Leda content marketing

Detta är en skattgömma för dig som har ansvar för content marketing (och alla andra intresserade). Här hittar du artklar om kommunikation och marknadsföring i allmänhet och content och content marketing i synnerhet.

Content är innehåll skapad med ambition att upplevas relevant, intressant och värdefullt av en definierad målgrupp.

Content marketing innebär att content tillhandahålls pågående, igenkänningsbart och regelbundet, på en plats och ett sätt som avsändaren fritt förfogar över, i syfte att förtjäna förtroendekapital för framtida kommunikation, inklusive sådan kommunikation som syftar till att påverka attityd eller beteende hos målgruppen.

Strategiskt hålrum – därför misslyckas webbprojekt

Har du upp­levt byrå­er som inte gör som du vill? Eller kun­der som inte för­står sitt eget bäs­ta? I så fall kän­ner du nog igen dig i den­na berät­tel­se. Före jul träf­fa­de jag Anders. Han job­bar i en kon­cern som består av en hand­full före­tag. De affärs­dri­van­de dot­ter­bo­la­gen har alla ett eget varu­mär­ke och egen webb­plats. Anders är ansva­rig för moder­bo­la­gets webb­plats. Den vän­der sig främst till finan­siä­rer, jour­na­lis­ter och and­ra intres­se­ra­de. Bolaget har givit en reklam­by­rå i upp­drag att moder­ni­se­ra webb­plat­sen. Men det går inte bra. Inte alls. De två par­ter­na för­står inte varand­ra. Bolaget är från Mars. Byrån är från Venus. Läs Anders berät­tel­se om ett pro­jekt som bor­de ha varit enkelt men som nu har kört fast. Och läs min ana­lys om var­för det ofta blir så. Och vad man kan göra åt det.

Läs artikeln »

Trendspaning 2014 – 16 trender inom content marketing

Årets förs­ta blog­gin­lägg är en sam­man­ställ­ning av 16 tren­der som under 2014 är bety­del­se­ful­la för dig som ansva­ra för, eller arbe­tar med, mark­nads­fö­ring och kom­mu­ni­ka­tion. De är häm­ta­de från bok­stav­li­gen tjog­tals trendspa­ning­ar – både all­mänt håll­na och spe­ci­fi­ka för vitt skil­da ämnes­om­rå­den – gjor­da av erkän­da pro­gnosma­ka­re eller erkän­da ämnes­ex­per­ter både från Sverige och utom­lands. Läs vidare!

Läs artikeln »

Content is king – igen!

Det har inte und­gått dig att inne­håll åter är kung. Content mar­ke­ting har varit årets snackis bland mark­nads­fö­ra­re. Inbound mar­ke­ting är säl­ja­res nya kel­gris. Och nati­ve adver­ti­sing är tid­ning­ars fräls­ning. Oavsett metod så är inne­håll i cent­rum. Innehåll som attra­he­rar och enga­ge­rar. Innehåll som fång­ar dina mål­grup­pers intres­se, och får dem att ta ett steg till längs köpa­rens resa. Men hur skall du göra, som är ansva­rig för ditt före­tags mark­nads­fö­ring, göra? I den­na arti­kel delar Kntnt, ett mana­ge­ment­kon­sult­fö­re­tag spe­ci­a­li­se­rat på con­tent mar­ke­ting, med sig av sina tankar.

Läs artikeln »

Bok på svenska om content marketing

Den förs­ta boken på svens­ka om con­tent mar­ke­ting har kom­mit ut. Min kol­le­ga och jag har skri­vit de 114 sidor­na (för­u­tom för­or­det). Vad hand­lar boken om? Varför skrev vi den? Och var­för på svens­ka? Läs vida­re för svar! (Och smak­prov och tips om var du kan köpa den.)

Läs artikeln »

5 roller som behövs för content marketing

Vilka rol­ler behövs för att bedri­va effek­tiv con­tent mar­ke­ting? Det behövs berät­ta­re, inne­hålls­pro­du­cen­ter, redak­tö­rer, publik­chef och inne­hålls­chef. Läs vida­re om du vill veta vil­ken funk­tion de fyl­ler och vad de gör.

