Skapa engagerande content

Skriv lockande rubriker. Välja bra bild. Så lång bör en artikel vara. Få läsare att läsa till slutet. Hitta din tonalitet. Hantera skrivkramp. Det är exempel på ämnen som behandlas här. Gemensamt är temat att skapa engagerande content – vare sig det är i form av text, ljud, bild eller video. Skrivet av innehållsskapare för innehållsskapare.

5 saker som fångar läsare och håller dem kvar till slutet

Dags att skri­va ny arti­kel till web­ben eller nyhets­bre­vet. Du sit­ter där, fram­för skär­men som stir­rar blank till­ba­ka, och vän­tar på att orden ska flö­da genom dina fing­rar, in i datorns maski­ne­ri och upp på den tom­ma skär­men. Du har gjort det förr och vet att det går. Det krävs bara arbe­te. Mycket arbe­te. Men hur vet du att dina veder­mö­dor belö­nas? Att din text bli läst? Eller rät­ta­re sagt, vad kan du göra för att den ska bli läst? Inte bara rubri­ken. Utan hela tex­ten. Till slu­tet. Läs vida­re så ska jag berätta…

Läs artikeln »

Viral eller död – din texts liv hänger på rubriken

Där satt den! Du har pre­ste­rat en intres­sant och väl­skri­ven text om ett ämne du kan på dina fem fing­rar. Nu ska den bara ut på nätet och för­änd­ra värl­den, eller åtminsto­ne få en och annan läsa­re att haja till och kanske bör­ja tän­ka i lite and­ra banor.

Men vän­ta lite… Rubriken. Är den så bra den kan vara? Är den till­räck­ligt tyd­lig? Tillräckligt under­hål­lan­de? Oftast fun­ge­rar rubri­ken som länktext till själ­va arti­keln. Är den till­räck­ligt loc­kan­de för läsa­ren att vil­ja klic­ka på och ta del av ditt ban­bry­tan­de alster?

I den­na gäst­blogg tip­sar jour­na­lis­ten och copy­wri­tern Karin Forslund om hur du kan skri­va bätt­re rubri­ker – som gör skill­nad mel­lan viral och död text.

Läs artikeln »

Vilken tonalitet har ditt innehåll?

Marknadsföring är att påver­ka. Och över­ty­ga. Det vet alla. Förr fun­ge­ra­de det att basu­ne­ra ut ditt bud­skap. Inte nume­ra. Det vet du. Kommunikationen mås­te ske på mot­ta­ga­rens vill­kor. Innehållet ska vara rele­vant, intres­sant och vär­de­fullt. Det vet du. Men har du fun­de­rat på hur du låter? Tonen hos ditt inne­håll? Vilken käns­la dina ord­val ska­par? Det är lika avgö­ran­de för dina möj­lig­he­ter att påver­ka och över­ty­ga. Om det­ta skri­ver Pontus Staunstrup, digi­tal stra­teg med fokus på inne­hålls­stra­te­gi och soci­a­la medi­er, i den­na artikel.

Läs artikeln »

Gör budskapet till A och O – inte Ö

“Det är bara text.” Webbyrån Xeleras copy­wri­ter, Karin Forslund, har trött­nat på att bud­skap och inne­håll ofta kom­mer in all­de­les för sent i webb­pro­jekt. I det här blog­gin­läg­get ger hon dig verk­ty­gen att inte ham­na i en lit­te­rär öde­mark dagar­na före lan­se­ring av den nya webbplatsen.

Läs artikeln »

Tre tips för dig med skrivvånda

Tycker du det är svårt att skri­va? Att kom­ma igång? Jag med. Och säkert de fles­ta and­ra som skri­ver. Men det finns någ­ra enk­la saker du kan göra för att under­lät­ta. I det här blogg­pos­ten tip­sar jag dig om tre saker som hjäl­per mig. Läs vidare!

Läs artikeln »

Hjälp! Hur får jag tid att skriva?

Du kän­ner säkert igen dig. Du vill ska­pa intres­sant och enga­ge­ran­de inne­håll för ditt före­tags mål­grup­per. Men du har inte tid! Alla and­ra tycks ha tid, att döma av den lavinar­ta­de ökning­en av böc­ker, blog­gar, pod­ra­dio-kana­ler med mera. Att ska­pa bra inne­håll krä­ver rejält med tid. Tid du inte har. Så vad göra? Hur gör and­ra? Hur får vi mer tid att skri­va eller pro­du­ce­ra annat inne­håll? Jag har träf­fat David Stiernholm, som arbe­tar som ”struk­tur”, och frå­gat om hans bäs­ta tips. Läs för att ta del av dem!

Läs artikeln »

Vilken tonalitet har ditt varumärke?

När ditt före­tag kom­mu­ni­ce­rar på web­ben eller i soci­a­la medi­er så påver­kas läsar­nas upp­fatt­ning om före­ta­get av hur du skri­ver – vil­ka ord du väl­jer och hur du for­mu­le­rar dig. Det du skri­ver ger före­ta­get en röst. Och rös­ten har en ton som läsar­na upp­fat­tar. Och tonen är lika vik­tig för ditt varu­mär­ke som det visu­el­la. Läs vida­re om du vill veta mer om sam­ban­det mel­lan varu­mär­ke och tonalitet.

Läs artikeln »