Leda content marketing

Detta är en skattgömma för dig som har ansvar för content marketing (och alla andra intresserade). Här hittar du artklar om kommunikation och marknadsföring i allmänhet och content och content marketing i synnerhet.

Content är innehåll skapad med ambition att upplevas relevant, intressant och värdefullt av en definierad målgrupp.

Content marketing innebär att content tillhandahålls pågående, igenkänningsbart och regelbundet, på en plats och ett sätt som avsändaren fritt förfogar över, i syfte att förtjäna förtroendekapital för framtida kommunikation, inklusive sådan kommunikation som syftar till att påverka attityd eller beteende hos målgruppen.

15 år med vetskap utan insikt

Redan 1999 för­ut­såg Philip Kotler att digi­ta­li­se­ring­en tving­ar oss att fun­da­men­talt tän­ka om hur vi iden­ti­fi­e­rar, kom­mu­ni­ce­rar och leve­re­rar kund­vär­de. Och sam­ma år för­ut­spåd­de Seth Godin slu­tet för annon­se­ring och annan mark­nads­fö­ring som avbry­ter och berät­ta­de att vi mås­te erbju­da vär­de i utbyte mot att vi får fram­fö­ra vårt budskap.

Ändå kän­ner vi oss tag­na på säng­en nu när para­digm­skif­te rul­lar in med full kraft, med tid­nings­död och tv-kris som följd, och allt säm­re effekt från tra­di­tio­nell annon­se­ring. Vi har haft 15 år med vet­skap utan insikt.

Nu är det dags för insikt. Ta förs­ta ste­get idag: Läs vidare!

Läs artikeln »

Är native advertising något för dig?

Native adver­ti­sing. Du har säkert hört orden. Du vet nog vad de bety­der – unge­fär. Kanske har du fun­de­rat på att prö­va det. Men du vill veta lite mer. Var det kom­mer ifrån. Hur det fun­ge­rar. Varför du skall göra det. Och vil­ka fäl­lor du skall und­vi­ka. Den här arti­keln är för dig.

Läs artikeln »

Vad är inbound marketing?

I senas­te avsnit­tet av vår podd (Kntnt radio 12) pra­tar Pia och jag med Malin Sjöman. I sam­ta­let snud­dar vi vid begrep­pet inbound mar­ke­ting. I den här arti­keln fort­sät­ter den trå­den. Vad är inbound mar­ke­ring? Vilka lik­he­ter och skill­na­der finns mel­lan inbound och con­tent mar­ke­ting? Det är frå­gor jag besva­rar i den­na arti­kel. Nyfiken? Läs vidare!

Läs artikeln »

Native advertising – bra och dåligt

Du har säkert sett dem. På afton​bla​det​.se. Eller dn​.se. Eller på näs­tan vil­ken dags­tid­nings webb­plats som helst. Reklam som ser ut som en arti­kel. Upplevs som en arti­kel. Är en arti­kel. Men betald av en annon­sör. Native adver­ti­sing kal­las det. ”Ulv i fåra­klä­der” kal­lar jag det – när det görs på fel sätt eller av fel skäl. Men när det görs på rätt sätt och av rätt skäl så är det ett kraft­fullt annonsformat.

SEB, ban­ken, har fat­tat hur bra nati­ve adver­ti­sing ska göras. Läs vida­re för att lära dig av deras exempel.

Läs artikeln »

Fem sanningar om B2B-försäljning och hur du drar nytta av dem i ditt content marketing-arbete

Vi frå­ga­de Malin Sjöman – mark­nads­kon­sult med par decen­ni­ers erfa­ren­het av B2B-mark­nads­fö­ring från bland and­ra tele­ko­mo­pe­ra­tö­ren 3 och Ericsson – om hon vil­le dela med sig av sina erfa­ren­he­ter av mark­nads­fö­ring och för­sälj­ning busi­ness-to-busi­ness (B2B). Och det vil­le hon. Resultatet blev den­na väl­skriv­na och insikts­ful­la arti­kel. Läs den!

Läs artikeln »

Native advertising är inte content marketing

Mattsson och Helin. Det heter chefre­dak­tö­rer­na för Expressen respek­ti­ve Aftonbladet. Det är ock­så nam­net på en podd de gör till­sam­mans. I den åter­kom­mer de ofta till nati­ve adver­ti­sing. Inte kons­tigt. Båda kvälls­tid­ning­ar­na, lik­som hela dags­pres­sen, ser nati­ve adver­ti­sing som en fräl­sar­krans. Men de båda chefre­dak­tör­na blan­dar ihop nati­ve adver­ti­sing med con­tent marketing.

Det gör ock­så IAB – en intres­se­or­ga­ni­sa­tion för före­tag som arbe­tar med inter­ak­tiv annon­se­ring. De säger att ”nati­ve adver­ti­sing är en del av det bre­da­re begrep­pet con­tent mar­ke­ting”. Inget kan vara mer fel.

