Driva inbound försäljning

Här hittar du artiklar som handlar om försäljning i allmänhet och inbound försäljning i synnerhet. De är skrivna framför allt för dig som är ansvarig för att driva försäljning inbound med hjälp av innehåll.

Inbound syftar på att möjliga köpare och andra intressenter kommer till din webbplats för att ta del av din kommunikation. Motsatsen är outbound som innebär att du trycker ut ditt budskap till din målgrupp.

Begreppet inbound försäljning inkluderar alla arbetssätt som använder innehåll för att få potentiella köpare att självmant söka upp och ta del av ditt säljbudskap. Det inkluderar inbound marketing, insight marketing, social selling, account based marketing och många tillämpningar av marketing automation.

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikeln »

9× fler affärer med insight marketing

1 av 10 möj­li­ga B2B-köpa­re har inlett en köpre­sa eller är i vart fall inte främ­man­de för tan­ken. Nästan alla B2B-före­tag slåss om des­sa få. Ofta för­gä­ves; bara 1 av 12 sälj­k­va­li­fi­ce­ra­de leads blir kund i genom­snitt. Bättre går det för före­tag som istäl­let vän­der sig till de 9 av 10 som inte är intres­se­ra­de och hjäl­per dem till insikt om var­för de bor­de vara intres­se­ra­de. De vin­ner 3 av 4 sälj­k­va­li­fi­ce­ra­de leads. Det är nio gång­er (9×) så effektivt!

Läs artikeln »

Gör affär 3 gånger av 4 med content marketing

Många gör inbound mar­ke­ting fel. Det ger mest kal­la och irri­te­ra­de leads. Du kan få betyd­ligt bätt­re resul­tat med insikts­dri­ven mark­nads­fö­ring och för­sälj­ning. I den här arti­keln för­kla­rar Thomas Barregren vad det är och hur det fungerar.

Läs artikeln »

3 av 4 köper av B2B-företag som ger dem insikt

Insiktsdriven mark­nads­fö­ring och för­sälj­ning – insight mar­ke­ting – är en inbound-metod för B2B-före­tag som inte nöjer sig med att ska­pa leads utan ock­så vill dri­va efter­frå­gan. Metoden använ­der inne­håll för att attra­he­ra pre­sum­ti­va kun­der och respekt­fullt ska­pa insikt om att det finns över­ty­gan­de skäl att lösa ett pro­blem eller fånga en möj­lig­het med varor och tjäns­ter som före­ta­get kan till­han­da­hål­la. Analysföretaget Forrester har visat att det kan leda till affär i tre av fyra fall.

Läs artikeln »

Inbound marketing är inte inbound

Du har säkert hört talas om ”inbound mar­ke­ting”. Speciellt om du är intres­se­rad av mark­nads­fö­ring och för­sälj­ning busi­ness-to-busi­ness (b2b). Men har du tänkt på att ”inbound mar­ke­ting” är mer out­bound än inbound? Om inte förr, så kom­mer du tän­ka det efter att ha läst den­na artikel.

Läs artikeln »

Så fungerar Account-Based Marketing

Account based mar­ke­ting är hett just nu. Men vad är det och hur kan det använ­das för att opti­me­ra ett B2B-före­tags sälj­re­sul­tat? Läs dagens arti­kel och anmäl dig till Kntnt fru­kost den 10 novem­ber för svar!

Läs artikeln »

Förklara affärsnyttan av marknadskommunikation för ledningen

Tycker du det är svårt att för­kla­ra affärsnyt­tan med soci­a­la medi­er och con­tent mar­ke­ting? Du ser nyt­tan. Försöker för­kla­ra för led­ning­en. Men de ver­kar sit­ta fast i gam­la tan­ke­möns­ter. Visa ROI säger de. Men hur? tän­ker du. Hur kan man visa ”return on invest­ment” på att folk gil­lar före­ta­get, det ni står för, det ni gör, och inte minst ert inne­hål­let? Fattar dom inte att det är en för­ut­sätt­ning för att säl­ja? Så här säger många ansva­ri­ga för mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion. Sannolikt är det ännu fler som kän­ner eller tän­ker lika­dant. För er har jag skri­vit den­na kor­ta arti­kel, som är den förs­ta av tre som hand­lar om hur du kan visa på affärsnyt­ta utö­ver ROI. Läs den idag!

Läs artikeln »

Säljare jobbar bara med toppen av isberget

1 av 10. Så få i din mål­grupp är intres­se­rad av vad du erbju­der. Är det någon idé att mark­nads­fö­ra och säl­ja till de 9 av 10 som inte bryr sig?

Läs artikeln »

Generera leads med content marketing

Hör du till de 10% som vet att con­tent mar­ke­ting är effek­tiv för att gene­re­ra nyför­sälj­ning? Bra! Då kan du slu­ta läsa nu. 🙂 Eller hör du till de 90% som nu är nyfik­na på hur con­tent mar­ke­ting kan använ­das för att gene­re­ra leads? Läs i så fall vidare!

Läs artikeln »

Köparens resa genom säljtratten

Du kän­ner till AIDA. Och du har säkert full koll på säljtrat­ten (sales fun­nel). Men har du ännu hört talas om köpa­rens resa (buy­er’s jour­ney)? Eller kon­su­men­tens besluts­re­sa (con­su­mers deci­sion jour­ney)? Har du tänkt på att alla fyra häng­er ihop? Läs vida­re om frå­gor­na intres­se­rar dig.

Läs artikeln »