Leda content marketing

Detta är en skattgömma för dig som har ansvar för content marketing (och alla andra intresserade). Här hittar du artklar om kommunikation och marknadsföring i allmänhet och content och content marketing i synnerhet.

Content är innehåll skapad med ambition att upplevas relevant, intressant och värdefullt av en definierad målgrupp.

Content marketing innebär att content tillhandahålls pågående, igenkänningsbart och regelbundet, på en plats och ett sätt som avsändaren fritt förfogar över, i syfte att förtjäna förtroendekapital för framtida kommunikation, inklusive sådan kommunikation som syftar till att påverka attityd eller beteende hos målgruppen.

Agil content marketing

Agil och lean. Likheter och skill­na­der? Och vil­ken filo­so­fi pas­sar bäst för con­tent mar­ke­ting. Läs sva­ren här.

Läs artikeln »

Lean – mindre stress, ökad flexibilitet och mer resultat

Lean är en mana­ge­ment-filo­so­fi som kan använ­das för con­tent mar­ke­ting. För att mins­ka slö­se­ri, kor­ta genom­loppstid och öka pro­duk­ti­vi­te­ten. I den­na arti­kel tar Thomas Barregren med dig på en resa in i lean-tän­ket. Häng med!

Läs artikeln »

Content marketing, inbound marketing och social media marketing – skillnader och likheter

Likheter och skill­na­der mel­lan con­tent mar­ke­ting, inbound mar­ke­ting och soci­al media mar­ke­ting. Tre begrepp som alla används om mark­nads­fö­ring med inne­håll. Men det finns för­stås olik­he­ter. Och vil­ka de är ska vi till­sam­mans för­sö­ka reda ut i den­na artikel.

Läs artikeln »

Mutade åsikter eller verkligt content

Mutar du till dig inne­håll eller byg­ger du vär­de­ful­la affärs­re­la­tio­ner? Advokat Cecilia Torelm Tornberg reder ut skill­na­den och berät­tar hur du und­vi­ker kor­rup­tion och mutor i din mark­nads­fö­ring. Läs hen­nes krönika!

Läs artikeln »

Branded content, native advertising och advertorials förklarade

Vad är bran­ded con­tent? Och vad är skill­na­den på nati­ve adver­ti­sing och adver­to­ri­al? Och var­för ska jag bry mig? Det hand­lar den­na arti­kel om.

Läs artikeln »
Tele2 Arena

Förstå avbrytande, värdestödjande och värdeskapande marknadskommunikation

Jag vet. Världens osex­i­gas­te rubrik. Avbrytande, vär­destöd­jan­de och vär­deska­pan­de mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion. Zzzz… Men jag gör ett tap­pert för­sök att för­kla­ra begrep­pen på ett så oaka­de­miskt sätt som möj­ligt. Varför du ska bry dig? Det behö­ver du inte. Men om du är som jag, nyfi­ken, vill lära dig mer och utveck­las både som män­ni­ska och i din yrkes­roll, så kom­mer du gil­la arti­keln. Jag för­sö­ker för­kla­ra inter­rup­tion och per­mis­sion mar­ke­ting, och vär­destöd­jan­de och vär­deska­pan­de mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion. Förstår du des­sa fyra saker, så blir det myc­ket enkla­re att för­stå var con­tent mar­ke­ting, inbound mar­ke­ting, bran­ded con­tent och nati­ve adver­ti­sing plat­sar. Så häng med! Med vän­li­ga häls­ning­ar, Thomas.

Läs artikeln »

Det betyder orden: innehåll, content, kanal, ägda, betalda och förtjänta medier, plattform med flera

Tappert för­sök att ge en strin­gent men något så när begrip­lig för­kla­ring av orden inne­håll, con­tent, kanal, ägda, betal­da och för­tjä­na medi­er, platt­form och någ­ra till. Feedback välkomnas!

Läs artikeln »

Gör du smygreklam?

Du kanske gör smygre­klam utan att veta om det. Före jul döm­des bland and­ra Nelly för det. Advokat Cecilia Torelm Tornberg berät­tar om Nelly och vad som gäl­ler. Läs hen­nes krönika!

Läs artikeln »

Marknadsföring är produktutveckling

Marknadsföring – det är väl reklam? Nej! Marknadsföring är pro­dukt­ut­veck­ling, och mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion är det främs­ta verk­ty­get. Jag tänk­te att det kun­de vara bra start på året att reda ut det­ta. Så vi vet vad vi pyss­lar med. Inte bara vad vi gör. Utan ock­så hur det pas­sar in i det stör­re hela. Så häng med!

Läs artikeln »

3 mått som visar affärsnytta av din marknadskommunikation

Det blir allt vik­ti­ga­re att du kan visa på affärsnyt­ta. Men hur?

De klas­sis­ka kom­mu­ni­ka­tions­måt­ten – akti­vi­tet, räck­vidd, enga­ge­mang och volym – är vik­ti­ga för oss kom­mu­ni­ka­tö­rer. Men de säger väl­digt lite om affärsnyttan.

Men det går hel­ler inte att beräk­na ROI. Så vad ska du göra? Det ska vi pra­ta om idag.

Läs artikeln »

27 svenska ”resurser” för smarta och effektiva marknadsförare (som är intresserad av content marketing)

Varsegod! En lis­ta över svens­ka blog­gar, pod­dar, nyhets­saj­ter, nyhets­brev, böc­ker och eventserier.

Content-byrån Spoon har sam­man­ställt ”60 resur­ser för smar­ta och effek­ti­va mark­nads­fö­ra­re”. Det är en 28 sidig pdf-fil med tips om blog­gar, pod­dar, nyhets­brev, böc­ker som du har använd­ning av. Det är en trev­lig sam­man­ställ­ning, som jag kan rekom­men­de­ra att du lad­dar ned. Men det finns en sak som ska­ver lite.

När jag blädd­rar bland sidor­na och ser alla de själv­kla­ra tip­sen (Seth Godin, Content Marketing Institute, Copyblogger och så vida­re), så slås jag av inte en enda svensk ”resurs” finns med. Varför!?

Jag ska inte spe­ku­le­ra i var­för Spoon väl­jer att inte lyf­ta fram de svens­ka ”resur­ser­na”. Istället bju­der jag på min egen lista.

Läs artikeln »

Få maximal nytta av sociala medier med content marketing

The Social Media Professor, Niklas Myhr, tip­sar om hur du kan få ut det mesta möj­li­ga av både soci­a­la medi­er och con­tent mar­ke­ting genom att använ­da dem tillsammans.

Läs artikeln »