Leda content marketing

Detta är en skattgömma för dig som har ansvar för content marketing (och alla andra intresserade). Här hittar du artklar om kommunikation och marknadsföring i allmänhet och content och content marketing i synnerhet.

Content är innehåll skapad med ambition att upplevas relevant, intressant och värdefullt av en definierad målgrupp.

Content marketing innebär att content tillhandahålls pågående, igenkänningsbart och regelbundet, på en plats och ett sätt som avsändaren fritt förfogar över, i syfte att förtjäna förtroendekapital för framtida kommunikation, inklusive sådan kommunikation som syftar till att påverka attityd eller beteende hos målgruppen.

Luckor i lagen för äganderätt och kontroll av data

Nya affärsmo­del­ler har gjort data till en vär­de­full till­gång. Trots det­ta sak­nas lag­stift­ning som regle­rar ägan­de­rät­ten. Även möj­lig­he­ten att kon­trol­le­ra din data begrän­sas kraf­tigt med trub­bi­ga reg­ler. Och ing­en ny lag­stift­ning inom områ­det är i sik­te. I den­na arti­kel ger advo­kat Erik Ullberg och jur kand Richard Fürst på Wistrand Advokatbyrå en bild över nuva­ran­de läge och tänk­bar väg fram­åt. Läs den nu!

Läs artikeln »

Pristävlingar, reklamlotterier och marknadsföring – nya möjligheter

Nya reg­ler på spel­mark­na­den påver­kar dig som job­bar med mark­nads­fö­ring. Advokat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson reder ut regle­ring­ens inne­börd och de möj­lig­he­ter som öpp­nar sig när den nya lagen inom kort blir verk­lig­het. Läs nu!

Läs artikeln »

Prioritera rätt i ditt GDPR-arbete

Om du sovit och nu yrva­ket vak­nar upp och inser att du inte kom­mer att ha dina GDPR-bitar på plats den 25:e maj kanske den här arti­keln av advo­kat Cecilia Torelm Tornberg kan kom­ma till tröst. Läs den nu! 

Läs artikeln »

Användning av bilder med personer i marknadsföring

Att använ­da foton och fil­mer i din mark­nads­fö­ring kan bli olag­ligt när GDPR trä­der i kraft om exakt en månad. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Cecilia Torelm Tornberg vad den nya regle­ring­en inne­bär i prak­ti­ken och hur du hål­ler dig inom lagens ramar. Läs nu! 

Läs artikeln »

Beteendestyrd marknadsföring på rätt sätt

Den pågåen­de skan­da­len där dataa­na­lys­fö­re­ta­get Cambridge Analytica sam­lat in data om mil­jon­tals Facebook-använ­da­re sät­ter lju­set på bete­en­de­styrd mark­nads­fö­ring. Å ena sidan hand­lar det om hur vi mark­nads­fö­ra­re rik­tar vår kom­mu­ni­ka­tion uti­från mot­ta­ga­rens behov, å and­ra sidan om den per­son­li­ga integri­te­ten. Missbruk skall givet­vis beiv­ras, och det är pre­cis den­na sor­tens hän­del­se som GDPR är till för att skyd­da oss mot.

Därför är det hög­ak­tu­ellt att tit­ta på vad som gäl­ler med den nya lag­stift­ning­en. I dagens krö­ni­ka skri­ver advo­kat Erik Ullberg från Wistrand Advokatbyrå om just detta.

Läs artikeln »

Influencer marketing efter Kissie-domen

Bristande reklam­märk­ning dund­rar patent- och mark­nads­dom­sto­len och fäl­ler blogg­pro­fi­len och influ­encern Kissie. Domen är den förs­ta i sitt slag och för­vän­tas bli väg­le­dan­de. Vad ska du tän­ka på? Det berät­tar dagens gäst­krö­ni­kö­rer – advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand. De berät­tar ock­så vad som för­an­led­de domen och vad lagen säger om reklami­den­ti­fi­e­ring i soci­a­la medier.

Läs artikeln »

Content marketing – del av den totala produkten

”Den tota­la pro­duk­ten” är en modell som hjäl­per dig att för­stå hur mark­na­den upp­fat­tar ditt erbju­dan­de. Den hjäl­per dig att för­stå att din pro­dukt är myc­ket mer än den fysis­ka varan eller fak­tis­ka tjäns­ten, och för­stå hur du kan dif­fe­ren­ti­e­ra pro­duk­ten med bland annat con­tent mar­ke­ting. Läs mer i den­na artikel.

Läs artikeln »

Så förklarar du nyttan med content marketing och sociala medier

Handen på hjär­tat, kan du visa att con­tent mar­ke­ting och soci­a­la medi­er bidrar till för­sälj­ning­en? Hemligheten lig­ger i att mäta rätt saker. Inte i siff­ror utan i hur du kom­mu­ni­ce­rar. Denna arti­kel för­kla­rar nyt­tan med con­tent mar­ke­ting och soci­a­la medi­er och vad du ska mäta. 

Läs artikeln »

Så undviker du fallgroparna vid content marketing

Alla har snap­pat upp att ”con­tent” är det nya svar­ta. Nästan alla för­står ock­så poäng­en med att ska­pa inne­håll som mot­ta­ga­ren efter­frå­gar. Och någ­ra nybyg­ga­re har givit sig av väs­terut, till con­tent mar­ke­ting-land, och fler är i start­gro­par­na. Du finns säkert bland des­sa nybyg­ga­re. Men livet som nybyg­ga­re är svårt och far­ligt. Och det finns många hin­der att över­vin­na. I dagens arti­kel berät­tar Thomas Barregren om de tre van­li­gas­te hind­ren, och vad du kan göra för att und­vi­ka dem. Läs på!

Läs artikeln »

GDPR: Bara början!

EU:s nya data­skydds­för­ord­ning – General Data Protection Regulation (GDPR) – är bara ett litet steg mot en ”digi­tal sing­le mar­ket”. Det kom­mer mer, berät­tar advo­kat Cecilia Torelm Tornberg. Det är hög tid att du sät­ter dig in i vad det inne­bär för ditt före­tags mark­nads­fö­ring och kom­mu­ni­ka­tion. Börja med GDPR som trä­der i kraft den 25 maj 2018. Men all­ra först: Läs Cecilia Torelm Tornberg krönika!

Läs artikeln »

Vad är content marketing?

Denna arti­kel är för dig som frå­gar dig vad con­tent mar­ke­ting är för något. För dig som inte nöjer dig med de van­li­ga enk­la sva­ren utan verk­li­gen vill för­stå. Vi bör­jar med ordets ursprung, djup­dy­ker i defi­ni­tion, och syr till sist ihop alla delar till ett kom­plett och full­stän­digt svar.

Läs artikeln »

Nya krav för att tagga reklam

När mås­te ett kom­mer­si­ellt sam­ar­be­te i soci­a­la medi­er reklam­mar­ke­ras och hur ska en sådan reklam­mar­ke­ring se ut? Det ger vår krö­ni­kör advo­kat Cecilia Torelm Tornberg svar på i dagens arti­kel. Läs den nu!

Läs artikeln »