Leda content marketing

Detta är en skattgömma för dig som har ansvar för content marketing (och alla andra intresserade). Här hittar du artklar om kommunikation och marknadsföring i allmänhet och content och content marketing i synnerhet.

Content är innehåll skapad med ambition att upplevas relevant, intressant och värdefullt av en definierad målgrupp.

Content marketing innebär att content tillhandahålls pågående, igenkänningsbart och regelbundet, på en plats och ett sätt som avsändaren fritt förfogar över, i syfte att förtjäna förtroendekapital för framtida kommunikation, inklusive sådan kommunikation som syftar till att påverka attityd eller beteende hos målgruppen.

Nytt reklamlandskap framkallar ny juridisk spelplan

Konsumentombudsmannen (KO) tar i med hård­hands­kar­na mot smygre­klam. Regeringen tar kraft­tag mot”vilda väs­tern” i soci­a­la medi­er, och till­sät­ter en utred­ning med upp­gift att syna reklam­land­ska­pet och före­slå åtgär­der. Den juri­dis­ka spel­pla­nen hål­ler på att ritas om. Läs advo­kat Cecilia Torelm Tornbergs beskriv­ning av läget.

Läs artikeln »

Effektiv marknadskommunikation förutsätter en sak. Vet du vad?

Har du tänkt på vad som är gemen­samt för all fram­gångs­rik mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion. Det är inte kre­a­ti­vi­tet, upp­rep­ning eller mål­grupp­san­pass­ning. Det är…

Läs artikeln »

Övervinn reklamtrötthet

Forskning visar att mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion behö­ver upp­re­pas fler gång­er än vad du tror för bäst effekt. Samtidigt bre­der reklam­trött­he­ten ut sig. Så vad kan du göra för att nå ut med ditt bud­skap utan att tja­ta sön­der din målgrupp?

Läs artikeln »

Vem äger bilden och vem äger bakgrunden?

Att ska­pa con­tent genom att foto­gra­fe­ra och dela bil­der är ett effek­tivt och bil­ligt sätt att mark­nads­fö­ra varor och tjäns­ter. Men vem äger egent­li­gen bil­den som du pub­li­ce­rar i soci­a­la medi­er och har du rät­ten att spri­da den vida­re? Och vad får avbil­das för att inte göra intrång i and­ras rät­tig­he­ter? Det är inte alls så själv­klart som du kanske tror. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel av advo­kat Cecilia Torelm Tornberg.

Läs artikeln »

”Mic drop opportunity”, säger Joe Pulizzi om kommunikationskapital

”I think this is a mic drop oppor­tu­ni­ty for con­tent mar­ke­ting”, säger Joe Pulizzi om Sara Rosengrens forsk­ning om kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal. Han menar att ing­et ytter­li­ga­re behö­ver sägas för att för­kla­ra vad före­tag vin­ner på att göra con­tent marketing.

Joe Pulizzi och Robert Rose ägnar näs­tan tio minu­ter åt att pra­ta om det­ta i avsnitt 133 av pod­den PNR With This Old Marketing. Lyssna på deras samtal!

Läs artikeln »

Kommersiellt budskap eller inte – har du koll på var gränsen går?

Om den sud­di­ga grän­sen mel­lan kom­mer­si­ell och icke- kom­mer­si­ell kom­mu­ni­ka­tion och var­för du behö­ver veta vad som gäl­ler hand­lar dagens krö­ni­ka av jur. kand. Mireille Wildh. 

Läs artikeln »

Gör mindre och prestera mer med kanban

Hej! Trevligt att du tit­tar för­bi. Ska vi fort­sät­ta vårt sam­tal om lean con­tent mar­ke­ting?

Läs artikeln »

Kanban för marknadsförare

Kanban är en lean-metod som med för­del kan använ­das i det redak­tio­nel­la arbe­tet för att kor­ta tiden för att ta fram en arti­kel och mins­ka slö­se­ri. I den här arti­keln lär du dig mer om kan­ban och hur du kan använ­da det i ditt arbete.

Läs artikeln »

Kan du bevisa det du påstår?

Undvik påstå­en­den du inte kan bevi­sa. Att dömas för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring kan näm­li­gen bli dyrt. Mireille Wildh från advo­kat­by­rån MarLaw ger ett exem­pel på hur illa det kan gå och vil­ka kon­se­kven­ser det kan få. Läs hen­nes gästkrönika! 

Läs artikeln »

Visualisera din redaktionella process

Visualisera var dina artik­lar befin­ner sig i den redak­tio­nel­la pro­ces­sen i var­je ögon­blick med hjälp av white­board och postit-lappar.

Läs artikeln »

Hårdare tag mot alkoholreklam

Marknadsföring av alko­hol­dryc­ker i soci­a­la medi­er har ökat lavinar­tat de senas­te åren. Konsumentverkets rela­tivt nya rikt­lin­jer inne­bär hår­da­re tag och allt­fler ären­den grans­kas. Men vad gäl­ler egent­li­gen? Var går till exem­pel grän­sen mel­lan ytt­ran­de­fri­het och mark­nads­fö­ring? Svaren ger Mireille Wildh från advo­kat­by­rån MarLaw i dagens gästkrönika.

Läs artikeln »

Detta är en redaktionell process

En redak­tio­nell pro­cess är för lean och agil con­tent mar­ke­ting vad blodom­lop­pet är för män­ni­skan. Men istäl­let för röda och vita blod­krop­par är det artik­lar och artikel­de­lar som flö­dar i den redak­tio­nel­la pro­ces­sen. Om du pla­ne­rar att infö­ra lean eller agilt arbets­sätt i din con­tent mar­ke­ting så behö­ver du för­stå pro­ces­ser i all­män­het och den redak­tio­nel­la pro­ces­sen i syn­ner­het. Den här arti­keln hjäl­per dig en bit på väg.

Läs artikeln »