Läs artikeln »

Episkt exempel på värdeskapande marknadskommunikation

Du har väl hört talas om The Epic Split? Reklamfilmen som Forsman & Bodenfors har gjort för Volvo Trucks, och som på bara någ­ra dagar har bli­vit mer spridd än de fles­ta musik­vi­de­os, filmtrai­lers och vide­oklipp med gul­li­ga bebi­sar. Det är ett bra exem­pel på vär­deska­pan­de mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion. Och viral mark­nads­fö­ring. I den­na arti­kel för­kla­rar jag var­för. Och berät­tar mer om filmen.

Läs artikeln »

Hur gör du en innehållsstrategi för content marketing?

I en tidi­ga­re arti­kel frå­ga­de vi oss: Vad är en inne­hålls­stra­te­gi? Och hur gör man en sådan? Svaret på den förs­ta frå­gan gavs i sam­ma arti­kel. Svaret på den and­ra kom­mer här.

Läs artikeln »

Vad är en innehållsstrategi?

Innehållsstrategi (con­tent stra­te­gy på eng­els­ka) är en hörn­sten för lyc­kad mark­nads­fö­ring på web­ben och i soci­a­la medi­er. Och det är ett abso­lut mås­te för con­tent mar­ke­ting. Men vad är egent­li­gen en inne­hålls­stra­te­gi? Och hur gör man en sådan? Dessa två frå­gor skall jag besva­ra i två artik­lar. Vi bör­jar med den förs­ta frå­gan i den­na artikel.

Läs artikeln »

Vad betyder innehåll, kanaler, medier, kuratera , …?

Vi som job­bar med digi­tal mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion släng­er oss med ord som vi för­står men ändå inte rik­tigt kan för­kla­ra. Exakt vad är inne­håll, kom­mu­ni­ka­tion, kana­ler och medi­er? Och vad inne­bär egent­li­gen att medi­er är ”ägda”, ”betal­da” eller ”för­tjä­na­de”? Och vad är skill­na­den på att pub­li­ce­ra, kura­te­ra och promota?

Läs artikeln »

Målgrupper och vad som påverkar dem – kartlägg för framgångsrikt innehåll

Vilka är mål­grup­per­na för ditt inne­håll? Och vad påver­kar dem? Det är två cen­tra­la frå­gor i var­je inne­hålls­stra­te­gi för con­tent mar­ke­ting. Dina kundseg­ment är säl­lan sam­ma sak som dina mål­grup­per. Och dina per­so­nas berät­tar säl­lan vad som påver­kar dem. Därför behö­ver du iden­ti­fi­e­ra dina mål­grup­per och kart­läg­ga vad som påver­kar dem för att skall lyc­kas med con­tent mar­ke­ting. Läs hur du gör!

Läs artikeln »

Innehåll längs köparens resa

Du vet att inne­håll – bra inne­håll som din mål­grupp vill ta del av – är abso­lut vitalt för att lyc­kas med digi­tal mark­nads­fö­ring. Men vad för inne­håll vill de ta del av? Det är en cen­tral frå­ga som många brot­tas med. Desto mer du fun­de­rar på den, desto mer inser du att frå­gan är mång­bott­nad. Innehållet mås­te anpas­sas efter mål­grup­pen, efter kana­len, efter tona­li­te­ten och så vida­re. Och kanske vik­ti­gast, men allt för ofta för­bi­sett: Du mås­te anpas­sa inne­hål­let efter var kun­den befin­ner sig i sin resa genom säljtrat­ten. I den­na arti­kel får du lära dig en använd­bar modell för att iden­ti­fi­e­ra och beskri­va vad för sorts inne­håll som du behö­ver pro­du­ce­ra och pub­li­ce­ra längs köpa­rens resa. Läs vidare!

Läs artikeln »

Bygga varumärke med content marketing

Jag var igår mode­ra­tor för en dis­kus­sion om varu­mär­ke. Det inspi­re­ra­de mig till att fun­de­ra mer på varu­mär­ke som begrepp. Och fun­de­ra på hur con­tent mar­ke­ting kan använ­das till att byg­ga och för­stär­ka ett varu­mär­ke. Denna text sam­man­fat­tar lite av det jag kom fram till.

Läs artikeln »