Leda content marketing

Detta är en skattgömma för dig som har ansvar för content marketing (och alla andra intresserade). Här hittar du artklar om kommunikation och marknadsföring i allmänhet och content och content marketing i synnerhet.

Content är innehåll skapad med ambition att upplevas relevant, intressant och värdefullt av en definierad målgrupp.

Content marketing innebär att content tillhandahålls pågående, igenkänningsbart och regelbundet, på en plats och ett sätt som avsändaren fritt förfogar över, i syfte att förtjäna förtroendekapital för framtida kommunikation, inklusive sådan kommunikation som syftar till att påverka attityd eller beteende hos målgruppen.

Öppen källkod – en strategisk fördel

Jag vet! Du job­bar med kom­mu­ni­ka­tion, mark­nads­fö­ring eller för­sälj­ning. Inte IT. Trots det bör du läsa den­na text som kort för­kla­rar var­för du all­tid ska väl­ja fri pro­gram­va­ra med öppen käll­kod om du kan.

Läs artikeln »

Inbound marketing ≈ content + automation

Exakt vad är inbound mar­ke­ting? Och var kom­mer con­tent mar­ke­ting och mar­ke­ting auto­ma­tion in i bil­den? Det besva­rar den­na artikel.

Läs artikeln »

Kan offentliga verksamheter göra reklam?

Även icke kom­mer­si­el­la orga­ni­sa­tio­ner kan anses göra reklam enligt ett nyli­gen avgjort rätts­fall i Högsta Domstolen. Men var går grän­ser­na? När tar de kom­mer­si­el­la reg­ler­na vid? Läs dagens krö­ni­ka av advo­kat Cecilia Torelm Tornberg för svar!

Läs artikeln »

Glöm inte bort avtalet

En munt­lig över­ens­kom­mel­se är bin­dan­de men svår att bevi­sa när ord står mot ord. Läs advo­kat Cecilia Torelm Tornbergs arti­kel om avta­lets bety­del­se för ett lyc­ko­samt sam­ar­be­te. Och få tips på vad det bör innehålla!

Läs artikeln »

Hitta målgrupper för content marketing

Tredje lek­tio­nen i Kntnts stra­te­gi­sko­la lär dig att iden­ti­fi­e­ra mål­grup­per som ska påver­ka med con­tent mar­ke­ting för upp­nå affärsnytta.

Läs artikeln »

Hårdare krav för personuppgifter i marknadsföring

Den 25 maj 2018 kom­mer en ny EU-för­ord­ning om data­skydd att ersät­ta den svens­ka per­son­upp­giftsla­gen. Detta inne­bär sto­ra för­änd­ring­ar för hur före­tag han­te­rar per­son­lig infor­ma­tion i sin mark­nads­fö­ring. Samtidigt höjs belop­pen för över­trä­del­ser rejält. I dagens arti­kel berät­tar advo­kat Alexander Jute på MarLaw vad du skall tän­ka på för att vara väl rustad när för­ord­ning­en trä­der i kraft!

Läs artikeln »

Riktiga trender 2017: contextual marketing, digital transformation & big data

Contextual mar­ke­ting, digi­tal trans­for­ma­tion & big data är tre genom­gri­pan­de tren­der som du behö­ver för­hål­la dig till. Den här arti­keln för­kla­rar tren­der­na och sät­ter in dem i ett mark­nads­fö­rings­sam­man­hang. Läs nu!

Läs artikeln »

#Julkalender #tävling #kampanj #socialamedier #regler #juridik #begränsningar

Reklamtävlingar är ett ofta före­kom­man­de inslag i julens kam­pan­jer. Men har du som står bakom koll på såväl juri­dik som använd­ar­be­stäm­mel­ser i soci­a­la medi­er? Vid mins­ta tve­kan bör du läsa dagens arti­kel av advo­kat Cecilia Torelm Tornberg!

Läs artikeln »

Formulera beteendemål för content marketing

Affärsnyttan upp­kom­mer inte av sig självt. Det krävs bete­en­de­för­änd­ring. Vilka lär du dig att bestäm­ma i en and­ra lek­tio­nen i Kntnts strategiskola.

Läs artikeln »

Visa affärsnytta med content marketing

Content mar­ke­ting ska leda till affärsnyt­ta. Men vil­ken? Det är frå­gan du lär dig att besva­ra i den förs­ta lek­tio­nen i Kntnts strategiskola.

Läs artikeln »

Vad säger juridiken om barnreklam?

Att göra reklam rik­tat till barn är tillå­tet men det finns rejä­la begräns­ning­ar bero­en­de på bar­nets ålder, pro­dukt, medium och inne­håll. Därutöver finns den svå­ra gräns­drag­ning­en mel­lan mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion och redak­tio­nellt innehålI att han­te­ra. I dagens arti­kel reder vår krö­ni­kör advo­kat Cecilia Torelm Tornberg ut vad som gäl­ler på den juri­dis­ka spelplanen.

Läs artikeln »

12 steg till en användbar strategi för content marketing

I den­na intro­duk­tion till Kntnts stra­te­gi­sko­la får du över­blick på de 12 ste­gen i Kntnts ram­verk för en con­tent mar­ke­ting-stra­te­gi – vår ”sec­ret sauce”.

Läs artikeln »