Leda content marketing

Detta är en skattgömma för dig som har ansvar för content marketing (och alla andra intresserade). Här hittar du artklar om kommunikation och marknadsföring i allmänhet och content och content marketing i synnerhet.

Content är innehåll skapad med ambition att upplevas relevant, intressant och värdefullt av en definierad målgrupp.

Content marketing innebär att content tillhandahålls pågående, igenkänningsbart och regelbundet, på en plats och ett sätt som avsändaren fritt förfogar över, i syfte att förtjäna förtroendekapital för framtida kommunikation, inklusive sådan kommunikation som syftar till att påverka attityd eller beteende hos målgruppen.

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikeln »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikeln »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan återskapas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikeln »

Nytt EU-direktiv ställer tuffare krav på marknadsföring online

EU sat­sar sto­ra resur­ser på att för­bätt­ra de juri­dis­ka spel­reg­ler­na i EUs digi­ta­la mil­jö. Inte minst vad gäl­ler den kon­su­ment­skyd­dan­de lag­stift­ning­en. Större krav på e‑marknadsplatser och en utö­kad ång­er­rätt är bara någ­ra exem­pel på det­ta och sank­tio­ner­na vid över­trä­del­se kan svi­da ordent­ligt. Som mark­nads­fö­ra­re mås­te du veta vad som gäl­ler. Läs dagens arti­kel för­fat­tad av Erik Ullberg och Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå. 

Läs artikeln »

En publicist söker sin prenumerant

Har ditt före­tag en blogg? Finns ni på Facebook? Har ni ett nyhets­flö­de på hem­si­dan? Grattis, då är ni i själ­va ver­ket även pub­li­cis­ter. Och då kan det vara bra att ha koll på vad det inne­bär. Läs mer om det­ta i dagens arti­kel  sig­ne­rad Lars Wirtén.

Läs artikeln »

Blockkedjeteknologi i marknadsföring – möjligheter och fallgropar

Att använ­da block­ked­je­tek­no­lo­gi (blockchain) i mark­nads­fö­ring, kan det vara något? Teknologin är sedan länge väl beprö­vad i finans­sek­torn men ock­så inom and­ra områ­den, där­ibland mark­nads­fö­ring, sägs ett genom­brott vara nära. Med sto­ra effek­ter att vän­ta. Fördelarna med tek­ni­ken är tyd­li­ga men det finns sam­ti­digt juri­dis­ka utma­ning­ar att se upp med. Vad det­ta inne­bär för din mark­nads­fö­ring kan du läsa i den­na arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikeln »

Nio steg till en redaktionell plattform

Oavsett vil­ken form du väl­jer för din con­tent, till exem­pel tryck, webb­ma­ga­sin eller blogg, mås­te du ha något att stå på och luta dig mot i det redak­tio­nel­la arbe­tet. Vi kal­lar det­ta för redak­tio­nell platt­form. I den­na arti­kel går Lars Wirtén ige­nom hur du steg för steg tar fram en sådan platt­form. Läs och lär!

Läs artikeln »

Så sätter du upp en redaktion

Att arbe­ta med con­tent mar­ke­ting krä­ver ett redak­tio­nellt sätt att tän­ka och arbe­ta. För att lyc­kas med det mås­te du bil­da en redak­tion. I den­na arti­kel berät­tar Lars Wirtén hur du gör. Läs den nu!

Läs artikeln »

Användning av bild på anställda i marknadsföring

Använder du bil­der på anställ­da i din mark­nads­fö­ring? Aj! Då kan du ha pro­blem, berät­tar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand Advokatbyrå i den­na arti­kel. Läs de båda exper­ter­nas rekommendationer! 

Läs artikeln »

Elektronisk signering av avtal: Tänk på detta innan du väljer leverantör

Snabbare avslut är en driv­kraft när efter­frå­gan på tjäns­ter där kun­den sig­ne­rar doku­ment digi­talt ökar. En för­enklad admi­nist­ra­tion är en annan. Men att väl­ja rätt i djung­eln av leve­ran­tö­rer är inte lätt. Så vad ska du tän­ka på? Det vet advo­kat Henrik Saalman på Wistrand Advokatbyrå. Läs hans rekom­men­da­tio­ner i dagens artikel!

Läs artikeln »

Vad gäller för användning av bilder på internet?

Stränga krav på sam­tyc­ke för använd­ning av någon annans bild på inter­net gäl­ler. Men det kan fin­nas undan­tag. Advokat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand Advokatbyrå reder ut vad lagen säger. Läs deras arti­kel nu! 

Läs artikeln »

ROI är inte ett effektmått

Att använ­da ROI som nyc­kel­tal för mark­nads­fö­ringsin­sat­ser är för­rä­diskt. Forskning visar att det till och med kan ska­da före­ta­gets affär! Men väl­jer vi istäl­let att foku­se­ra på de effek­ter kom­mu­ni­ka­tio­nen ska­par kan vi bör­ja tala ROI på rik­tigt. Mats Rönne, expert på effekt­mät­ning och dagens gäst­krö­ni­kör, bely­ser pro­ble­ma­ti­ken och ger råd på vägen i dagens tänk­vär­da arti­kel. Läs och lär nu! 

Läs artikeln »