Skapa engagerande content

Skriv lockande rubriker. Välja bra bild. Så lång bör en artikel vara. Få läsare att läsa till slutet. Hitta din tonalitet. Hantera skrivkramp. Det är exempel på ämnen som behandlas här. Gemensamt är temat att skapa engagerande content – vare sig det är i form av text, ljud, bild eller video. Skrivet av innehållsskapare för innehållsskapare.

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikeln »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resultat! 

Läs artikeln »

Kommunicera effektivare i samband med mässor

Mässorna är stor­slag­na, moder­na hub­bar för kom­mu­ni­ka­tion både digi­talt och IRL. Biljetter scan­nas och rivs, sto­ra bild­skär­mar pum­par ut sitt bud­skap. Samtal förs mel­lan poten­ti­el­la affärs­kon­tak­ter. Men tar du till­va­ra på alla kom­mu­ni­ka­tions­möj­lig­he­ter? Martin Karlsson Modigh gui­dar dig genom för­be­re­del­ser­na, vad du bör tän­ka på under mäs­san och vad du kan göra efteråt.

Läs artikeln »

Åtta handfasta tips på hur ditt innehåll blir content

Content är kär­nan i alla for­mer av con­tent mar­ke­ting. Vilket är rätt natur­ligt med tan­ke på begrep­pets namn. Men vad menar vi egent­li­gen med con­tent och vad kän­ne­teck­nar bra con­tent som fun­ge­rar? Lars Wirtén går ige­nom åtta grund­prin­ci­per som gör ditt inne­håll till con­tent. Läs arti­keln nu!

Läs artikeln »

Väg dina ord på våg

Dåliga tex­ter får dina kun­der att fly. Gör där­för dina ord­val med omsorg, sta­va rätt och se upp för fall­gro­par i det främ­man­de språ­ket. Tips på vägen och ett par goda exem­pel på kla­vertramp får du i dagens arti­kel skri­ven Martin Modigh Karlsson. Läs nu!

Läs artikeln »

Gör inte fel; gör rätt!

Handen på hjär­tat; har du koll på vad som gäl­ler? Heter det de eller dem? När behövs apo­strof före genitiv‑s och hur får du din webb­lä­sa­re att und­vi­ka fula avstav­ning­ar? Det och myc­ket annat reder Martin Modigh Karlsson ut när han idag, vän­ligt men bestämt, sving­ar sin pek­pin­ne! Läs och begrun­da – det är dags för den tred­je delen i vår serie om hur du skri­ver bätt­re webbtexter!

Läs artikeln »

Tänk som en redaktör

Det är få för­un­nat att kun­na fär­dig­stäl­la en bra och fel­fri text i ett svep. Vanligare är att stor möda behö­ver läg­gas på redi­ge­rings­ar­be­tet. I dagens arti­kel får du tips och råd om hur du redi­ge­rar din webb­text. Detta är del två i Martin Modigh Karlssons skriv­sko­la om hur du skri­ver bätt­re tex­ter för webben.

Läs artikeln »

Detta gäller för användargenererat material i din marknadsföring

Kundrecensioner i mark­nads­fö­ring­en har på sena­re tid ökat kraf­tigt. Men att använ­da betyg från kun­der på sin webb­plats stäl­ler ock­så krav. Vilka typer av recen­sio­ner får du egent­li­gen pub­li­ce­ra? Och vad gäl­ler för mate­ri­al som gene­re­rats av utom­stå­en­de och används i före­ta­gets mark­nads­fö­ring? Det och annat besva­rar Erik Ullberg, advo­kat på advo­kat­by­rån Wistrand, i dagens arti­kel. Läs den nu!

Läs artikeln »

Bättre webbtexter, del 1

De fles­ta av oss skum­mar otå­ligt ige­nom en text på jakt efter infor­ma­tion. Och om den inte pre­sen­te­ras tyd­ligt och fång­ar vårt intres­se söker vi oss snabbt vida­re. Att de tex­ter du skri­ver fun­ge­rar för web­ben är där­för av störs­ta vikt. I en serie artik­lar bju­der vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson på hand­fas­ta tips och goda råd till dig som vill skri­va bätt­re tex­ter för web­ben. Den förs­ta delen kom­mer här. Trevlig läsning!

Läs artikeln »

Content shock förklarad

För snart fyra år sedan slog blix­ten ned i den idyl­lis­ka con­tent mar­ke­ting-värl­den. Mark W. Schaefer skrev på sin webb­plats att ”con­tent mar­ke­ting is not a sustai­nab­le stra­te­gy”. Hela con­tent mar­ke­ting-värl­den explo­de­ra­de. Hundratals drog lans. När dam­met hade lagt sig fanns två huvud­få­ror. De som höll med Schaefer – mesta­dels meto­dens belac­ka­re. Och de som mena­de att han hade helt fel – huvud­sak­li­gen meto­dens för­käm­par. Däremellan fanns en stor grupp ”van­li­ga” mark­nads­fö­ra­re och kom­mu­ni­ka­tö­rer som inte viss­te vem de skul­le tro på. Så vad är sant? Är con­tent mar­ke­ting en håll­bar stra­te­gi eller inte?

Läs artikeln »

9 steg: Så här gör du en företagspodd

Podcasten väx­er så det kna­kar och kana­len är nu stör­re än både twit­ter och LinkedIn. Enligt under­sök­ning­en Orvesto Konsument anger hela 2,2 mil­jo­ner svens­kar mel­lan 16–80 år att de någon gång lyss­nar på podd­ra­dio och enligt podcast-platt­for­men Acast för­vän­tas reklam i podcasts omsät­ta så myc­ket som en mil­jard dol­lar under 2017. 

Fördelarna med podcas­ten är fle­ra. Den är lätt att ta till sig, är till­gäng­lig på mot­ta­ga­rens vill­kor och var­je avsnitt har en lång livs­längd. Men vad behö­ver du som vill bör­ja pod­da tän­ka på? Vi bad Åsa Melin Mandre, kom­mu­ni­ka­tions­kon­sult på Greenhill Relations och en ruti­ne­rad podcast-pro­gram­le­da­re, att ge sina bäs­ta tips på hur du kom­mer igång med din företagspodd!

Läs artikeln »

Pontus och Thomas blandar äpplen och päron

I senas­te avsnit­tet av Kntnt Radio dis­ku­te­rar Pontus Staunstrup och Thomas Barregren vik­ten av att pro­du­ce­ra inne­håll regel­bun­det. Samtalet tar avstamp i en arti­kel, skri­ven av con­tent mar­ke­ting-pro­fi­len Lars Wirtén. I den­na ifrå­ga­sät­ter för­fat­ta­ren regel­bun­den­he­ten vil­ket fick Pontus och Thomas att gå i taket. Nu ger Lars Wirtén de båda her­rar­na svar på tal. Läs hans replik!

Läs artikeln »