Leda content marketing

Detta är en skattgömma för dig som har ansvar för content marketing (och alla andra intresserade). Här hittar du artklar om kommunikation och marknadsföring i allmänhet och content och content marketing i synnerhet.

Content är innehåll skapad med ambition att upplevas relevant, intressant och värdefullt av en definierad målgrupp.

Content marketing innebär att content tillhandahålls pågående, igenkänningsbart och regelbundet, på en plats och ett sätt som avsändaren fritt förfogar över, i syfte att förtjäna förtroendekapital för framtida kommunikation, inklusive sådan kommunikation som syftar till att påverka attityd eller beteende hos målgruppen.

Showrooming ett problem – eller?

Företag som säl­jer klä­der, böc­ker, kame­ror eller and­ra säl­lan­köpsva­ror i fysis­ka buti­ker har pro­blem med kon­su­men­ter som kom­mer till buti­ken för att se och ta på varor­na och få råd av per­so­na­len, men som sen går hem och köper varor­na från en onli­ne­bu­tik. Fenomenet kal­las showroo­ming. Men hur stort är pro­ble­met? Och vad är lös­ning­en? Kan con­tent mar­ke­ting vara en del av lös­ning­en? Läs vida­re för svar.

Läs artikeln »

12 boktips om content marketing, innehållsstrategi och annat

Äntligen som­mar! Lata dagar på stran­den till lju­det av våg­skvalp, eller i häng­mat­tan under björ­kar­nas susan­de träd­kro­nor, eller i stu­gan med som­mar­reg­net smatt­ran­de mot taket. Var du än befin­ner dig, så se still att ha en eller annan god bok till­hands. Här tip­sar jag om tolv böc­ker om con­tent mar­ke­ting, inne­hålls­stra­te­gi och annat.

Läs artikeln »

Native advertising – ulv i fårakläder

Native adver­ti­sing är ett nytt buzzword inom mark­nads­fö­ring. Enkelt uttryckt är det en web­ban­nons utfor­mad som redak­tio­nellt inne­håll. Det låter för­vil­lan­de likt con­tent mar­ke­ting, men är inte sam­ma sak. En vik­tig skill­nad är att nati­ve adver­ti­sing kan leda till att du ploc­kas bort från sökre­sul­tat, medan con­tent mar­ke­ting tvärtom kan ge dig en bätt­re pla­ce­ring. I den­na arti­keln skall jag för­kla­ra skill­na­den, och hur du und­vi­ker att straf­fas av Google om du använ­der nati­ve advertising.

Läs artikeln »

Inbound marketing och content marketing — samma sak?

Är con­tent mar­ke­ting sam­ma sak som inbound mar­ke­ting? Vad är per­mis­sion mar­ke­ting? Och hur häng­er des­sa ihop med digi­tal mar­ke­ting? Om du kän­ner dig för­vir­rad är du vare sig ensam eller i dåligt säll­skap. Många, även repre­sen­tan­ter för väl­kän­da byrå­er, har svårt att hål­la isär begrep­pen. Men lugn. Efter att ha läst den­na arti­kel kom­mer du för­stå var begrep­pen över­lap­par och var de kom­plet­te­rar varandra.

Läs artikeln »
Exempel på content marketing: SOS Barnbyars egen tidning bilaga till Metro

SOS Barnbyar – exempel på redaktionell marknadskommunikation

Metro av idag (15 maj 2013) inne­höll en tid­ning i tid­ning­en. Det var SOS Barnbyar som bifo­ga­de Världens störs­ta familj – ett bra exem­pel på redak­tio­nell marknadskommunikation.

Läs artikeln »
Foto: Rajesh Pattabiraman via Shutterstock.

12 marknadsundersökningar om content marketing

Intresset för con­tent mar­ke­ting har form­li­gen explo­de­rat sista tiden. Det fram­går av de tolv mark­nads­un­der­sök­ning­ar som jag har hit­tat på web­ben och delar med mig av i den­na artikel.

Läs artikeln »

Content marketing – vad är det? Hajp eller något att ta på allvar?

I Sverige har con­tent mar­ke­ting (eller inne­hålls­mark­nads­fö­ring som en del säger) på bara någ­ra få måna­der gått från ett okänt begrepp till ett som var­je inter­netstra­teg med själ­vakt­ning släng­er sig med. Men vet de vad de pra­tar om? Vad är egent­li­gen con­tent mar­ke­ting? Är det inte bara en hajp?

Läs artikeln »