eller spar den till en lugn stund under mel­lan­da­gar­na. Men läs den! God jul och gott nytt år!

Läs artikeln »

Vad vet Sveriges annonsörer om content marketing? Inget!

Sveriges annon­sö­rer pre­sen­te­ra­de på Content Day i för­ra vec­kan en under­sök­ning som de har låtit Novus göra bland sina med­lem­mar. Syftet med under­sök­ning­en var att ta reda på vad Sveriges annon­sö­rer (allt­så med­lem­mar­na) kän­ner till om con­tent mar­ke­ting, vil­ka deras motiv är, hur de job­bar, i vil­ka kana­ler, och deras inve­ste­ring och fram­tids­tro i con­tent mar­ke­ting. Jag har läst rap­por­ten. Sveriges annon­sö­rer vet ing­et om con­tent mar­ke­ting. Läs varför!

Läs artikeln »

Macy’s Thanksgiving Day Parade – en personlig betraktelse

Det är fjär­de tors­da­gen i novem­ber. Närmare bestämt den 28:e i måna­den. Över 50 mil­jo­ner ame­ri­ka­ner har sla­git på TV:n ful­la av för­vän­tan. Ytterligare 3,5 mil­jo­ner New York bor och turis­ter trot­sar de isi­ga vin­dar­na på Manhattan och beger sig ut för att under ett par tim­mars tid under­hål­las längst parad­ga­tan Broadway. Stämningen är på topp. Jag vet för jag var där för att se ett av USA:s störs­ta årli­gen åter­kom­man­de event — varu­hu­set Macy’s Thanksgiving Day Parade. Läs min betraktelse!

Läs artikeln »

Egna bilder ger äkthet i din visuella kommunikation

Skrota ”stock photo”-bilderna. Använd egna bil­der på före­ta­gets webb­plats för att med äkt­het speg­la bola­gets tjäns­ter, varor och vär­de­ring­ar. Finns det någon anled­ning till att inte göra det? Låt din visu­el­la kom­mu­ni­ka­tion ska­pa vär­de och bygg rela­tio­ner, gör det genom att andas kva­li­tet med auten­ti­ci­tet ända ner till mins­ta bild. Läs mer om att våga vara kre­a­tiv och sann mot dig själv och dina kunder.

Läs artikeln »

Reklam utan innehåll ger inget eko

Detta är ännu en krö­ni­ka sig­ne­rad av Lars Falk – legen­da­risk copy­wri­ter och pri­sad kre­a­tör. Hans tex­ter skall avnju­tas under lug­na for­mer. Häll upp kopp kaf­fe, sätt dig till rät­ta i skö­nas­te fåtöl­jen, och läs hans begrun­dans­vär­da text – lång­samt. Denna gång hand­lar det om reklam. Om att vad som sägs är vik­ti­ga­re än hur det sägs.

Läs artikeln »

Förändra världen med sociala medier

I Kntnt är vi nyfik­na på hur vi kan ska­pa vär­de­fullt inne­håll på web­ben. Vad pas­sar då bätt­re en höst­frisk mor­gon än att star­ta dagen på Rabash förs­ta fru­kost­se­mi­na­ri­um på vägen till kon­to­ret? Temat var hur soci­a­la medi­er kan för­änd­ra värl­den. Med kaf­fe och smör­gås ming­la­de vi med de and­ra mor­gon­pig­ga del­ta­gar­na. Vill du veta hur Greenpeace och Djurens rätt för­änd­rar värl­den via soci­a­la medi­er? Läs mer här.

Läs artikeln »

5 steg för att leverera en upplevelse med innehåll

Marknadsföring hand­lar idag mer än någon­sin om att vår­da kun­dens tota­la upp­le­vel­se av före­ta­get; från det förs­ta intryc­ket som ges, till den rela­tion som utveck­las efter köpet. Det här beror till stor del på att vi alla har fått ökad möj­lig­het att dela med oss av upp­le­vel­ser utan­för våra egna cirk­lar. Och delar, det gör vi. Så hur ska­par man en upp­le­vel­se värd att dela? En indu­stri som verk­li­gen kan det här är upp­le­vel­se­in­du­strin. I den här tex­ten kan du ta del av fem steg för att utveck­la en menings­full kundupp­le­vel­se, inspi­re­rad av film- och musikbranschen.

Läs artikeln »

Ö is a zero with two pricks

I fre­dags besök­te min kol­le­ga Pia Tegborg och jag Konvent Framtiden som arran­ge­ras av Marknadsföreningen i Göteborg – mer känd som Mig. Det var en under­hål­lan­de och inspi­re­ran­de dag. Kanske var du där? Eller kun­de du inte? Oavsett, läs vida­re för en sum­me­ring av dagens höjdpunkter.

Läs artikeln »

Storytelling– några ord om vikten av att berätta

Lars Falk, svensk reklams grand old man, berät­tar om berät­tel­sers styr­ka. Om sto­ry­tel­ling som konst. Konsten att lyss­na. Läs den­na fan­tas­tis­ka krö­ni­ka av klock­sko­ja­rens lärling.

Läs artikeln »

Kära nyhetsbyråer (och alla andra) – detta är content marketing

Både Nyhetsbyrån Direkt och SIX News skic­ka­de igår ut tele­gram om Cision sats­ning på con­tent mar­ke­ting. Mycket roligt! Om man bort­ser från beskriv­ning­ar­na som var helt oli­ka men lika upp­åt väg­gar­na. Så här, käre nyhets­by­rå­er och alla and­ra, föl­jer en för­kla­ring av con­tent marketing.

Läs artikeln »

Nu vill jag också bära uniform

Ikväll har Uniforms for the Dedicated sin förs­ta vis­ning någon­sin under Stockholm Fashion Week. Det kom­mer säkert att kän­nas som regn, snö och berg. Eller som asfalt, neon, sol­sken och frus­na bär. Säkert kom­mer det att vara all­de­les, all­de­les underbart.

Läs artikeln »