I den här arti­keln för­kla­rar jag var­för nati­ve adver­ti­sing inte är con­tent mar­ke­ting. Varför det är vik­tigt att göra skill­nad. Och hur nati­ve adver­ti­sing ändå kan vara del i en con­tent mar­ke­ting stra­te­gi. Läs vidare!

Läs artikeln »

Content marketing förklarat på ett annorlunda sätt

Content mar­ke­ting. Det är mark­nads­fö­ring med inne­håll. Så tän­ker de fles­ta, och där­för sva­rar 9 av 10 mark­nads­fö­ra­re i Sverige att de gör con­tent mar­ke­ting. ”Nä”, sa jag, och skrev att du gör inte con­tent mar­ke­ting – du bara tror det. I arti­keln för­kla­rar jag con­tent mar­ke­ting med fyra prin­ci­per. En av dem säger att con­tent mar­ke­ting skall ge vär­de för mot­ta­ga­ren. Men var­för? Det skall vi till­sam­mans utfors­ka i den­na arti­kel. Så häll upp en kopp kaf­fe, sätt dig till rät­ta, och läs vidare!

Läs artikeln »

Patentet som för alltid förändrat marknadsföring

Det är den 28 sep­tem­ber 2012. En paten­tju­rist tryc­ker på knap­pen som skic­kar ansö­kan till USAs patent­verk. Förstår han eller hon spräng­kraf­ten i ansö­kan? Jag tror inte det. Jag tror inte ens upp­fin­nar­na, för det är så de kal­las i det­ta sam­man­hang, för­står det själ­va. Men deras upp­fin­ning är den tän­dan­de gnis­tan i en pågåen­de revo­lu­tion som för all­tid för­änd­rar mark­nads­fö­ring och kom­mu­ni­ka­tion. Tiden från mit­ten av 1800-talet fram till idag är dömd till att vara en histo­risk paran­tes. Vad fasi­ken pra­tar kar­ln om? Läs vida­re för svaret!

Läs artikeln »

Intervju med Joe Pulizzi

Joe Pulizzi, con­tent mar­ke­tings fader, störs­te guru och främs­te evan­ge­list, är huvud­ta­la­re på Content Meetup som Kntnt arran­ge­rar den 22 maj i Göteborgs kon­sert­hus. Inför hans besök har jag inter­vju­at honom. Läs intervjun!

Läs artikeln »

Varför smarta marknadsförare bloggar

Har ditt före­tag eller din orga­ni­sa­tion ing­en blogg? I vart fall ing­en som ni sat­sar på? Det är synd. Ni går mis­te om ett av de kraft­ful­las­te, mest kost­nads­ef­fek­ti­va, och sam­ti­digt enk­las­te och mest för­lå­tan­de sätt som finns att göra con­tent marketing.

Företagsblogg är ett bra sätt att ge före­ta­get en per­son­lig­het och byg­ga varu­mär­ke, att ska­pa efter­frå­gan och gene­re­ra leads, och att hål­la kon­tak­ten med både poten­ti­el­la och exi­ste­ran­de kun­der. Och det är mum­ma för sök­mo­to­rer. Kort sagt: en blogg är för ditt före­tag vad dun­der­ho­nung är för Bamse.

Smarta mark­nads­fö­ra­re och kom­mu­ni­ka­tö­rer vet det­ta och sat­sar på en före­tags­blogg. Läs vida­re om du vill veta varför.

Läs artikeln »

Du gör inte content marketing – du bara tror det

Nio av tio mark­nads­fö­ra­re påstår sig göra con­tent mar­ke­ting. Jag påstår att de inte vet vad de pra­tar om. Alla fyl­ler begrep­pet med vad som pas­sar dem bäst. Tidningar och inne­hålls­by­rå­er häv­dar att nati­ve adver­ti­sing är con­tent mar­ke­ting. Reklambyråer påstår sig bedri­va con­tent mar­ke­ting kam­pan­jer. Och mark­nads­fö­ra­re som pub­li­ce­rar inne­håll i soci­a­la medi­er häv­dar att de gör con­tent mar­ke­ting. Jag säger som Brasse i Fem myror är fler än fyra ele­fan­ter: ”Fel, fel, fel!”

I den här arti­keln för­sö­ker jag reda ut begrep­pet. Först ral­je­rar jag lite till. Sen ger jag en för­kla­ring av con­tent mar­ke­ting, och beskri­ver fyra prin­ci­per som mås­te upp­fyl­las. Sist för­kla­rar jag var­för kam­pan­jer, nati­ve adver­ti­sing och soci­a­la medi­er inte är con­tent mar­ke­ting. Läs och tyck till!

Läs artikeln »

Operation Crush och marknadsföringens strategiska princip

Intel kros­sa­de kon­kur­ren­ter­na på 1980-talet genom att tilläm­pa­de den stra­te­gis­ka prin­ci­pen för mark­nads­fö­ring. Läs den spän­nan­de berättelsen.

Läs artikeln »