Skapa engagerande content

Skriv lockande rubriker. Välja bra bild. Så lång bör en artikel vara. Få läsare att läsa till slutet. Hitta din tonalitet. Hantera skrivkramp. Det är exempel på ämnen som behandlas här. Gemensamt är temat att skapa engagerande content – vare sig det är i form av text, ljud, bild eller video. Skrivet av innehållsskapare för innehållsskapare.

Skriva för webben – idag och i framtiden

Vi goog­lar allt mer med rös­ten, mobi­len för­svå­rar läs­bar­he­ten och text­fat­ti­ga webb­plat­ser gör opti­me­ring av bild och film än vik­ti­ga­re. Läs Annika Dackes spa­ning för året som kom­mer. Dagens arti­kel är den tion­de och sista i Annika Dackes arti­kel­se­rie om webb­text i Kntnt Magasin.

Läs artikeln »

Webbredaktörens checklista

Att skri­va en text som fast­nar och berör i dagens brus är inte tri­vi­alt. Det är en konst. Som tur är finns det knep att ta till. I dagens arti­kel bju­der Annika Dacke på en check­lis­ta med tolv enk­la tips för pub­li­ce­ring av dina tex­ter på web­ben. Håll tillgodo!

Läs artikeln »

Läs det här om du vill bli bättre på call to action

Med hjälp av hand­lingsupp­ma­ning­ar, på eng­els­ka kän­da som ”call to actions” (CTA) kan du på ett effek­tivt sätt för­bätt­ra kon­ver­te­ring­en på din webb­plats. Läs Annika Dackes tips på hur du gör för att lyc­kas i dagens krönika!

Läs artikeln »

Samma budskap – olika kanaler

Utforma bud­ska­pet för oli­ka kana­ler. Annika Dacke tip­sar om vad du ska tän­ka på vid utform­ning av bud­skap för oli­ka kana­ler, från din arti­kel på web­ben ner till mins­ta tweet.

Läs artikeln »

24 tips för textnördens sommarhjärna

Kntnts gäst­krö­ni­kör Annika Dacke har sam­lat sina bäs­ta läs- och lyss­ningstips om text, språk och kom­mu­ni­ka­tion inför som­ma­rens lata dagar i den­na arti­kel. Här finns garan­te­rat något för oss alla – oav­sett om du är nör­digt intres­se­rad av områ­det eller bara vill skra­pa lite på ytan. 

Läs artikeln »

Annonsmärker du tillräckligt bra?

Dold reklam i soci­a­la medi­er är ett fort­satt hett ämne. Jur. kand. Mireille Wildh reder ut hur tyd­lig du enligt lagen mås­te vara vid annonsmarkering.

Läs artikeln »

Tips & tricks för bättre webbtext

Alla dagar är min­sann inte lika lätt­skriv­na. Skrivkramp drab­bar oss alla och då är det bra att ha någ­ra ess i rock­är­men. Annika Dacke ger dig tips och tricks att ta till för att slip­pa upp­fin­na hju­let men ändå få arbe­tet att snur­ra på. Läs hen­nes krönika! 

Läs artikeln »

11 komihåg för rätt antal tecken i dina webbtexter

Skriva kort eller långt? Vad gäl­ler för web­ben, Facebook och Twitter? Den här arti­keln ger dig elva tum­reg­ler för hur långa dina text­ty­per bör vara 2016 för att flir­ta med Google, bli dela­de och vara funktionella.

Läs artikeln »

Lockar dina rubriker till läsning?

Rubriken avgör om din näs­ta mening blir läst. Hur goog­le reso­ne­rar, hur läs­ö­gat fun­ge­rar och var­för du ska K‑U-L-tes­ta din rubrik får du veta om du läser vidare!

Läs artikeln »

Så skriver du tweets som får vingar

Sju tips, åtta exem­pel för inspi­ra­tion och goda råd från svens­ka twit­te­ran­vän­da­re. Läs Annika Dackes krönika! 

Läs artikeln »

4 steg till färdigt blogginlägg

Annika Dacke före­slår ett arbets­sätt som ger dig en struk­tur och spar tid, från fak­tain­sam­ling till fär­dig arti­kel, när du skri­ver för din webbplats.

Annika är ny krö­ni­kör för 2016. Hon är är kom­mu­ni­ka­tör, språk­ve­ta­re och copy­wri­ter, hjäl­per före­tag och orga­ni­sa­tio­ner att väs­sa sina bud­skap på nätet, och utbil­dar även i digi­tal text­kom­mu­ni­ka­tion vid bland annat Lunds universitet.

I tio krö­ni­kor kom­mer Annika att hjäl­pa dig som vill utveck­las inom webbcopy och lära dig spel­reg­ler­na för web­ben. Vill du lära dig ännu mer, så får du chan­sen den 14–15 mars när Kntnts Skriva för web­ben-kurs går av sta­peln med Annika som lärare.

Läs artikeln »

Så hittar du bilder som fördubblar dina läsare

Studie visar att en bild för­dubb­lar läsa­re. Men var hit­tar du bil­den? I den här arti­keln får både tips på bra bild­käl­lor och någ­ra smar­ta trick.

Läs artikeln »